T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/23

 

Tarih         : 01.03.2011

Konu         : Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün iş ve işlemleri

 

Başkanlık Makamının 19.01.2011 tarihli ve 41 sayılı OLUR’ları ile Kurumumuz tarafından çıkarılan ve halen uygulanan genelgelerin, yürürlükte bulunan güncel mevzuata göre yeniden gözden geçirilmesi. güncelleştirilmesi ve konu bazında tekleştirilmesi talimatları çerçevesinde Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü görev alanına giren iş ve işlemlerin merkez ve taşra teşkilatında yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile süreçler yeniden belirlenmiştir.

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün görevleri 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 16. maddesinde belirlenmiş olup, söz konusu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzun 04.06.2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Kararı ve Bakanlık Makamının 07.06.2010 tarihli ve 187 sayılı Onayı ile Genel Müdürlük bünyesinde Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Daire Başkanlığı. Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Yazılımları Daire Başkanlığı, Teknoloji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı ile Mali Yönetim ve Organizasyon Daire Başkanlığı kurulmuş ve görevleri belirlenmiştir (Ek: 1).

1. Kurum taşra teşkilatının yapılandırılması çerçevesinde sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulmasına karar verilen sosyal güvenlik merkezleri ile sağlık sosyal güvenlik merkezleri ekli listelerde yer almaktadır (Ek: 2, Ek: 3).

2. Sağlık sosyal güvenlik merkezlerinin görev alanına giren iller Genelge ekinde belirlenmiştir (Ek: 4).

3. Sosyal güvenlik merkezleri ile sağlık sosyal güvenlik merkezlerinin hizmet binası ihtiyaçları Sosyal Güvenlik Merkezi Fiziki Mekan Kriterleri Tablosu” doğrultusunda karşılanacaktır (Ek: 5).

4. Kurulmasına karar verilen sosyal güvenlik merkezleri ve sağlık sosyal güvenlik merkezleri için “Kurulacak Sosyal Güvenlik Merkezi Mevcut Durum Tablosu” her ay doldurularak takip eden ayın sonuna kadar Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne gönderilecektir (Ek: 6).

5. Faaliyete geçen sosyal güvenlik merkezleri ve sağlık sosyal güvenlik merkezleri için “Sosyal Güvenlik Merkezi Faaliyete Başlama Bilgi Formu”, ‘Sosyal Güvenlik Merkezinde Verilecek Hizmetler Tablosu”, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinde Verilecek Hizmetler Tablosu” doldurularak hizmet binasının iç ve dış cephe fotoğrafları ile birlikte faaliyet tarihinden önce Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne gönderilecektir (Ek: 7, Ek: 8, Ek: 9)

6. Taşra teşkilatında kullanılacak olan alt birim kodları Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikteki organizasyon yapısına göre belirlenerek “Alt Birim Kodları Tablosu”nda düzenlenmiştir (Ek: 10).

7. Kurum internet ve intranet sayfasında mevzuat ve duyuruların yayımlanması için Kurumsal bilgi portalında bulunan “Portal İçerik Talep Formu”nun, yetkilendirme işlemleri için ise “Yetki Talep Formu”nun ilgili birim amirince imzalanarak Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

8. Kurumsal sistemlerde yürütülen iş ve işlemlerle bağlantılı olarak tüm personelin gerekli yetki ile kullanımına açık veri madenciliği işlemlerinin yürütülebileceği veri ambarı kurulmuş ve işletime alınmıştır. Birimlerimizin ihtiyacı olan bilgilerin bu sistemden sağlanmasına, karşılanmayan bilgiler kapsamında bu yapının geliştirilmesine katkı verilerek genişletilmesine önem verilecektir. Bu kapsamda;

8.1. Bilgi teknolojisi faaliyetleri kapsamında kurumsal sunucu ve sistemlerde kullanılan veri tabanı bazında birimlerimizde ayrıca sunucu bulundurulmayacak ve veri tabanı kullanılmayacaktır. Konu bilgi güvenliğinin sağlanması ve yönetilebilirlik açısından önem taşımaktadır. Birimlerin gereksinimi olan birtakım donanım ve yazılım ihtiyaçları kendileri tarafından temin edilmeyecek ve işletime alınmayacaktır.

8.2. Diğer taraftan güvenlik açısından kişisel şifrelerin dikkatle kullanılması, hukuki ve idari bazı sorunların ortaya çıkmaması amacıyla gizli tutulması gerekmektedir. Ayrıca faaliyetlerimiz gereği çalışılan veri tabanı ve elde edilen verilerle ilgili olarak, hassas ve kişisel nitelikteki yerlerin korunması ile kullanımına gerekli özenin gösterilerek gizli tutulmasına da önem verilecektir.

9. Kurumsal bütünlüğün elde edilmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanarak kesintisiz çalışma gereğinin yerine getirilmesi amacıyla, Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatının ihtiyacı olan donanım ve yazılım temini için Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne bildirim yapılması, teknik şartname hazırlanması, işletim, yazılım ve donanımın bakımı hususlarında düzenleme yapılması sırasında yerleşim yeri ve mevcut altyapıyla uyumun belirlenmesine yönelik olarak anılan Genel Müdürlük ile gerekli koordinasyon sağlanarak işlem yapılacaktır. Bu kapsamda;

9.1. Merkez ve taşra teşkilatımızda kullanılan masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı, anahtar (switch), yönlendirici (router), RPS (Redundant Power System), İP telefon vb. ürünlerin takip edilebilmesi için, Kurumumuz intranet portalında bulunan Donanım Uygulamaları Bölümünde yer alan “Envanter ve Altyapı On-line Bilgi Sistemi” 07.07.2008 tarihinde hizmete sunulmuştur. Kendilerine yetki verilen süpervizörler, birimlerinde bulunan bilgisayar, ağ ve çevre birimlerini tek tek kontrol ederek “taşınır.net” uygulamasında yer alan kayıtlarla uyumlu olacak şekilde söz konusu uygulamada ekleme, silme ve düzeltme işlemlerini on-line olarak yapabilmektedir. Kurumumuz intranet portalında söz konusu uygulamayı kullanarak birime ait kayıtların doğruluğunu incelemek ve talep edilecek donanımlarla ilgili olarak on-line envanter bilgilerini görüntüleyebilmek için süpervizörler dışında birim amirlerine de yetkilendirme yapılmıştır.

9.2. Birimlerce ihtiyaç duyulan donanımlar için. Kurum intranet portalındaki “Envanter ve Altyapı On-Line Bilgi Sistemi”nde bulunan “Donanım Talep Formu” gerekçe ve kullanım yerleri açıkça belirtilmek suretiyle doldurularak Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

9.3. Birimler tarafından iletilen taleplerin değerlendirilmesi, mevcut durumda bilgisayar kullanan personel sayısı ile toplam bilgisayar (masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar) sayısının kıyaslanması esasına göre yapılmaktadır. Bu nedenle envanter dağılımlarının kontrol edilerek gerekli düzeltmelerin sistemde yapılması ve zaman içinde taleplerin karşılığında gönderilen donanımlar ile personel değişikliklerinin sisteme kaydedilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, kullanılabilir bilgisayar sayısının personel sayısından fazla olması durumunda taleplerin karşılanması mümkün olmayacaktır. Zaruri haller hariç olmak üzere, masa üstü bilgisayarı bulunan personele dizüstü bilgisayar tahsisi yapılmayacak, tahsis yapılabilmesi için bilgisayarın devir edilmesi istenecektir.

9.4. Garanti veya bakım-onarım kapsamında olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde teknik ve/veya fiziki nedenlerle kullanılmasında fayda görülmeyen bilgisayar, yazıcı vb. donanımların hurdaya ayrılabilmesi için Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile bağlantı kurularak işlemler yürütülecektir. Bu amaçla, ortak yapılacak çalışma ile arızalı bilgisayarların arızalarının giderilememesi durumunda, içinde çalışan sağlam parçaların ayrılması ile diğer arızalı donanımlarda kullanımının sağlanarak, düzenlenecek olan teknik rapor ile geride kalan kısımların Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında hurdaya ayrılma işlemleri gerçekleştirilecektir.

9.5. Yeni açılacak sosyal güvenlik merkezlerinde, il genelindeki bilgisayar sayıları ve teknik özellikleri dikkate alınarak, vatandaşa doğrudan hizmet vermek üzere bankoda görev alacak personelin kullanacağı bilgisayarların daha performanslı olmasına dikkat edilecek ve mümkün olduğu kadar birimlerin kullanımında olan bilgisayarlardan karşılanacaktır. Zorunlu haller dışında yeni bilgisayar talep edilmeyecektir.

9.6. Yazıcı temininde öncelikle hizmet binalarının büyüklüğüne göre katlarda ortak kullanım amaçlı ve/veya hizmetin yoğun olarak üretildiği durumlarda geniş odalarda yazıcı kullanılabilecek şekilde düzenleme yapılacak ve buna göre talepte bulunulacaktır. Tasarruflu kullanıma azami dikkat edilecek, özel durumlar dışında renkli baskı alınmayacak ve yazıcının özelliğine göre iki taraflı baskı tercih edilecektir.

10. Birimlerde görevlendirilen süpervizörlerin bu konuda bilgi birikimine sahip, deneyimli personel arasından seçilmelerine özen gösterilecektir. Bunların başka işlerde çalıştırılmamaları hizmet sunumunun kesintisiz sürdürülebilmesi açısından önem taşımaktadır. Süpervizörler, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile birimler arasındaki bağlantının sağlanması ve olası sorunların çözümünde sürekli devrede olacak ve belirli aralıklarla eğitime tabi tutulacaktır.

11. Yukarıda bahsedilen uygulamalar hakkında daha önce yayımlanmış olan genelge, genel yazı ve olur’lar, bu Genelgenin yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır (Ek: 11/a,b).

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

EKLER DİZİNİ:

Ek: 1- HSGM Daire Başkanlıklarının Görevleri (Beş sayfa)

Ek: 2- Sosyal Güvenlik Merkezleri Listesi (On dokuz sayfa)

Ek: 3- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri Listesi (İki sayfa)

Ek: 4- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinin Görev Alanına Giren İller (İki sayfa)

Ek: 5- Sosyal Güvenlik Merkezi Fiziki Mekan Kriterleri Tablosu (İki sayfa)

Ek: 6- Kurulacak Sosyal Güvenlik Merkezi Mevcut Durum Tablosu (Bir sayfa)

Ek: 7- Sosyal Güvenlik Merkezi Faaliyete Başlama Bilgi Formu (Bir sayfa)

Ek: 8- Sosyal Güvenlik Merkezinde Verilecek Hizmetler Tablosu (İki sayfa)

Ek: 9- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinde Verilecek Hizmetler Tablosu (Bir sayfa)

Ek: 10- Alt Birim Kodları Tablosu (Bir sayfa)

Ek: 11/a- Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler (Bir sayfa)

Ek: 11/b- Yürürlükten Kaldırılan Genel Yazı ve Olurlar (Bir sayfa)

Ek: 12- Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezleri Listesi (Dört sayfa)


 

Ek: 1

HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİ

I. Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Daire Başkanlığı

1. Kurumsal sistem ile veri ve iletişim güvenlik politikalarını belirlemek.

2. Kurum hizmet sunumunun kesintisiz sürdürülmesini sağlamak.

3. Kurumsal bilgi güvenliği stratejilerini ulusal/uluslararası norm ve standartlara uygun olarak belirlemek ve bunlara ait uygulama planlarını hazırlamak.

4. Elektronik ortamda taşınan Kurum bilgi varlıklarının her türlü veri ve iletişim güvenliğini sağlamak.

5. Sunucuların veri tabanı, sistem yazılımı, kurulum, yapılandırma ve işletimlerini sağlamak.

6. Kurumsal sistem ve sunucular üzerindeki yük analizlerini yaparak performanslarını izlemek ve gerekli düzeltici faaliyetleri yürütmek.

7. Kurumsal portal üzerinden verilen hizmetlerin kesintisiz sunulması amacıyla ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli çalışmak.

8. e-devlet kapısı üzerinden sunulacak Kurum hizmetlerini ilgili birimlerle belirlemek ve bu hizmetlere ilişkin işlemleri yürütmek.

9. Kurum tarafından sunulan e-devlet hizmeti bilgi sisteminin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyonunu sağlamak.

10. Kurumsal Internet ve intranet bilgi portalının tasarım ve içerik planlamasını yapmak ve işletimini sağlamak.

11. Sistem uygulamaları için gerekli yetki tanımlarının yapılmasını sağlamak.

12. Veri ambarını kurmak, Kurumsal veriler üzerinde veri madenciliği yapmak ve Kurumsal raporları hazırlamak.

13. Karar destek yazılımlarını hayata geçirmek, işletmek ve yönetimsel raporları almak.

14. Veri ambarı, veri tabanı ve sistem yazılımlarının bakım çalışmalarını yapmak.

15. Kurumsal sistem ve sunucular üzerindeki veri tabanı, sistem yazılımları ve uygulama yazılımlarının yedekleme işlemlerini yürütmek.

16. Kurumsal sistem ve sunucuların herhangi bir felaket durumunda kesintisiz hizmet sunumunu sağlayacak çalışmaları Teknoloji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde yürütmek.

17. Her türlü yazılım lisanslarını takip etmek.

18. Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

II. Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı

1. Sosyal sigorta ve diğer uygulamalara ait yazılımları yapmak, geliştirmek ve hizmet sunumunun kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak.

2. Birimlerden gelen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirerek gerçekleştirilmesi için planlama yapmak, projeler hazırlamak.

3. Hazırlanan projeleri takip etmek ve oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

4. Daire Başkanlığınca karşılanamayan ve hizmet satın almayı gerektiren uygulamalara ait yazılımların Kurum dışından temini için teknik şartname hazırlamak.

5. Kurumsal portal üzerinde yer alacak sosyal sigorta ve Daire Başkanlığını ilgilendiren e- devlet uygulamalarını hazırlamak ve her zaman çalışır halde olmasını sağlamak.

6. Kurumsal uygulama yazılımlarının teknik işletimini ilgili daire başkanlıklarıyla birlikte sağlamak.

7. Karar destek yazılımları ile ilgili olarak, yönetimsel raporların alınmasında Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak.

8. Uygulamalar bazında gerekli operasyonları yürütmek.

9. Uygulamaların kalite kontrollerini yapmak ve iş süreçlerine uygunluğunu sağlamak.

10. Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

III. Genel Sağlık Sigortası Yazılımları Daire Başkanlığı

1. Genel sağlık sigortası ve diğer uygulamalara ait yazılımları yapmak, geliştirmek ve hizmet sunumunun kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak.

2. Birimlerden gelen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirerek gerçekleştirilmesi için planlama yapmak, projeler hazırlamak.

3. Hazırlanan projeleri takip etmek ve oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

4. Daire Başkanlığınca karşılanamayan ve hizmet satın almayı gerektiren uygulamalara ait yazılımların Kurum dışından temini için teknik şartname hazırlamak.

5. Kurumsal portal üzerinde yer alacak genel sağlık sigortası ve Daire Başkanlığını ilgilendiren e-devlet uygulamalarını hazırlamak ve her zaman çalışır halde olmasını sağlamak.

6. Kurumsal uygulama yazılımlarının teknik işletimini ilgili daire başkanlıklarıyla birlikte sağlamak.

7. Karar destek yazılımları ile ilgili olarak, yönetimsel raporların alınmasında Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak.

8. Uygulamalar bazında gerekli operasyonları yürütmek.

9. Uygulamaların kalite kontrollerini yapmak ve iş süreçlerine uygunluğunu sağlamak.

10. Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

IV. Teknoloji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı

1. Kurumsal bilgi teknolojisi stratejisini oluşturmak ve yatırımların stratejiye uygunluğunu sağlamak.

2. Kurumsal uygulama ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik planlama yapmak, kurumsal projelerin hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak amacıyla birimler arası koordinasyonu gerçekleştirmek, izlemek ve gerekli raporları hazırlamak.

3. Bilgi teknolojileri kapsamında kurumsal faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

4. Bilgi teknolojileri alanındaki gelişme ve yenilikleri takip ederek Kurumda uygulama imkanlarını belirlemek ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

5. Diğer daire başkanlıkları ile koordineli olarak hazırlanan projeleri takip etmek ve oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

6. Genel Müdürlük faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu konusunda çalışmalar yapmak.

7. Kurumun bilişim hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak.

8. Her türlü bilgisayar, yazıcı ve çevre birimleri ile kurumsal sunucu ve donanımlara ait envanteri güncel tutmak.

9. Merkez ve taşra birimlerinin bilgisayar, yazıcı ve benzeri çevre birimleriyle kurumsal sunucu ve donanımların bakım onarım iş ve işlemlerini yürütmek.

10. Her türlü bilgisayar, yazıcı ve benzeri çevre birimleriyle kurumsal sunucu, donanım ve bilgisayar ağlarına ilişkin ihtiyaçları tespit etmek.

11. Kurum personeli tarafından iletilen bilgi işlem destek taleplerinin karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

12. Kurumsal bilgisayar ağının planlanması ve işletilmesi iş ve işlemlerini yürütmek.

13. Kurumsal sistem ve sunucuların herhangi bir felaket durumunda kesintisiz hizmet sunumunu sağlayacak çalışmaları Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde yürütmek.

14. Mal ve hizmet satın almayı gerektiren; donanım, ağ ve iletişim altyapısı, bilgisayar, yazıcı ve benzeri çevre birimleri ile sunucu ve bunların altyapı hizmet alımlarına ilişkin teknik şartname hazırlamak.

15. Elektronik ortamda taşınan Kurum bilgi varlıkları ile her türlü veri ve iletişim güvenliğini sağlayacak alt yapıyı kurmak.

16. Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

V. Mali Yönetim ve Organizasyon Daire Başkanlığı

1. Genel Müdürlüğün bütçe planlamasını yapmak.

2. Genel Müdürlük ve daire başkanlıklarının her türlü donanım, yazılım, malzeme, araç, gereç, kırtasiye ve sarf malzemesi ihtiyacını temin etmek.

3. Genel Müdürlüğün personel planlamasını yapmak ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.

4. Genel Müdürlük personeline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

5. Genel Müdürlük personelinin yıllık eğitim ihtiyaçlarını diğer daire başkanlıkları ile birlikte belirleyerek eğitim planını oluşturmak.

6. Genel Müdürlüğün evrak ve arşiv ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

7. Genel Müdürlüğün taşınır kayıtlarını tutmak, muhafazasını sağlamak ve kullanımına ait işlemleri yürütmek.

8. Genel Müdürlük bünyesindeki daire başkanlıklarına ait faaliyet raporlarını toplamak ve ilgili birimlere iletmek.

9. Genel Müdürlük bünyesindeki daire başkanlıklarınca belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yıllık yatırım programını hazırlamak.

10. Taşra teşkilatı birimlerinin kurulması veya kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

11. Taşra teşkilatı birimlerinin yapısını, servislerini ve görevlerini ilgili birimlerle birlikte belirlemek.

12. Taşra teşkilatı birimlerinin iş süreçlerini ve iş planlamasını yapmak.

13. Taşra teşkilatının hizmet sunumuna ilişkin konularda, performans geliştirilmesine yönelik olarak ilgili birimler ile birlikte iş süreçlerini belirlemek, yürütülen işlerle ilgili verilen toplamak, analiz etmek, elde ettiği sonuçları ilgili birimlerle paylaşarak iş süreçlerini geliştirmek.

14. Taşra teşkilatının iş ve işlem akışları ile verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler geliştirmek.

15. Kurum faaliyetlerini sektörler itibariyle analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.

16. Taşra ve merkez birimleri arasında iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak.

17. Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 
 

Ek: 2

SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ LİSTESİ

 

İl

Sosyal Güvenlik Merkezi Adı

Yönetim Kurulu Kararı

Faaliyete
Başlama
Tarihi

Tarih

Sayı

ADANA

Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

20/06/2008

Kozan Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

17/03/2009

Ceyhan Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

07/11/2009

Çukurova Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

07/11/2009

Feke Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

24/10/2011

Yüreğir Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

Faaliyete
başlamadı

Pozantı Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

İmamoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

Faaliyete
başlamadı

Sarıçam Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

Faaliyete
başlamadı

ADIYAMAN

Kahta Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

14/05/2009

Besni Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

15/05/2009

Gölbaşı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

15/05/2009

AFYONKARAHİSAR

Kocatepe Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

22/08/2008

Bolvadin Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

18/03/2009

Emirdağ Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

09/08/2010

Dinar Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

30/11/2010

Çay Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

20/01/2011

Sandıklı Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

11/04/2011

İhsaniye Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

11/04/2011

Sinanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Şuhut Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

İscehisar Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

Faaliyete
başlamadı

AĞRI

Doğubeyazıt Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

17/03/2009

Patnos Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

20/01/2010

Diyadin Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Eleşkirt Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Tutak Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

 

2008/417

Faaliyete
başlamadı

AMASYA

Suluova Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

23/11/2009

Merzifon Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

30/07/2010

Taşova Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

02/08/2011

ANKARA

Siteler Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

16/03/2008

Ostim Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

23/05/2008

Yenişehir Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

23/05/2008

Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

20/06/2008

Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

20/06/2008

Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

24/06/2008

Şereflikoçhisar Sosyal Güvenlik Mrk.

23/05/2008

2008/155

24/12/2008

Etimesgut Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

10/03/2009

Pursaklar Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

11/03/2009

Kazan Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

12/03/2009

Çubuk Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

13/03/2009

Sincan Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

16/03/2009

Beypazarı Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

17/03/2009

Kızılcahamam Sosyal Güvenlik Mrk.

23/05/2008

2008/155

18/03/2009

Polatlı Sosyal Güvenlik Merkezi

23/05/2008

2008/155

01/10/2009

Elmadağ Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

01/08/2010

Gölbaşı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

21/02/2011

Haymana Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

15/04/2011

Akyurt Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

27/06/2011

Yenimahalle Sosyal Güvenlik Mrk.

09/07/2010

2010/133

16/09/2011

Mamak Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

17/10/2011

Çankaya Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

24/10/2011

Nallıhan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete başlamadı

Keçiören Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete başlamadı

ANTALYA

Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

18/03/2009

Alanya Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

23/11/2009

Kaş Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

23/11/2009

Manavgat Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

10/02/2010

Kumluca Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

11/02/2010

Elmalı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Finike Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Gazipaşa Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Kemer Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Korkuteli Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Serik Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Kepez Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

ARTVİN

Hopa Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

23/11/2009

Yusufeli Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

27/02/2012

AYDIN

Nazilli Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

11/12/2009

Söke Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

21/06/2010

Yedi Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Kuşadası Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

21/06/2010

Çine Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

03/01/2011

Germencik Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

04/04/2011

Yedi Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Bozdoğan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Didim Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

İncirliova Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Kuyucak Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

BALIKESİR

Gönen Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

13/05/2009

Sındırgı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

14/05/2009

Bandırma Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

15/05/2009

Edremit Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

25/09/2009

Bigadiç Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

08/11/2010

Dursunbey Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

10/01/2011

Altı Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Ayvalık Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Burhaniye Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Erdek Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

İvrindi Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Susurluk Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

BİLECİK

Bozüyük Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

15/01/2010

BİNGÖL

Genç Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

30/01/2010

Solhan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

30/01/2010

Karlıova Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

BİTLİS

Tatvan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

17/01/2011

Adilcevaz Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Ahlat Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Güroymak Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Hizan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Mutki Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

BOLU

Gerede Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

26/05/2009

Mudurnu Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

BURDUR

Gölhisar Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

03/01/2012

Bucak Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

BURSA

Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi

12/06/2008

2008/191

20/06/2008

M.Kemalpaşa Sosyal Güvenlik Mrk.

12/06/2008

2008/191

02/09/2008

Gemlik Sosyal Güvenlik Merkezi

12/06/2008

2008/191

21/02/2009

Karacabey Sosyal Güvenlik Merkezi

12/06/2008

2008/191

22/02/2009

İznik Sosyal Güvenlik Merkezi

12/06/2008

2008/191

28/02/2009

Orhangazi Sosyal Güvenlik Merkezi

12106/2008

2008/191

28/02/2009

İnegöl Sosyal Güvenlik Merkezi

12/06/2008

2008/191

01/03/2009

Orhaneli Sosyal Güvenlik Merkezi

12/06/2008

2008/191

09/03/2009

Gürsu Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

13/03/2009

Kestel Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

15/03/2009

Mudanya Sosyal Güvenlik Merkezi

12/06/2008

2008/191

18/03/2009

Yenişehir Sosyal Güvenlik Merkezi

12106/2008

2008/191

18/03/2009

Nilüfer Sosyal Güvenlik Merkezi

12106/2008

2008/191

Faaliyete
başlamadı

Yıldırım Sosyal Güvenlik Merkezi

12106/2008

2008/191

Faaliyete
başlamadı

ÇANAKKALE

Biga Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

13/05/2009

Çan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

07/12/2009

Gelibolu Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

01/07/2010

Ezine Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

01/08/2011

Ayvacık Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Bayramiç Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Yenice Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

ÇANKIRI

Çerkeş Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

ÇORUM

Osmancık Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

17/03/2009

Sungurlu Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

22/01/2010

Alaca Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

30/08/2010

İskilip Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

DENİZLİ

Sarayköy Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

17/03/2009

Çivril Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

15/05/2009

Acıpayam Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

10/10/2011

Tavas Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

10/10/2011

Pamukkale Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

DİYARBAKIR

Sur Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Silvan Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

13/05/2009

Bismil Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

22/12/2009

Ergani Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

02/02/2010

Hani Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

29/12/2010

Bağlar Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

18/01/2012

Çermik Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Çınar Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Dicle Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Kulp Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Lice Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Kayapınar Sosyal Güvenlik Merkezi

09/072010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

EDİRNE

Uzunköprü Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

03/01/2011

Keşan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

10/05/2011

İpsala Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

ELAZIĞ

Karakoçan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

20/12/2009

Kovancılar Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

07/11/2010

ERZİNCAN

Tercan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

25/07/2011

ERZURUM

Nenehatun Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

18/03/2009

Oltu Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

08/05/2009

Hınıs Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

08/06/2009

Pasinler Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

26/10/2009

Horasan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Karayazı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Tekman Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Aşkale Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

Faaliyete
başlamadı

İspir Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

Faaliyete
başlamadı

ESKİŞEHİR

Yunus Emre Sosyal Güvenlik Mrk.

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Sivrihisar Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

14/12/2009

Tepebaşı Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

23/01/2012

Çifteler Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

Faaliyete
başlamadı

GAZİANTEP

Nizip Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

16/11/2009

İslahiye Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

04/12/2009

Şahinbey Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Şehitkamil Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Araban Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Nurdağı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

GİRESUN

Bulancak Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

02/12/2009

Espiye Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

02/12/2009

Şebinkarahisar Sosyal Güvenlik Mrk.

13/03/2009

2009/112

13/10/2010

Görele Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

Faaliyete
başlamadı

GÜMÜŞHANE

Kelkit Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2009

Kürtün Sosyal Güvenlik Merkezi

13/03/2009

2009/112

25/11/2009

HAKKARİ

Yüksekova Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

19/10/2009

Şemdinli Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

HATAY

Antakya Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

İskenderun Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Dörtyol Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

21/12/2009

Erzin Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

21/12/2009

Samandağ Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

21/12/2009

Kırıkhan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

29/11/2011

Reyhanlı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

12/12/2011

Altınözü Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Hassa Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

ISPARTA

Eğirdir Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2009

Şarkikaraağaç Sosyal Güvenlik Mrk.

13/03/2009

2009/112

04/12/2009

Yalvaç Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

MERSİN

Akdeniz Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Tarsus Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Erdemli Sosyal Güvenlik Merkezi

17110/2008

2008/417

12/05/2009

Gülnar Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

13/05/2009

Mut Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

13/05/2009

Anamur Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

14/05/2009

Silifke Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

30/12/2009

Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

08/02/2011

İSTANBUL

Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik Mrk.

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Mrk.

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

19/09/2008

Cağaloğlu Sosyal Güvenlik Merkezi

05/09/2008

2008/328

19/09/2008

Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi

05/09/2008

2008/328

19/09/2008

Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi

05/09/2008

2008/328

19/09/2008

Silivri Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

05/10/2009

Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

09/11/2009

Çatalca Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

12/06/2010

Esenyurt Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

30/09/2010

Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

07/02/2012

Esenler Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

27/02/2012

Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Tuzla Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

14/03/2012

Bakırköy Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Bayrampaşa Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Büyükçekmece Sosyal Güvenlik Mrk.

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Kağıthane Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Kartal Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Sancaktepe Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Avcılar Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Bahçelievler Sosyal Güvenlik Mrk.

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Eyüp Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Güngören Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Sarıyer Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Üsküdar Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

Beylikdüzü Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

Çekmeköy Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

Sultanbeyli Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

Sultangazi Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

Şile Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

İZMİR

Konak Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Bornova Naci Şahin Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Kemalpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

09/03/2009

Aliağa Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

17/03/2009

Torbalı Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

18/03/2009

Karşıyaka Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

19/11/2009

Çiğli Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

19/03/2010

Bergama Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

31/05/2010

Menemen Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

26/08/2010

Bayındır Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

04/09/2010

Bayraklı Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

01/10/2010

Tire Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

01/11/2010

Buca Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

17/01/2011

Karabağlar Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

31/05/2011

Gaziemir Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

06/06/2011

Çeşme Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

18/07/2011

Urla Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/07/2011

Menderes Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

18/07/2011

Ödemiş Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

05/09/2011

Balçova Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Mrk.

09/07/2010

2010/133

Faaliyete
başlamadı

KARS

Kağızman Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

29/12/2009

Sarıkamış Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

22/09/2011

KASTAMONU

Taşköprü Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

14/12/2009

İnebolu Sosyal Güvenlik Merkezi

13/03/2009

2009/112

14/12/2009

Tosya Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/01/2010

Cide Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

20/06/2011

KAYSERİ

Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Bünyan Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

16/03/2009

Pınarbaşı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

16/03/2009

Talas Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

16/03/2009

Develi Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

17/03/2009

Yahyalı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

17/03/2009

Kocasinan Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

22/11/2010

Erciyes Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

22/11/2010

KIRKLARELİ

Vize Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

16/03/2009

Lüleburgaz Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

08/01/2010

Babaeski Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

30/11/2011

KIRŞEHİR

Kaman Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

16/12/2009

KOCAELİ

Gebze Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Çayırova Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

17/04/2009

Kandıra Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

02/09/2009

Kartepe Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

28/06/2010

Karamürsel Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

20/12/2010

Gölcük Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

01/06/2011

KONYA

Akşehir Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

02/04/2009

Ereğli Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

03/04/2009

Meram Karatay Sosyal Güvenlik Mrk.

18/07/2008

2008/247

13/07/2009

Selçuklu Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

13/07/2009

Beyşehir Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

23/11/2009

Cihanbeyli Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

23/11/2009

Ilgın Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

23/11/2009

Karapınar Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

23/11/2009

Seydişehir Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

23/11/2009

Bozkır Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

23/11/2009

Çumra Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

23/11/2009

Kadınbanı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

23/11/2009

Kulu Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

23/11/2009

KÜTAHYA

Gediz Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2009

Tavşanlı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

12/05/2009

Simav Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

23/10/2009

Emet Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

26/04/2011

MALATYA

Beydağı Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

17/03/2009

Yeşilyurt Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

17/03/2009

Darende Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

18/03/2009

Hekimhan Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

09/11/2009

Doğanşehir Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

09/11/2009

MANİSA

Şehzadeler Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

 

Soma Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

28/12/2009

 

Alaşehir Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/12/2009

 

Akhisar Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/01/2010

 

Salihli Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

14/06/2010

 

Turgutlu Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

14/06/2010

 

Demirci Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

21/06/2010

 

Kula Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

13/12/2010

 

Gördes Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

11/04/2011

 

Kırkağaç Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

24/10/2011

 

Sarıgöl Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

21/11/2011

 

Saruhanlı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

12/12/2011

K.MARAŞ

Dulkadiroğlu Sosyal Güvenlik Mrk.

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Afşin Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

17/03/2009

Elbistan Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

05/01/2010

Pazarcık Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

24/02/2011

Andırın Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Göksun Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Türkoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Çağlayancerit Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

Faaliyete
başlamadı

MARDİN

Midyat Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

22/04/2009

Nusaybin Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

30/12/2009

Kızıltepe Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

13/06/2011

Denk Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Mazıdağı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Savur Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

MUĞLA

Milas Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

12/05/2009

Marmaris Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

20/11/2009

Bodrum Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

28/12/2009

Ortaca Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

13109/2010

Fethiye Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

10/01/2011

Dalaman Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Köyceğiz Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Yatağan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

MUŞ

Bulanık Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

15/03/2011

Hasköy Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Malazgirt Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Varto Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

NEVŞEHİR

Ürgüp Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2009

Avanos Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

01/06/2010

NİĞDE

Bor Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2009

ORDU

Fatsa Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

12/12/2009

Ünye Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

12/12/2009

Gölköy Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

15/05/2010

Akkuş Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Korgan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Kumru Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Perşembe Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

RİZE

Ardeşen Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

26/0612009

Çayeli Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

16/08/2011

Pazar Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

13/09/2011

SAKARYA

Karasu Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

18/03/2009

Geyve Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

15/05/2009

Akvazı Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

31/05/2010

Hızırtepe Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

Faaliyete
başlamadı

Hendek Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Sapanca Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

SAMSUN

Çarşamba Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

14/03/2009

Havza Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

14/03/2009

İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

14/03/2009

Bafra Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

18/06/2010

Canik Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

14/01/2011

Vezirköprü Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

17/01/2011

Atakum Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

14/03/2011

Terme Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

28/03/2011

Alaçam Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

SİİRT

Kurtalan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Pervari Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

SİNOP

Boyabat Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2009

Ayancık Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

Faaliyete
başlamadı

SİVAS

Şarkışla Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

02/11/2009

Suşehri Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

16/03/2011

Yıldızeli Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2011

Zara Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

05/05/2011

Kangal Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

17/05/2011

TEKİRDAĞ

Çorlu Sosyal Güvenlik Merkezi

12/06/2008

2008/191

13/03/2009

Malkara Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2009

Cerkezköy Sosyal Güvenlik Merkezi

12/06/2008

2008/191

03/07/2009

Hayrabolu Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

24/05/2011

Saray Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Şarköy Sosyal Güvenlik Merkezi

10/06/2011

2011/162

Faaliyete
başlamadı

TOKAT

Turhal Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

16/03/2009

Niksar Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

29/12/2009

Zile Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

30/12/2009

Erbaa Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

14/12/2010

Reşadiye Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

15/08/2011

TRABZON

Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Beşikdüzü Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

14/05/2009

Araklı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

20/08/2009

Of Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

19/02/2010

Akçaabat Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

25/06/2010

ŞANLIURFA

Onbir Nisan Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

29/07/2008

Birecik Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

07/03/2010

Siverek Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

11/05/2010

Viranşehir Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

15/07/2011

Akçakale Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Bozova Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Ceylanpınar Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Halfeti Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Harran Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Hilvan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Suruç Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

UŞAK

Banaz Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

16/03/2009

Eşme Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2009

VAN

Erciş Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

17/03/2009

Başkale Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Çaldıran Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Gürpınar Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Muradiye Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Özalp Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

YOZGAT

Boğazlıyan Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2009

Sarıkaya Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2009

Sorgun Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

18/03/2009

Yerköy Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

02/12/2009

Akdağmadeni Sosyal Güvenlik Mrk.

17/10/2008

2008/417

27/05/2011

Çekerek Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

ZONGULDAK

Karaelmas Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

18/03/2009

KEreğli Sosyal Güvenlik Merkezi

18/07/2008

2008/247

15/05/2010

Devrek Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

14/07/2011

Çaycuma Sosyal Güvenlik Merkezi

17110/2008

2008/417

29/09/2011

Alaplı Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

AKSARAY

Ortaköy Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

16/03/2009

Eskil Sosyal Güvenlik Merkezi

09/07/2010

2010/133

12/09/2011

KARAMAN

Ermenek Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

15/05/2009

KIRIKKALE

Keskin Sosyal Güvenlik Merkezi

13/03/2009

2009/112

11/03/2010

BATMAN

Beşiri Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Kozluk Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Sason Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

ŞIRNAK

Cizre Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

23/12/2009

Silopi Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

12/05/2010

İdil Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

Uludere Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

ARDAHAN

Göle Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

Faaliyete
başlamadı

YALOVA

Altınova Sosyal Güvenlik Merkezi

13/03/2009

2009/12

11/06/2010

KARABÜK

Safranbolu Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

23/11/2009

OSMANİYE

Kadirli Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

15/01/2010

Düziçi Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

12/09/2011

DÜZCE

Akçakoca Sosyal Güvenlik Merkezi

17/10/2008

2008/417

31/08/2010

 

Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra faaliyete başlayan sosyal güvenlik merkezlerinin faaliyete başlama tarihi ve iletişim bilgileri http.//sgknet ana sayfasındaki taşra teşkilatı bölümünde duyurulacaktır.

 

Ek: 3

SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ LİSTESİ

 

İl

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
Adı

Yönetim Kurulu Kararı

Faaliyete
Başlama
Tarihi

Tarih

Sayı

ADANA

Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

AFYON-
KARAHİSAR

Afyonkarahisar Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

25/02/2009

ANKARA

Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

Bahçelievler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

Beşevler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

19/12/2008

ANTALYA

Antalya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

BALIKESİR

Balıkesir Sağlık Sosyal güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

15/01/2010

BURSA

Bursa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

19/07/2010

ÇORUM

Çorum Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

26/01/2009

DENİZLİ

Denizli Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

05/01/2009

DİYARBAKIR

Diyarbakır Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/1 55

20/06/2008

ELAZIĞ

Elazığ Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

27/02/2009

ERZİNCAN

Erzincan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

02/03/2009

ERZURUM

Erzurum Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

12/06/2008

GAZİANTEP

Gaziantep Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

İSTANBUL

Sirkeci Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

İZMİR

Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

Kemeraltı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

Alsancak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

KAYSERİ

Kayseri Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

KOCAELİ

Kocaeli Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

KONYA

Konya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

MALATYA

Malatya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

27/02/2009

K. MARAŞ

Kahramanmaraş Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

0 1/01/2009

RİZE

Rize Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

11/03/2009

SAMSUN

Samsun Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

SİİRT

Siirt Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

Faaliyete
başlamadı

SİVAS

Sivas Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

10/03/2009

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

Faaliyete
başlamadı

TOKAT

Tokat Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

26/02/2009

TRABZON

Trabzon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

09/03/2009

VAN

Van Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

31/10/2008

2008/443

27/02/2009

ZONGULDAK

Zonguldak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

25/03/2008

2008/155

20/06/2008

                                                                                                                                                              

 (*) Başkanlık Makamının 13/11/2009 tarihli ve 14931357 sayılı, 16/12/2009 tarihli ve 15808907 sayılı Olur’ları ile Diyarbakır Sağlık SGM tarafından yapılması gereken sağlık hizmet sunucularını ait fatura ve reçete incelemeleri ile sözleşme işlemleri Ankara SGİM tarafından yürütülmektedir.

 
 

Ek: 4

SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİNİN GÖREV ALANINA GİREN İLLER

Sıra No

Sağlık SGM Bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri

Görev Alanı

1

İSTANBUL

İstanbul

 

 

 

 

 

2

ANKARA

Ankara

Kırıkkale

Bolu

Çankırı

Kastamonu

Karabük

3

İZMİR

İzmir

Aydın

Manisa

Uşak

Muğla

 

4

ADANA

Adana

Hatay

Mersin

Osmaniye

 

 

5

KOCAELİ

Kocaeli

Sakarya

Düzce

 

 

 

6

BURSA

Bursa

Yalova

 

 

 

 

7

KONYA

Konya

Niğde

Aksaray

Karaman

 

 

8

ANTALYA

Antalya

Isparta

Burdur

 

 

 

9

KAYSERİ

Kayseri

Nevşehir

Kırşehir

Yozgat

 

 

10

SAMSUN

Samsun

Ordu

Sinop

 

 

 

11

ESKİŞEHİR

Eskişehir

Bilecik

Kütahya

 

 

 

12

GAZİANTEP

Gaziantep

Kilis

Adıyaman

 

 

 

13

TRABZON

Trabzon

Giresun

Gümüşhane

Bayburt

 

 

14

DİYARBAKIR

Diyarbakır

Mardin

 

 

 

 

15

ZONGULDAK

Zonguldak

Bartın

 

 

 

 

16

ERZURUM

Erzurum

Kars

Muş

Ardahan

Ağrı

Iğdır

17

BALIKESİR

Balıkesir

Çanakkale

 

 

 

 

18

TEKİRDAĞ(*)

Tekirdağ

Edirne

Kırklareli

 

 

 

19

DENİZLİ

Denizli

 

 

 

 

 

20

K.MARAŞ

K.Maraş

 

 

 

 

 

21

ÇORUM

Çorum

Amasya

 

 

 

 

22

ŞANLIURFA

Şanlıurfa

 

 

 

 

 

23

VAN

Van

Hakkari

Bitlis

 

 

 

24

MALATYA

Malatya

 

 

 

 

 

25

ELAZIĞ

Elazığ

Tunceli

Bingöl

 

 

 

26

A.KARAHİSAR

Afyon-karahisar

 

 

 

 

 

27

RİZE

Rize

Artvin

 

 

 

 

28

SİVAS

Sivas

 

 

 

 

 

29

SİİRT(*)

Siirt

Şırnak

Batman

 

 

 

30

TOKAT

Tokat

 

 

 

 

 

31

ERZİNCAN

Erzincan

 

 

 

 

 

(*) Tekirdağ ve Siirt Sağlık SGM henüz faaliyete başlamadığından; Tekirdağ Sağlık SGM görev alanına giren Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinin sağlık hizmet sunucularına ait fatura ve reçete incelemeleri ile sözleşme işlemleri İstanbul SGİM tarafından, Siirt Sağlık SGM görev alanına giren Siirt, Şırnak ve Batman illerinin sağlık hizmet sunucularına ait fatura ve reçete incelemeleri ile sözleşme işlemleri Ankara SGİM tarafından yürütülecektir.


 

Ek: 5

SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ FİZİKİ MEKAN KRİTERLERİ TABLOSU

Sıra No:

İl Adı           :

İlçe Adı       :

SGM Adı    :

Yönetim Kurulu Karar Tarihi         :

Yönetim Kurulu Karar Sayısı         :

Değerlendirme (Var/Yok)

1

Yönetim Kurulu tarafından SGM kurulmasına karar verilen ilde/ilçede Kurum mülkiyetinde uygun fiziki mekan varsa, SGM konsepte uygun olarak tamamı anacaktır.

 

2

Yönetim Kurulu tarafından SGM kurulmasına karar verilen ilde/ilçede Kurum mülkiyetinde uygun arsa varsa, SGM konsepte uygun olarak inşa edilecektir.

 

3

Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden tapu devri yapılarak arsa veya fiziki mekan temin edilmesi durumunda, SGM konsepte uygun olarak tamamlanacaktır.

 

4

Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden tapu devri yapılmaksızın kullanım amacıyla arsa veya fiziki mekan temin edilmesi durumunda;

 

1- Yapılacak inşaat / onarım maliyeti ile orantılı kullanım süresi aranacak

 

2- Tadilatın söz konusu olması durumunda yapı kullanma izin belgesinde yer alan bilgilere göre emsal değerlendirmeye bakılacak

 

3- Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından yapılacak tahsislerde tapu senedinde yer alan adres ve m2 bilgilerini içerecek şekilde tahsise yetkili merciden karar alınarak protokol hazırlanacak

 

4- Gerçek ve tüzel kişilerden yapılacak tahsislerde protokol hazırlanarak tapu üzerine şerh konulacak

 

SGM konsepte uygun olarak tamamlanacaktır.

 

5

Yukarıdaki araştırmalar sonucunda fiziki mekan sağlanamaması halinde kiralama yoluna gidilecektir

 

1- Kamu Kurumları

Tapu senedinde yer alan adres, m2
bilgilerini ve kiralama süresini içerecek şekilde tahsise yetkili merciden karar
alınarak protokol hazırlanacak

 

2- Yerel Yönetimler

 

3- Sivil Toplum Kuruluşları

 

4- Gerçek ve Tüzel Kişiler

Protokol hazırlanarak tapu üzerine şerh konulacak

 

sıralaması dikkate alınarak yapılacak kiralamalarda;

 

a) Tadilatın söz konusu olması durumunda yapılacak onarım maliyeti ile orantılı kiralama süresi aranacak

 

b) Yapı kullanma izin belgesinde yer alan bilgilere göre emsal değerlendirmeye bakılacak

 

c) Önerilen fiziki mekanın kiralama süresi boyunca ödenecek toplam kira bedeli, taşınmazın satın alma maliyeti ile karşılaştırılacak

 

SGM konsepte uygun olarak tamamlanacaktır.

 

6

SGM Fiziki Mekan Kriterleri

 

1- İl/ilçe merkezine yakın. kolay ulaşılabilir olacak

 

2- Binanın ön cephesinde bulunacak

 

3- Zemin katta yer alacak

 

4- Engeli girişi yapılmasına uygun olacak

 

5- Otopark bulunmasına özen gösterilecek

 

6- Fiziki mekanın m2 si çalıştırılacak personel sayısı ile orantılı olacak

 

7- Fiziki mekan içerisinde yeterli arşiv alanı bulunacak

 

7

Yukarıdaki sıraya göre yapılacak araştırmalar sonucunda, belirlenen kriterlere uygun yer bulunamaması halinde, SGM hizmet binası olabilecek en uygun fiziki mekan için “öneri raporu” düzenlenecektir.

 

         

 

Onaylayan:
İmza / Tarih:

 

Ek: 11/a

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER

 

Sıra No

Tarih

Sayı

Konusu

1

20.11.2007

2007/89

HSGM Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı

2

24.04.2008

2008/33

HSGM Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı

3

20.06.2008

2008/55

Sosyal Güvenlik Merkezleri

4

29.07.2008

2008/70

Sosyal Güvenlik Merkezleri

5

19.09.2008

2008/84

Sosyal Güvenlik Merkezleri

6

07.11.2008

2008/9 1

Sosyal Güvenlik Merkezleri

7

26.11.2008

2008/101

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri

8

05.01.2009

2009/4

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri

9

06.02.2009

2009/23

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri

10

30.03.2009

2009/53

Sosyal Güvenlik Merkezleri

11

07.04.2009

2009/56

Sosyal Güvenlik Haftası

12

14.04.2009

2009/60

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri

13

28.05.2009

2009/75

Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik Merkezleri

14

23.10.2009

2009/128

Duyuruların Yayınlanması

15

25.11.2009

2009/142

Sosyal Güvenlik Merkezleri

16

05.04.2010

2010/45

Sosyal Güvenlik Haftası

17

25.06.2010

2010/75

Donanım ve Yazılım Temini

18

02.07.2010

2010/81

HSGM Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı

19

20.07.2010

2010/87

Sosyal Güvenlik Merkezleri

20

07.01.2011

2011/03

Sosyal Güvenlik Merkezleri

 


 

Ek: l1/b

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENEL YAZI VE OLURLAR

 

Sıra
No

Tarih

Sayı

Konusu

1

23.03.2009

4141328

Sosyal Güvenlik Merkezleri

2

2 1.01.2008

26855

İnternet ve İntranet İçerik Yayımlama

3

22.12.2009

16838361

Kurulmayan SGM Eylem Planı Tablosu

4

14.07.2009

9216609

Internet ve İntranet Portal İçerik Talep

5

27.01.2009

1884391

Portal İçerik Talep Formu

6

05.08.2010

12207808

Karar Destek Sisteminin Güncelleştirilmesi ve Veri Madenciliği Projesi

7

22.12.2010

19412418

Portal İçerik Talep Formu

8

05.02.2010

1897390

SGM Kriterleri

 

 

 

Ek: 12

MALİ HİZMETLER SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ LİSTESİ

 

İl

Sosyal Güvenlik Merkezi
Adı

Yönetim Kurulu Kararı

Faaliyete
Başlama
Tarihi

Tarih

Sayı

ADANA

Adana Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ADIYAMAN

Adıyaman Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

AFYON-
KARAHİSAR

Afyonkarahisar Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

AĞRI

Ağrı Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

AMASYA

Amasya Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ANKARA

Ankara Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ANTALYA

Antalya Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ARTVİN

Artvin Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

AYDIN

Aydın Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

BALIKESİR

Balıkesir Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

BİLECİK

Bilecik Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

BİNGÖL

Bingöl Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

BİTLİS

Bitlis Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

BOLU

Bolu Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

BURDUR

Burdur Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

27/02/2012

BURSA

Bursa Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ÇANAKKALE

Çanakkale Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ÇANKIRI

Çankırı Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ÇORUM

Çorum Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

DENİZLİ

Denizli Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

DİYARBAKIR

Diyarbakır Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

EDİRNE

Edirne Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ELAZIĞ

Elazığ Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ERZİNCAN

Erzincan Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ERZURUM

Erzurum Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

20/02/2012

GAZİANTEP

Gaziantep Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

GİRESUN

Giresun Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

HAKKARİ

Hakkari Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

HATAY

Hatay Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ISPARTA

Isparta Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

MERSİN

Mersin Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

İSTANBUL

İstanbul I No.lu Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi (Anadolu Yakası)

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

İstanbul II No.lu Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi (Avrupa Yakası)

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

İZMİR

İzmir Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

KARS

Kars Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

KASTAMONU

Kastamonu Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

KAYSERİ

Kayseri Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

05/03/2012

KIRKLARELİ

Kırklareli Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

23/02/2012

KIRŞEHİR

Kırşehir Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

KOCAELİ

Kocaeli Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

KONYA

Konya Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

KÜTAHYA

Kütahya Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

MALATYA

Malatya Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

MANİSA

Manisa Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

MARDİN

Mardin Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

MUĞLA

Muğla Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

MUŞ

Muş Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

NEVŞEHİR

Nevşehir Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

NİĞDE

Niğde Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ORDU

Ordu Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

28/02/2012

RİZE

Rize Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

SAKARYA

Sakarya Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

SAMSUN

Samsun Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

SİİRT

Siirt Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

SİNOP

Sinop Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

SİVAS

Sivas Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

TOKAT

Tokat Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

TRABZON

Trabzon Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

TUNCELİ

Tunceli Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

VAN

Van Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

YOZGAT

Yozgat Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ZONGULDAK

Zonguldak Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

AKSARAY

Aksaray Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

BAYBURT

Bayburt Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

KARAMAN

Karaman Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

KIRIKKALE

Kırıkkale Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

BATMAN

Batman Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

27/02/2012

ŞIRNAK

Şırnak Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

BARTIN

Bartın Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

ARDAHAN

Ardahan Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

IĞDIR

Iğdır Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

12/03/2012

YALOVA

Yalova Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

KARABÜK

Karabük Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

KİLİS

Kilis Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı

OSMANİYE

Osmaniye Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

15/02/2012

DÜZCE

Düzce Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi

19/01/2012

2012/28

Faaliyete başlamadı