T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/37(*)

 

Tarih         : 12.05.2011

Konu         : 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süresi ile diğer usul ve esaslar

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168. maddesinin birinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna, yeniden yapılandırma başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

6111 sayılı Kanunda verilen bu yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulunca, 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 2011/1713 sayılı Karar alınmış ve söz konusu Karar 30.04.2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bahse konu Kararın 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

“1) 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17. maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

(2) 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

…”

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren söz konusu karar uyarınca; 6111 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacakları yönünden başvuru süresi ile anılan Kanuna istinaden 2011/Mayıs ayında sona erecek olan ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatılmıştır.

Bu bağlamda, Kurumumuz alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin olarak, gerek Bakanlar Kurulunca alınan Karara istinaden gerekse uygulamada tereddüt edilen diğer hususlar yönünden Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- 6111 Sayılı Kanuna Göre Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Son Başvuru Süresi

6111 sayılı Kanunun 18. maddesinin birinci fıkrasında, borçların yeniden yapılandırılabilmesi amacıyla en geç anılan Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunulmasının şart olduğu öngörülmüştür. Ancak Bakanlar Kurulunca alınan 2011/1713 sayılı karar ile başvuru süresi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar için en geç 31.05.2011 tarihine kadar 2011/29 sayılı Genelgede belirtilen Ünitelerimize başvurulması gerekmektedir.

3- Yeniden Yapılandırma Başvuru Süresinin Uzamış Olmasına Bağlı Olarak Yapılacak İşlemler

Bakanlar Kurulunca alınan Karar uyarınca, 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvuru süresinin (6111 sayılı Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonundan başlanarak) bir ay uzatılmış olması, anılan Kanuna göre ödenecek tutarların hesaplanmasında herhangi bir değişiklik meydana getirmemiştir.

Dolayısıyla, Bakanlar Kurulunca başvuru süresinin uzatılması üzerine 03.05.2011 ila 31.05.2011 tarihleri arasında 6111 sayılı Kanun uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuruda bulunacak olan borçlularca ödenecek olan tutarlar, 2011/29 sayılı Genelgede de açıklandığı üzere, kapsama giren alacak asıllarına ödeme vadelerinin sona erdiği tarihten 25.02.2011 tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle hesaplanacaktır.

3.1- İdari para cezası alacakları yönünden

Bilindiği üzere, idari para cezası alacakları yönünden, 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup en geç 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihini takip eden ikinci ayın sonuna (02.05.2011 tarihine) kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanlar yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, 31.12.2010 tarihi ve önceki sürelerde işlenmiş fiillere ilişkin idari para cezalarının Ünitelerimizce 02.05.2011 tarihinden önce tebliğe çıkartılması mümkün olduğu halde 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmemiş olanlarının 31.05.2011 tarihine kadar ilgililerine tebliğ edilerek tahakkuk etmesi halinde, yeniden yapılandırma kapsamına alınacaktır.

Örnek 1- (A) Limited Şirketi tarafından 17.11.2010 tarihinde işe başlayan sigortalının işe giriş bildirgesinin Kuruma 22.04.2011 tarihinde verildiği, 796,00 TL tutarındaki idari para cezasının Kurumumuz ünitesince 07.05.2011 tarihinde tebliğe çıkartıldığı ve işveren tarafından 16.05.2011 tarihinde tebellüğ edilerek 18.05.2011 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu idari para cezasının 02.05.2011 tarihinden önce tebliğe çıkartılmasının mümkün olması nedeniyle, bahse konu idari para cezası işverene tebliğ edilerek yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki (A) Limited Şirketi tarafından 17.11.2010 tarihinde işe alınan sigortalının işe giriş bildirgesinin Kuruma 10.05.2011 tarihinde verildiği, 796,00 TL tutarındaki idari para cezasının Kurumca 11.05.2011 tarihinde tebliğe çıkartıldığı ve işveren tarafından 16.05.2011 tarihinde tebellüğ edilerek 18.05.2011 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu idari para cezasının 02.05.2011 tarihinden önce Kurum ünitesince tebliğe çıkartılmasının mümkün olamayacağından dolayı bahse konu idari para cezası yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu madde kapsamına giren alacakların tahakkuk ettiği tarih itibarıyla bu madde için öngörülen başvuru süresinin onbeş günden az kaldığı hallerde, bu alacaklar için bu maddeye göre yapılacak başvuru süresi tahakkuk tarihinden itibaren onbeş gün olarak uygulanır.” hükmüne istinaden, 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiiller dolayısıyla tebliğe çıkartılmış idari para cezalarının, ilgililere 31.05.2011 tarihinden önceki 15 gün içinde tebliğ edilmesi halinde, bu alacaklar için başvuru süresi, idari para cezasının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15. günde sona erecektir.

Buna göre, 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma kapsamına giren idari para cezalarının 17.05.2011 ila 31.05.2011 tarihleri arasında tebliğ edilmiş olması halinde, bu alacaklar için başvuru süresi, idari para cezasının tebliğ edildiği tarihi izleyen 15. günde sona erecektir. Ancak, 31.05.2011 tarihinden önceki 15 günlük süre içinde tebliğ edilmiş olan idari para cezası alacakları ile ilgili olarak, 15 günlük süre aşılmamak kaydıyla 31.05.2011 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden başvuru tarihi sisteme 31.05.2011 olarak girilecektir.

3.2- Sosyal güvenlik destek primi alacakları yönünden

Bilindiği üzere yeniden yapılandırma kapsamına, yaşlılık, emekli veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlardan 02.05.2011 tarihine kadar tescili yapılmış olanların, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları girmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, 6111 sayılı Kanunda aylıklardan kesilecek sosyal güvenlik destek primi yönünden sigortalıların kendilerini tescil ettirme yükümlülükleri bulunmadığından, 02.05.2011 tarihine kadar tescil edilmesi gerektiği halde tescil edilmemiş olanların, 31.05.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunarak tescil edilmiş olmaları halinde, bunların 2010/Kasım ayı ve önceki sürelere ait sosyal güvenlik destek primi borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınacaktır.

3.3- Eksik işçilikten kaynaklanan prim alacakları yönünden

6111 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasına göre, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; hem yeniden yapılandırma başvurusunun, hem de teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebin, en geç başvuru süresinin sonuna kadar yapılmış olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için, en geç 31.05.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunun yapılması ve teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi amacıyla talepte bulunulması icap etmektedir.

Öte yandan, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırılmış olması halinde ödeme süresi, söz konusu borçların ilgililere 31.05.2011 tarihinden önce veya sonra tebliğ edilmiş olmasına göre farklı şekilde belirlenmektedir.

3.3.1- Eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının 31.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması

30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ilgililere en geç 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde, ilgililerce, kapsama giren borçlar için 31.05.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ise eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları varsa diğer prim borçları ile birlikte aynı ödeme planı içinde yapılandırılacaktır. Bu durumda,

- Peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının varsa diğer prim borçları ile birlikte tamamının,

- Taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile varsa diğer prim borçlarına ilişkin ilk taksit tutarının,

en geç 30.06.2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

3.3.2- Eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının 31.05.2011 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmiş olması

30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi için 31.05.2011 tarihine kadar Kuruma müracaat edilmiş olmasına rağmen, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ilgililere 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilememiş olması halinde, ilgililerce, kapsama giren borçlar için 31.05.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ise eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile varsa diğer prim borçları ayrı ayrı yapılandırılacaktır.

Bu durumda,

- Peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; sigorta prim borçlarının ise 30.06.2011 tarihine kadar,

- Taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ilk taksit tutarının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; sigorta prim borçlarına ilişkin ilk taksit tutarının ise 30.06.2011 tarihine kadar,

ödenmesi gerekmektedir.

4- 5510 Sayılı Kanunun Geçici 24. ve 25. Maddeleri Kapsamındaki Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyasına İlişkin Son Başvuru Süresi

Kapsama giren borçları, 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldığı halde, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanların ihya başvuruları için 6111 sayılı Kanunun 15. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen başvuru süresi, Bakanlar Kurulunca alınan 2011/1713 sayılı Karar uyarınca bir ay uzatılmıştır.

Dolayısıyla, kapsama giren borçları, 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldığı halde, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlardan,

- Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanlarının,

- Yirmi dört taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanlarının,

31.05.2011 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde, yapılandırma anlaşmaları ihya edilecektir.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrasında, geçici 24. veya geçici 25. madde kapsamında ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin, en geç başvuru tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılacağı öngörülmüştür.

Bu bağlamda, 2011/Mayıs ayı içinde ihya başvurusunda bulunmuş olan borçlularca ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin (31.08.2011 ve 01.09.2011 tarihlerinin Ramazan Bayramına rastlaması nedeniyle) en geç 02.09.2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

5- İlk Taksit Ödeme Süresi 2011/Mayıs Ayında Sona Erecek Olan Taksitlerin Ödeme Süresinin Uzatılmış Olmasına Bağlı Olarak Yapılacak İşlemler

Bakanlar Kurulunun 2011/1713 sayılı Kararı uyarınca, Kurumumuza ait olup 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin tüm taksitlerin değil, yalnızca ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olan taksitlerin ödeme süresi bir ay uzatılmıştır.

Bu bağlamda, 6111 sayılı Kanun uyarınca;

a) Kurumumuz taşınmazlarının kiralanmasından kaynaklanan kira alacakları için;

- Peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise yeniden yapılandırılan alacağın tamamının,

- Taksitler halinde ödeme başvurusunda bulunulmuş ise ilk taksit tutarının,

b) 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddeleri kapsamındaki yeniden yapılandırma anlaşmaları için 2011/Şubat ayı içinde ihya başvurusunda bulunanlarca ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit tutarların tamamının,

en geç 30.06.2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

6- Diğer Hususlar

6.1- 2011/29 sayılı Genelgenin ‘3.1.2 başlıklı bölümünün (c) bendinde’, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup 25.02.2011 veya sonrasında Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmayacağı öngörülmüştür.

Ancak, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup, 25.02.2011 ve öncesinde alınmış mahkeme kararlarına ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen raporlara veya resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara istinaden aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde verilmesinin istenilmesi gerektiği halde, bazı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce söz konusu prim belgelerinin verilmesi hususunda ilgililere herhangi bir bildirim yapılmadığı veya bildirim yapılmasına rağmen, söz konusu prim belgelerinin işverenlerce bir aylık süre içinde Kuruma verilmemesi üzerine bahse konu prim belgelerinin bazı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce re’sen düzenlenmediği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlere ilişkin olmak üzere, 2010/Kasım ve önceki aylara ait olup 25.02.2011 ila 31.05.2011 tarihleri arasında işverenlerce Kuruma verilen veya Kurumca re’sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri;

- Mahkeme ilamına istinaden düzenlenmiş ve mahkemenin ilam tarihinin 24.02.2011 veya öncesi bir tarihe ilişkin olması,

- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca hazırlanan raporlara istinaden düzenlenmiş ve rapor tarihinin 24.02.2011 ve öncesi bir tarih olması,

- Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara istinaden düzenlenmiş ve yazıların 24.02.2011 ve öncesinde Kuruma gönderilmiş olması,

- Ek-10 sigortalıların eksik gün bildirim formlarının verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle düzenlenmiş ve söz konusu belgelerinin işverenlerden 24.02.2011 ve öncesinde istenilmiş olması,

halinde, söz konusu belgelerin işverenlerce veya Kurumca re’sen düzenlendiği üzerinde durulmaksızın tahakkuk işlemleri yapılarak, tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Diğer taraftan, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin açılan hizmet tespit davalarına istinaden 24.02.2011 ve öncesinde ilk derece mahkemelerince verilen kararlar için işverenlerce temyiz yoluna başvurulmuş olmasına rağmen, Yargıtay tarafından nihai karar verilmeden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, ilgililerce ilk derece mahkemesinin kararına istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesi kaydıyla, davadan feragat edildiğine dair dilekçe alınmaksızın bahse konu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak söz konusu borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Yargıtay tarafından nihai karar verilmeden önce ilk derece mahkemelerinin kararlarına istinaden düzenlenerek Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin yalnızca tahakkuk işlemleri yapılacak, söz konusu belgelerin hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise Yargıtay’ca onama kararı verilmesi halinde işleme alınacaktır. Yargıtay tarafından, ilk derece mahkemesince alınan kararının bozulması halinde, yapılan ödemeler varsa diğer borçlara mahsup edilecek, yoksa herhangi bir faiz ödenmeksizin ilgililere iade edilecektir.

6.2- 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, çeşitli kanunlarda öngörülen sigorta prim teşviklerinden yersiz yararlanmış olduğu tespit edilen işverenlerce, 31.05.2011 tarihine kadar, kanun numarası seçilmek suretiyle iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilmesi halinde, tahakkuk işlemleri yapılarak ortaya çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

6.3- Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanuna istinaden yeniden yapılandırılmış olan işverenlerce talep edilen “borcu yoktur yazıları” ile ilgili yapılacak olan işlemler 2011/29 sayılı Genelgenin ‘5.12 nolu’ bölümünde açıklanmıştır.

Söz konusu bölümde, kapsama giren borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme başvurusunda bulunan borçlularca, gerek ihalelere katılmak üzere, gerek hak ediş ödemelerine esas olmak üzere, gerekse devlet yardımı teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla kesinleşmiş/yasal ödeme süresi geçmiş borcun olup olmadığına ilişkin yazı talep edilmesi halinde, bu borçların ilgili kanunlarda öngörülen sınırların üstünde olup olmadığına bakılması ve üstünde olması durumunda kapsama giren borçların tamamının ödenmesi gerektiği açıklanmıştır.

Ancak, yapılandırılan borçlar için taksitle ödeme başvurusunda bulunan borçlulara, yapılandırma anlaşmasının bozulmamış olması kaydıyla ödeme vadesi geçmiş taksitin bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu taksitlerin ilgili kanunlarda belirtilen sınırların altına olması halinde borcu yoktur yazısının verilecek olmasına rağmen, peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlulara borcun tamamının ödenmesinin ardından borcu yoktur yazısının verilecek olmasının, peşin ödeme başvurusunda bulanan borçluların mağduriyetine neden olduğu anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılmış ve peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlularca, 30.06.2011 tarihine kadar olmak üzere,

- İhalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

- Hak ediş ödemesine esas yasal ödeme süresi geçmiş borcunun olup olmadığına ilişkin yazı talep edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen borçlarının bulunmaması kaydıyla,

- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı talep edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen borçların sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle toplamının 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla,

6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın ödenmesi beklenilmeksizin, kesinleşmiş/yasal ödeme süresi geçmiş borcunun olmadığına ilişkin yazılar verilecektir.

6.4- Kat malikleri kurullarınca Kurumumuza olan borçlarından dolayı yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, kapsama giren tüm borçlar aynı ödeme planı ile birlikte yapılandırılacaktır.

Ancak, kat maliklerinden bir veya birkaçı tarafından kendi hisselerine düşen borçlar için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, limited şirket ortaklarının kendi hisselerine düşen borçlarının yapılandırılmasında olduğu gibi söz konusu borçlar da her bir kat maliki adına manuel ortamda ayrı ayrı yapılandırılacaktır.

6.5- Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların, aynı alacak türünden dava konusu edilmiş borçlarının yanı sıra dava konusu edilmemiş borçlarının da bulunması ve ilgililerce davadan feragat edilmemesi halinde, yapılandırma kapsamına, aynı alacak türündeki dava konusu olan borçlar dışındaki kapsama giren ve dava konusu edilmemiş olan diğer borçlar da dahil edilecektir.

6.6- Alt işvereni bulunan asıl işverenlerce, kendisinden iş alan alt işverenlerin tamamının veya bazılarının borçları hariç olmak üzere yalnızca kendi asıl işverenliğinden kaynaklanan borçlar için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması ve başvuru formu ile birlikte ekte yer alan taahhütnamenin verilmesi halinde, yalnızca kendi asıl işverenliğinden kaynaklanan borçlar ya da kendi asıl işverenliğinden kaynaklanan borçlar ile talep ettiği alt işverenin borçları yeniden yapılandırılabilecektir.

Ancak bu durumda, alt işveren tarafından yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, alt işverenin borçlarından dolayı asıl işverenin de müştereken ve müteselsilen sorumlu olması nedeniyle, hem asıl işveren hem de alt işveren aleyhine icra takibine devam edilecektir.

6.7- 2925 sayılı Kanuna istinaden tahakkuk etmiş prim borçlarının icra servisine intikal etmiş olması ve söz konusu borçlar için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, icra dosya masraflarının tahsiline ilişkin işlemler icra servislerince, yapılandırma işlemlerinin ve taksit tutarlarının tahsilatına ilişkin işlemler ise tarım servislerince yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ek : 1) Taahhütname


 

Konu: Alt işverenin borçlarının, asıl işverenin yapılandırma

            talebi haricinde bırakılmasına ilişkin taahhütname                                                                                        

 

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

 

TAAHHÜTNAME

           

 

Müdürlüğünüzde/Merkezinizde ……………………………… sicil numaralı dosyada işlem gören işyerimizin 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla ..../…./2011 tarih ve …………… sayılı başvuru formu ile müracaatımız bulunmaktadır.

Ancak, yeniden yapılandırma kapsamında …… nolu alt işverenimiz olan ………………………………………. ait borçlar hariç olmak üzere kapsama giren diğer borçların dahil edilmesini talep etmekteyiz.

Adı geçen alt işveren tarafından yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı veya bulunulmuş olmakla birlikte ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırma anlaşmasının bozulduğu durumlarda, söz konusu borçlardan dolayı müştereken ve müteselsilen borçlu bulunduğumuzu, 6183 sayılı Kanun uyarınca aleyhimize yapılacak icra işlemleri nedeniyle itirazda bulunmayacağımızı ve ihtilaf yaratmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

……/……/2011

 

Adı Soyadı/ Ünvanı

İ m z a

Adres:

 

Tel:

 

 


 


(*)         Bu Genelgenin, 2011/56 sayılı Genelgeye aykırı hükümleri 01.07.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.