T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/20 *

 

Tarih: 22.02.2011

Konu: Danıştay Kararı

 

Kurumumuz aleyhine tıbbi malzeme temin esasları ile ilgili açılan davada; Danıştay Onuncu Dairesi’nin 31.12.2010 tarihli ve E.2010/6710 sayılı kararı ile “… 25.03.2010 tarihli ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin Tıbbi Malzeme Temin Esasları başlıklı 7.1. maddesinin onuncu fıkrasının “… garanti kapsamı süresi içinde hastanın kusuru olmaksızın oluşan masraflar firma tarafından, garanti kapsamı süresi dışında hastanın kusuru olmaksızın oluşan masraflar, hasta kusurunun olmadığının ve bakım ve onarımının gerektiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde …” ibaresi ile “Hastanın kusuru hallerinde ise söz konusu masraflar hasta tarafından karşılanacaktır” kuralı, ondokuzuncu fıkrasının “Tıbbi Malzeme reçete tarihi ile fatura tarihi arasında en fazla 5 (beş) iş günü olmalıdır” kuralı, Myoelektrik kontrollü kol protezleri başlıklı 7.3.1 maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Tek taraflı dominant üst ekstremite amputasyonu olanlara 2 kanallı myoelektrik kontrollü kol protezi ödenir” kuralı, Akülü tekerlekli sandalye temini başlıklı 7.3.12.F maddesinin ikinci fıkrasındaki “… 12 yaş altı hastalarda yukarıdaki şartlar sağlansa bile akülü tekerlekli sandalye bedelleri Kurumca ödenmez” kuralı, Tekerlekli sandalye temini başlıklı 7.3.12.E maddesinin ikinci fıkrasındaki “SUT eki Ek-5/C Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır” ibaresi, Ek-5/C Listesinde “Özellikli Motorsuz Tekerlekli Sandalye” için 550 TL, “Akülü Tekerlekli Sandalye” için 2.200 TL, “Tekerlekli Sandalye Oturma Adaptasyonu” için 80 TL, “Standing Table (Ayakta Dik Konumlandırma Cihazı)” için 600 TL ve “Parapodium Cihazı (Ayakta Dik Pozisyonlama Cihazı)” için 3.000 TL ödenmesine ilişkin bölümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinde “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü doğrultusunda 2010 Sağlık Uygulama Tebliğinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür;

1- 7.1. Tıbbi Malzeme Temin Esasları başlıklı maddesinin onuncu fıkrası, Hasta kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek ortez, protez ve Kurumca iade alınan cihazlara ilişkin bakım ve onarım masraflarından, garanti kapsamı süresi içinde oluşan masraflar firma tarafından, garanti kapsamı süresi dışında oluşan masraflar, bakım ve onarımın gerektiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde Kurum tarafından karşılanır. Kurum ihtiyaç duyduğunda bu tespiti teknik servis raporu veya hekim raporu ile de yapabilir. Bu madde kapsamındaki tıbbi malzemeler için, garanti süresi bitiminden kullanım miatlarının sonuna kadar servis hizmeti verebileceği yüklenici firmalarca taahhüt edilmelidir.

2- 7.1. Tıbbi Malzeme Temin Esasları başlıklı maddesinin ondokuzuncu fıkrası, Tıbbi Malzeme fatura tarihinin hizmetin verildiği tarihten sonra en geç 10 (on) gün içinde düzenlenmiş olması gerekir.

3- 7.3.1. Myoelektrik kontrollü kol protezleri başlıklı maddesinin dördüncü fıkrası, Tek taraflı dominant üst ekstremite amputasyonu olanlara, bu durumun sağlık kurulu raporu ile tevsik edildiği durumlarda 4 kanallı myoelektrik kontrollü kol protezi bedelleri Kurumca ödenir.

4- 7.3.12.F. Akülü tekerlekli sandalye temini başlıklı maddesinin ikinci fıkrası, …kişinin mental fonksiyonlarının ve akülü tekerlekli sandalyeyi trafikte kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla tevsik edilmesi koşuluyla, akülü tekerlekli sandalye bedelleri Kurumca ödenir.

5- 7.3.12.E. Tekerlekli sandalye temini başlıklı maddesinin ikinci fıkrası, … özellikli motorsuz tekerlekli sandalye bedeli ödenmesinde, 7.2.2. Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda Kurumca karşılanır.

şeklinde yeniden düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, Ek-5/C Listesinde “Özellikli Motorsuz Tekerlekli Sandalye”, “Akülü Tekerlekli Sandalye”, “Tekerlekli Sandalye Oturma Adaptasyonu”, “Standing Table (Ayakta Dik Konumlandırma Cihazı)”, “Parapodium Cihazı (Ayakta Dik Pozisyonlama Cihazı)” bedellerinin ödenmesinde 7.2.2. Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılması, uygun görülmüştür.

Bu Genelge 23.02.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

*  2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.