T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/17 *

 

Tarih: 18.02.2011

Konu: Danıştay Kararı

 

Kurumumuz aleyhine Chondrotissue Bioabsorbable Implant ile ilgili açılan dava neticesinde; Danıştay Onuncu Dairesinin 31.12.2010 tarihli ve E.2010/6589 sayılı kararı ile “...25.03.2010 tarihli ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1. maddesinin onsekizinci fıkrasındaki “…Chondrotissue Bioabsorbabale Implant…” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinde “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü doğrultusunda Kurumumuz kapsamındaki kişilerin kullanmakta oldukları Chondrotissue Bioabsorbable Implant malzeme bedellerinin ödenebilmesi için; söz konusu mahkeme kararına istinaden 17.02.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Sağlık Bakanlığı Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilip onay verilen olgularda hasta başına, Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde kullanılması halinde, Chondrotissue Bioabsorbable Implant malzeme bedelinin Kurumumuzca karşılanması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

* 2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.