T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/39

 

Tarih               : 20.05.2011

Konu               : Genel sağlık sigortası hükümlerine ilişkin getirilen değişiklikler.

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği gibi 2010 ve 2011 yıllarında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 5997, 6009 ve 6111 sayılı Kanunlarla bazı değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler yürürlüğe girmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin hükümler 2008/64 ve 2008/86 sayılı genelgelerde belirtilmiştir. Yukarıda anılan Kanunlarla 5510 sayılı Kanunda yapılan yeni düzenlemeler uyarınca genel sağlık sigortası hükümleri hakkında yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar

2.1- 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar ve mesleki eğitim gören öğrenciler

6111 sayılı Kanunun 24. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik uyarınca 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerden bakmakla yükümlü kapsamında olmayanlar ile yeşil kart kapsamında sağlık yardımlarından yararlanmayanlar genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

2.2- Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler

6111 sayılı Kanunun 24. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklikle meslek liselerinde okumakta veya yüksek öğrenimlerine devam etmekte iken zorunlu olup olmadığına bakılmaksızın staja tabi tutulan öğrencilerinden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ile yeşil kart kapsamında sağlık yardımlarından yararlanmayanlar genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

2.3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler

6111 sayılı Kanunun 24. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklikle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda sayılmayanlar ile yeşil kart kapsamında sağlık yardımlarından yararlanmayanlar genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

2.4- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler

6111 sayılı Kanunun 24. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (e) bendinde yapılan değişiklikle Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

Ayrıca, aynı Kanunun 65. maddesi ile 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (d) bendine göre 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sayılanlardan yeşil kart sahibi olanların yeşil kartlarının devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca kursa devam ederken yeşil kartı bulunanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlananlar bu durumlarının ortadan kalkması halinde genel sağlık sigortası kapsamına alınacaktır.

2.5- Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı

6111 sayılı Kanunun 34. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60. maddesine eklenen yedinci fıkra ile kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bir yıldan fazla ikamet şartı aranmaksızın yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.

Ayrıca, 6111 sayılı Kanunun 52. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 32. madde uyarınca birinci fıkra kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan yabancı uyruklu öğrencilerden 01.03.2011 tarihinden önce yüksek öğrenim görmeye başlayanların ilgili üniversiteler tarafından 01.04.2011 tarihine kadar Kuruma genel sağlık sigortası bildirimleri yapılarak 01.03.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

2.6- Stajyer avukatlar

6111 sayılı Kanunun 34. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60. maddesine eklenen sekizinci fıkra ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan, 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ile yeşil kart kapsamında sağlık yardımlarından yararlanmayanlar staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

Ayrıca, 6111 sayılı Kanunun 52. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 32. madde uyarınca birinci fıkra kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan stajyer avukatlardan 01.03.2011 tarihinden önce staja başlayanlar hakkında Türkiye Barolar Birliği tarafından 01.04.2011 tarihine kadar Kuruma bildirimleri yapılarak 01.03.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

2.7- Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar

6111 sayılı Kanunun 51. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 5. madde uyarınca kamu idareleri hariç olmak üzere tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar sigortalı sayıldıklarından ek 5. madde kapsamında sigortalılıkları başlatılanlar genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

2.8- Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanlar

6111 sayılı Kanunun 51. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 6. madde ile ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde kısmi süreli çalışanlardan çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler sigortalı sayıldıklarından ek 6. madde kapsamında sigortalılıkları başlatılanlar genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

2.9- Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar

6111 sayılı Kanunun 51. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 6. madde ile 4. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler sigortalı sayıldıklarından ek 6. madde kapsamında sigortalılıkları başlatılanlar genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

2.10- 4/b kapsamındaki borçlu sigortalıların eş ve çocukları

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan; 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortalıların 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerin talepte bulunmaları halinde, bu kişiler Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

2.11- Türk vatandaşlığından çıkanlar

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkarılanlar, bir yıllık ikamet etme şartı aranmaksızın Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecektir.

2.12- Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışan Türk vatandaşları

Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışan ve çalıştığı ülkede sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunan Türk vatandaşlarının ülkemizde ikamet eden 18 yaşından büyük bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 01.01.2012 tarihine kadar talepte bulunanların genel sağlık sigortası tescili, Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapılacaktır.

3- Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili

3.1- 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar ve meslekî eğitim gören öğrenciler

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak ve çırak olarak meslekî eğitim gören öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar mesleki eğitime başladıkları tarihten itibaren sigortalı işe giriş bildirgesi dışında herhangi bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Bu kişilerin işe girişlerinde “7- Çırak” sigortalılık kodu ile tescilleri yapılacaktır. Ancak, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri öğrenim gördükleri okulları tarafından 42 numaralı belge türü ile bildirimi yapılacağından, genel sağlık sigortası aktivasyon işlemlerinde bu belge türünden prim bildirilip bildirilmediği dikkate alınacaktır.

3.2- Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler

Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar staja başladıkları tarihten itibaren sigortalı işe giriş bildirgesi dışında herhangi bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Bu kişilerin işe girişlerinde “19- Stajyer” sigortalılık kodu ile tescilleri yapılacaktır. Ancak, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri öğrenim gördükleri okulları tarafından 43 numaralı belge türü ile bildirimi yapılacağından, genel sağlık sigortası aktivasyon işlemlerinde bu belge türünden prim bildirilip bildirilmediği dikkate alınacaktır.

3.3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar kısmi zamanlı çalışmaya başladıkları tarihten itibaren sigortalı işe giriş bildirgesi dışında herhangi bir bildirime gerek olmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Bu kişilerin işe girişlerinde “18- YÖK kısmi istihdam” sigortalılık kodu ile tescilleri yapılacaktır. Ancak, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri öğrenim gördükleri okulları tarafından 43 numaralı belge türü ile bildirimi yapılacağından, genel sağlık sigortası aktivasyon işlemlerinde bu belge türünden prim gönderilip gönderilmediği dikkate alınacaktır.

3.4- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler

6111 sayılı Kanunun 24. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanan Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerden, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların kursa başladığı tarihten itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılacak ve bu tarih Türkiye İş Kurumu tarafından bir ay içinde Kuruma bildirilecektir. Ancak, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri Kurumumuz ile Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan protokol uyarınca Türkiye İş Kurumu tarafından 44 numaralı belge türü ile bildirimi yapılacağından, genel sağlık sigortası aktivasyon işlemlerinde bu belge türünden prim gönderilip gönderilmediği dikkate alınacaktır.

3.5- Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı

Kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek öğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili üniversitelerce http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla genel sağlık sigortası bildirimleri yapılacak ve bunların genel sağlık sigortalılıkları yüksek öğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren başlatılacaktır. Sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince bu kapsamdaki öğrenciler hakkında genel sağlık sigortası tescili ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Ayrıca, 6111 sayılı Kanunun 52. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 32. madde uyarınca birinci fıkra kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan yabancı uyruklu öğrencilerden 01.03.2011 tarihinden önce yüksek öğrenim görmeye başlayan öğrencilerin ise ilgili üniversiteler tarafından http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla 01.04.2011 tarihine kadar genel sağlık sigortası bildirimleri yapılarak 01.03.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalılıkları başlatılacaktır.

Kanunun 60. maddesinin yedinci fıkrası gereği kapsama alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin tespiti ilgili üniversiteler tarafından yapılacaktır.

Örnek 1- 4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci 13.10.2010 tarihinde üniversiteye kayıt yaptırmıştır. Yabancı uyruklu öğrenci 01.03.2011 tarihinden önce yüksek öğrenim görmeye başladığından öğrenim gördüğü üniversite tarafından http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla 01.04.2011 tarihine kadar genel sağlık sigortası bildirimi yapılacak ve bu öğrencinin 01.03.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2- 4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci 15.09.2011 tarihinde üniversiteye kayıt yaptırmıştır. Yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite tarafından http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla en geç 15.10.2011 tarihine kadar genel sağlık sigortası bildirimi yapılarak 15.09.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılacaktır.

Yabancı uyruklu öğrencilerden;

- Öğrenim dönemi başından itibaren genel sağlık sigortası kapsamına girecek olanların, öğrenim döneminin başından itibaren başlatılacak olan genel sağlık sigortalılığına ilişkin sigorta primlerinin, öğrenim döneminin başından itibaren bir ay içinde,

- Öğrenim dönemi başında öğrenimine başlamayan bir başka ifade ile öğrenim döneminin başlangıcından sonra öğrenimine başlayan yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası primleri, genel sağlık sigortalılığının başladığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar,

sigorta primine esas kazanç alt sınırının % 12’si oranında olmak üzere, genel sağlık sigortalılıklarının başladığı tarihten öğrenim döneminin sonuna kadar olan süreyi kapsayacak şekilde kendileri tarafından genel sağlık sigortası primi ödenecektir.

Diğer taraftan, sigorta primine esas kazanç alt sınırının asgari ücrete endekslenmiş olması ve asgari ücretin de yıllık bazda iki dönem halinde uygulanıyor olması karşısında, genel sağlık sigortalılıklarının başlangıcında geçerli olan asgari ücret üzerinden genel sağlık sigortası primi alındıktan sonra, öğrenin dönemi içerisinde asgari ücrette meydana gelecek değişiklik nedeniyle tahakkuk edecek olan genel sağlık sigortası primi farkının, asgari ücrete ilişkin değişikliğin yürürlüğe girdiği ay sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

3.6- Stajyer avukatlar

1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan, 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların staj yapmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye Barolar Birliği tarafından http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla genel sağlık sigortası bildirimleri yapılacak ve bunların genel sağlık sigortalılıkları staja başladığı tarihten itibaren başlatılacaktır.

Ayrıca, 6111 sayılı Kanunun 52. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 32. madde uyarınca 60. maddenin sekizinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan stajyer avukatlardan 01.03.2011 tarihinden önce staja başlayan stajyer avukatların ise Türkiye Barolar Birliği tarafından http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla 01.04.2011 tarihine kadar genel sağlık sigortası bildirimleri yapılarak 01.03.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalılıkları başlatılacaktır. Sosyal güvenlik il müdürlüğünce/ sosyal güvenlik merkezince bu kapsamdaki öğrenciler hakkında genel sağlık sigortası tescili ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Örnek 1- Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını yapmak üzere 13.01.2011 tarihinde ilgili baroya başvuran ve aynı tarihte staja başlayan stajyer avukat 01.03.2011 tarihinden önce staja başladığından Türkiye Barolar Birliği tarafından http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla 01.04.2011 tarihine kadar genel sağlık sigortası bildirimi yapılarak 01.03.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2- Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını yapmak üzere 27.04.2011 tarihinde ilgili baroya başvuran ve aynı tarihte staja başlayan stajyer avukatın Türkiye Barolar Birliği tarafından http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla 27.05.2011 tarihine kadar genel sağlık sigortası bildirimi yapılarak 27.04.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılacaktır.

3.7- Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar

Kamu idarelerinde tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak çalışanlar hariç olmak üzere 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar sigortalı sayıldıklarından, bu kapsamda sigortalılıkları başlatılanların ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın genel sağlık sigortalılıkları başlatılmış sayılacaktır.

3.8- Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanlar

5510 sayılı Kanuna eklenen ek 6. madde ile ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanlardan çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler sigortalı sayıldıklarından, ek 6. madde kapsamında sigortalılıkları başlatılanların ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın genel sağlık sigortalılıkları başlatılmış sayılacaktır.

3.9- Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar

5510 sayılı Kanuna eklenen ek 6. madde ile 4. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler sigortalı sayıldıklarından, ek 6. madde kapsamında sigortalılıkları başlatılanların ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın genel sağlık sigortalılıkları başlatılmış sayılacaktır.

3.10- Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar

6111 sayılı Kanunun 35. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 61. maddesinin (f) bendi “(g) bendinde sayılanlar; diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları veya diğer bentlere göre genel sağlık sigortasından yararlanma haklarının sona erdiği tarihten itibaren bu bent kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve Kurumca resen tescil edilirler.” ,

36. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 67. maddesinin dördüncü fıkrası “60. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeler ile 01.01.2012 tarihinden itibaren, Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamı dışında genel sağlık sigortalısı sayılanların bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılıkları sona erenlerden genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı devam edenlerin, bu haklarının sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren sigortalılar tarafından herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Kurumca re’sen tescilleri yapılarak genel sağlık sigortalılıkları başlatılacaktır.

3.11- 4/b kapsamındaki borçlu sigortalıların eş ve çocukları

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunması ve borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayanların, 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerin talepte bulunması halinde, Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. 01.01.2012 tarihine kadar bu kapsamda sigortalı olmak için talepte bulunanların genel sağlık sigortalılığı, talep tarihi itibariyle başlatılacak ve gelir testi işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Kanunun 82. maddesine göre tespit edilen prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden primleri tahakkuk ettirilecektir. Bu kişilerin gelir testine ilişkin işlemleri bu Genelgenin “6.3” bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

3.12- Türk vatandaşlığından çıkanlar

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkarılanların genel sağlık sigortası tescili, bir yıllık kesintisiz ikamet etme şartı aranmaksızın 01.01.2012 tarihine kadar Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında talep tarihi itibariyle yapılacaktır. Bunların tescil işlemleri bu Genelgenin “6.5” bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

3.13- Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışan Türk vatandaşları

Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışan ve çalıştığı ülkede sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunan Türk vatandaşlarının ülkemizde ikamet eden ve 18 yaşından büyük bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 01.01.2012 tarihine kadar talepte bulunanların genel sağlık sigortası tescili, Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapılacaktır. Bu kapsamda sigortalı olmak için talepte bulunanların genel sağlık sigortalılığı talep tarihi itibariyle başlatılacak ve gelir testi işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Kanunun 82. maddesine göre tespit edilen prime esas kazanç tutarının alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden primleri tahakkuk ettirilecektir. Bu kişilerin gelir testine ilişkin işlemleri bu Genelgenin “6.3” bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

4- Genel Sağlık Sigortalılığının Sona Ermesi

4.1- 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar ve mesleki eğitim gören öğrenciler

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak ve çırak olarak meslekî eğitim gören öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortalılığı, meslekî eğitiminin sona erdiği veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erecektir.

4.2- Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler

Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortalılığı, stajın sona erdiği veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erecektir.

4.3- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların kısmi zamanlı çalışmasının sona erdiği veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalılıkları sona erecektir.

4.4- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortalılığı; kursun sona erdiği, yeşil kart aldığı veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erecektir.

4.5- Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı

Kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı, yükseköğrenimlerinin sona erdiği veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erecektir.

4.6- Stajyer avukatlar

1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortalılığı, staj süresinin sona erdiği veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erecektir.

4.7- Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar

Kamu idarelerinde tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak çalışanlar hariç olmak üzere 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların genel sağlık sigortalılığı, ek 5. madde kapsamındaki sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren sona erecektir.

4.8- Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanlar

5510 sayılı Kanuna eklenen ek 6. madde ile ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanlardan çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin genel sağlık sigortalılığı, ek 6. madde kapsamındaki sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren sona erecektir.

4.9- Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar

5510 sayılı Kanuna eklenen ek 6. madde ile 4. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin genel sağlık sigortalılığı, ek 6. madde kapsamındaki sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren sona erecektir.

4.10- Durum değişikliği nedeniyle Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil edilen kız çocukları

6111 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile 25.02.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun geçici 12. maddesinin sekizinci fıkrasının sonuna eklenen cümle ile; kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişilerin tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hüküm uyarınca 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra durum değişikliği nedeniyle bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıkan ve Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan kız çocuklarının, (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılıkları 25.02.2011 tarihinden itibaren bakmakla yükümlü olunan kişi olarak kapsama alındıkları tarih itibariyle sona erdirilecektir.

4.11- Yurtdışına görevli gönderilen personelin eş ve çocukları

6009 sayılı Kanunun 57. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 4. maddeye göre kamu kurumlarından yurtdışına görevli olarak gönderilen sigortalıların kendileri ile beraber yurtdışında bulunan ve aylıksız izinli olan veya aylıksız izin süresini borçlanan, Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında isteğe bağlı iştirakçi olan, sosyal güvenlik kurumlarından kendi adına gelir veya aylık bağlanan eşleri ile sigortalının yanında yurtdışında bulunan ve yetim aylığı alan çocuklarının genel sağlık sigortalılığı, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak yurtdışına çıktıkları tarihten itibaren ilgili kamu idaresi ve/veya sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından sona erdirilecektir.

4.12- 4/b kapsamındaki borçlu sigortalıların eş ve çocukları

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan; 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortalıların 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerden talepleri üzerine 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalılığı başlatılanlardan 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hak kazandığı tarihten itibaren (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılığı sona erdirilecektir.

5- 18 Yaşından Küçük Çocuklar Hakkında Yapılacak Genel Sağlık Sigortası Tescil İşlemleri

5.1. Genel açıklama

5510 sayılı Kanunun 61. maddesinin ikinci fıkrasında “60. madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan” yararlandırılacağı ve “18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası yok ise 18 yaşını dolduruncaya kadar 60. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında primi Devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortalısı” sayılacağı, 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 30. maddenin ikinci fıkrasında ise “01.10.2008 ila 31.12.2011 tarihleri arasında, geçici 12. maddenin beşinci fıkrası uyarınca tescili yapılanların sağlık hizmet sunucusuna başvuru tarihinden Kurumca tescil edildikleri tarihe kadarki sürede 18 yaşını doldurmamış çocukları adına düzenlenen genel sağlık giderlerine ilişkin fatura tutarları Hazineden karşılanmak üzere Kurumca ödeneceği”, hüküm altına alınmıştır.

Sağlık hizmet sunucusuna başvuran 18 yaş altı çocukların tescilinin olup olmadığına ilişkin sorgulama MEDULA sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ile yapılacak ve sorgulama sonucunda provizyon alınamayan çocukların sorgulamaları bir kez de yine MEDULA üzerinden kapsam türü “18 yaş” seçilmek suretiyle yapılacaktır. Yapılan her iki sorgulamada da provizyon alınamaması durumunda dahi sağlık hizmetleri verilecektir. Gerek provizyon sorgulamasında kaydı çıkan gerekse kaydı çıkmayan çocuklara sağlık hizmetlerinin verilmesi durumunda genel sağlık sigortası tescili olmayan ana/babaların Kanunun 60. maddesinin (d) veya (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescilleri bu Genelgenin “5.2” ve “6.5.2” bölümlerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

Ayrıca, söz konusu düzenlemeler uyarınca 18 yaş altı çocukların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sağlık hizmet sunucusuna başvurması halinde ana/babanın genel sağlık sigortası tescili olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlandırılacak ve bu çocukların ana/babasının genel sağlık sigortası tescillerinin Kurumca yapıldığı tarihe kadar genel sağlık giderlerine ilişkin fatura tutarları Hazineden karşılanmak üzere Kurumca ödenecektir.

5.2- Sağlık hizmetlerinden yararlanan 18 yaşından küçük çocukların ana/babalarının tescil işlemleri

5510 sayılı Kanunun geçici 12. maddesinin beşinci fıkrasında 60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlardan; tescil talebi olmayanların 18 yaşından küçük çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlandırılması halinde bu kişilerin tescili çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihi itibarıyla yapılacağı hükmünde yer alan “bu kişilerin tescili çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihi itibarıyla yapılır.” ibaresi, 5997 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 01.10.2008 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere  “bu kişiler Kurumca tescil edildikleri tarih itibariyle genel sağlık sigortalısı olurlar.” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; 01.10.2008 tarihinden sonra sağlık hizmetlerinden yararlanan 18 yaşından küçük çocukların ana/babalarının genel sağlık sigortası tescili, gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle başlatılacaktır.

Gelir testi yaptırmak istemeyenlerin aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarının 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katından fazla olduğu kabul edilerek taleplerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle 60. maddenin (g) bendi kapsamında tescilleri yapılacak ve 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden ödeyeceği prim miktarı kendilerine tebliğ edilecektir.

Sağlık hizmetinden yararlanan 18 yaşından küçük çocukların ana/babaları, gelir testi yapılmak üzere, sağlık hizmet sunucuları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilen bilgiler uyarınca Genelge ekinde yer alan form (Ek: 1) ile il/ilçe idare kurullarına yönlendirilecek ve gelir testi sonucuna göre ödeyecekleri prim miktarı kendilerine iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

6111 sayılı Kanunun 146. maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle “… 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8. ve 100. maddelerinin uygulanması ile genel sağlık sigortalılığında gelir testinin yapılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi” sırrın ifşası olmaktan çıkarılmıştır.

Söz konusu hüküm uyarınca gelir testi yapılmak üzere il/ilçe idare kurullarına yönlendirilen ana/babaların adreslerine gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi durumunda, öncelikle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) tespit edilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda tebliğ edilecek, ulaşılamaması halinde ise bağlı bulundukları muhtarlıklara tebliğ edilecektir. ADNKS’de adresi bulunamayanların ise adreslerinin tespit edilmesi amacıyla 5411 sayılı Kanunda yapılan düzenleme uyarınca

Bankalarla veya 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi uyarınca GSM operatörleri ile Kanunda sayılan diğer yerlerden alınacak bilgiler doğrultusunda tespit edilen adreslerine bu fıkrada yapılan açıklama doğrultusunda tebligatları yapılacaktır.

5.2.1. Gelir testi sonuçlanmış olanların tescil işlemi

5997 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun geçici 12. maddesinin beşinci fıkrasında 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “bu kişilerin tescili çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihi itibarıyla yapılır.” ibaresi “bu kişiler Kurumca tescil edildikleri tarih itibariyle genel sağlık sigortalısı olurlar.” şeklinde değiştirilmiştir.

01.10.2008 tarihinden itibaren 18 yaş altı çocukların sağlık hizmet sunucusuna başvurması nedeniyle Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihi itibariyle genel sağlık sigortası tescili başlatılan ana/babanın, gelir testinin sonuçlandığı tarihte tespit edilen aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı dikkate alınarak tescil başlangıç tarihleri 5997 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca gelir testinin sonuçlandığı tarih olarak güncellenecektir.

Güncelleme işlemine esas bilgiler “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı”nda yer alan “18 yaş altı güncelleme listesi” programında il bazında sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezleri tarafından görüntülenecek kayıtlarda yer alan kişiler ile il/ilçe idare kurulları tarafından gönderilen gelir testi sonuçları karşılaştırılarak en geç 15.06.2011 tarihine kadar GSS Tescil ve Aktivasyon Programı aracılığıyla güncellenecektir. Yapılan kontroller sonucunda güncelleme yapılamayan kişiler mail ortamında 01.07.2011 tarihine kadar Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına elektronik ortamda bildirilecektir.

Örnek 1- 01.11.2008 tarihinde Ankara Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümüne müracaat eden ve hastane tarafından yapılan provizyon sorgulaması sonucunda 13 yaşındaki çocuğun ana/babasının sosyal güvencesi olmadığı tespit edilmiştir. Çocuğun tedavisi hastanede yapılmış ve babaya ait kimlik bilgileri ve çocuğun hastaneye müracaat tarihi 03.11.2008 tarihinde sosyal güvenlik merkezine bildirilmiştir. Sosyal güvenlik merkezi tarafından 13 yaşındaki çocuğun babası adına gelir testi yapılmak üzere 15.11.2008 tarihinde il/ilçe idare kuruluna yönlendirilmiştir. 25.12.2008 tarihli il/ilçe idare kurulu kararında aile içinde fert başına düşen gelir miktarının 350 TL olduğu tespit edilmiştir.

Buna göre, sigortalının 01.11.2008 tarihi itibarıyla yapılan tescili, 5997 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca gelir testinin sonuçlandığı 25.12.2008 tarihi itibarıyla 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre güncellenecektir.

5.2.2- Gelir testi sonuçlanmamış olanların tescil işlemi

5997 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun geçici 12. maddesinin beşinci fıkrasında 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “bu kişilerin tescili çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihi itibarıyla yapılır.” ibaresi “bu kişiler Kurumca tescil edildikleri tarih itibariyle genel sağlık sigortalısı olurlar.” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu düzenleme uyarınca, 01.10.2008 tarihi ile 25.02.2011 tarihleri arasında 18 yaş altı çocukları sağlık hizmet sunucusuna başvurması nedeniyle Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihi itibariyle genel sağlık sigortası tescilleri yapılan ancak, gelir testleri sonuçlanmamış ana/ babaların gelir testi işlemlerinin sonuçlandırılması amacıyla;

- Sağlık hizmet sunucuları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine bilgileri gönderildiği halde gelir testi için il/ilçe idare kurullarına yönlendirilmeyen ana/babaların Genelge ekinde yer alan form (Ek: 1) ile il/ilçe idare kurullarına sevklerinin yapılması,

- İl/ilçe idare kurullarına gelir testi yapılması için yönlendirilen ancak henüz gelir testi sonuçlandırılmayan ya da sonuçları Kuruma ulaşmayan ana/babaların gelir testi işlemlerinin sonuçlandırılması amacıyla il/ilçe idare kurulları ile irtibata geçilerek sonuçlandırılması,

- Sağlık hizmet sunucuları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine bilgileri gönderildiği halde gelir testi yönlendirme tebligatları tebliğ edilemeyen ana/babaların Genelgenin “5.2” bölümünde yapılan açıklama doğrultusunda adresleri tespit edilerek tebligat işlemlerinin sonuçlandırılması, bu şekilde tebliğ işlemi yapılan ana/babaların gelir testi yaptırmak istememeleri durumunda aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarının 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katından fazla olduğu kabul edilerek tebliğ tarihi itibarıyla 60. maddenin (g) bendi kapsamında tescillerinin yapılarak 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden prim ödemek üzere tescillerinin yapılması,

suretiyle bu işlemler en geç 30.06.2011 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

5.3- Ana/babası olmayan 18 yaşından küçük çocukların tescil işlemleri

5510 sayılı Kanunun 61. maddesinin ikinci fıkrasında “60. madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan” yararlandırılacağı ve “18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası yok ise 18 yaşını dolduruncaya kadar 60. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında primi Devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortalısı” sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hüküm uyarınca ana ve babası hayatta olmayan ya da her ikisi için gaiplik işlemi başlatılanların 18 yaşını doldurmamış çocuklarından 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalandırılmayanlar öncelikle sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından re’sen tescil edilecektir. Re’sen tescil edilemeyen bu çocukların kendileri veya bir başka kişi ile birlikte genel sağlık sigortası tescil işleminin yapılması için sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmesi halinde, 18 yaşından küçük çocuğun MERNİS sistemi üzerinden ana ve babasının hayatta ya da gaip olup olmadığının kontrol edilmesi, ana ve babasının hayatta olmadığının ya da gaiplik işlemi başlatıldığının tespit edilmesi halinde ise 60. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescil işlemi yapılacaktır.

5.4- Bakmakla yükümlüsü oluşturulamayan genel sağlık sigortalıların 18 yaşından küçük çocuklarından dolayı genel sağlık sigortası tescilleri

6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunda yapılan değişikle; 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve yabancı uyruklu öğrenciler ile stajyer avukatlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlardır. Ancak, bu kişilerin bakmakla yükümlü kişisi oluşturulamayacağı 6111 sayılı Kanunun 23. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 3. maddesinin 10 numaralı bendinde düzenlenmiştir.

Bu kişilerden, 18 yaş altı çocuğu bulunan ve bu çocukları sağlık hizmet sunucusuna başvuranların uyruğuna göre bu Genelgenin “5.2” ve “6.5.2” bölümlerinde belirtilen esaslar doğrultusunda işlem yapılarak yeşil kart verilmesi uygun görülenler yeşil kart verilerek sağlık yardımlarından yararlandırılacak, uygun görülmeyenler ise bakmakla yükümlü kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlandıkları statüleri dışında, çocuklarından dolayı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) veya (g) bentlerine göre ikinci bir tescil işlemi yapılacaktır.

5.5- Bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından yararlandırılanların 18 yaşından küçük çocuklarından dolayı genel sağlık sigortası tescilleri

5510 sayılı Kanunun 3. maddesinin 10 numaralı bendine göre genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak ya da hak sahibi olarak dul ve yetim aylığı bağlanması nedeniyle sağlık yardımlarından faydalanan kişilerden, 18 yaş altı çocuğu bulunan ve bu çocukları sağlık hizmet sunucusuna başvuranların uyruğuna göre bu Genelgenin “5.2” ve “6.5.2” bölümlerinde belirtilen esaslar doğrultusunda işlem yapılarak yeşil kart verilmesi uygun görülenler yeşil kart verilerek sağlık yardımlarından yararlandırılacak, uygun görülmeyenler ise bakmakla yükümlü kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlandıkları statüleri dışında, çocuklarından dolayı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) veya (g) bentlerine göre ikinci bir tescil işlemi yapılacaktır.

6- Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri

6.1- Geçiş hükümlerine ilişkin genel açıklamalar

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde; harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların genel sağlık sigortalısı sayılacakları öngörülmüş ancak, 5997 sayılı Kanunun 8. maddesi ile değiştirilen 5510 sayılı Kanunun geçici 12. maddesi uyarınca, 01.01.2012 tarihine kadar Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hüküm uyarınca 01.01.2012 tarihine kadar Kurumca talep edilen aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarının tespiti il/ilçe idare kurulları tarafından yapılacaktır.

İl/ilçe idare kurulları tarafından yapılan gelir testi sonucunda herhangi bir gelir miktarı belirtilmeksizin yeşil kart talebi reddedilenlerden genel sağlık sigortası tescili yaptırmak için Kuruma müracaat edenlerin genel sağlık sigortası tescillerinin yapılabilmesi ve aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarının belirlenebilmesi amacıyla ilgili il/ilçe idare kurulları ile yazışma yapılarak aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı tespit edilecektir.

Ancak, yapılan gelir testi sonucu aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin sağlık hizmetlerinin yeşil kart verilerek karşılanması gerektiğinden, bu kişiler Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmeyecektir.

6.2- Yeşil kart talebi reddedilenler

01.01.2012 tarihine kadar yeşil kart almak için il/ilçe idare kurullarına başvurup 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre yeşil kart almaya müstahak olmadığı anlaşılan ve Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yaptırmak isteyenlerin, yapılan gelir testi sonucu aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı; asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için otuz günlük tutarı, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için iki katı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınarak Kuruma yapılan talep tarihi itibariyle genel sağlık sigortası tescil işlemleri başlatılacaktır.

Örnek 1- (X) ilçesinde ikamet eden, yeşil kart kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanmak için 02.03.2009 tarihinde ilçe idare kuruluna müracaat eden ve ilçe idare kurulunun 05.11.2009 tarihli kararı ile aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarının 282 TL olduğunun tespit edilen (A)’ya başvurusunun red edildiği bildirilmiştir. (A), yeşil kart talebinin red edilmesi nedeniyle 15.01.2010 tarihinde sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak müracaat etmiştir. (A)’nın aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden fazla (282 TL) olması nedeniyle, Kuruma müracaat tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca (g/1) statüsünden genel sağlık sigortası tescili yapılacak ve ödeyeceği prim miktarı kendisine tebliğ edilecektir.

Örnek 2- (B) yeşil kart kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanmak için 05.11.2009 tarihinde ilçe idare kuruluna müracaat etmiştir. İlçe idare kurulu tarafından 25.11.2009 tarihli kararı ile aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarının 560 TL olduğunun tespit edilmesi sonucunda (B)’ye başvurusunun red edildiği bildirilmiştir. (B) yeşil kart talebinin red edilmesi nedeniyle sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak müracaat etmemiştir. (B)’nin Kuruma yazılı müracaatı olmadığından 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tescili yapılmayacaktır.

6.3- 01.01.2012 tarihine kadar genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlar

6111 sayılı Kanunun 37. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin birinci fıkrasına “Şu kadar ki, 60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için gelir testleri Kurumca sonuçlandırılıncaya kadar 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak gelir testi sonucu, aile içindeki gelirleri asgari ücretin altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde gelir testi sonucuna göre ödemeleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.” ifadesi eklenmiştir.

Buna göre; 01.01.2012 tarihine kadar 18 yaş altındaki çocuklarından dolayı tescil işlemi başlatılmış olanlar hariç olmak üzere Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olmak için Kuruma veya istisnai durumlar nedeniyle sağlık hizmet sunucusuna müracaat eden ve 25.03.2010 tarihli ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki “Genel Sağlık Sigortası Talep Formu” (EK-4/B) Kuruma gönderilenler, gelir testi işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar 82. maddeye göre tespit edilen prime esas kazanç tutarının alt sınırının otuz günlük tutarı üzerinden primleri tahakkuk ettirilmek üzere Kuruma veya sağlık hizmet sunucusuna müracaat tarihi itibariyle (g) bendi kapsamında tescil edilecektir.

Kuruma veya sağlık hizmet sunucusuna müracaat eden bu kişiler Genelge ekinde yer alan form (Ek: 1) ile gelir testi yapılması için il/ilçe idare kurullarına gönderilecektir.

İl/ilçe idare kurulları tarafından yapılan gelir testi sonucunda yeşil kart verilmesi uygun görülenlerin tescilleri başlangıç tarihi itibariyle iptal edilecektir. Yeşil kart verilmesi uygun görülmeyenlerden aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı;

- Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri,

- Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı,

- Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı,

prime esas kazanç tutarı olarak esas alınıp tescil başlangıç tarihinden itibaren prim tahakkukları belirlenerek kendilerine iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

Gelir testi yaptırmak istemeyenlerin aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarının 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katından fazla olduğu kabul edilerek taleplerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle 60. maddenin (g) bendi kapsamında tescilleri yapılacak ve 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden ödeyeceği prim miktarı kendilerine tebliğ edilecektir.

6.4- Aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde genel sağlık sigortalılığı tescili

5997 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun geçici 12. maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescili yapılacak kişilerin genel sağlık sigortalılığının Kurumca tescil edildiği tarih itibariyle başlayacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hüküm uyarınca herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin aile hekimine başvurması halinde aile hekimliği tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilen bilgiler uyarınca bu kişiler Genelge ekinde yer alan form (Ek: 1) ile gelir testi yapılması için il/ilçe idare kurullarına yönlendirilecektir.

İl/ilçe idare kurulları tarafından yapılan gelir testi sonucunda yeşil kart verilmesi uygun görülenlerin tescilleri başlangıç tarihi itibariyle iptal edilecektir. Yeşil kart verilmesi uygun görülmeyenlerden aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarının, bu Genelgenin “6.3” bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda tespit edilen prim miktarı tahakkuk ettirilmek üzere gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle (g) bendi kapsamında tescil edilerek kendilerine iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

Gelir testi yaptırmak istemeyenlerin işlemleri, bu Genelgenin “6.3” bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

6.5- Oturma izni almış yabancılar

Ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu kişiler mütekabiliyet esası dikkate alınmak üzere oturma iznine bağlı olarak en az bir yıl kesintisiz ikamet etmeleri halinde Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Bunlardan 01.01.2012 tarihine kadar genel sağlık sigortalısı olmak için Kuruma veya istisnai durumlar nedeniyle sağlık hizmet sunucusuna müracaat edenler, genel sağlık sigortası giriş bildirgelerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle genel sağlık sigortalılıkları başlatılarak, 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden ödeyecekleri prim miktarı kendilerine iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

Ancak bu kişilerin Kanunun 67. maddesinde belirtilen istisnai durumlar nedeniyle sağlık hizmet sunucusuna başvurmaları ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki Ek 4-B formunun sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilmesi halinde, sağlık hizmet sunucusuna başvuru tarihi itibariyle genel sağlık sigortalılıkları başlatılarak, 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden ödeyecekleri prim miktarı kendilerine iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

6.5.1- Oturma izni almış yabancı uyrukluların aile hekimliğine müracaat etmesi

5997 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun geçici 12. maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde 60. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında tescili yapılacak yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortalılığının Kurumca tescil edildiği tarih itibariyle başlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hüküm uyarınca 18 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve bir yıllık kesintisiz ikamet süresini dolduran yabancı uyruklu kişilerin aile hekimine başvurması halinde, aile hekimliği tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilen bilgilerin Kuruma intikal ettirildiği tarih itibariyle Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre tescil edilecek ve 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden ödeyecekleri prim miktarı kendilerine iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

6.5.2- Oturma izni almış yabancı uyrukluların 18 yaşından küçük çocukları

5997 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun geçici 12. maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin 18 yaşından küçük çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna başvurmaları halinde, bu çocukların ana veya babaları 60. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Kurumca tescil edildikleri tarih itibariyle genel sağlık sigortalılıklarının başlatılacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hüküm uyarınca genel sağlık sigortası tescili olmayan yabancı uyruklu kişilerin 18 yaşından küçük çocuklarının aile hekimliğine veya sağlık hizmet sunucusuna başvurması ve aile hekimliği veya sağlık hizmet sunucusu tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilen bilgilerin Kuruma intikal ettirildiği tarih itibariyle 18 yaşından küçük çocuğun ana/babası Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre tescil edilecek ve 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden ödeyecekleri prim miktarı kendilerine iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir.

6.6- Geçiş dönemine ait ortak hükümler

6.6.1- Yeniden gelir testi talebinde bulunanlar

5510 sayılı Kanunun 61. maddesinin üçüncü fıkrasında “60. madde gereği genel sağlık sigortalısı iken durumunda değişiklik olan kişilerden, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine veya (g) bendi kapsamına giren kişiler durumlarında değişiklik olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde Kuruma başvurmak zorundadır. Bu kişilerin 60. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde, durumlarında değişiklik olduğu tarihten başlamak üzere (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısının durumunun değiştiğini beyan ederek gelir testi talebinde bulunması halinde, yeniden gelir testi yapılmak üzere Genelge ekinde yer alan form (Ek: 1) ile il/ilçe idare kurullarına gönderilecektir.

Yapılan gelir testi sonucunda gelir durumlarının değiştiği tespit edilenlerin gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle (g) bendi kapsamında tescilleri güncellenerek ödeyeceği prim miktarı kendilerine iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilecektir. Gelir testi sonucu yeşil kart verilmesi uygun görülenlerin de gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılığı sona erdirilecektir.

6.6.2- Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar

6111 sayılı Kanunun 49. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun geçici 12. maddesine eklenen onikinci fıkra ile 4857 sayılı İş Kanununun 13. ve 14. maddelerine göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu 01.01.2012 tarihine kadar ertelendiğinden, bu tarihe kadar talepte bulunmaları halinde durumları incelenerek bu bölümde yapılan açıklamalar doğrultusunda Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) veya (g) bentlerine göre tescil edileceklerdir.

7- Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar

7.1. Yabancı uyruklu öğrenciler

6111 sayılı Kanunun 34. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60. maddesine eklenen yedinci fıkra uyarınca Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır. Aynı maddede yapılan düzenleme uyarınca kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklardır.

İlgili üniversiteler tarafından genel sağlık sigortalısı sayılmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri 2547 sayılı Kanunun 46. ve 47. maddeleri çerçevesinde üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

7.2. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler

6111 sayılı Kanunun 65. maddesi ile 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasına eklenen hüküm uyarınca Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerden yeşil kart kapsamında sağlık hizmetleri karşılananlar, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda bulunmasalar dahi yeşil kartları devam ettiği sürece Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

EK- 1 Form (Bir sayfa)


 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………………  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

…………..   Sosyal Güvenlik Merkezi

                                                                                                                                              Ek-1

 

Sayı   :

Konu : Genel sağlık sigortalılığı tesciliniz.

 

 

 

 

 

                                               Sayın  …………………………………….                                                                                                    ……………………………………………

                                                                                              …………………….             

                              

                              

                                              

18 yaş altı çocuğunuzun, sağlık hizmet sunucusuna başvurması/ aile hekimine başvurması/ genel sağlık sigortası kapsamına alınmak için  Kurumumuza yapmış olduğunuz müracaatınız nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki tescil işleminize esas olmak üzere aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının belirlenmesi için ………………… il/ilçe idare kuruluna en kısa sürede müracaat ederek gelir testi yaptırmanız gerekmektedir.

Gelir testi yaptırmak istememeniz halinde ise en kısa sürede Müdürlüğümüze başvurmanız gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                             

                                                             

 

 

 

………………………….