T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/29(*)

 

Tarih         : 15.03.2011

Konu         : Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.02.2011 tarihli ve 27857 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun ile Kurumumuz birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş, ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 24. ve geçici 25. maddelerine göre yeniden yapılandırılan, ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuş olan bir kısım yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya imkanı sağlanmıştır.

6111 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; Kurumumuza ait alacakların yeniden yapılandırılmasına ve 5510 sayılı Kanunun geçici 24. ve geçici 25. maddelerine göre yapılandırılan ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin olarak anılan Kanunun 168. maddesine istinaden belirlenen usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

2- Yeniden Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları

2.1- Kapsama Giren Alacakların Türü

Kurumumuzun yeniden yapılandırma kapsamına giren alacakları; 6111 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 16. maddesi, 17. maddesinin yirmibeşinci fıkrasının (c) bendi ile yirmialtıncı ve otuzbirinci fıkralarında düzenlenmiştir.

Söz konusu hükümlere göre;

2.1.1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek, kurum karşılığı ve primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim alacakları,

2.1.2- İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,

2.1.3- Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışılması nedeniyle tahakkuk eden sosyal güvenlik destek primi alacakları,

2.1.4- 5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesine istinaden durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim alacakları,

2.1.5- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan sigorta primi alacakları,

2.1.6- İdari para cezası alacakları,

2.1.7- Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,

2.1.8- Kurumumuz taşınmazlarının kiralanmasından kaynaklanan kira alacakları,

2.1.9- İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ilgililerden tahsili gereken rücu alacakları,

2.1.10- Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar,

ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları yeniden yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarını oluşturmaktadır.

2.2- Kapsama Giren Alacakların Dönemi

Yeniden yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının dönemleri, her bir alacak türü yönünden 6111 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilmiştir.

Buna göre;

2.2.1- 25.02.2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan; 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek-karşılık ve primi, işsizlik sigortası primi, işverenlerin ödemekle yükümlü olduğu sosyal güvenlik destek primi, 2925 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların sigorta primi, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru tarihi itibarıyla ödenme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacaklarından 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olanlar,

2.2.2- Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışılmaya başlanması nedeniyle 02.05.2011 tarihinden önce tescilleri yapıldığı halde 25.02.2011 tarihi itibariyle ödenmemiş sosyal güvenlik destek primi alacaklarından 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olanlar,

2.2.3- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik prim tutarlarından, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olanlar,

2.2.4- İdari para cezalarından, 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup en geç 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilerek tahakkuk etmiş olanlar,

2.2.5- Mülga 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve mülga 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı halde beş yılı aşan prim borçları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesine istinaden durdurulan sigortalılık sürelerinden, 24.02.2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) ihya edilmemiş olanlar,

2.2.6- Kurumumuza verilen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden ve 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup, 25.02.2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde aynı tarih itibariyle ödenmemiş damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,

2.2.7- Kurumumuz mülkiyetinde olan taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan kira alacaklarından, 31.12.2010 tarihi itibarıyla ödeme vadesi geldiği halde 25.02.2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar,

2.2.8- İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından 25.02.2011 tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar,

2.2.9- Kurumumuz tarafından 25.02.2011 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklardan anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar,

6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılacaktır.

Diğer taraftan, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi, mülga 07.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 7. maddesi ve 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5. maddeleri uyarınca büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası belediyelere ait olan şirketlerin, 31.12.2004 tarihi itibariyle Kurumumuza olan ve Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanan borçları, ilgisine göre İller Bankasından veya Maliye Bakanlığından ayrılan paylarından tahsil edilmektedir. 6111 sayılı Kanunun 20. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, uzlaşma kapsamına giren borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmış olan belediyeler, bağlı kuruluşlar ve bunlara ait şirketlerin 6111 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, uzlaşılmış olanlar hariç olmak üzere kapsama giren diğer borçları 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılacaktır.

Ayrıca, 01.07.2005 tarihli ve 16-346 Ek sayılı Genelgede uzlaşma kapsamına, vade tarihi 31.12.2004 ve öncesine ait borçların girdiği, bu nedenle sigorta primi, işsizlik sigortası primi gibi bildirge muhteviyatı borçlarda en son 15.10.2004-14.11.2004 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçların, prim belgelerinin özel sektör işverenleri gibi takvim ayına göre düzenlenip veriliyor olması halinde ise, en son 2004/Kasım ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçların dahil edilebileceği ve uzlaşma kapsamına alınan borçların, her bir işyeri ve her bir borç türü için SSK Tablo 2a’ya ayrı ayrı kaydedileceği açıklanmıştır.

Bu bağlamda, uzlaşma kapsamına giren borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmış olan belediyelerin, bağlı kuruluşların ve bunlara ait şirketlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, SSK Tablo 2a’nın kontrol edilerek gerek uzlaşma kapsamındaki dönemlere ilişkin olduğu halde 31.12.2004 tarihinden sonra tahakkuk etmiş olması nedeniyle uzlaşma kapsamına alınmamış olan borçları, gerekse uzlaşma kapsamı dışında olmakla birlikte 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları, 6111 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

2.3 - Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli

6111 sayılı Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, her bir borç türü yönünden anılan Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen süre ve şekilde Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.

Öte yandan, 6111 sayılı Kanunun 18. maddesinin birinci fıkrasında,

“Bu Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

…

şarttır.

…” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, anılan Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, aksine bir düzenleme olmayan hallerde en geç 02.05.2011 tarihine kadar;

2.3.1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1/a’da yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

2.3.2- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları ve ilgili kanunları gereği durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları için, örneği Ek: 1/b’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,

a) Prim borçları yönünden herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlülüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

b) Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden ise, sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

2.3.3- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,

a) Emekli keseneği ve kurum karşılığına ilişkin prim borçları için, örneği Ek: 1/c’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle, Kesenek Bilgi Sisteminden e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına,

b) İşyeri bildirgesi ile emekli keseneği, kurum karşılığı ve sigorta primlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma süresi içinde verilmemesinden kaynaklanan idari para cezası alacakları için, örneği Ek: 1/d’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle Kesenek Bilgi Sisteminden e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

c) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim alacakları ile bu belgelerin süresi içinde Kuruma verilmemesinden kaynaklanan idari para cezası alacakları için, örneği Ek: 1/e’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına,

2.3.4- Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borçları için yapılacak başvurular, sigortalının yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 01.10.2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre faklılık arz etmekte olup;

a) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların;

a.1) 01.10.2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek: 1/f’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

a.2) 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek: 1/g’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

a.3) 01.10.2008 tarihinden önce başlayıp bu tarihten sonra da devam eden SGDP borçları için, örneği Ek: 1/f ve Ek: 1/g’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

b) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, yine 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan/devam eden sigortalıların, örneği Ek: 1/g’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

c) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların;

c.1) 01.10.2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek: 1/f’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

c.2) 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek: 1/h’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına,

2.3.5- İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları için örneği Ek: 1/ı’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla en son isteğe bağlı sigorta veya topluluk sigortası priminin ödendiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

2.3.6- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılara ilişkin prim alacakları için örneği Ek: 1/j’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla tarım sigortası priminin ödendiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

2.3.7- Kira alacakları için, örneği Ek: 1/k’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla kiraya verilen taşınmazın bulunduğu ildeki/ilçedeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

2.3.8- İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulunulan borçlar için örneği Ek: 1/l’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

2.3.9- Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar için;

a) Örneği Ek: 1/m’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklardan dolayı borçlunun ikametgahının bulunduğu, (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklardan dolayı da sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

b) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklardan dolayı ise örneği Ek: 1/n’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu madde kapsamına giren alacakların tahakkuk ettiği tarih itibarıyla bu madde için öngörülen başvuru süresinin onbeş günden az kaldığı hallerde, bu alacaklar için bu maddeye göre yapılacak başvuru süresi tahakkuk tarihinden itibaren onbeş gün olarak uygulanır.” hükmüne istinaden, 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiiller dolayısıyla tebliğe çıkartılmış idari para cezalarının, ilgililere 02.05.2011 tarihinden önceki 15 gün içinde tebliğ edilmesi halinde, bu alacaklar için başvuru süresi, idari para cezasının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15. günde sona erecektir. Buna göre, 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezalarının 18.04.2011 ila 02.05.2011 tarihleri arasında tebliğ edilmiş olması halinde, bu alacaklar için başvuru süresi, idari para cezasının tebliğ edildiği tarihi izleyen 15. günde sona erecektir.

Örnek 1- 18.11.2010 tarihinde işten ayrılan sigortalının sigortalı işten ayrılış bildirgesini 10 günlük süre geçtikten sonra Kurumumuza veren işveren aleyhine uygulanan 760,00 TL tutarındaki idari para cezasının ilgiliye 28.04.2011 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu varsayıldığında, bahse konu alacak için başvuru süresi 13.05.2011 tarihinde sona erecektir.

Öte yandan, başvuru süresinin sona erdiği 02.05.2011 tarihinden önceki 15 günlük süre içinde tebliğ edilmiş olması nedeniyle 02.05.2011 tarihinden sonra olmakla birlikte, tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde yapılan müracaatlarda, başvuru tarihi sisteme 02.05.2011 olarak girilecektir. Ancak 02.05.2011 tarihinden sonraki 15 günlük ilave süre içinde yapılan başvurularda, yalnızca başvuru süresinin sona erdiği tarihten önceki 15 günlük süre içinde tebliğ edilen idari para cezası borcu yeniden yapılandırma kapsamına alınacağından, bu işverenlerin kapsama giren başka borçlarının olması durumunda, söz konusu borçlar bu başvurulara istinaden yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Dolayısıyla, 02.05.2011 tarihinden sonraki 15 günlük ilave başvuru süresi yalnızca idari para cezası borçları için geçerli olacaktır.

Örnek 2- 28.11.2010 tarihinde işlenmiş olan bir fiil nedeniyle uygulanan ve 27.04.2011 tarihinde tebliğ edilen 1.386,00 TL tutarındaki idari para cezasından dolayı (A) Limited şirketinin 10.05.2011 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve söz konusu işverenin bahse konu idari para cezası borcu dışında kapsama giren 1.500,00 TL sigorta primi, 200,00 TL işsizlik sigortası primi ve 666,00 TL tutarında idari para cezası borcunun bulunduğu varsayıldığında, başvurunun 02.05.2011 tarihinden sonra olmakla birlikte 27.04.2011 tarihini izleyen 15 gün içinde yapılmış olması nedeniyle, diğer borçları için 02.05.2011 tarihine kadar ayrıca bir başvurusunun bulunmaması halinde, yalnızca 1.386,00 TL tutarındaki idari para cezası borcu yeniden yapılandırma kapsamına alınacak ve başvuru tarihi 02.05.2011 olarak sisteme girilecektir. 1.500,00 TL sigorta primi, 200,00 TL işsizlik sigortası primi ve 666,00 TL tutarında idari para cezası borcu ise 02.05.2011 tarihine kadar başvuru yapılmadığı için yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecek ve cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. Ancak, hâlihazırda gayri faal olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yapılması gerekmektedir.

Kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilen kamu idareleri, emekli keseneği-kurum karşılığı ve prim borçları yönünden Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına; işyeri bildirgesi ile emekli keseneği-kurum karşılığı ve sigorta primlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresi içinde verilmemesinden kaynaklanan idari para cezası borçları yönünden işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine; fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin emekli keseneği kurum karşılığı ve prim borçları ile bu belgelerin süresi içinde Kuruma verilmemesinden kaynaklanan idari para cezası borçları yönünden Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılmasının ardından, başvuru formunun barkotlu çıktısı bilgisayardan alınabilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilecek olup, söz konusu başvurular, işveren sistemi ana menüden 18-17 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “İNTERNETTEN BAŞVURAN İŞYERLERİNİN LİSTESİ” ekranı vasıtasıyla alınacaktır.

Aynı işverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde tescilli birden fazla işyerinin bulunması halinde, her bir işyerinin borçları için ayrı ayrı müracaatta bulunulacaktır.

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Borçların yeniden yapılandırması için başvurulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi, başvurunun ünitelerinde sonuçlandırılacak nitelikte olmadığı hallerde, başvuru formları/dilekçeler, herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili merkez birimine veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilecektir.

3- Yeniden Yapılandırma Usul ve Esasları

3.1- Prim, İdari Para Cezası, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı Alacaklarının Hesaplanması ve Ödenme Süresi

6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, anılan Kanuna göre ödeyecekleri tutarlar, idari para cezası alacakları için farklı, diğer alacaklar için farklı şekilde hesaplanacaktır.

3.1.1- Prim, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması

6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadelerinin sona erdiği tarihten anılan Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için ilgili kanunları gereğince uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, 6111 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörüldüğü şekilde hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutar hesaplanacaktır.

Alacak asıllarına ilave edilecek tutar, alacağın ödeme vadesinin 01.01.1980’den önce veya sonra sona erdiğine ya da alacak aslının tahsil edilmiş olmasına rağmen fer’isinin tahsil edilmemiş olmasına göre farklı şekilde hesaplanacaktır.

a) 01.01.1980 ila 24.02.2011 (dahil) tarihleri arasında geçen süreler için hesaplama

6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 24.02.2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için Ek-2’de yer alan TEFE/ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;

- 1980/Ocak ayından 2004/Aralık ayına kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,

- 2005/Ocak ayından 2011/şubat ayına kadar (bu ay dahil) üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,

basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 20. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan,

“… Bu Kanun hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.” hükmüne istinaden, yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 2011/Ocak ayına kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş TEFE/ÜFE aylık değişim oranları aylık olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği 2011/şubat ayı için ise 2011/Ocak ayına ilişkin ÜFE aylık değişim oranı günlük (24 gün) olarak dikkate alınacaktır.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (-) değer aldığı aylar için; eksi değer almış olan oran da dikkate alınacak, ancak ilgili ay için peşin veya taksitler halinde ödenecek tutar, her halükarda alacağın asıl tutarından aşağı olamayacaktır.

Dolayısıyla, gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılacak olan alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.

Örnek 1- (A) Limited şirketinin 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında çalıştırmış olduğu sigortalılara ait 2010/Mayıs ayına ilişkin düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi borç aslının 2.500,00 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu borcun ödeme vadesi 30.06.2010 tarihinde sona erdiğinden, bahse konu borca 01.07.2010 tarihinden 24.02.2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanarak, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Bu durumda,

2010/Temmuz ayı için        :   -0,16

2010/Ağustos ayı için       :   1,15

2010/Eylül ayı için              :   0,51

2010/Ekim ayı için              :   1,21

2010/Kasım ayı için            :   -0,31

2010/Aralık ayı için            :   1,31

2011/Ocak ayı için              :   2,36

2011/Şubat ayı için (2011/Ocak ayı ÜFE oranının 24 günlüğü esas alınacağından,) 2,36 / 30 X 24 = 1,89 olmak üzere,

Asıl alacağa uygulanacak ÜFE oranı;

(-0,16) + 1,15 + 0,51 + 1,21 + (-0,31) + 1,31 + 2,36 + 1,89 = 7,96 olacaktır.

Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar;

2.500,00 TL X 7,96 / 100 = 199,00 TL,

Yeniden yapılandırılacak alacak tutarı ise 2.500,00 + 199,00 = 2.699,00 TL,

olacaktır.

Örnek 2- (A) Belediyesinin, maaşlarını her ayın 15’inde peşin alan 5510 sayılı Kanunun 4/1-c maddesi kapsamında çalıştırmış olduğu sigortalılara ait 2010/Mayıs ayına ilişkin düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi borç aslının 25.500,00 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu borcun ödeme vadesi 31.05.2010 tarihinde sona erdiğinden, bahse konu borca 01.06.2010 tarihinden 24.02.2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanarak, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Bu durumda,

01.06.2010 ila 30.06.2010 dönemi için;........................................ 2010/Haziran ayı ÜFE’si (-0,50),

01.07.2010 ila 31.07.2010 dönemi için;........................................ 2010/Temmuz ayı ÜFE’si (-0,16),

01.08.2010 ila 31.08.2010 dönemi için;........................................ 2010/Ağustos ayı ÜFE’si (1,15),

01.09.2010 ila 30.09.2010 dönemi için;........................................ 2010/Eylül ayı ÜFE’si (0,51)

01.10.2010 ila 31.10.2010 dönemi için;........................................ 2010/Ekim ayı ÜFE’si (1,21)

01.11.2010 ila 30.11.2010 dönemi için;........................................ 2010/Kasım ayı ÜFE’si (-0,31)

01.12.2010 ila 31.12.2010 dönemi için;........................................ 2010/Aralık ayı ÜFE’si (1,31),

01.01.2011 ila 31.01.2011 dönemi için;........................................ 2011/Ocak ayı ÜFE’si (2,36)

01.02.2011 ila 24.02.2011 dönemi için (2011/Ocak ayı ÜFE oranının 24 günlüğü esas alınacağından) 2,36 / 30 X 24 = (1,89) olmak üzere;

Asıl alacağa uygulanacak ÜFE oranı; (-0,50) + (-0,16) + (1,15) + (0,51) + (1,21) + (-0,31) + (1,31) + (2,36) + (1,89) = 7,46 olacaktır.

Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar;

25.500,00 TL X 7,46 / 100 = 1.902,30 TL,

Yapılandırılacak alacak tutarı ise 25.500,00 + 1.902,30 = 27.402,30 TL,

olacaktır.

b) 31.12.1979 ve öncesindeki süreler için hesaplama

6111 sayılı Kanunun 20. maddesinin sekizinci fıkrasında, “Bu Kanunun ilgili maddelerinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, gecikme cezası, cezai faiz gibi fer’i alacaklar yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanması öngörülen tutarın tespitinde, TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının belirlenmediği dönemler için alacağa ilgili dönemde uygulanan fer’i alacağın hesaplanmasına esas alınan oranın yarısı dikkate alınır.…” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 31.12.1979 ve öncesi süreler için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları belirlenmediğinden, ödeme vadesi 31.12.1979 veya önceki bir tarihte sona ermiş olan alacaklara ilişkin yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanmasında, öncelikle alacak aslına, ilgili aylardaki gecikme zammının yarısı uygulanmak suretiyle 31.12.1979 tarihi itibariyle dikkate alınacak olan tutar hesaplanacak, ardından alacak aslına 01.01.1980 tarihinden 24.02.2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle 01.01.1980 ila 24.02.2011 tarihleri arasında dikkate alınacak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Bu durumda, yeniden yapılandırılacak olan tutar;

“Alacak aslı + 31.12.1979 tarihi itibariyle hesaplanan tutar + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle 24.02.2011 tarihi itibariyle hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı”

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

c) Aslı ödenmiş fer’i alacaklar için hesaplama

6111 sayılı Kanunun 12. maddesinin beşinci fıkrasında, “Bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan % 60’ının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.

Kanunun bu hükmüne istinaden kapsama giren,

- Alacak aslının tamamen ödenmiş, dolayısıyla alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki gün olan 24.02.2011 tarihindeki alacak tutarının % 40’ı, yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutar olacaktır.

- Alacak aslının kısmen ödenmiş olması halinde ise, öncelikle mevcut alacak aslına cari usul ve esaslara göre gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanması ve hesaplanan bu tutar ile mevcut toplam gecikme cezası ve gecikme zammının farkının alınarak, (Mevcut Toplam Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı) – (Mevcut Borç Aslına Hesaplanan Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı) = (Aslı Ödenmiş Fer’i Alacak) formülü ile aslı ödenmiş fer’i alacak tespit edilecek ve bulunan bu tutarın % 40’ı ile, mevcut borç aslı ve bu borç aslına 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutar olacaktır.

Dolayısıyla, alacak aslının kısmen ödenmiş olması halinde 6111 sayılı Kanun kapsamında ödenecek tutar; (Aslı Ödenmiş Fer’i Alacağın % 40’ı + Mevcut Borç Aslı + Mevcut Borç Aslına 6111 sayılı Kanuna Göre Hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı = Aslı Kısmen Ödenmiş Alacaklar İçin 6111 sayılı Kanun Kapsamında Ödenecek Tutar) formülü ile hesaplanacaktır.

Örnek 3- 1995 yılına ilişkin sigorta primi alacağının alacak aslının 17.03.01998 tarihinde tamamen ödendiği ve sadece fer’isinin kalmış olduğu, 24.02.2011 tarihi itibariyle tutarının 684,90 TL olduğu varsayıldığında, 6111 sayılı Kanun kapsamındaki borç sadece fer’i alacaktan oluştuğundan, 684,90 X 40 / 100 = 273,96 TL’si yeniden yapılandırılacak tutarı oluşturacaktır.

Örnek 4- 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı (B) tarafından yapılmış olan bir kısım ödemelerin ilgili mevzuatına göre sadece alacak aslına mahsup edildiği ve neticesinde sigortalının 24.02.2011 itibariyle prim aslı borcunun 350,00 TL, gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 10.000,00 TL olduğu, mevcut 350,00 TL tutarındaki alacak aslı için cari usul ve esaslara göre 24.02.2011 tarihine kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının 700,00 TL, alacak aslı için hesaplanan TEFE/ÜFE tutarının ise 200,00 TL olduğu varsayıldığında, öncelikle; Toplam Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı – Mevcut Borç Aslına Hesaplanan Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı = Aslı Ödenmiş Fer’i Alacak formülü ile „aslı ödenmiş fer’i alacak’ tespit edilecektir.

Buna göre, 10.000,00 - 700,00 = 9.300,00 TL aslı ödenmiş fer’i nitelikteki alacak olacaktır.

6111 sayılı Kanun kapsamında ödenecek borç tutarı ise; borç aslı + borç aslına hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı + Aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ı formülü ile;

- Borç aslı                                                                :   350,00 TL

- Borç aslına hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı        :   200,00 TL

- Aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ı                    :   9.300,00 X 40/100 = 3.720,00 TL

(350,00 TL) + (200,00 TL) + (3.720,00 TL) = 4.270,00 TL olarak hesaplanacaktır.

d) Emekli keseneği ve kurum karşılıkları alacakları için hesaplama

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi emekli keseneği ve kurum karşılıklarına ilişkin alacaklar için 6111 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunulması halinde, yeniden yapılandırılacak olan tutar, 2008/Eylül ve öncesi dönemlerden kaynaklanan alacaklar için ayrı, 2008/Ekim ve sonraki dönemlerden kaynaklanan alacaklar için ayrı hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan alacak tutarı toplanarak, yeniden yapılandırmaya esas tutar belirlenmiş olacaktır.

d.1) 2008/Eylül ve önceki aylara ilişkin alacaklar yönünden hesaplama

Mülga 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 17. maddesinin;

- Onbirinci fıkrasında, “(ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılmayan Sandık gelirleri ise, kurumlarından % 30 faizi ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur.”

- Onikinci fıkrasında, “Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek mevcut olduğu halde mahalline ödeme emri gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin zamanında gönderilmemesi halinde bu paralar % 20 gecikme zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır.”

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin on ikinci fıkrasında ise, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ait 5434 sayılı Kanundan kaynaklanan alacakların takip ve tahsil işlemleri 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili hükümlerine göre Kurumca sonuçlandırılır. Ancak bunlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından takip ve tahsil işlemleri başlatılmış olanların işlemleri bunlar tarafından sonuçlandırılır.”

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, 2008/Eylül ve önceki aylara ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi emekli keseneği ve kurum karşılıkları yönünden, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki güne kadar hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı ile mülga 5434 sayılı Kanunun 17. maddesine göre hesaplanan gecikme zammı karşılaştırılarak, borçlunun lehine olan tutar alacak aslına ilave edilerek yeniden yapılandırmaya esas alacak tutarı belirlenecektir.

Örnek 5- (A) Belediyesinde çalışan sigortalıların her ayın 15’i ila takip eden ayın 14’üne ilişkin maaşlarını peşin aldığı, 2005/Mart ayına ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılığı borç aslının 25.000,00 TL olduğu ve bu borcun 6111 sayılı Kanuna göre ödenmek istenildiği varsayıldığında, söz konusu alacak için mülga 5434 sayılı Kanunun 17. maddesine göre hesaplanan gecikme zammı (%20) ile 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ÜFE oranı (% 46,60) karşılaştırıldığında, mülga 5434 sayılı Kanunun 17. maddesine göre hesaplanan gecikme zammı daha düşük olduğundan, söz konusu aya ilişkin borcun yeniden 6111 sayılı Kanun kapsamında ödenecek tutarı; 25.000,00 X 20 / 100 = 5.000,00 TL gecikme zammı olmak üzere, 25.000,00 + 5.000,00 = 30.000,00 TL olacaktır.

d.2) 2008/Ekim ve sonraki aylara ilişkin alacaklar yönünden hesaplama

2008/Ekim ve sonraki aylara ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi emekli keseneği ve kurum karşılıkları yönünden bu Genelgenin “3.1.1/a” bölümünde açıklanan şekilde hesaplama yapılacaktır.

3.1.2- İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması

6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 31.12.2010 ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından en geç 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olanları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için;

1) İşlenen fiilin 31.12.2010 veya öncesine ait olması,

2) En geç 02.05.2011 tarihi itibariyle ilgilisine tebliğ edilmiş olması,

gerekmektedir.

İdari para cezası;

- Belge veya bildirgenin Kuruma yasal süresi dışında verilmiş olmasından kaynaklanıyor ise, idari para cezasına konu fiil, belge veya bildirgenin yasal verilmesi gereken sürenin son gününde,

- İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin tebligatın alındığı tarihten itibaren 15. günde,

- Defter, kayıt ve belgelerin geçersiz olduğunun tespitinden kaynaklanıyor ise, geçersiz defter, kayıt ve belgenin ilişkin olduğu ayın/dönemin son gününde,

işlenmiş sayılmaktadır.

Dolayısıyla, idari para cezalarının sisteme girilmesi sırasında, işveren sistemi ana menüden 10-3-1 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen İDARİ PARA CEZASI GİRİŞ ekranında,

IPC'nin Oluştuğu Tarih: __ / __ / ____ alanına, idari para cezasına konu fiilin işlendiği tarih yazılacaktır.

Örnek 1- 17.10.2010 tarihinde işten ayrılan bir sigortalının işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verilmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, idari para cezasına konu fiil 27.10.2010 tarihi itibariyle işlenmiş sayılacağından, IPC'nin Oluştuğu Tarih alanına 27.10.2010 tarihi yazılacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar takip eden ilk iş gününe uzasa da, yükümlülüklerin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde de yerine getirilmemesi halinde, idari para cezasına konu fiil yasal verilmesi gereken sürenin son gününde işlenmiş sayılmaktadır. Bu nedenle, bu nitelikteki idari para cezalarının sisteme girişi sırasında, IPC'nin Oluştuğu Tarih: __/__/____ alanına sürenin son gününün resmi tatile rastlayıp rastlamadığına bakılmaksızın, yasal sürenin son günü yazılacaktır.

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenler aleyhine uygulanmış olan idari para cezalarında, IPC'nin Oluştuğu Tarih: __/__/____ alanına 31.12.2010 ve öncesi bir tarih yazılmış ve söz konusu cezalar 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş ise, söz konusu cezalar yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Yeniden yapılandırma başvurularının sisteme girilmesi sırasında, 31.12.2010 tarihi ve önceki sürelerde işlenmiş olan fiiller dolayısıyla uygulanmış, ancak tebliğ edilememiş veya tebliğe çıkartılmamış idari para cezalarının bulunduğunun anlaşılması halinde, söz konusu cezaların yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için en geç 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmesi gerektiğinden, söz konusu cezalar belirtilen tarihe kadar tebliğ edilecektir.

Yine, 31.12.2010 tarihi ve önceki sürelerde işlenmiş olan fiiller dolayısıyla 02.05.2011 tarihine kadar uygulanmış olan idari para cezalarının tebliğ tarihlerinin sisteme girilmemesi durumunda bu cezalar yeniden yapılandırma kapsamı dışında kalacağından, başvuru giriş işlemleri sırasında tebliğ edildiği halde tebliğ tarihi girilmemiş idari para cezası olup olmadığı araştırılacaktır.

İdari para cezası alacaklarına ilişkin yeniden yapılandırılacak olan tutar, 24.02.2011 tarihi ve öncesinde kesinleşmiş idari para cezası alacakları için ayrı, 24.02.2011 tarihi itibariyle kesinleşmemiş idari para cezası alacakları için ayrı şekilde hesaplanacaktır.

İdari para cezalarının kesinleşmesi ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hüküm dikkate alınacaktır. Anılan maddede, idari para cezalarının ilgiliye tebliği ile tahakkuk ettiği, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödeneceği veya yine onbeş günlük süre içinde Kuruma itiraz edilebileceği, itirazın takibi durduracağı, Kurumca itirazı reddedilenlerin, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilecekleri ve bu süreler içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezasının kesinleşeceği öngörülmüştür.

Buna göre, idari para cezaları;

1) Tebliğ tarihinden itibaren on beş günlük süre içinde Kuruma itirazda bulunulmadığı takdirde, onbeşinci gün itibariyle,

2) Tebliğ tarihinden itibaren on beş günlük süre içinde Kuruma itirazda bulunulduğu halde, itirazın kabul edilmeyerek red edildiği durumlarda söz konusu itirazın reddine ilişkin Kurumca alınan kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde yetkili mahkemeye başvurulmadığı takdirde, bir aylık sürenin son günü itibariyle,

3) İtirazın reddine ilişkin Kurumca alınan kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde yetkili idare mahkemesine başvurulduğu takdirde, mahkemenin karar tarihi itibariyle,

kesinleşmektedir.

Bu bağlamda, idari para cezası alacaklarına ilişkin yeniden yapılandırılacak tutar aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

a) 24.02.2011 tarihi ve öncesinde kesinleşmiş idari para cezası alacakları için hesaplama

31.12.2010 tarihi ve öncesine ilişkin işlenen fiillere uygulanan idari para cezalarının 24.02.2011 tarihi ve öncesinde kesinleşmiş olması halinde, uygulanan idari para cezası alacak asıllarının % 50’si ile bu % 50 alacak aslına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 24.02.2011 tarihine tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, 6111 sayılı Kanunun 12. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde (TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle) hesaplanacak tutar toplanarak, yapılandırılacak alacak tutarı hesaplanacaktır.

Örnek 2- 23.10.2010 tarihinde tebliğ edilmiş ve tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Kuruma itiraz edilmemiş 760,00 TL tutarındaki idari para cezası için 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu borç, 24.02.2011 tarihinden önce (07.11.2010 tarihi itibariyle) kesinleşmiş olduğundan, yapılandırılacak alacak tutarı aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Alacak aslı                                                      : 760,00 X 50 / 100 = 380,00 TL,

Alacak aslına uygulanacak ÜFE oranı,

08.11.2010 ila 07.12.2010 tarihleri için          : (-0,31)

08.12.2010 ila 07.01.2011 tarihleri için          : 1,31

08.01.2011 ila 07.02.2011 tarihleri için          : 2,36

08.02.2011 ila 24.02.2011 tarihleri için          : 2,36 / 30 X 17 = 1,34 olduğu göz önüne alınarak, (-0,31) + 1,31 + 2,36 + 1,34 = 4,7 olacak,

Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar,

380,00 X 4,7 / 100 = 17,86 TL olacak,

Yapılandırılacak olan toplam alacak tutarı ise,

380,00 + 17,86 = 397,86 TL olacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması sırasında, alacak aslından % 50 veya % 75 oranında yapılacak olan terkin tutarı, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerindeki/Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki ilgili personel tarafından belirlenerek sisteme girilecektir.

Örnek 3- 31.12.2010 tarihinden önceki fiillere ilişkin olup 02.05.2011 tarihinden önce tebliğ edilen;

- 1.458,00 TL tutarındaki idari para cezasının 24.02.2011 tarihi itibariyle kesinleştiği,

- 4.374,00 TL tutarındaki idari para cezasının 24.02.2011 tarihi itibariyle kesinleşmediği,

varsayıldığında, yapılandırma başvuruları sırasında terkin edilecek terkin tutarı ünitedeki kullanıcılar tarafından, işveren sistemi ana menüden 18-4 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen İPC BORÇ OLUŞTURMA seçeneği vasıtasıyla,

Terkin

 

İPC Tutarı (TL)

50

 

1.458,00

75

 

4.374,00

olarak sisteme girilecektir.

b) 24.02.2011 tarihi itibariyle kesinleşmemiş idari para cezası alacakları için hesaplama

31.12.2010 tarihi ve öncesine ilişkin işlenen fiillere uygulanan idari para cezalarının, 24.02.2011 tarihi ve öncesinde tebliğ edilmiş olmasına karşın 25.02.2011 tarihi itibariyle, 15 günlük itiraz süresinin geçmemiş olması, itiraz aşamasında olması, itiraz reddedildiği halde itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ tarihinden itibaren bir aylık sürenin geçmemiş olması veya idari para cezasına karşı dava açılmış ve davanın sonuçlanmamış olması ya da 24.02.2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması nedenleriyle kesinleşmemiş olması halinde; alacak aslının % 25’i ile bu % 25 alacak aslına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 24.02.2011 tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, 6111 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde (TEFE/ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle) hesaplanacak tutar toplanarak, yapılandırılacak alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.

Örnek 4- 27.12.2010 tarihinde tebliğ edilmiş 2.280,00 TL tutarındaki idari para cezasına ilgililerce 15 günlük süre içinde itiraz edildiği, Kurumca itirazın reddine ilişkin alınan kararın ilgililere 18.02.2011 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında, bahse konu alacak mahkemeye başvurma süresi de dikkate alınarak 24.02.2011 tarihinden sonra (18.03.2011 tarihinde) kesinleşeceğinden, 6111 sayılı Kanun uyarınca ödenecek olan tutar aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Alacak aslı: 2.280,00 X 25 / 100 = 570,00 TL olacak,

Alacak aslına uygulanacak ÜFE oranı,

11.01.2011 ila 10.02.2011 tarihleri için: 2,36

11.02.2011 ila 24.02.2011 tarihleri için: 2,36 / 30 X 14 =1,10 olmak üzere,

2,36 + 1,10 = 3,46 olacak,

Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar,

570,00 X 3,46 / 100 =19,72 TL olacak

Yapılandırılacak olan toplam alacak tutarı ise,

570,00 + 19,72 = 589,72 TL olacaktır.

25.02.2011 ila 02.05.2011 tarihleri arasında tebliğ edilmiş idari para cezalarının yapılandırılacak olması halinde, bu alacaklar, 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle muaccel olmadığı için yalnızca alacak aslının % 25’i yeniden yapılandırmaya esas teşkil eden borcu oluşturulacaktır.

Örnek 5- 2010/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle uygulanan ve 28.03.2011 tarihi itibariyle tebliğ edilmiş 1.458,00 TL tutarındaki idari para cezası için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulduğu varsayıldığında, yeniden yapılandırmaya esas alacak, 1.458,00 X 25 / 100 = 364,50 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılara ilişkin, işyeri bildirgesi ile emekli keseneği, kurum karşılığı ve sigorta primlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma süresi içinde verilmemesinden kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yeniden yapılandırma işlemleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince “Kesenek4cIntra” programındaki Borç Yapılandırma Uygulamasından yapılacaktır.

İdari para cezası borcunun yapılandırma kapsamına girip girmeyeceği, kapsama girecek idari para cezası borçlarına uygulanacak terkin oranlarının tespiti, 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihine kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarları ile taksitlendirme farkı hesaplaması, ödeme planının çıkarılması işlemleri İdari Para Cezası Programı veri tabanında mevcut İPC kaydına ait dönem, idari para cezasının işverene tebliği tarihi, işveren itiraz tarihi, itiraz red tarihi, mahkemeye gidilme tarihi bilgilerine göre program tarafından otomatik olarak hesaplanacağından, başvuruların onaylanarak ödeme planı oluşturulmadan önce mutlak suretle yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda idari para cezasına ait iş ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

c) 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk işlemi 25.02.2011 ila 02.05.2011 tarihleri arasında yapılan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden idari para cezası alacakları

6111 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden, yeniden yapılandırma kapsamına 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup 24.02.2011 veya öncesinde tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi borçları girmektedir.

Dolayısıyla, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup 25.02.2011 veya sonrasında Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçları yapılandırma kapsamına alınmayacaktır. Bu bağlamda, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk işleminin 25.02.2011 veya sonrasında yapılacağı durumlarda, öncelikle yapılandırma işlemleri tamamlanacak, tahakkuk işlemleri, yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk işlemi 25.02.2011 ila 02.05.2011 tarihleri arasında yapılan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı oluşan idari para cezalarının 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde bahse konu cezaların da yapılandırma kapsamına alınması gerektiğinden, yeniden yapılandırılacak olan idari para cezası borçlarına ilişkin borç oluşturma ve ödeme planı hazırlama işlemleri yeniden yapılacaktır.

d) Terkin ve iptal edilecek idari para cezaları

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun geçici 11. maddesinin altıncı fıkrası ile; anılan Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iştirakçi çalıştıran ve bahse konu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya devam eden kamu idarelerinin, 5510 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca işyeri bildirgesini Kurumca belirlenecek sürede vermek zorunda oldukları ve işyeri bildirgesinin Kurumca belirlenecek süre içinde verilmemesi durumunda 102. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan hükmün uygulanmasına ilişkin olarak, 28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile söz konusu kamu idarelerinin, işyeri bildirgesini, en geç 24.10.2008 tarihine kadar Kuruma vermeleri gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca anılan Tebliğ ile maaş ödemeleri saymanlıklarca yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk dairelerinin her birinin ayrı işyeri olarak tescil edilebileceği gibi, istenilmesi halinde tahakkuk dairelerinin birleştirilmesi suretiyle bir veya birkaç işyeri olarak da tescil edilebileceği öngörülmüştür.

Anılan Tebliğin bahse konu hükmüne istinaden bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından, tahakkuk daireleri birleştirilmek suretiyle Kurumumuzla ilgili işlemlerin bir işyeri dosyası üzerinden yürütülmesi için 24.10.2008 tarihine kadar işyeri bildirgesi verilmesine rağmen, anılan tarihten sonra her bir tahakkuk dairesi bazında bildirimlerin ayrı ayrı yapılmak istenilmesi üzerine ayrı işyeri dosyası tescil edilmesi gerekliliği hasıl olmuş, ancak bu amaçla Kurumumuza verilen işyeri bildirgeleri yönünden yasal süresi içinde verilmediklerinden bahisle sistemde ilgili tahakkuk dairesi hakkında idari para cezası açığa çıkmıştır.

Açıklanan durumda esasen, tahakkuk daireleri tarafından daha sonra ayrı işyeri bildirgesi düzenlenmesinin nedeni ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılacak olmasından değil, daha önce tahakkuk daireleri birleştirilmek suretiyle yapılmak istenilen bildirimin ayrı ayrı yapılmak istenilmesinden kaynaklandığı, dolayısıyla bu nevi durumlarda daha önce süresi içerisinde tahakkuk daireleri birleştirilmek suretiyle işyeri bildirgesi verildiği nazara alınarak, her bir tahakkuk dairesi adına ayrı ayrı işyeri dosyası tescil edilmesi amacıyla sonradan verilen işyeri bildirgelerinden dolayı uygulanan idari para cezalarının da İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu tarafından iptal edilmesi gerekmektedir.

Yine bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerce düzenlenen işyeri bildirgeleri e-Sigorta kanalıyla Kurumumuza gönderilmekte, ardından işyeri sicil numarası ve e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi posta kanalıyla ilgililere gönderilmektedir. Bu bağlamda, bazı işverenlerimizce, kullanıcı adı ve şifrelerinin, aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi gereken yasal süresi geçirildikten sonra kendilerine ulaştığı beyan edilerek, fiili imkânsızlık nedeniyle yasal süresi dışında gönderilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı uygulanmış olan idari para cezalarının kaldırılması gerektiği yönünde itirazda bulunulmaktadır.

Belirtilen yöndeki itirazlar, İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu tarafından incelenerek, kullanıcı adı ve şifrelerine ilişkin Kurumumuzca gönderilmiş olan yazıların ilgili kurum ve kuruluşlara intikal ettiği tarih (Kurumumuzca gönderilen kullanıcı adı ve şifre yazılarına ilgili kurum ve kuruluşlara verilen resmi evrak giriş tarih, sayısı) dikkate alınarak, kullanıcı adı ve şifresinin ilgili kurum veya kuruluşlara intikal ettiği tarihten önce gönderilmesi gerektiği halde, kullanıcı adı ve şifrelerin geç intikal etmesi, dolayısıyla fiili imkânsızlık nedeniyle bu tarihten sonra gönderilmek zorunda kalınan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı uygulanan idari para cezaları Ünite İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu kararı ile iptal edilecektir. Bahse konu aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı uygulanan idari para cezalarının iptal edilebilmesi için, Kurumumuzca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiş olan kullanıcı adı ve şifrelerine ilişkin yazıların ibraz edilerek, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi geçtikten sonra Kurumlarına ulaştığının evrak varide tarih sayısı ile kanıtlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 52. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 28. ve geçici 35. maddelere göre;

5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 28. maddede, “Geçici 11. maddenin altıncı fıkrasında öngörülen yükümlülükler ile 2008 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olmak üzere 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmemiş olması halinde, bu maddede sayılan yükümlülüklerle sınırlı olarak 102. maddede öngörülen idari para cezaları yerine, işyeri bildirgesi ile belgenin asıl veya ek olma durumuna göre belgede kayıtlı sigortalı başına uygulanabilecek oran da dikkate alınarak her bir aya ait aylık prim ve hizmet belgesi için ayrı ayrı olmak üzere asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Bu madde kapsamına giren fiiller için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmış idari para cezalarına ilişkin tahsil edilen tutarlar iade ve mahsup edilmez.”

hükmü yer almaktadır.

6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen anılan geçici madde hükmüne istinaden, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iştirakçi çalıştıran işverenler hakkında;

1) En geç 24.10.2008 tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken işyeri bildirgesinin yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olması halinde, ilgililer aleyhine aylık asgari ücret tutarında,

2) 2008/Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olması halinde, bir aylık asgari ücret aşılmamak kaydıyla;

- Asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

- Ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine ise belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iştirakçi çalıştıran işverenlerce kapsama giren borçların yeniden yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunulması halinde, ilgililer aleyhine yukarıda belirtilen nitelikte bir idari para cezası uygulanmış ve söz konusu cezalar 02.05.2011 tarihinden önce tebliğ edilmiş ise, söz konusu terkin işlemleri idari para cezası programında toplu güncelleştirme yoluyla 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihinde otomatik olarak yapıldığından, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince ikinci kez düşürülme işlemi yapılmadan “Kesenek4cIntra” programındaki ‘Borç Yapılandırma Uygulamasında’ Kanunun yürürlük tarihi itibariyle kesinleşip kesinleşmediğine göre % 50’si veya % 25’i yeniden yapılandırmaya esas borç aslı olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 6- 15.01.1985 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iştirakçi çalıştıran (A) Kamu idaresinin işyeri bildirgesini 12.11.2008 tarihinde Kuruma kendiliğinden verdiği ve anılan işveren aleyhine Kurumca 638,70 X 2 (bildirgeyi kendiliğinden verdiği için) = 1.277,40 = 1.277,00 TL idari para cezası uygulandığı varsayıldığında, söz konusu ceza yeniden yapılandırma başvurusunda bulunup bulunmadığı üzerinde durulmaksızın asgari ücretin bir katına (638,70 TL’ye) sistem tarafından düşürülmüştür.

Örnek 7- 20.03.1996 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iştirakçi çalıştıran (A) Kamu idaresinin 2008/Ekim ayına ilişkin 40 sigortalının kayıtlı olduğu asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi dışında Kuruma vermiş olması nedeniyle anılan Kamu idaresi aleyhine, Kurumca;

638,70 / 5 X 40 = 5.109,60 TL aylık asgari ücretin iki katını aşması nedeniyle,

638,70 X 2 = 1.277,40 = 1.277,00 TL idari para cezası uygulandığı varsayıldığında, söz konusu ceza yeniden yapılandırma başvurusunda bulunup bulunmadığı üzerinde durulmaksızın asgari ücretin bir katına (638,70 TL’ye) sistem tarafından düşürülmüştür.

5510 sayılı Kanunun geçici 35. maddesinde ise, “Bu Kanunun 8. maddesinin üçüncü fıkrasında ve 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile 11. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerden bu maddenin yürürlük tarihine kadar yerine getirilmiş olanları, yasal süresinde yerine getirilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanmaz. Bu yükümlükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre,

1) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgeleri ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin,

2) Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin,

ilgili maddelerde belirtilen süreler içinde Kuruma verilmesi gerektiği halde, 24.02.2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde, söz konusu belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Bu bağlamda, yukarıda belirtilen yükümlülükleri 24.02.2011 (bu tarih dahil) tarihine kadar yerine getirenler aleyhine idari para cezası uygulanmayacaktır. Buna göre, bahse konu yükümlülüklerini 24.02.2011 tarihine kadar yerine getirenler hakkında idari para cezası uygulanmış ise, söz konusu cezalar, kesinleşip kesinleşmediği üzerinde durulmaksızın Ünite Komisyon Kararı ile iptal edilecektir.

Örnek 8- (A) Belediyesince düzenlenen 25.08.2010 tarihli yapı ruhsatının Kuruma bir aylık süre içinde gönderilmesi gerekirken 30.09.2010 tarihinde gönderilmiş olması nedeniyle, ilgili Sosyal Güvenlik Merkezince anılan Belediye aleyhine 760,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu yapı ruhsatı, Kuruma 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olması nedeniyle yasal süresi içinde verilmiş kabul edilerek 760,00 TL tutarındaki idari para cezası Ünite Komisyon Kararı ile iptal edilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu idari para cezalarının 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olması halinde, söz konusu tutarların iadesi mümkün olmadığından, iptali de yapılmayacaktır.

Ayrıca, söz konusu yükümlülüklerin 25.02.2011 veya sonraki bir tarihte yasal süresi dışında yerine getirilmesi halinde, ilgililer hakkında yasal verilmesi gereken sürenin son gününde geçerli asgari ücret üzerinden idari para cezası uygulanacaktır. Bu durumda cezaların,

- 02.05.2011 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması ve ilgililerce yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, söz konusu borçlar da yeniden yapılandırılacaktır.

- 02.05.2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması veya 02.05.2011 tarihinden önce tebliğ edilmesine rağmen yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmaması halinde söz konusu idari para cezaları cari usul ve esaslara göre tahsil edilecektir.

3.1.3- Prim, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi

6111 sayılı Kanunun 18. maddesinin;

Birinci fıkrasında, “Bu Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) …

b)… Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri,

şarttır.”

Üçüncü fıkrasında ise, “Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;

a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) Oniki eşit taksit için (1,10),

4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

ç) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami kırkiki eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuzaltı eşit taksit için (1,30) ve kırkiki eşit taksit için (1,35) olarak uygulanır.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı mutlaka yazılacaktır.

Diğer taraftan, yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının anılan Kanunda belirtilen süre içinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda,

- İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

- Aslı ödenmiş fer’i nitelikteki alacakların kalan % 60’ının,

- 24.02.2011 tarihinden önce kesinleşmiş idari para cezası alacak asıllarının kalan % 50’si ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının,

- 24.02.2011 tarihi itibariyle kesinleşmemiş idari para cezası alacak asıllarının kalan % 75’i ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

tahsilinden vazgeçilecektir.

Örnek 1- Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan (A) Limited şirketinin, sigorta primi borç türü yönünden kapsama giren ve 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının;

 

Alacağın Dönemi

Alacak Aslı (TL)

24.02.2011 Tarihi İtibariyle Gecikme Cezası/Zammı (TL)

Toplam (TL)

1993/Kasım

85,00

3.596,77

3.681,77

1997/Mayıs

250,00

6.335,90

6.585,90

2001/Şubat

685,00

6.689,31

7.374,31

2003/Temmuz

1.750,00

4.178,89

5.928,89

2005/Mayıs

3.512,00

4.919,29

8.431,29

2006/Aralık

4.786,00

4.127,67

8.913,67

2007/Haziran

5.368,00

3.786,07

9.154,07

2009/Mart

5.487,00

1.520,25

7.007,25

2010/Kasım

6.384,00

329,57

6.713,57

Toplam

28.307,00

35.483,72

63.790,72

şeklinde olduğu varsayıldığında,

Bahse konu işverenin yapılandırılacak borcu aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Alacağın Dönemi

Alacak Aslı (TL)

24.02.2011 Tarihi İtibariyle TEFE/ÜFE (TL)

Toplam (TL)

1993/Kasım

85,00

482,97

567,97

1997/Mayıs

250,00

808,75

1.058,75

2001/Şubat

685,00

1.033,65

1.718,65

2003/Temmuz

1.750,00

1.090,22

2.840,22

2005/Mayıs

3.512,00

1.559,61

5.071,61

2006/Aralık

4.786,00

1.558,70

6.344,70

2007/Haziran

5.368,00

1.583,99

6.951,99

2009/Mart

5.487,00

893,72

6.380,72

2010/Kasım

6.384,00

271,19

6.655,19

Toplam

28.307,00

9.282,80

37.589,80

Dolayısıyla bahse konu işverenin, 28.307,00 TL alacak aslı ile 9.282,80 TL TEFE/ÜFE tutarı olmak üzere, yapılandırılan 37.589,80 TL tutarındaki borcunu peşin olarak veya ilgili katsayıya göre hesaplanacak taksitlendirme farkı ile birlikte taksitler halinde tam olarak ödemesi durumunda, 35.483,72 TL (reel olarak; 35.483,72 - 9.282,80 = 26.200,92 TL) tutarındaki gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

Söz konusu işverenin kapsama giren borçlarının 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılması halinde, 24.02.2011 itibariyle hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile anılan Kanuna göre hesaplanan TEFE/ÜFE tutarına ilişkin değişim oranları aşağıda gösterilmiştir.

Alacağın Dönemi

24.02.2011 Tarihi İtibariyle Gecikme Cezası/Zammı (TL)

24.02.2011 Tarihi İtibariyle TEFE/ÜFE (TL)

Değişim Oranı (%)

1993/Kasım

3.596,77

482,97

86,57

1997/Mayıs

6.335,90

808,75

87,24

2001/Şubat

6.689,31

1.033,65

84,55

2003/Temmuz

4.178,89

1.090,22

73,91

2005/Mayıs

4.919,29

1.559,61

68,30

2006/Aralık

4.127,67

1.558,70

62,24

2007/Haziran

3.786,07

1.583,99

58,16

2009/Mart

1.520,25

893,72

41,21

2010/Kasım

329,57

271,19

17,71

Toplam

35.483,72

9.282,80

73,84

Bu bağlamda, borçlularca talep edilecek ödeme şekline bakılarak, peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve hesaplanan borçların ödeme süreleri aşağıda açıklanmıştır.

a) Peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi

a.1) Genel olarak peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi

6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan alacağın tamamının en geç 30.06.2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, anılan Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Örnek 2- (A) Limited şirketinin 25.03.2011 tarihinde kapsama giren borçları için 6111 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve yapılandırılan tutarın;

Alacak aslı      : 7.512,00 TL

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı = 874,00 TL olduğu varsayıldığında, 7.512,00 + 874,00 = 8.386,00 TL tutarındaki alacağın tamamının 30.06.2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, anılan Kanuna göre hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının 30.06.2011 tarihine kadar ödenmesi halinde de, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek, yine 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Örnek 3- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunan sigortalı (A)’nın, 17.04.2011 tarihinde 6111 sayılı Kanun kapsamındaki borcunu dokuz eşit taksitte ödemek amacıyla Kurumumuza başvuruda bulunduğu ve talep ettiği taksit için öngörülen taksitlendirme farkı dikkate alınarak anılan Kanuna göre hesaplanan borcunun dokuz eşit taksite bölünerek ödeme planının sigortalıya tebliğ edildiği, ancak anılan sigortalı tarafından söz konusu borçların tamamının 13.06.2011 tarihinde peşin ödendiği varsayıldığında, peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş gibi, 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı 13.06.2011 tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır. Bu durumda, sigortalı (A) dokuz eşit taksite karşılık gelen taksitlendirme farkı ödediği için, bu kapsamda (10) kaynak kodunda yapılan ödemeden kalan fazlalığın, kapsama girmeyen prim borcuna mahsup edilebilmesi için sigortalı hesap ekstralarında “YASA/6111 Fazla Ödeme Tutarı: …. TL”, “YASA/6111 fazla ödeme tutarını prim ödemesi olarak aktarınız.” ifadesi ile belirtildiğinden, bu nitelikteki fazla ödeme tutarlarının EK-28 çıkacak-girecek ödemeler föyü düzenlenmek suretiyle ödemenin yapıldığı banka kaynak kodu ile şahıs hesabına yüklenmesi gerekmektedir.

a.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödeme süresi

6111 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasına göre, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için; teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebin en geç 02.05.2011 tarihine kadar Kuruma yapılmış olması ve aynı süre içerisinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir.

Dolayısıyla, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yeniden yapılandırma talebinde bulunmuş olan işverenlerin, teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebini en geç 02.05.2011 tarihine kadar Kuruma yapmamış olmaları durumunda, bahse konu işyerlerinin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları hariç kapsama giren diğer borçları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Örnek 4- 25.09.2010 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işle ilgili olarak, 02.05.2011 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olmasına rağmen, ihale konusu iş için teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebin 02.05.2011 tarihine kadar yapılmamış olduğu varsayıldığında, anılan işverenin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları hariç varsa kapsama giren diğer borçları 6111 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Diğer taraftan, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 6111 sayılı Kanuna göre ödeme süreleri, söz konusu prim borcunun işverene 02.05.2011 tarihinden önce veya sonra tebliğ edilmiş olmasına göre farklılık arz etmektedir.

a.2.1) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihine kadar hesaplanarak işverene tebliğ edilmiş olması halinde

30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması ve 6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borçların varsa diğer borçlarla birlikte en geç 30.06.2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

a.2.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmiş olması halinde

30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi için 02.05.2011 tarihine kadar Kuruma müracaat edilmiş olmasına rağmen eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 02.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağının tamamı, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ödendiği takdirde, 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Örnek 5- (B) Gerçek kişisinin, 28.10.2010 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işyerine ilişkin teminat iade yazısının verilmesi için 16.01.2011 tarihinde, kapsama giren söz konusu borçlarının yapılandırılması için ise 28.03.2011 tarihinde peşin ödeme tercihi ile Kurumumuza başvuruda bulunduğu, ancak fark işçilik borcunun ve 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın 25.07.2011 tarihi itibariyle işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağının tamamının 30.09.2011 tarihine kadar ödenmesi halinde, 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Öte yandan, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi ve 6111 sayılı Kanun hükümlerinden peşin ödeme tercihi ile yararlanmak için 02.05.2011 tarihine kadar başvuruda bulunulmasına rağmen, aynı tarihe (02.05.2011) kadar eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilemediği, ancak, işverenin aynı işyerinden dolayı kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının bulunduğu durumlarda,

- 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,

- Kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının ise, en geç 30.06.2011 tarihine kadar,

ödenmesi halinde, 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Örnek 6- Özel nitelikteki inşaat işinin 30.11.2010 tarihi itibariyle tamamlandığı ve işyerinde sigortalı çalıştırmaya son verildiği hususunda 23.12.2010 tarihinde ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı bildirimde bulunmuş olan (A) işvereninin, özel nitelikteki inşaat işyerinden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile eksik işçilikten kaynaklanan borçları için 28.04.2011 tarihinde 6111 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun ve 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarının 25.06.2011 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, özel nitelikteki inşaat işyerinin;

- Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının en geç 30.06.2011 tarihine kadar,

- Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ise en geç 02.09.2011 tarihine kadar,

ödenmesi halinde, 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Bu bağlamda, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili olarak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi için 02.05.2011 tarihine kadar müracaat etmiş ve kapsama giren borçları için aynı tarihe kadar peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçluların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası gibi borçlarının yanı sıra, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının da bulunması halinde;

- Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 02.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edildiği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için bir ödeme planı hazırlanarak söz konusu borçları en geç 30.06.2011 tarihine kadar,

- Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 02.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilemediği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ayrı ayrı hesaplanacak ve sigorta prim alacağı en geç 30.06.2011 tarihine kadar, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ise bu borca ilişkin ödeme planının işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,

ödenecektir.

a.2.3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile ilgili ortak hükümler

30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olarak, teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talebinin 02.05.2011 tarihine kadar Kuruma yapılmış olması ve söz konusu işverenlerce yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmasına rağmen, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 02.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş olması halinde, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutar örneği Ek-3’de yer alan matbu forma kaydedilerek fark işçilik borçları ile birlikte aynı tebliğ zarfında işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilen yazının;

- 02.05.2011 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması halinde fark işçilikten kaynaklanan prim borçları diğer sigorta prim borçları ile birlikte,

- 02.05.2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, fark işçilikten kaynaklanan prim borçları sigorta prim borçlarından ayrı olarak,

yapılandırılacaktır.

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının, dolayısıyla 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın 02.05.2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, işveren sistemi ana menüden 18-2 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “02.05.2011 SONRA TEBL.ED.FARK İŞÇ.GİR/İPT” ekranında yer alan;

1) “İlişiksizlik Belgesinin Verilmesinin Talep Edildiği Tarih” alanına, teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesinin talep edildiği tarih,

2) “Fark İşçiliğin İşverene Tebliğ Tarihi” alanına ise, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcu ile 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın tebliğ edildiği tarih,

yazılacaktır. Söz konusu girişlerin yapılmasının ardından 18-6 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “02.05.2011 SONRA TEBL.ED.FARK İŞ.BORÇ OL.”ekranı vasıtasıyla fark işçilikten kaynaklanan prim borçları için ayrıca borç oluşturma işlemi yapılacak, daha sonra 18-11 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “ÖDEME PLANI OLUŞTURMA” ekranı vasıtasıyla ayrıca ödeme planı hazırlanarak ilgililere tebliğ edilecektir.

Buna karşın, fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun 02.05.2011 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme emri içinde, yoksa sigorta prim borcu olarak gösterileceğinden bahse konu ekranlar vasıtasıyla herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

a.3) Sosyal güvenlik destek prim borçlarının peşin ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödeme süresi

a.3.1) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük, (b) bendi kapsamında ise yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların; sosyal güvenlik destek primi borçları için peşin ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, bu borçlar, yaşlılık veya malullük aylığından kesilemeyeceğinden, yeniden yapılandırılan borçların tamamının 30.06.2011 tarihine kadar ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün/Sosyal Güvenlik Merkezinin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki hesap numarasına, “T.C. kimlik numarası ve SGDP yapılandırma borcu” açıklaması yapılarak tamamının ödenmesi ve banka dekontunun bir suretinin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir. Ancak 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılardan 2008/Ekim ayı öncesi ve sonrasına ait sosyal güvenlik destek primi borçları olanlardan peşin ödeme yolunu tercih edenlerin bu borç tutarlarını ayrı ayrı tespit ettirerek bankaya yatırması ve ayrı ayrı dekontlar alması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince, ibraz edilen banka dekontuna istinaden sosyal güvenlik destek prim borçlarının ödendiğine dair bilgilerin sisteme girilmesinin ardından, banka dekontu ilgililerin tahsis dosyasında muhafaza edilecek, tahsis dosyasının farklı ünitelerde bulunması halinde ise, tahsis dosyasına konulmak üzere tahsis dosyasının bulunduğu Üniteye gönderilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların sosyal güvenlik destek primi borçları için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince 01.10.2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin borçlar için; Kurumsal Bilgi Portalı (Intra) 6111 Yeniden Yapılandırma linkine girilerek “Yapılandırma Giriş” ekranından “Yapılandırma Tipi” seçeneğinden SGDP menüsü seçilerek, 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin borçlar için; Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığınca hazırlanan “G”, GİGS” “Gecikmiş SGDP Borç İşlemleri” programı vasıtasıyla ayrı ayrı ödeme planı hazırlanarak ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

a.3.2) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların;

- 01.10.2008 tarihinden önceki sosyal güvenlik destek primi borçları için peşin ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, bu borçlar, yaşlılık veya malullük aylığından kesilemeyeceğinden yapılandırılan borçların tamamının 30.06.2011 tarihine kadar banka kanalıyla ödenmesi,

- 01.10.2008 tarihinden sonraki borçları için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığınca, borcun aylıklardan kesilerek tahsil edilip edilmeyeceği veya banka kanalıyla ödenip ödenmeyeceği,

ilgililere bildirilecektir.

Yapılacak başvurularda, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceğinin, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısının, ayrıca borcun aylıklardan kesilmek suretiyle ya da emekli tarafından bankaya yatırılmak suretiyle ödeneceğinin mutlaka yazılması gerekmektedir.

2008 yılı Ekim ayı ve sonrasına ait SGDP için tercih edilen taksit sayısının programa girilmesi sırasında sigortalının aylığının tercih ettiği taksit sayısı kadar kesinti yapılmasına imkan vermeyeceğine ilişkin programdan alınan uyarıya istinaden bir sonraki taksit sayısı seçilerek ödeme planı hazırlanacak ve bu durum sigortalıya bildirilecektir.

b) Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi

b.1) Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi

6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibariyle olmak üzere altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten birini seçmeleri gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak işlem yapılacaktır.

Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten biri yerine tercihi mümkün bulunmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) Oniki eşit taksit için (1,10),

4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacaktır. Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutar taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Örnek 7- (B) Limited şirketinin kapsama giren sigorta primi borçlarını dokuz eşit taksitte, işsizlik sigortası primi borçlarını ise altı eşit taksitte ödemek amacıyla başvuruda bulunduğu ve 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan borç tutarının;

* Sigorta primi alacak aslı........................ : 28.475,77

TEFE/ÜFE tutarı........................................ : 5.311.49

Toplam                                                        : 33.787,26 TL

* İşsizlik sigortası primi alacak aslı........ : 3.514,50

TEFE/ÜFE tutarı........................................ : 216,48

Toplam                                                        : 3.730,98 TL olduğu varsayıldığında,

- Sigorta primi yönünden dokuz eşit taksitte ödenecek toplam tutar;

33.787,26 X 1,07 = 36.152,37 TL olacak olup, söz konusu tutarın

36.152,37 – 33.787,26 = 2.365,11 TL’si taksitlendirme farkı olacaktır.

- İşsizlik sigortası primi yönünden altı eşit taksitte ödenecek toplam tutar ise;

3.730,98 X 1,05 = 3.917,53 TL olacak olup, söz konusu tutarın

3.917,53 - 3.730,98 = 186,55 TL’si taksitlendirme farkı olacaktır.

Taksitle ödeme talebine ilişkin yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan borç, talep edilen taksit sayısına bölünmek suretiyle taksit tutarı bulunacaktır.

İlk taksit ödeme yükümlülüğü ise 2011/Haziran ayında başlayacaktır.

Diğer taraftan, taksitlerin ödeme süresi ayın son günü itibariyle sona erecek olmakla birlikte, 6111 sayılı Kanunun 18. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.” hükmüne istinaden, ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.

Örnek 8- 7 nolu örnekteki işyerinin aylık taksit tutarları;

* Sigorta primi yönünden,

Borç aslı ve TEFE/ÜFE taksit tutarı = 33.787,26 / 9 = 3.754,14 TL,

Bir taksit için taksitlendirme farkı = 2.365,11 / 9 = 262,79 TL olmak üzere,

Ödenecek taksit tutarı = 3.754,14 + 262,79 = 4.016,93 TL olacaktır.

* İşsizlik sigortası primi yönünden ise,

Borç aslı ve TEFE/ÜFE taksit tutarı = 3.730,98 / 6 = 621,83 TL,

Bir taksit için taksitlendirme farkı = 186,55 / 6 = 31,09 TL olmak üzere,

Ödenecek taksit tutarı = 621,83 + 31,09 = 652,92 TL olacaktır.

Örnek 9- 8 nolu örnekteki işyerinin sigorta primi yönünden ödeme planı;

 

Taksit No

Borç Aslı ve TEFE/ÜFE Taksit Tutarı (TL)

Taksitlendirme Farkı (TL)

Ödenecek Taksit Tutarı (TL)

Son Ödeme Tarihi

1

3.754,14

262,79

4.016,93

30.06.2011

2

3.754,14

262,79

4.016,93

02.09.2011

3

3.754,14

262,79

4.016,93

31.10.2011

4

3.754,14

262,79

4.016,93

02.01.2012

5

3.754,14

262,79

4.016,93

29.02.2012

6

3.754,14

262,79

4.016,93

30.04.2012

7

3.754,14

262,79

4.016,93

02.07.2012

8

3.754,14

262,79

4.016,93

31.08.2012

9

3.754,14

262,79

4.016,93

31.10.2012

Toplam

33.787,26

2.365,11

36.152,37

 

işsizlik sigortası primi yönünden ödeme planı ise;

Taksit No

Borç Aslı ve TEFE/ÜFE Taksit Tutarı (TL)

Taksitlendirme Farkı (TL)

Ödenecek Taksit Tutarı (TL)

Son Ödeme Tarihi

1

621,83

31,09

652,92

30.06.2011

2

621,83

31,09

652,92

02.09.2011

3

621,83

31,09

652,92

31.10.2011

4

621,83

31,09

652,92

02.01.2012

5

621,83

31,09

652,92

29.02.2012

6

621,83

31,09

652,92

30.04.2012

Toplam

3.730,98

186,54

3.917,52

 

şeklinde olacaktır.

Bahse konu Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesi ve borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından, kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.

Örnek 10- 9 nolu örnekteki borçlunun kapsama giren sigorta prim borçlarını dördüncü taksit ödeme süresi geçtikten sonra kalan taksitlerinin tamamını altıncı taksit süresi içinde ödemek istediği varsayıldığında, daha önce dokuz taksite göre hesaplanan taksitlendirme farkı, bu defa altı taksit üzerinden yeniden hesaplanacaktır.

Bu durumda, 33.787,26 TL sigorta prim borcuna isabet eden taksitlendirme farkı, 1,07 katsayı üzerinden değil 1,05 katsayı üzerinden yeniden hesaplanacak ve ödenecek toplam tutar,

33.787,26 X 1,05 = 35.476,62 TL olacak olup, söz konusu tutarın;

35.476,62 - 33.787,26 = 1.689,36 TL tutarındaki kısmı taksitlendirme farkı olacaktır.

Dolayısıyla anılan işverenin altı taksit üzerinden hazırlanan ödeme planı;

Taksit No

Borç Aslı ve TEFE/ÜFE Taksit Tutarı (TL)

Taksitlendirme Farkı (TL)

Ödenecek Taksit Tutarı (TL)

Son Ödeme Tarihi

1

3.754,14

262,79

4.016,93

30.06.2011

2

3.754,14

262,79

4.016,93

02.09.2011

3

3.754,14

262,79

4.016,93

31.10.2011

4

3.754,14

262,79

4.016,93

02.01.2012

5

9.385,35

319,10

9.704,45

29.02.2012

6

9.385,35

319,10

9.704,45

30.04.2012

Toplam

33.787,26

1.689,36

35.476,62

 

şeklinde olacağından, dokuz taksit üzerinden hesaplanan 2.365,11 TL taksitlendirme farkı yerine, altı taksit üzerinden yeniden hesaplanan 1.689,37 TL taksitlendirme farkı dikkate alınarak bakiye taksit tutarı ile bakiye taksitlendirme farkı tahsil edilecektir.

Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk taksit süresi içinde ödeyememeleri halinde, birinci taksit süresinin sona erdiği 30.06.2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına göre altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksite çevrilecektir.

Örnek 11- (B) Anonim şirketinin 14.03.2011 tarihinde kapsama giren borçları için 6111 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu, yeniden yapılandırılan tutarın;

Alacak aslı      : 8.451,00 TL

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı = 988,00 TL, olduğu, ancak söz konusu borcun 30.06.2011 tarihine kadar ödenmediği veya eksik ödendiği varsayıldığında, anılan işverenin aynı tarihe kadar başvuruda bulunması kaydıyla, peşin olarak yapılandırılan borcun 6111 sayılı Kanunda öngörülen şartlarla taksitler halinde ödenmesi mümkün olabilecektir.

b.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi

6111 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçları için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarına ilişkin taksitlerin ödeme süresi, 02.05.2011 tarihinden önce tebliğ edilen prim borçları için ayrı, 02.05.2011 tarihinden sonra tebliğ edilen prim borçları için ayrı şekilde hesaplanacaktır.

b.2.1) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihine kadar hesaplanarak işverene tebliğ edilmiş olması halinde;

30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması ve 6111 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer borçlarla birlikte yapılandırılacaktır.

Dolayısıyla, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçları için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterileceğinden ilk taksitin en geç 30.06.2011 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

b.2.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmiş olması halinde;

30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 02.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması ve 6111 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde ilk taksit ödeme yükümlülüğü, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar olacaktır.

Örnek 12- (D) Anonim şirketinin ihale konusu işyerinden kaynaklanan eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarını 6111 sayılı Kanun uyarınca altı eşit taksitte ödemek üzere başvuruda bulunduğu, ancak fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ve yeniden yapılandırma başvurusuna istinaden ödenecek tutarın 12.09.2011 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, kapsama giren borca ilişkin ilk taksit ödeme yükümlülüğünün son günü 30.11.2011 tarihi olacaktır.

b.2.3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile ilgili ortak hükümler

Kapsama giren borçları için, 6111 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunan borçluların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası gibi borçlarının yanı sıra, 30.11.2010 ve öncesinde bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işyerlerine ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının da bulunması halinde;

- Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 02.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edildiği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için bir ödeme planı hazırlanarak, ilk taksit en geç 30.06.2011 tarihine kadar,

- Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 02.05.2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilemediği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için ayrı ayrı ödeme planı hazırlanarak, sigorta prim alacağına ilişkin ilk taksit en geç 30.06.2011 tarihine kadar, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ise 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan alacağın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,

ödenecektir.

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının, dolayısıyla 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın 02.05.2011 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, peşin ödeme başvurularında olduğu gibi taksitle ödeme başvurularında da işveren sistemi üzerinde gerekli girişler yapılmak suretiyle eksik işçilikten kaynaklanan prim borcu için ayrıca ödeme planı hazırlanarak ilgililere tebliğ edilecektir.

Buna karşın, fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun 02.05.2011 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması halinde, bahse konu ekranlar vasıtasıyla herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, ihale konusu işyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde, gerek eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için, gerekse daha önce çeşitli nedenlerle hak edişlerden kesilememiş olan prim ve idari para cezası borçları için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreli olmasına rağmen, süresinin en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan, ancak süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş veya 31.07.2011 tarihinden önce sona erecek olan işyeri işverenlerince, 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarın tamamının 30.06.2011 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına gerek bulunmamaktadır.

b.3) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca talep edilebilecek taksit sayısı

Anılan Kanunun 18. maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) alt bendine istinaden, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların (belediyelere ait şirketler de dahil) kapsama giren borçları otuzaltı eşit taksitte ödenebilecektir.

Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına göre,

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) Oniki eşit taksit için (1,10),

4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

5) Yirmidört eşit taksit için (1,20),

6) Otuz eşit taksit için (1,25),

7) Otuzaltı eşit taksit için (1,30),

katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Diğer taraftan, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçlarının, yirmi dört ila otuzaltı ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “ÖZEL İDARELER”, “BELEDİYE”, “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”, “BELEDİYE BAĞLI-İLGİLİ KURULUŞ” veya “BELED.AİTİŞLET./ŞİRK.(KAMU)” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

b.4) Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince talep edilebilecek taksit sayısı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin kapsama giren borçları kırkiki eşit taksitte ödenebilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, kapsama giren borçlar için yirmidört ila kırkiki taksit arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını, ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir.

Dolayısıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla kırkiki taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir.

Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına göre,

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) Oniki eşit taksit için (1,10),

4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

5) Yirmidört eşit taksit için (1,20),

6) Otuz eşit taksit için (1,25),

7) Otuzaltı eşit taksit için (1,30),

8) Kırkiki eşit taksit için (1,35),

katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Diğer taraftan, ilgili müdürlük veya federasyona tescil edildiklerini belgeleyen spor kulüplerinin borçlarının, yirmidört ila kırkiki ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “SPOR KL.” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

b.5) Sosyal güvenlik destek prim borçlarının taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi

b.5.1) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların sosyal güvenlik destek primi borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde,

- 01.10.2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin borçların aylıklardan kesilmesi mümkün bulunmadığından bu borçların, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün/Sosyal Güvenlik Merkezinin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki ilgili hesap numarasına, “T.C. kimlik numarası ve SGDP yapılandırma borcu” açıklaması yapılarak taksitler halinde ödenmesi ve banka dekontlarının bir suretinin ilgili Üniteye verilmesi,

- 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin borçların aylıklardan kesilmek suretiyle ödenmesi mümkün olduğu gibi, aylık taksitlerin banka kanalıyla da ödenmesi mümkün bulunduğundan, söz konusu taksitlerin aylıklardan kesilmek suretiyle mi yoksa banka kanalıyla mı ödeneceği hususunun başvuru formunda belirtilmesi,

gerekmektedir.

01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için başvuru formlarında;

- Taksitlerin aylıklardan kesilmek suretiyle ödeneceğinin beyan edilmesi halinde; aylık taksitler, sistem tarafından ilgililerin aylıklarından otomatik olarak kesileceğinden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince başvuruların sisteme “G”, “GİGS”, ”Gecikmiş SGDP Borç İşlemleri” programı aracılığıyla girilmesinin ardından, başvuru formları ilgililerin tahsis dosyasında muhafaza edilecektir. Tahsis dosyasının farklı bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde olması halinde ise başvuruların sisteme girilmesinin ardından, başvuru formları ilgililerin tahsis dosyasında muhafaza edilmek üzere tahsis dosyasının bulunduğu üniteye gönderilecektir.

- Taksitlerin bankaya yatırılmak suretiyle ödeneceğinin beyan edilmesi durumunda ise, aylık taksitler ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün/Sosyal Güvenlik Merkezinin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki hesap numarasına, “T.C. kimlik numarası ve SGDP yapılandırma borcu” açıklaması yapılarak ödenecek ve banka dekontunun bir sureti ilgili üniteye gönderilecektir. Yine, banka dekontları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince ilgililerin tahsis dosyasında muhafaza edilecek, tahsis dosyasının farklı ünitelerde bulunması halinde ise, tahsis dosyasına konulmak üzere tahsis dosyasının bulunduğu üniteye gönderilecektir.

b.5.2) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların sosyal güvenlik destek primi borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, gerek 01.10.2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin borçlar, gerekse 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin borçların aylıklardan kesilmek suretiyle ödenmesi mümkün olduğu gibi, aylık taksitlerin banka kanalıyla da ödenmesi mümkün bulunduğundan, söz konusu taksitlerin aylıklardan kesilmek suretiyle mi yoksa banka kanalıyla mı ödeneceği hususunun başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, sigortalının tahsis dosyasının bulunduğu üniteye yapılacak başvurunun ardından başvurunun yapıldığı ünite tahsis servislerince, öncelikle yapılandırma talebinde bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın sigortalıların borç süreleri Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program aracılığıyla sisteme girilerek borç dosyaları oluşturulacak, yine anılan Daire Başkanlığınca hazırlanan program aracılığıyla yapılandırma başvurusu girilerek tercih edilen ödeme şekline göre ödeme planı verilecektir.

Kapsama giren alacağın aslının tamamının ödenmiş olması nedeniyle yalnızca fer’i nitelikte bir alacağın bulunması halinde, hesaplanan gecikme zammının % 40’ı yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilerek ödeme planı düzenlenecektir.

Kapsama giren alacağın aslının kısmen ödenmiş olması halinde, kalan asıl borç ve gecikme zammı ay be ay yukarıda belirtilen muhasebe programı aracılığıyla sisteme girilerek ödeme planı düzenlenecektir.

b.5.3) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların sosyal güvenlik destek primi borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde,

- 01.10.2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin borçların aylıklardan kesilmesi mümkün bulunmadığından bu borçların, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün/Sosyal Güvenlik Merkezinin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki ilgili hesap numarasına, “T.C. kimlik numarası ve SGDP yapılandırma borcu” açıklaması yapılarak taksitler halinde ödenmesi ve banka dekontlarının bir suretinin ilgili üniteye verilmesi gerekmektedir.

- 01.10.2008 tarihinden sonraki borçlara ilişkin taksitlerin, aylıklardan kesilmek suretiyle mi yoksa banka kanalıyla mı ödenmesi gerektiği hususu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığınca ilgililere bildirilecektir.

b.5.4) Sosyal güvenlik destek prim borçlarının aylıklardan kesilmesi

Yeniden yapılandırma talebinde bulunan sigortalılardan 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışması olduğu halde tescil kaydı bulunmayanların, yeniden yapılandırma taleplerinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle Sosyal Güvenlik Destek Primi Tescil Kütüğüne (SDES) tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunanların çok zor durum olmaksızın yapılandırma taksitlerini bir takvim yılı içerisinde iki defadan fazla (üç defa) süresinde ödememesi veya eksik ödemesi durumunda yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulacaktır.

Bununla birlikte, sigortalıdan kaynaklanmayan nedenlerle aylıkları durdurulanlardan, aylıkları durdurulduğu tarih itibariyle yeniden ödeneceklerin, taksitlerinin ikiden fazla sayıda aylıklarından kesilememesi halinde yeniden yapılandırma bozulmayacaktır. Bu şekilde, aylıkları durdurulduğu için kesilemeyen yeniden yapılandırma taksitleri, aylıkların ödenmeye başlandığı ödeme dönemindeki aylıklarından ya da varsa birikmiş aylıklarından sistem tarafından kesilecektir.

Aylığından kesinti yapılmaya başlanan sigortalının aylığının kesilmesi halinde, kalan borçların, taksitle ödenmeye devam edilmesinin tercih edilmesi halinde, kalan taksitler başlangıçta tercih edilen ödeme şekline göre bankaya yatırılmak suretiyle tahsil edilmeye devam edilecektir.

Örnek 13- 01.10.2008-30.11.2010 süresine ait SGDP borcu bulunan sigortalı anılan Kanun uyarınca yeniden yapılandırma talebinde bulunarak borçlarını altı taksitte ödemeyi tercih etmiştir. Ödemeleri:

 

Taksit No

Taksit Tutarı

Son Ödeme Tarihi

1

435,00

30.06.2011

2

435,00

02.09.2011

3

435,00

31.10.2011

4

435,00

02.01.2012

5

435,00

29.02.2012

6

435,00

30.04.2012

şeklinde olan sigortalının iki taksiti kesildikten sonra 25.10.2011 tarihinde tüm sigorta kollarına tabi çalışmaya başlaması nedeniyle almakta olduğu aylığı Kasım/2010 ödeme dönemi itibariyle kesilmiştir. Sigortalının kalan dört taksit tutarlarını bozulma koşuluna girmeyecek şekilde bankaya yatırması halinde yeniden yapılandırma hakkı devam ettirilecektir.

Ancak, bankaya yatırmak suretiyle peşin veya taksitle tahsil edilen tutarlara ilişkin dekont örnekleri mutlaka dilekçe ekinde ilgili üniteye verilecektir.

Aylığından kesinti yapılmaya başlanan sigortalının vefatı halinde kalan borç hak sahiplerinin hisseleri oranında aylıklarından kalan taksit süresince borç bitinceye kadar kesilmeye devam edilecektir.

Ölüm aylıklarında söz konusu kesinti, kesintinin yapılacağı ay içinde aylığı ödenen tüm hak sahiplerinden hisseleri oranında yapılacaktır.

Örnek 14- Sigortalının vefatından sonra eşine ve iki çocuğuna ölüm aylığı bağlanması halinde hisseleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

Eş                 : 2/4

1. Çocuk      : 1/4

2. Çocuk      : 1/4

Bu sigortalının sağlığında ödemediği sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılması halinde ölüm aylığı bağlanan hak sahiplerinin aylıklarından aşağıdaki şekilde kesilecektir.

Ödemeleri:

 

Taksit No

Taksit Tutarı

Son Ödeme Tarihi

1

420,00

30.06.2011

2

420,00

02.09.2011

3

420,00

31.10.2011

4

420,00

02.01.2012

5

420,00

29.02.2012

6

420,00

30.04.2012

şeklinde hesaplanan sigortalının hak sahiplerinin aylıklarından 420,00 TL tutarındaki her bir taksit tutarı;

Eş                 : 2/4             210,00

1. Çocuk      : 1/4             105,00

2. Çocuk      : 1/4             105,00

olarak kesilecektir.

Aylıklarından SGDP yeniden yapılandırma borcu kesilmekte iken vefat eden sigortalıların kalan borçları da aynı şekilde hak sahiplerinin aylıklarından kesilecektir.

Aylık bağlanmasında hak sahiplerinden kaynaklanmayan gecikmeler nedeniyle süresinde kesilemeyen taksitler için yeniden yapılandırma ihlal edilmiş sayılmayacak ve aylığın başladığı tarihten itibaren kalan taksitler hak sahiplerinin aylıklarından kesilecektir.

01.10.2008 öncesi ve sonrasına ait sosyal güvenlik destek primi borçlarının takibi ayrı ayrı yapılacağından, 01.10.2008 öncesi borçlara ilişkin yeniden yapılandırmanın ihlal edilmesi halinde 01.10.2008 sonrası, 01.10.2008 sonrası borçlara ilişkin yeniden yapılandırmanın ihlal edilmesi halinde de 01.10.2008 öncesi yeniden yapılandırma ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Örnek 15- 01.01.2006-30.11.2010 süresi borçlarını 6111 sayılı Kanun uyarınca taksitle ödeme yolunu tercih eden iki ayrı ödeme planına göre aylık taksit tutarları ile bu taksitlere ilişkin ödeme vadeleri,

01.10.2008 öncesi için;

 

Taksit No

Taksit Tutarı

Son Ödeme Tarihi

1

230,00

30.06.2011

2

230,00

02.09.2011

3

230,00

31.10.2011

4

230,00

02.01.2012

5

230,00

29.02.2012

6

230,00

30.04.2012

01.10.2008 sonrası için de;

 

Taksit No

Taksit Tutarı

Son Ödeme Tarihi

1

90,00

30.06.2011

2

90,00

02.09.2011

3

90,00

31.10.2011

4

90,00

02.01.2012

5

90,00

29.02.2012

6

90,00

30.04.2012

şeklinde olan borçlu tarafından 2011 yılı içinde ödenmesi gereken aylık taksitlerden 01.10.2008 öncesi borca ilişkin ikinci, üçüncü ve beşinci taksitin süresi dışında ödenmiş olduğu varsayıldığında, 01.10.2008 öncesine ait borçlar için kalan taksitlerin bu Kanuna göre tahsil edilmesi mümkün olamayacaktır.

Ancak, 01.10.2008 sonrasına ait taksit ödemelerinde herhangi bir eksik ödeme olmayan borçlunun 01.10.2008 sonrası için yeniden yapılandırmadan yararlandırılmasına devam edilecektir.

Aylıklardan kesilecek SGDP borçları ile ilgili bu bölümde yer almayan hususlarda bu genelgenin diğer hükümleri esas alınacaktır.

3.1.4- 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi gereği tecil ve taksitlendirilmiş olan borçların yeniden yapılandırma kapsamına alınması

6111 sayılı Kanunun 20. maddesinin birinci fıkrasında, “22.02.2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılandırmaları devam edenler hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, kapsama giren borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması ve tecil ve taksitlendirme işleminin 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihi itibariyle devam ediyor (bozma koşuluna girmemiş) olması halinde, yeniden yapılandırmaya esas alacak tutarı, kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları ile varsa 6111 sayılı Kanun kapsamına giren ancak tecil ve taksitlendirme kapsamına girmemiş alacak asıllarına, 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle hesaplanacaktır.

Dolayısıyla, borçları, 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan borçluların, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, tecil ve taksitlendirme işleminin 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bozma koşuluna girip girmediği, gerek taksit ödeme yükümlülükleri, gerekse cari ay primleri yönünden icra servislerince kontrol edilecek olup tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle;

- Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde, gerekli bozma işlemi yapılarak kapsama giren bakiye alacak asıllarına,

- Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise, kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları ile varsa 6111 sayılı Kanun kapsamına giren ancak tecil ve taksitlendirme kapsamına girmemiş alacak asıllarına,

6111 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı belirlenmiş olacaktır.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan borçlara ilişkin tecil ve taksitlendirme işleminin 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihi itibariyle devam ediyor olması halinde, öncelikle devam eden tecil ve taksitlendirme işleminin icra servislerince durdurulması gerekmektedir. Tecil ve taksitlendirmenin durdurma işlemi, işveren sistemi ana menüden 4-4-14 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle YAPILANDIRMA İÇİN 48. MADDE DURDURMA TARİHİ GİRİŞ ekranı vasıtasıyla yapılacaktır.

Örnek 1- (K) Limited şirketi aleyhine 2008/Ocak, şubat, Mart ve Nisan aylarına ilişkin sigorta prim borçlarından dolayı 2008/98934 nolu dosya ile icra takibine geçildiği, bahse konu işverenin 19.08.2010 tarihi itibariyle tecil ve taksitlendirme talebinde bulunduğu, tecil ve taksite konu olan borçların 19.08.2010 tarihi itibariyle,

2008/Ocak ayı borç aslı             : 4.500,00 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 2.469,62 TL

2008/şubat ayı borç aslı            : 4.000,00 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 2.115,71 TL

2008/Mart ayı borç aslı             : 3.000,00 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 1.525,69 TL

Nisan ayı borç aslı                     : 3.500,00 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 1.706,56 TL

TOPLAM                                    : 22.817,58 TL

olduğu, söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden aşağıda belirtildiği şekilde,

 

Taksit No

Tecil Faizine Konu Borç

Tecil Faizi

Taksit Tutarı

Son Ödeme Tarihi

1

1.521,76

-

1.521,76

19.08.2010

2

1.521,13

15,72

1.536,85

17.09.2010

3

1.521,13

31,44

1.552,57

20.10.2010

4

1.521,13

46,65

1.567,78

19.11.2010

5

1.521,13

62,37

1.583,50

20.12.2010

6

1.521,13

78,08

1.599,22

20.01.2011

7

1.521,13

92,28

1.613,41

17.02.2011

8

1.521,13

108,00

1.629,13

18.03.2011

9

1.521,13

123,21

1.644,34

19.04.2011

10

1.521,13

138,93

1.660,06

20.05.2011

11

1.521,13

154,14

1.675,27

17.06.2011

12

1.521,13

169,86

1.690,99

20.07.2011

13

1.521,13

185,58

1.706,71

19.08.2011

14

1.521,13

200,79

1.721,92

19.09.2011

15

1.521,13

216,51

1.737,64

20.10.2011

Toplam

22.817,58

1.623,56

24.441,15

 

Onbeş eşit taksite bölündüğü ve anılan işveren tarafından ilk yedi taksit ödendikten sonra 17.03.2011 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulduğu varsayıldığında, ödenen yedi taksitin tecile konu taksit toplamı olan 10.648,54 TL (tahsil edilen tecil faizleri hariç);

2008/Ocak ayı borç aslına         : 4.500,00 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 2.469,62 TL

2008/şubat ayı borç aslına        : 2.406,19 TL

Gecikme Cezası/Zammı              : 1.272,73 TL olarak mahsup edilecektir.

Bu durumda yeniden yapılandırma kapsamına;

2008/şubat ayı için                     : 4.000,00 - 2.406,19 = 1.593,81 TL

2008/Mart ayı için                      : 3.000,00 TL

2008/Nisan ayı için ise              : 3.500,00 TL alacak aslı ile bu tutarlara 24.02.2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE hesaplaması sonucunda bulunan tutar dahil edilecektir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan borcun içinde, hem yeniden yapılandırma kapsamına giren, hem de girmeyen dönemlerin bulunması halinde, tecile konu taksitlerden kapsama giren alacaklar belirlenerek, yeniden yapılandırma kapsamına sadece bu alacaklar dahil edilecektir. Yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen dönemlere ilişkin alacaklar ise tecil ve taksitlendirme işlemleri bozulmadan, kalan taksit sayısına bölünecek ve yeni bir ödeme planı oluşturularak tecil ve taksitlendirme devam ettirilecektir.

Bunun için öncelikle, devam eden tecil ve taksitlendirme işlemi işveren sistemi ana menüden 4-4-14 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen YAPILANDIRMA İÇİN 48. MADDE DURDURMA TARİHİ GİRİŞ ekranı vasıtasıyla durdurularak, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacakların yapılandırılmasının ardından, yapılandırmaya girmeyen dönemlerin ödeme planı, 4-4-15 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle DURDURULAN TAKSİT PLANI İÇİN DOSYA SEÇİMİ ekranı vasıtasıyla yapılacaktır.

Öte yandan, borçları 5766 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olan ve taksit ödeme yükümlülükleri devam eden spor kulüpleri, kapsama giren borçlarını 6111 sayılı Kanunun 20. maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden yapılandırılabilecektir. Bu durumda, 5766 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre tecil ve taksitlendirme işlemi devam eden spor kulübünün, tecil ve taksite konu kalan taksitlerin ilişkin olduğu alacak asılları ile varsa 6111 sayılı Kanun kapsamına giren ancak tecil ve taksitlendirme kapsamına girmemiş alacak asıllarına anılan Kanuna göre hesaplanacak faiz tutarı ilave edilmek suretiyle yeniden yapılandırmaya esas tutar hesaplanacaktır.

5766 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre tecil ve taksitlendirme işlemleri manuel ortamda yapıldığından, bu borçların yeniden yapılandırma işlemleri de yine manuel ortamda yapılacaktır.

3.2- İsteğe Bağlı, Topluluk ve 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşlemler

3.2.1- 506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine tabi sigortalılar hakkında yapılacak işlemler

506 sayılı Kanunun isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinin düzenlendiği 85. maddesi 5510 sayılı Kanunun 106. maddesi ile 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmış olup, söz konusu tarihten sonra isteğe bağlı sigortaya prim ödeyen sigortalılar 5510 sayılı Kanunun 52. maddesi gereğince 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamdaki sigortalıların 01.10.2008-2010/Kasım ayı isteğe bağlı sigorta prim borçları (b) bendi kapsamında yapılandırılacaktır.

Bu sigortalıların, 506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine göre isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin 01.10.2008 tarihinden önceki süreleri 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılık sayıldığından 6111 sayılı Kanunla bu durumda olan sigortalıların; 01.05.2003 ile 30.09.2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden sigortalılığı 01.05.2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, sigortalılığın istekle sona erdirilmesi ya da cari ay primlerinin ard arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30.09.2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet süreleri 6111 sayılı Kanunun 12. maddesine göre yapılandırılacaktır.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 32. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 51. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(b) bendi” ibaresi 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere “(a) bendi” şeklinde değiştirilmiş olduğundan 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerin 01.10.2008 tarihinden sonraki süreleri 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılık sayıldığından, bu durumdaki sigortalıların 01.10.2008-2010/Kasım (dahil) tarihleri arasında ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkanı ortadan kalkmış süreler dışındaki isteğe bağlı sigortalılık süreleri 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

3.2.2- 506 Sayılı Kanunun Mülga 86. Maddesine Tabi Olan Avukat ve Noterler Hakkında Yapılacak İşlemler

506 sayılı Kanunun topluluk sigortası hükümlerinin düzenlendiği 86. maddesi 5510 sayılı Kanunun 106. maddesi ile 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmış, 5510 sayılı Kanunun geçici 6. maddesi gereğince 506 sayılı Kanunun mülga 86. maddesi kapsamında sigortalılığı devam eden avukat ve noterlerden ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenler ise 01.10.2008 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı sayılmışlardır.

Söz konusu hüküm gereğince 506 sayılı Kanunun mülga 86. maddesine göre topluluk sigortası kapsamında sigortalı olan avukat ve noterlerin 01.10.2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki prim borçları (b) bendi kapsamında yapılandırılacaktır. 01.10.2008 tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçlarının tamamı ise 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi kapsamında yapılandırılacaktır.

3.2.3- 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Hakkında Yapılacak İşlemler

2925 sayılı Kanunun 6. maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona erdiğinden, tarım sigortalılığı bu şekilde sona erenlerin ilgili yıl primi tahsil edilmekte, söz konusu hüküm gereğince tarım sigortalılığı yönünden bir yıldan fazla prim borcu bulunanların sigortalılığının devam etmesine imkân bulunmamaktadır.

2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarının 01.10.2008 tarihinden önce tarım sigortası primlerinin bazı ay ya da yıllarda eksik ödenmesi ya da ödenmemesi halinde tarım sigortasının devamına ilişkin işlemler 10.09.2008 tarihli ve 2008/81 sayılı Genelge, 01.10.2008 tarihinden sonra bazı ayların eksik ödenmesi ya da ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ise 06.08.2010 tarihli ve 2010/93 sayılı Genelge gereğince yapılmaktadır.

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 6111 sayılı Kanunun 12. maddesine göre borçlarının yapılandırılmasında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

1984-30.09.2008 tarihleri arasında yapılandırmaya girecek süreler;

- 1984 tarihinden 01.10.2008 tarihine kadar bazı aylarda primlerin eksik ödendiğinin ya da hiç ödenmediğinin tespit edilmesi halinde, prim ödemesi bulunan aylara ilişkin süreler hizmet olarak kabul edilecek, primleri eksik ödenen veya hiç ödenmemiş aylara ilişkin süreler tahsil edilebildiğinden,

- 2925 sayılı Kanuna tabi olarak sigortalı bulundukları sürede yıllar itibariyle primlerini düzenli olarak ödemekte iken ard arda olmayan (birbirini izlemeyen) yıl/yıllarda primini ödememiş bulunan sigortalıların ödenmeyen yıl/yıllara ilişkin sigorta primleri tahsil edilebildiğinden,

- Tarım sigortalılığı devam etmekte iken primi ödenmeyen yılların birden fazla ve birbirini izleyen (ard arda) yıllardan oluşması durumunda, ödemesi bulunmayan ilk yılın sigorta primi tahsil edilmekte, sonra gelen yıl/yılların primleri tahsil edilmeyip yeni bir istek ve tecil belgesi alınmadan izleyen yıllardaki primi ödenmiş süreler hizmet olarak değerlendirildiğinden,

bu süreler yapılandırma kapsamına alınacaktır.

01.10.2008-2010/Kasım (dahil) tarihleri arasında yapılandırmaya girecek süreler;

- 06.08.2010 tarihli ve 2010/93 sayılı Genelge ile 2008 yılından itibaren bir takvim yılına ilişkin primlerinden takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar ödenmemiş olanların primlerine ilişkin borç aslı toplamının; aynı takvim yılının ikinci altı aylık süresi için 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücret dikkate alınarak tahakkuk eden bir aylık prim tutarı ile birinci altı aylık süresi için 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücret dikkate alınarak tahakkuk eden bir aylık prim tutarı farkının 6 aylık süre ile çarpımı sonucunda bulunan tutara kadar (dahil) olması halinde tarım sigortalılıkları sonlandırılmamaktadır. Bir takvim yılı içindeki tarım sigortası prim borcu bu şekilde hesaplanan tutardan fazla olanların ise takip eden yıllar için tarım sigortası primini ödemeye devam edilmiş olması halinde, prim borçları Kurumca bir defaya mahsus gönderilecek bir ay süreli tebligat üzerine ödemeleri halinde, sigortalılıkları devam ettirilmektedir. Bu durumda,

- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların 2008 ve 2009 yılları için yılın ilk altı ayı ile ikinci altı ayı arasındaki asgari ücretin farkının 6 aylık tutarından az olan borçları,

- 2010 yılı Aralık ayını ödeyenler için 2010 yılı Kasım ayına kadar olan prim borçları,

yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, “SSK Tarım Sigortası İşlemleri” programı 2008 yılı Ekim ayı itibariyle açılmış olup sigortalıların 1984 yılından itibaren 2925 sayılı Kanuna tabi hizmet girişleri yapılmaktadır. Tarım sigortalıların 6111 sayılı Kanuna tabi prim borçlarının doğru yapılandırılması, bunların hizmet girişleri ile ödemiş oldukları tutarların ilgili programa düzgün bir şekilde girilmesi suretiyle yapılabilecektir.

3.2.4- İsteğe bağlı, topluluk ve 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacakların yeniden yapılandırma programları

506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine tabi sigortalıların 30.09.2008 tarihine kadar olan borçları ile 5510 sayılı Kanunun 5. maddenin (g) bendi kapsamındaki sigortalıların 01.10.2008 tarihinden sonraki isteğe bağlı sigortalılık statüsünden kaynaklanan borçları, “CİCS 2.2.2 İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri, 2.2.2.8 6111 Yapılandırma İşlemleri”, 506 sayılı Kanunun mülga 86. maddesine tabi avukat ve noterlerin 30.09.2008 tarihine kadar malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçları, “6111 Topluluk Yapılandırma İşlemleri”, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların sigortalılıklarının devam ettiği süre zarfında 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin prim borçları, “SSK Tarım Sigortası İşlemleri, 6111 Sayılı Kanun İşlemleri”, programı aracılığıyla yapılacaktır.

3.3- Sigortalılık Süresi Durdurulanların Başvuruları Üzerine Yapılacak İşlemler

6111 sayılı Kanunun 16. maddesinde, “(1) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan mülga 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve mülga 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş ve bu sigortalılık süreleri bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu sigortalılık sürelerinin ihyası amacıyla 5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapacakları yazılı müracaatlarında, durdurulan bu sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanmasını talep edebilirler. Bu şekilde hesaplanan prim borç tutarının tamamı bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen beşinci ayın sonuna kadar ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu maddede belirtilen süre içinde hesaplanan borç tutarının tamamının ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesine istinaden hazırlanan ve 14.01.2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Bağımsız Çalışanlardan 5 yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ uyarınca, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde 30.04.2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılarla bunların hak sahiplerinin, bu sürelere ilişkin prim borçlarını en geç 03.08.2009 tarihine kadar ödememeleri halinde, bu sürelerin sigortalılık süresinden sayılmayacağı öngörülmüştür.

6111 sayılı Kanunun 16. maddesi ile getirilen düzenleme sonucunda, sigortalılık süresi durdurulmuş olanların bu sürelere ilişkin prim borçlarını, anılan Kanunun 12. maddesine göre hesaplanacak tutarla birlikte en geç 01.08.2011 tarihine kadar ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Bu bağlamda, beş yılı aşan prim borçları nedeniyle, sigortalılık süresi durdurulanların kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla yapacakları başvuru sırasında, durdurulmuş sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçlarının yeniden yapılandırılması hususunda talepte bulunmaları gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılarca yapılacak başvuru sırasında, durdurulmuş sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçlarının, 6111 sayılı Kanuna göre;

- Ödenmek istenildiği yönünde beyanda bulunulması halinde, “Kurumsal Bilgi Portalı” “Güvence Projesi 4/b Yeni Sigortalama Uygulaması” panelinden girilerek “Sigortalama İşlemleri” menüsünün “6111 S:S: Ek-17 İhya Başvurusu” alt menüsünden bağ no, talep tarihi, varide no ve varide tarihi yazılarak “Yolla” tuşu ile başlatılan işlem neticesinde gelen “(6111 Sayılı Kanun) Ek-17 Yeni Hizmet Girişi” paneline 19 terk verilmek suretiyle durdurulmuş olan sürelere ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri yazılarak ekle tuşu ile talep alma işlemi sonuçlandırılıp, “Yazdır” tuşu ile ödeme planı alınacaktır. Sigortalıların bu talepleri neticesinde en geç 01.08.2011 tarihi mesai bitimine kadar ödenmesi gereken ihya borç tutarını anlaşmalı banka ve PTT şubelerine bağ numaralarına 10 ödeme türünde (9 kaynak, 97 dekont, 997 deste, 997 sıra numarası) ödemeleri gerekmektedir. Şayet sigortalının 30.04.2008 tarihinden sonra 01.05.2008 tarihine (06) YS verilmek suretiyle sigortalılığı devam ediyor ise 2008/Mayıs ila 2010/Kasım aylarına ilişkin borçlar için ayrı talep alınarak ödeme planı verilecek,

- Ödenmek istenildiği yönünde beyanda bulunulmaması halinde ise, yalnızca 2008/Mayıs ila 2010/Kasım aylarına ilişkin borçlar için ödeme planı verilecektir.

Sigortalının, durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin borçları ve 2008/Mayıs ila 2010/Kasım aylarına ilişkin borçlarının her ikisinin de yeniden yapılandırılmış olması halinde,

- Durdurulan sigortalılık süresinden kaynaklanan borçların, en geç 01.08.2011 tarihine kadar,

- 2008/Mayıs ila 2010/Kasım aylarına ilişkin borçların ise peşin ödeme talebinde bulunulmuş ise en geç 30.06.2011 tarihine kadar, taksitle ödeme talebinde bulunulmuş ise talep edilen taksit süresi içinde,

ödenmesi gerekmektedir.

Örnek 1- Kapsama giren borçlarını dokuz eşit taksitte ödemek üzere yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan (A) sigortalısının, başvuru formunda, durdurulmuş sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçlarını da 6111 sayılı Kanuna göre ödemek istediği yönünde tercihte bulunmuş olduğu varsayıldığında, anılan sigortalının;

- Durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin borçlarını en geç 01.08.2011 tarihine kadar,

- 2008/Mayıs ila 2010/Kasım aylarına ilişkin prim borçlarını ise 2011/Haziran ayından başlanılarak dokuz eşit taksitte,

ödemesi gerekmektedir.

Örnek 2- Kapsama giren borçlarını peşin ödemek üzere yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan (B) sigortalısının, başvuru formunda, durdurulmuş sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçlarını da 6111 sayılı Kanuna göre ödeme talebinde bulunduğu varsayıldığında, anılan sigortalının;

- Durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin borçlarını en geç 01.08.2011 tarihine kadar,

- 2008/Mayıs ila 2010/Kasım aylarına ilişkin prim borçlarını ise en geç 30.06.2011 tarihine kadar,

ödemesi gerekmektedir.

Örnek 3- Kapsama giren borçlarını peşin ödemek üzere yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan (C) sigortalısının, başvuru formunda, durdurulmuş sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre ödemek istemediği yönünde tercihte bulunmuş olduğu varsayıldığında, anılan sigortalının yalnızca 2008/Mayıs ila 2010/Kasım aylarına ilişkin prim borçları yeniden yapılandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş, ancak 6111 sayılı Kanuna istinaden yapılan başvuru nedeniyle durdurulan sigortalılık süresi ihya edilmiş borçluların durdurulan sigortalılık süresine ilişkin 6111 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken tutarın tamamını anılan Kanunda öngörülen süre içinde ödememeleri halinde, ihya işlemi geçerli sayılmayacaktır.

Bu durumda, durdurulan sigortalılık süreleri için yapılmış olan ödemeler, varsa bu süreler dışındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faiz hesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir.

3.4- Kira Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşlemler

6111 sayılı Kanunun 17. maddesinin yirmibeşinci fıkrasının;

(c) bendinde, “Sosyal Güvenlik Kurumunun mülkiyetinde olan taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan ve vadesi 31.12.2010 tarihi itibarıyla geldiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedeli asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.”

(d) bendinde ise, “Bu fıkra kapsamında olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için borçluların bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idarelere başvuruda bulunması ve bu fıkra kapsamında hesaplanan tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bunlar için açılan davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.”

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, Kurumumuz mülkiyetinde olan taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan ve ödeme vadesi 31.12.2010 veya önceki bir tarihte sona ermiş olan kira alacaklarımız için 02.05.2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, söz konusu alacaklar yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Anılan fıkrada, yalnızca Kurumumuz mülkiyetinde olan taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan alacaklar kapsama alındığından, kira alacakları dışındaki yakıt, işletme gideri, su bedeli, noter masrafı gibi alacaklar yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyerek cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

Söz konusu alacaklar için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2011/Mayıs ayında başlayacaktır. Dolayısıyla Kurumumuz mülkiyetinde olan taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan ve kapsama giren kira alacakları için borçlularca peşin ödeme başvurusunda bulunulması ve yapılandırılan tutarın tamamının 31.05.2011 tarihine kadar ödenmesi halinde bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ilerin tahsilinden vazgeçilecektir.

Yine kira alacakları dolayısıyla altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksit talebinde bulunulabilecek olup, söz konusu taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle tahsil edilecektir.

Bu bağlamda kira alacaklarının taksitle ödenmek istenilmesi halinde ilk taksitin ödeme vadesi 31.05.2011 tarihinde sona erecektir.

Kapsama giren kira alacaklarının, 6111 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesi halinde, açılmış olan davalar sonlandırılacak, icra takipleri ise durdurulacaktır.

Diğer taraftan, kira borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre ödeme talebinde bulunan borçluların ilk taksit tutarı ile birlikte mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini de ödemeleri hükme bağlanmıştır. Hal böyle olmakla birlikte, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların aleyhine dava veya icra takibi devam ederken henüz mahkemece veya icra müdürlüğünce bir vekalet ücretine ve yargılama giderine hükmedilemeyeceğinden, bu durumdaki borçlulardan öncelikle yeniden yapılandırmaya başvurduğu tarihteki asgari vekalet ücreti tarifesi üzerinden hesaplanacak vekalet ücreti ve dosyada mevcut masraflar tahsil edilecek ve mahkemelere borçluların 6111 sayılı Kanunun 17. maddesinin yirmibeşinci fıkrasının (c) bendi hükmüne göre borçlarını ödemek üzere başvurduklarından bahisle, söz konusu başvurunun mahkemece bekletici mesele yapılması hususunda talepte bulunulacaktır. Borç tamamen tahsil edildiğinde ise, mahkemelere borcun tahsil edildiği, ancak davalının dava açılmasına sebebiyet verdiği belirtilecektir. Dava sonuçlandığında, mahkemece hükmedilecek vekalet ücreti ve yargılama giderleri ile önceden peşin olarak tahsil edilen vekalet ücreti ve yargılama gideri arasında fark olduğu taktirde, bu fark borçlulardan genel usullere göre tahsil edilecektir.

3.5- İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Malullük, Adi Malullük ve Ölüm Halleri İle Genel Sağlık Sigortalısına ve Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilere Yönelik Fiiller Nedeniyle Ödemekle Yükümlü Bulunulan Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşlemler

6111 sayılı Kanunun 17. maddesinin yirmialtıncı fıkrasında, “İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14., 21., 23., 39. ve 76. maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10., 26., 27. ve 28. maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63. maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129. maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle açılan rücuan alacak davaları sonucunda verilen mahkeme kararları ile (kesinleşmesi beklenmeksizin) belirlenen alacaklarımız için 02.05.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, bahse konu alacak asıllarına, kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 24.02.2011 tarihe kadar geçen süre için 6111 sayılı Kanunun 12. maddesinde öngörüldüğü şekilde hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek toplam tutar hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, Kurumumuz tarafından açılan rücuan alacak davaları sonucu verilen kararlarda, gelir bağlamaların onay tarihinden, masrafların ise sarf ve tediye tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline hükmedilmektedir.

Dolayısıyla, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın belirlenmesi sırasında, gelir bağlamalar için onay tarihinden, masraflar için ise sarf ve tediye tarihinden 24.02.2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE hesaplaması yapılacaktır.

6111 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan tutarın anılan Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre ödenmesi halinde ise, bu alacaklara uygulanmış olan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. Bahse konu alacakların yapılandırılması ve tahsiline ilişkin işlemler Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığınca hazırlanmış olan program vasıtasıyla yürütülecektir.

Öte yandan, mahkeme kararlarında, yargılama giderleri ile vekâlet ücretine de hükmedilmekte ve bu alacaklarımız da mahkemenin karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsil edilmektedir. Ancak, mahkeme masrafları ile vekalet ücretleri Kanunun 17. maddesinin yirmialtıncı fıkrası kapsamında yer almadığından, bahse konu masraf ve ücretler yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Bu nedenle rücuan alacak davaları sonucu verilen kararlara istinaden mahkemelerce hükmedilen yargılama giderleri ile vekâlet ücretleri genel usul ve esaslara göre ayrıca tahsil edilecektir.

3.6- Kurumumuz Tarafından Fazla veya Yersiz Olarak Ödendiği Tespit Edilen Gelir ve Aylıklara İlişkin Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin İşlemler

6111 sayılı Kanunun 17. maddesinin otuzbirinci fıkrasında, “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı, 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı, 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı, 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunların mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96. maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.“ hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 25.02.2011 tarihine kadar yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin alacakların yapılandırılması amacıyla, 02.05.2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde söz konusu alacaklar 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Diğer taraftan, yersiz ödenen gelir ve aylıklar ile ilgili yapılacak başvurular, yersiz yapılan ödemenin 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanması halinde (2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar da dahil), örneği Ek: 1/m’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı veya hak sahiplerinin ikametgahının bulunduğu il/ilçenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

- (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanması halinde, örneği Ek: 1/m’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalının tahsis dosyasının bulunduğu il/ilçenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

- (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanması halinde örneği Ek: 1/n’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına,

yapılacaktır.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklara ilişkin borçlar yapılandırma talebinde bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın borç dosyasının bulunduğu hukuk servislerince, Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program aracılığıyla sisteme girilerek borç dosyası oluşturulacak, yapılandırma işlemleri ise ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi muhasebe servislerince,

- (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklara ilişkin borç süreleri ise borç dosyasının bulunduğu birimce (tahsis, hukuk, muhasebe), yapılandırma talebinde bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program aracılığıyla sisteme girilerek borç dosyası oluşturulacak, yapılandırma talepleri de yine ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi borç dosyasının bulunduğu muhasebe birimince,

- (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklara ilişkin elden veya posta yoluyla Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına yapılacak olan başvurular, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığınca incelenerek işlemi yapılmak üzere borcu çıkartan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, gelir ve aylık almayanlara ait başvurular ise Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı Borçlu şahıslar Takip Servisine gönderilecek ve işlemler ilgili birimlerce,

yürütülecektir.

Yeniden yapılandırma kapsamına giren yersiz ödemelerin, 6111 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesi halinde, mahkeme masrafları, dosya masrafları ile vekalet ücretleri Kanun kapsamında yer almadığından, bahse konusu masraf ve ücretler yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecek ve genel usul ve esaslara göre ayrıca tahsil edilecektir.

3.7- Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi veya Eksik Yerine Getirilmesi

6111 sayılı Kanunun 19. maddesinde;

“(1) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

(2) Bu Kanunun …14. maddesinin üçüncü fıkralarında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

(3) Bu Kanunun 15. ve 16. maddeleri … hariç olmak üzere bu Kanun kapsamına giren alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması halinde, bu Kanunun … 14. maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.”

20. maddesinin yedinci fıkrasında ise; “5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borç yapılandırmalarında; bu Kanunun 19. maddesinin birinci fıkrasındaki hakları saklı kalmak üzere, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin, taksitlendirme süresini (son taksiti) takip eden ayın sonu aşılmamak kaydıyla ait oldukları yılın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.”

hükümleri yer almaktadır.

Kanunda yer alan bu hükümlere istinaden ödeme yükümlülüklerinin süresi içinde yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

3.7.1- Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerine getirilmesi

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikişer aylık dönemler itibariyle ödenmesi gereken taksit tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, söz konusu taksitler; bahse konu Kanunun 19. maddesinin birinci fıkrasına istinaden son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir. Geç ödeme zammı, ay ve kesri için aylık olarak hesap edilecektir.

Örnek 1- Kapsama giren borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre altı taksitte ödemek amacıyla başvuruda bulunan ve taksit tutarları ile bu taksitlere ilişkin ödeme vadeleri,

 

Taksit No

Taksit Tutarı (TL)

Son Ödeme Tarihi

1

5.198,00

30.06.2011

2

5.198,00

02.09.2011

3

5.198,00

31.10.2011

4

5.198,00

02.01.2012

5

5.198,00

29.02.2012

6

5.198,00

30.04.2012

şeklinde olan bir sigortalının birinci ve ikinci taksitleri 20.09.2011 tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine istinaden yürürlükte bulunan gecikme zammı oranının % 1,40 olduğu hususu da dikkate alınarak;

Birinci taksit için, 2011/Temmuz ila 2011/ Eylül ayları için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 X 3 ay = 4,20 olacağından

Geç ödeme zammı                           : 5.198,00 X 4,20 / 100 = 218,32 TL,

Ödenecek toplam tutar ise            : 5.198,00 + 218,32 = 5.416,32 TL olacaktır.

İkinci taksit için, 2011/Eylül ayı için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 olacağından,

Geç ödeme zammı                           : 5.198,00 X 1,40 / 100 = 72,77 TL,

Ödenecek toplam tutar ise            : 5.198,00 + 72,77 = 5.270,77 TL olacaktır.

3.8- Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi

3.8.1- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 6111 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç, “3.1.3 / a)” bölümde açıklanan sürede ödememeleri ve aynı süre içinde peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürmemeleri halinde 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Hal böyle olmakla birlikte, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 6111 sayılı Kanuna göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır.

Örnek 1- (A) Limited şirketinin kapsama giren borçları için 6111 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu, yeniden yapılandırılan borçlarının

 

Alacağın Dönemi

Alacak Aslı (TL)

24.02.2011 Tarihi İtibariyle TEFE/ÜFE (TL)

Toplam (TL)

2008/Haziran

1.610,01

199,45

1.809,46

2008/Eylül

1.249,08

188,09

1.437,17

2008/Ekim

1.054,95

159,17

1.214,12

2008/Kasım

981,50

182,83

1.164,33

2008/Aralık

988,84

181,93

1.170,77

Toplam

5.884,38

911,47

6.795,85

şeklinde olduğu, bahse konu borçlu tarafından 28/6/2011 tarihinde 4.000,00 TL ödeme yapıldığı ve 30.06.2011 tarihine kadar peşin ödeme başvurusunu taksitle ödemeye dönüştürme talebinde de bulunmadığı varsayıldığında, ödenen 4.000,00 TL,

2008/Haziran ayına 1.610,01 + 199,45 = 1.809,46 TL olarak,

2008/Eylül ayına 1.249,08 + 188,09 = 1.437,17 TL olarak mahsup edildikten sonra kalan,

1.809,46 + 1.437,17 = 3.246,63

4.000,00 - 3.246,63 = 753,37 TL 2008/Ekim ayına mahsup edilecektir. Yapılacak mahsup sırasında alacak aslına mahsup edilecek olan tutar,

Ödenen Tutar X Ekim Ayına İlişkin Alacak Aslı / Ekim Ayına İlişkin Toplam Alacak formülü vasıtasıyla bulunacaktır.

Dolayısıyla, 753,37 X 1.054,95 / 1.214,12 = 654,60 TL Ekim ayına ilişkin alacak aslına,

Kalan 753,37 - 654,60 = 98,77 TL ise Ekim ayına ilişkin TEFE/ÜFE tutarına,

mahsup edilecektir.

Bu durumda,

2008/Ekim ayına ilişkin kalan 1.054,95 - 654,60 = 400,35 TL,

2008/Kasım ayına ilişkin 981,50 TL,

2008/Aralık ayına ilişkin 988,84 TL,

5510 sayılı Kanunun 89. maddesine istinaden hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

3.8.2- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

a) Taksit ödeme yükümlülükleri açısından

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Ödenmeyen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için, bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını mutlaka süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir.

Örnek 1- 6111 sayılı Kanun uyarınca taksitle ödeme yolunu tercih eden ve aylık taksit tutarları ile bu taksitlere ilişkin ödeme vadeleri;

 

Taksit No

Taksit Tutarı (TL)

Son Ödeme Tarihi

1

3.289,00

30.06.2011

2

3.289,00

02.09.2011

3

3.289,00

31.10.2011

4

3.289,00

02.01.2012

5

3.289,00

29.02.2012

6

3.289,00

30.04.2012

şeklinde olan bir borçlu tarafından 2011 yılı içinde ödenmesi gereken aylık taksitlerden birinci ve ikinci taksitin süresi dışında ödenmiş olduğu varsayıldığında, 2011 yılı içinde ödenmesi gereken üçüncü taksitin süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, kalan taksitlerin 6111 sayılı Kanuna göre tahsil edilmesi mümkün olamayacaktır.

Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunanlarca yapılacak ödemeler;

- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek olan taksite,

- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması halinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksite mahsup edilecektir.

Örnek 2- Kapsama giren borçlarını 6111 sayılı Kanun uyarınca ödemek amacıyla başvuruda bulunan, taksitlendirme farkı dahil aylık taksit tutarlarının toplamı ve bu taksitlere ilişkin ödeme vadeleri,

Taksit No

Taksit Tutarı (TL)

Son Ödeme tarihi

1

5.198,00

30.06.2011

2

5.198,00

02.09.2011

3

5.198,00

31.10.2011

4

5.198,00

02.01.2012

5

5.198,00

29.02.2012

6

5.198,00

30.04.2012

şeklinde olan bir borçlunun, ilk defa 27.09.2011 tarihinde ödeme yapacağı varsayıldığında, söz konusu ödeme, üçüncü taksitin ödeme süresinin 03.09.2011 tarihinde başlayıp 31.10.2011 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak üçüncü taksite mahsup edilecektir.

Üçüncü taksitin ödenmesinin ardından, 13.10.2011 tarihinde başka bir ödeme yapacağı varsayıldığında ise, 01.09.2011 ila 31.10.2011 tarihleri arasındaki üçüncü taksitin ödenmiş olması nedeniyle, söz konusu ödeme, en eski taksit olan birinci taksite mahsup edilecektir.

b) Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından

6111 sayılı Kanunun 14. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu madde ile 12. ve 13. madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin başladığı ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin ve/veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Örnek 3- İlk taksit ödeme yükümlülüğü 30.06.2011 tarihinde başlayan (A) Limited şirketinin cari aylara ilişkin sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü 2011/Mayıs ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlamaktadır. Dolayısıyla bahse konu işveren tarafından 2011/Mayıs ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinden başlanılarak bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primi ve/veya işsizlik sigortası primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemesi veya yasal süresi dışında yerine getirilmesi ya da eksik yerine getirilmesi halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getiriliyor olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmaksızın süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.

Örnek 4- İlk taksit ödeme yükümlülüğü 30.06.2011 tarihinde başlayan (A) Limited şirketince, çok zor durum hali olmaksızın; 2011/Haziran ve Temmuz aylarına ait sigorta primlerinin yasal süresi dışında ödendiği, 2011/Eylül ayına ilişkin işsizlik sigortası priminin ise ödenmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemiş olması nedeniyle, ödeme vadesi 01.01.2011 tarihinden sonra gelen taksitler yönünden, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin prim ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçluların, öncelikle çok zor durum halinde olup olmadıkları incelenecektir.

Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları ise 03.02.2009 tarihli ve 2009/20 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde incelenecektir.

Anılan Genelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyonun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir.

Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir. Söz konusu cari aylara ilişkin primler ise, icra servislerine intikal ettirilerek, talep edilmesi halinde 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmek suretiyle tahsil edilebilecektir.

Buna karşın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda rasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti sırasında, 2009/20 sayılı Genelgede belirtilen 100.000,00 TL’nin belirlenmesinde, bir takvim yılı içinde süresi içinde ödenmeyen üç aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin alacak asılları toplamının 100.000 TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak yapılacaktır.

Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim Formu, ikiden fazla cari ay priminin ödenmediği her bir takvim yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin altında olmasına rağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin üzerinde olan borçluların, rasyo oranının 2’nin üzerinde olduğu yıllara ilişkin kalan taksitlerini 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıkları belirlenmeden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır.

Öte yandan, yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin 2011/Aralık ayına ilişkin taksitlerin ve özel nitelikteki işyeri işverenlerince düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden 2011/Kasım ayına ilişkin primlerin ödeme süresi 31.12.2012 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle 02.01.2012 tarihinde sona ermekle birlikte, gerek 2011/Aralık ayına ilişkin taksitlerin, gerekse 2011/Kasım ayına ilişkin primlerin ödenmemiş veya eksik ödenmiş ya da yasal süresi dışında ödenmiş olması halinde, taksit veya cari aylara ilişkin ödeme yükümlülüklerinin ihlali 2011 yılı içinde gerçekleşmiş sayılacaktır. Takip eden yıllarda da 31 Aralık tarihinin resmi tatile rastlaması ve taksit veya cari aylara ilişkin primlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi halinde, ihlal Aralık ayında gerçekleşmiş kabul edilecektir.

Öte yandan, yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin 2011/Aralık ayına ilişkin taksitlerin ve özel nitelikteki işyeri işverenlerince düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden 2011/Kasım ayına ilişkin primlerin ödeme süresi 31.12.2012 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle 02.01.2012 tarihinde sona ermekle birlikte, gerek 2011/Aralık ayına ilişkin taksitlerin, gerekse 2011/Kasım ayına ilişkin primlerin ödenmemiş veya eksik ödenmiş ya da yasal süresi dışında ödenmiş olması halinde, taksit veya cari aylara ilişkin ödeme yükümlülüklerinin ihlali 2011 yılı içinde gerçekleşmiş sayılacaktır. Takip eden yıllarda da 31 Aralık tarihinin resmi tatile rastlaması ve taksit veya cari aylara ilişkin primlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi halinde, ihlal Aralık ayında gerçekleşmiş kabul edilecektir.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 20. maddesinin altıncı fıkrasında, “İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında Kanunun 3. maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 14. maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Kanunun bu hükmüne istinaden, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ait kapsama giren borçların yeniden yapılandırılması halinde, yalnızca taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine bakılacaktır. Dolayısıyla, bahse konu borçlular, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, ikiden fazla cari aylara ilişkin primlerini ödememiş olsalar dahi yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edebileceklerdir. Ancak, cari aylara ilişkin borçların ödenmemiş olması halinde, söz konusu borçlar 5510 sayılı Kanunun 88. ve 89. maddeleri uyarınca takip ve tahsil edilecektir.

3.9- Taksit Tutarının %10’u Aşılmamak Şartıyla 5 Liraya Kadar Yapılmış Eksik Ödemeler

6111 sayılı Kanunun 19. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, taksit tutarının % 10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, 6111 sayılı Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Diğer taraftan, taksit tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya kadar eksik ödenmiş tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

3.10- 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin (4) Numaralı Alt Bendi Kapsamındaki Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan Alacaklar

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamına giren sigortalılar tarafından, kapsama giren borçlar için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde;

- Bir takvim yılı içinde ödenmesi gereken taksitler, taksitlendirme süresini (son taksiti) takip eden ayın sonu aşılmamak kaydıyla ait oldukları yılın sonuna kadar,

- Bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ödenmemiş veya eksik ödenmiş ya da yasal süresi geçirildikten sonra ödenmiş taksitler en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar,

6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödendiği takdirde, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılmış olacaktır.

Örnek 1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında yer alan (D) sigortalısının taksitlendirme farkı dahil aylık taksit tutarlarının toplamı ve bu taksitlerin ödeme vadelerinin,

 

Taksit No

Taksit Tutarı

Son Ödeme tarihi

1

450,00

30.06.2011

2

450,00

02.09.2011

3

450,00

31.10.2011

4

450,00

02.01.2012

5

450,00

29.02.2012

6

450,00

30.04.2012

şeklinde olduğu varsayıldığında, 2011 yılına ilişkin dört taksitten en az ikisinin 02.01.2012 tarihine kadar ödenmesi halinde anılan Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilecektir.

3.11- Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi Halinde Bakiye Alacakların Tahsili

Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, anılan Kanunda öngörülen hükümlerden ödedikleri tutar kadar yararlanacaklardır.

Örnek 1- (A) Limited şirketinin kapsama giren borçlarının;

 

Alacağın Dönemi

Alacak Aslı (TL)

24.02.2011 Tarihi İtibariyle TEFE/ÜFE (TL)

Toplam (TL)

2007/Haziran

5.368,00

1.583,99

6.951,99

2009/Mart

5.487,00

893,73

6.380,73

2010/Kasım

6.384,00

271,20

6.655,20

Toplam

17.239,00

2.748,92

19.987,92

ödeme planının ise;

 

Taksit No

Taksit tutarı (TL)

Taksitlendirme Farkı (TL)

Toplam (TL)

Son Ödeme Tarihi

1

3.331,32

166,57

3.497,89

30.06.2011

2

3.331,32

166,57

3.497,89

02.09.2011

3

3.331,32

166,57

3.497,89

31.10.2011

4

3.331,32

166,57

3.497,89

02.01.2012

5

3.331,32

166,57

3.497,89

29.02.2012

6

3.331,32

166,57

3.497,89

30.04.2012

Toplam

19.987,92

999,42

20.987,34

 

şeklinde olduğu ve birinci taksitini ödemesine rağmen diğer taksitlerini ödememesi nedeniyle, ödenmeyen taksitler yönünden 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybettiği varsayıldığında;

Birinci taksit için ödenen (taksitlendirme farkı dikkate alınmaksızın, borç aslı ve hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı olan) 3.331,32 TL’nin;

- 3.331,32 X 17.239,00 / 19.987,92 = 2.873,17 TL’si 2007/Haziran ayına ilişkin prim aslına,

- 3.331,32 X 2.748,92 / 19.987,92= 458,15 TL’si 2007/Haziran ayına ilişkin primin gecikme zammına mahsup edilecektir.

Bu durumda, 2007/Haziran ayına ilişkin 5.368,00 TL tutarındaki primin 2.873.17 TL’sinin fer’ileri ile birlikte tahsil edildiği kabul edilecektir.

Dolayısıyla, 2007/Haziran ayına ilişkin 5.368,00 - 2.873,17 = 2.494,83 TL tutarındaki prim ile 2009/Mart ayına ilişkin 5.487,00 TL ve 2010/Kasım ayına ilişkin 6.384,00 TL tutarındaki primler 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş iken yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmiş olan alacaklara ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yeniden yapılandırma hakkının kaybedilmesi halinde, tecil ve taksitlendirme kapsamında tahsil edilmiş taksitler için herhangi bir bozma işlemi yapılmayacaktır.

4- 5510 Sayılı Kanunun Geçici 24. ve 25. Maddeleri Kapsamındaki Yeniden yapılandırma Anlaşmalarının İhyasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kapsama giren borçları, 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine ilişkin hususlar 6111 sayılı Kanunun “Sosyal güvenlik borç yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin hükümler” başlıklı 15. maddesinde açıklanmıştır.

Kanunun anılan hükmüne istinaden, 5510 sayılı Kanunun geçici 24. ve 25. maddeleri kapsamındaki yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

4.1- Kapsama giren borçlular

Bilindiği gibi, kapsama giren borçları 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddesine istinaden yeniden yapılandırılmış olan borçluların, bir takvim yılı içindeki ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısının üçten fazla olması veya üçten fazla olmamasına rağmen ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemiş olması halinde, yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuştur.

6111 sayılı Kanunun 15. maddesi ile kapsama giren borçları, 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddesine istinaden yeniden yapılandırılan, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulan borçlulardan,

- Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanlarının,

- Yirmi dört taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanlarının,

yeniden yapılandırma anlaşmaları talepte bulunmaları halinde ihya edilecektir.

Örnek 1- 5510 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamına giren borçlarını 14 eşit taksitte ödemek üzere başvuruda bulunan (A) Limited şirketinin 12 taksitini ödediği, ancak son iki taksitini, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememiş olması nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmasının bozulmuş olduğu varsayıldığında, bahse konu borçlu tarafından 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırma anlaşmasının ihya edilmesi amacıyla başvuruda bulunulması halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşması yeniden ihya edilecektir.

Örnek 2- 5510 sayılı Kanunun geçici 25. maddesi kapsamına giren borçlarını oniki eşit taksitte ödemek üzere başvuruda bulunan (B) gerçek kişisinin beş taksitini ödediği, ancak kalan yedi taksitini ödememiş olması nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmasının bozulmuş olduğu varsayıldığında, bahse konu borçlu tarafından 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırma anlaşmasının ihya edilmesi amacıyla başvuruda bulunulsa dahi, ödenmemiş taksit sayısı dördün üzerinde olduğundan yeniden yapılandırma anlaşması ihya edilmeyecektir.

4.2- İhya Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli

5510 sayılı Kanunun geçici 24. ve geçici 25. maddeleri kapsamına giren borçları yeniden yapılandırıldığı halde, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçlulardan yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesini isteyen borçluların en geç 02.05.2011 tarihine kadar;

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları için e-Sigorta kanalıyla veya örneği Ek: 1/a’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1/b’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

- Emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların sosyal güvenlik destek primi borçları için, örneği Ek-1/f yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

- İsteğe bağlı sigorta ile topluluk sigortası ve isteğe bağlı sigorta prim borçları için Ek:1/ı’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla en son primin ödendiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

müracaat etmeleri gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları için e-Sigorta kanalıyla yapılacak ihya başvuruları, işveren sistemi ana menüden 16-15 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “5510 İHYA BAŞVURUSU YAPAN İŞYERLERİ LİSTESİ” seçeneği vasıtasıyla alınabilecektir.

4.3- İhya işlemleri

5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya 25. maddelerine istinaden borçları yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçlularca ihya başvurusunda bulunulması halinde, öncelikle geçici 24. veya geçici 25. madde kapsamına giren alacakların tamamının yeniden yapılandırma işleminin bozulmasının ardından cari usul ve esaslar çerçevesinde ödenip ödenmediği araştırılacaktır.

Yapılan araştırmada, yeniden yapılandırma işleminin bozulmasının ardından kapsama giren bakiye alacakların tamamının cari usul ve esaslara göre ödendiğinin anlaşılması halinde, ihya işlemi yapılmayarak, geçici 24. veya geçici 25. madde kapsamına giren alacakların tamamının ödenmiş olduğu, dolayısıyla ihya işleminin yapılamayacağı ilgililere bildirilecektir.

Buna karşın, bozma işlemi sonucunda, bakiye alacakların tamamının cari usul ve esaslara göre ödenmediğinin ve oniki taksite kadar olan yapılandırmalar için dört veya dörtten az, yirmidört taksite kadar olan yapılandırmalar için sekiz veya sekizden az taksitin ödenmemiş olduğunun anlaşılması halinde yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilerek, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra geçici 24. veya geçici 25. madde kapsamına giren alacaklar için yapılan ödemeler, aynı borç türündeki taksit tutarlarına mahsup edilecektir.

Bu durumda,

1) Geçici 24. veya geçici 25. maddeye göre yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınmak suretiyle ödeme planı yeniden oluşturulacak,

2) Gerek yeniden yapılandırma işleminin devam ettiği süre içinde tahsil edilmiş taksit tutarları, gerekse yeniden yapılandırma işlemlerinin bozulmasının ardından kapsama giren alacaklara ilişkin cari usul ve esaslara göre tahsil edilen paralar taksit tutarlarına aktarılacaktır.

Diğer taraftan, ihya başvurusunda bulunan borçluların, cari usul ve esaslara göre ödemiş oldukları paraların ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlere mahsup edilmesinin ardından, söz konusu paraların taksitlerin tümünü karşılaması ve bakiye tutar ortaya çıkması halinde, artan bu paralar ilgililere iade edilmeyeceği gibi, kapsama girmeyen borçlara da mahsup edilmeyeceğinden arızi gelirler hesabına aktarılacaktır.

İhya başvurularına istinaden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince öncelikle ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısının, dört veya sekiz taksitten fazla olup olmadığı kontrol edilecektir. Dolayısıyla, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı;

- Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanlar için, dörtten fazla olması halinde,

- Yirmidört taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanlar için, sekizden fazla olması halinde,

ihya başvuruları kabul edilmeyecektir.

İhya başvurularının kabul edilmesi halinde ise, geçici 24. veya geçici 25. madde kapsamına girmeyip 6111 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar, anılan Kanun gereğince ayrıca yeniden yapılandırılacaktır.

Diğer taraftan, ihya başvurularının e-Sigorta kanalıyla yapılması halinde, geçici 24. veya geçici 25. maddeye göre yeniden yapılandırılmış ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuş olan yapılandırma anlaşmalarının ihya kapsamına girip girmediği, başka bir ifade ile daha önceki taksit sürelerine göre dört veya sekiz taksitten fazla ihlalin olup olmadığı sistem tarafından kontrol edilmekte ve ihya kapsamına girmeyen borç türleri ile ilgili ihya başvurusu yapılmasına sistem tarafından izin verilmemektedir.

4.4- İhya Kapsamında Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Ödeme Süresi

İhya işlemlerinin yapılmasının ve ödenen paraların ilgili taksitlere mahsup edilmesinin ardından, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin, en geç ihya başvurusunda bulunulan tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, ihya başvurusunun;

- 2011/şubat ayı içinde yapılması halinde, hesaplanan borçların tamamı, en geç 31.05.2011 tarihine kadar,

- 2011/Mart ayı içinde yapılması halinde, hesaplanan borçların tamamı, en geç 30.06.2011 tarihine kadar,

- 2011/Nisan ayı içinde yapılması halinde, hesaplanan borçların tamamı en geç 01.08.2011 tarihine kadar,

ödenecektir.

Örnek 1- (D) gerçek kişisince, ihya başvurusunun;

- 18.03.2011 tarihinde yapıldığı varsayıldığında, ihya kapsamındaki alacakların tamamının en geç 30.06.2011 tarihine kadar,

- 27.04.2011 tarihinde yapıldığı varsayıldığında ise, ihya kapsamındaki alacakların tamamının en geç 01.08.2011 tarihine kadar,

ödenmesi icap etmektedir.

Diğer taraftan yeniden yapılandırma anlaşmasının ihya edilmesi halinde, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitler, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, ödemenin yapılacağı tarihe kadar hesaplanacak DİBS + 1 faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Örnek 2- Geçici 24. madde kapsamına giren borçları için 09.07.2008 tarihinde 12 ay süreli taksitlendirme talebinde bulunmuş olan (D) Anonim şirketine ait ödeme planının;

 

Ödeme Ayı

Taksit Tutarı (TL)

Ödeme Ayı

Taksit Tutarı (TL)

2008/Ağustos

1.500,00

2009/Şubat

1.500,00

2008/Eylül

1.500,00

2009/Mart

1.500,00

2008/Ekim

1.500,00

2009/Nisan

1.500,00

2008/Kasım

1.500,00

2009/Mayıs

1.500,00

2008/Aralık

1.500,00

2009/Haziran

1.500,00

2009/Ocak

1.500,00

2009/Temmuz

1.500,00

Toplam

 

 

18.000,00

şeklinde olduğu,

ihya işleminin ardından ödenmemiş taksit tutarlarının,

 

Ödeme Ayı

Taksit Tutarı (TL)

Ödeme Ayı

Taksit Tutarı (TL)

2008/Ağustos

TAHSİL

2009/Şubat

TAHSİL

2008/Eylül

TAHSİL

2009/Mart

TAHSİL

2008/Ekim

TAHSİL

2009/Nisan

TAHSİL

2008/Kasım

TAHSİL

2009/Mayıs

TAHSİL

2008/Aralık

TAHSİL

2009/Haziran

TAHSİL

2009/Ocak

1.500,00

2009/Temmuz

1.500,00

Toplam

 

 

3.000,00

şeklinde olduğu ve söz konusu taksitlerin 23.04.2011 tarihinde ödeneceği varsayıldığında;

- 2009/Ocak ayı taksiti, 01.02.2009 tarihinden 23.04.2011 tarihine kadar aylık olarak hesaplanacak DİBS + 1 faizi ile birlikte,

- 2009/Temmuz ayı taksiti ise, 01.08.2009 tarihinden 23.04.2011 tarihine kadar aylık olarak hesaplanacak DİBS + 1 faizi ile birlikte,

tahsil edilecektir.

4.5- İhya Kapsamındaki Alacakların Tam Olarak Ödenmemesi Halinde Yapılacak Mahsup İşlemi

İhya kapsamına giren borçların tamamının en geç başvurunun yapıldığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ihya öncesi duruma dönülerek, ödenen taksit tutarları 16/180 Ek sayılı Genelgeye göre mahsup edilecektir.

Mahsup işlemlerinin yapılmasının ardından bakiye alacaklar için, 6183 sayılı Kanun uyarınca takibe geçilecektir.

5- Diğer Usul ve Esaslar

5.1- Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği

6111 sayılı Kanun uyarınca yapılacak yeniden yapılandırma başvurularına istinaden hazırlanan ödeme planları ilgili memur ve servis şefi (servis şefinin bulunmaması halinde müdür yardımcısı/merkez müdürü gibi sıralı imza yetkilileri) tarafından imzalanarak, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan prim borçları ile idari para cezası borçlarına ilişkin başvuruların e-Sigorta kanalıyla yapılması halinde, ödeme planları da e-Sigorta kanalıyla ilgililere gönderilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmiş sayılacaktır.

5.2- Bozulması Gereken Yeniden yapılandırma Anlaşmaları

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların 6111 sayılı Kanuna göre ödeyecekleri tutarların hesaplanması sırasında, 16/244 veya 16/259 Ek sayılı Genelgeler uyarınca veya 4958, 5458 ya da 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulunduğunun anlaşılması halinde, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutar, ödeme planının bozulmasının ardından hesaplanacaktır.

5.3- 5510/4/1-b Kapsamındaki Sigortalıların ve Bunların Hak Sahiplerinin Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları

6111 sayılı Kanunun 17. maddesinin onüçüncü fıkrasında, “5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan sigortalılar, bu Kanun kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları kaydıyla, bu Kanuna göre yapılandırılan borçlarının bir taksitini tam olarak ödemelerinden itibaren hak sahipleri de dâhil genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.” hükmü yer almaktadır.

Kanunun bu hükmüne istinaden, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan ve kapsama giren borçlarını bu Kanuna göre ödemek amacıyla başvuruda bulunan sigortalılar veya bunların hak sahipleri,

1) Yeniden yapılandırılan borçları için peşin ödeme yolunu tercih etmeleri halinde yapılandırılan borcun tamamını, taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde ise ilk taksiti ödemeleri,

2) Yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların, ilgili kanunlara göre taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması ve taksitlendirme ve yapılandırmaların devam ediyor olması,

3) 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılmış borçlarla ilgili ödeme yükümlülüklerinin, yapılandırmaları bozulmayacak şekilde yerine getiriliyor olması,

4) 6111 sayılı Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtildiği şekilde anılan Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibariyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primlerini yapılandıranlar yukarıda sayılan 1 ve 3. maddelerde izah edilen şartlarla birlikte isteğe bağlı sigortalıların cari aylara ait prim borçlarının, topluluk sigortasına tabi olan sigortalıların ise 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,

5) 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında 2925 sayılı Kanuna göre sigortalıkları devam edenlerin yukarda sayılan 1 ve 3. maddelerde belirtilen şartlarla birlikte sağlık yardımlarından yararlanması için gerekli olan prim günlerine ait borcunun bulunmaması,

kaydıyla kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri ilk taksitin ödenmesinden itibaren genel sağlık sigortasından yararlanırlar.

5.4- Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

6111 sayılı Kanunun 17. maddesinin beşinci fıkrasında, “5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31.12.2010 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 lirayı aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.

Kanunun bu hükmüne istinaden, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılan işyerlerine ilişkin olup, ödeme vadesi 31.12.2010 ve öncesinde sona ermiş;

- Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası alacak asıllarının toplamının 50,00 TL’yi aşmaması halinde,

- Aslı ödenmiş alacakların fer’ilerinin toplamının 24.02.2011 tarihi itibariyle 100,00 TL’yi aşmaması halinde,

bu alacaklar ters kayıt oluşturulmak suretiyle terkin edilecektir.

Dolayısıyla, ihale konusu ve özel nitelikteki inşaat işyerleri hariç olmak üzere yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan işyerlerinin, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olması ve kapsama giren alacakların, yukarıda belirtilen sınırların altında olması halinde, söz konusu alacaklar terkin edilerek durum bir yazı ile işverene bildirilecektir.

5.5- Ödeme Süresi Tabii Afetler Nedeniyle Ertelenmiş Olan Borçlar

5510 sayılı Kanunun 91. maddesinin birinci fıkrasına istinaden, işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri ve olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması kaydıyla, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilmektedir.

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren ve ödeme süresi tabi afet nedeniyle ertelenmiş olan borçlarının da bulunması halinde, bu borçların erteleme süresinin başlayıp bittiği süreler hariç olmak üzere 6111 sayılı Kanun uyarınca hesaplanacak faiz ile birlikte peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

5.6- Adi Ortaklıklar İle Apartman Kapıcılığı İşyerlerine İlişkin Borçların Yeniden Yapılandırılması

Adi şirketlerin ortakları arasındaki münasebetleri düzenleyen 818 sayılı Borçlar Kanununun 525. maddesinde "Akit veya karar ile münhasıran şerike veya müteaddit şeriklere yahut üçüncü şahsa sureti katiyede tevdi edilmiş olmadıkça, şirket muamelâtının idaresi şeriklere aittir" denilmek suretiyle şirket ile ilgili muamelelerin idaresinin bütün ortaklar tarafından yürütüleceği esası kabul edilmiştir.

Buna göre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılacaktır.

Yine bilindiği gibi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği haiz olduğunu gösteren herhangi bir hüküm anılan Kanunda yer almadığından, bahis konusu kurulu, onu teşkil eden maliklerin dışında, tüzel (hükmî) kişiliği haiz saymaya imkân bulunmamaktadır.

Bu nedenle, kat maliklerinin bir veya birkaçının yalnızca kendi hisselerine isabet eden borçlarını 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, bu taleplerin kabulü mümkün bulunmadığından, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

5.7- İşyerinin Devri veya İntikali Halinde Devir Eden ve Devir Alan İşverenler ile İşyeri Kendisine İntikal Eden İşverenlerin, Üst Düzey Yöneticilerinin ve Limited Şirket Ortaklarının Sorumlu Oldukları Borçlar

5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal eder ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse, eski işverenin Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Buna göre, işyerinin devri veya intikali durumunda, yeni işveren, eski işverenin borçlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta; işyerini devreden işverenin ise, devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğu devam etmektedir.

Dolayısıyla, işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, 6111 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki borçlarla birlikte, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar da kapsama dahil edilecektir.

İşyerini devreden işverenlerin, 6111 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peşin veya taksitler halinde ödenecektir.

Diğer taraftan,

- 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,

- 6183 sayılı Kanunun 35. maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya,

sorumlu tutulmuşlardır.

Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için 6111 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Ancak, gerek işyerini devir eden işverenlerin, gerekse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları dönemlere ilişkin borçları için 6111 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu işlemler manuel olarak yapılacaktır.

5.8- Alt İşverenlerin Borçları

5510 sayılı Kanunun 12. maddesine göre, alt işverenlerin Kurumumuza olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.

Dolayısıyla, alt işvereni bulunan işverenlerin, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Diğer taraftan, asıl işveren tarafından 6111 sayılı Kanuna istinaden yapılacak başvuru sırasında, varsa alt işverenin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edileceğinden, asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerden alınmış bir örneği Ek: 4’de yer alan taahhütnamenin getirilmesi istenilecektir.

Buna karşın, asıl işverenin başvurusundan önce alt işverenin kendi borcu için 6111 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işverenin kapsama giren borcu anılan Kanuna istinaden peşin veya taksitle ödenebilecek, ancak Kurumla ihtilaf yaratmayacağına ilişkin asıl işverenden bir örneği Ek: 5’de yer alan taahhütnamenin getirilmesi alt işverenden istenilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, gerek asıl işverenlerin, gerekse alt işverenlerin 6111 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları ve asıl işverenlerin, alt işverenlerden; alt işverenlerin ise asıl işverenlerden taahhütname almamaları halinde,

- Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dahil edilerek elektronik ortamda,

- Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde manuel ortamda yapılandırılacaktır.

Ancak bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama giren borçlarını ödemesi halinde, alt işverenin borçları mükerrer tahsil edilmiş olacağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar asıl işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecek, borcunun bulunmaması halinde ise faizsiz olarak iade edilecektir.

5.9- Yasal Süresi Dışında Verilmiş Olması Nedeniyle İncelemeye Sevk Edilmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinden Dolayı Tahakkuk Eden Alacaklar

Bilindiği gibi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103. maddesine göre, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin, yasal verilmesi gereken sürenin sona erdiği tarihi takip eden üç aylık süre içinde Kurumumuza verilmiş olması halinde söz konusu prim belgeleri, belgede kayıtlı sigortalıların;

- Çalıştırılmadığına ilişkin bir tespitin olmaması,

- Şüpheli bir durumunun bulunmaması,

- Sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde verilmiş olması veya yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte verilmiş olması halinde,

herhangi bir incelemeye gidilmeksizin, işverenin defter tutmakla yükümlü olup olmadığı üzerinde durulmaksızın işleme konulmaktadır.

Defter tutmakla yükümlü bulunan işverenlerce söz konusu üç aylık süre geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ise, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işyeri defter, kayıt ve belgelerinde yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, gerek söz konusu üç aylık süre içinde verilmiş olmasına rağmen yukarıda belirtilen şartların sağlanamamış olması nedeniyle, gerekse defter tutmakla yükümlü olan işverenlerce söz konusu üç aylık süre dışında verilmiş olması nedeniyle, incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin ödendiği tarihe kadar geçen süre zarfında gecikme cezası ve gecikme zammı işlemeye devam etmektedir. Bu nedenle, incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk işlemleri inceleme sonucu beklenilmeksizin yapılacak, ancak hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

Ayrıca tahakkuk işlemlerinin yapılmasının ardından oluşan idari para cezaları ilgililere tebliğ edilecektir.

Bu bağlamda, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin 24.02.2011 veya önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan idari para cezaları ilgililere tebliğ edilecek ve bahse konu prim ve idari para cezası borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Söz konusu prim belgelerinin hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

Buna karşın, defter tutmakla yükümlü bulunmayan işverenlerce, söz konusu üç aylık süre geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin doğruluğu fiilen yapılan denetimler sonucunda tespit edilmediği sürece, söz konusu prim belgeleri işleme alınmayarak işyeri dosyasında muhafaza edilecek ve durum bir yazı ile ilgililere bildirilecektir.

5.10- Prim indirim ve teşvikleri ile devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanılması

Bilindiği üzere, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcu bulunan işverenlerin;

- 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,

- 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4. maddesinde,

- 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında,

- 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasında,

öngörülen indirim ve teşviklerden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunan borçluların, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başka borçlarının bulunmaması ve yukarıda belirtilen Kanunlarda öngörülen diğer şartları da sağlamış olmaları kaydıyla, söz konusu teşvik ve indirimlerden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Örnek 1- 6111 sayılı Kanuna istinaden 12.04.2011 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan (B) Anonim şirketinin, anılan Kanun kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başka borcunun bulunmadığı varsayıldığında, 12.04.2011 tarihi itibariyle yasal verilme süresi sona ermemiş 2010/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini, 05510 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza gönderebilecektir. Diğer taraftan bahse konu işveren, takip eden aylarda da, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmadığı, anılan Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmediği ve kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilmediği takdirde aylık prim ve hizmet belgelerini 05510 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza gönderebilecektir.

Örnek 2- 5084 sayılı Kanunun uygulandığı Diyarbakır ilinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren (B) Anonim şirketinin 6111 sayılı Kanuna istinaden 25.04.2011 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu, anılan Kanun kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başka borcunun bulunmadığı ve söz konusu işyerinde 10 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, 25.04.2011 tarihi itibariyle 2010/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi sona erdiğinden bahse konu işveren 2010/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 05615 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza gönderebilecektir.

Diğer taraftan, bahse konu işveren, takip eden aylarda, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmadığı, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmediği ve 10 veya üzerinde sigortalı çalıştırdığı takdirde aylık prim ve hizmet belgelerini 05084 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza gönderebilecektir.

5.11- Devlet Yardımı, Teşvik ve Destekler Kapsamındaki İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanmaması Gerektiği Halde Yararlanan İşverenlerle İlgili Yapılacak İşlemler

5510 sayılı Kanunun 90. maddesinin altıncı fıkrasına göre, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar hariç olmak üzere verilmesinden önce, işverenlerden Kuruma muaccel prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesinin zorunlu olduğu, tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı teşvik ve destek ödemelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınacağı öngörülmüştür.

Diğer taraftan, İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin;

4. maddesinde, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu uyarınca sağlanan sigorta prim teşviklerinin bu Tebliğ kapsamında yer aldığı,

5. maddesinde, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanacak olan tüzel kişiliği haiz olan ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş işverenlerinin çalıştırdığı sigortalılardan, gerçek kişiliği haiz işverenlerin ise gerek kendi sigortalılığı, gerekse çalıştırdığı sigortalılardan dolayı Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının, Kanunun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamına giren borçları oluşturduğu,

6. maddesinde ise, işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için, Türkiye genelinde bu Tebliğin 5. maddesinde belirtilen ve yazının verildiği veya borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olmasının gerektiği,

Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan