T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/9(*)

 

Tarih: 19.01.2011

Konu: Yurtdışı sigortalılarının malullük aylıklarında ilk işe giriş tarihlerinin tespiti

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25. maddesinin ikinci fıkrasına göre sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün %60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılara bu hastalık veya özürleri nedeniyle malullük aylığı bağlanmamaktadır.

Ancak, hastalık veya özrü nedeniyle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, Kanunun 28. maddesinin dördüncü fıkrasına göre on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olmak şartıyla, yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Diğer yandan, ülkemizin imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerine göre Kurumumuzca sigortalıların aylık talepleri incelenirken sözleşmeli ülkede geçen çalışma Türkiye'deki çalışmadan önce başlamışsa bu tarih, ülkemizde de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna göre borçlanma yapanlardan Türkiye'de çalışması bulunmayanların sigortalılık süresinin başlangıç tarihi ise borcun en son ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenmekte ve sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini borçlananlar için ise sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ülkemizde ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmamaktadır.

Bu nedenle, Kurum sağlık kurullarınca sigortalının 5510 sayılı Kanunun 25. maddesine göre ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malullük durumu incelenirken;

1- Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre aylık taleplerinde sözleşmeli ülkedeki çalışmaya başlanılan tarih Türkiye'deki çalışmadan önce ise, sözleşmeli ülkedeki çalışmaya başlanılan,

2- 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma yapanlardan;

a) Türkiye'de çalışması bulunmayanların sigortalılık süresinin başlangıç tarihi borcun en son ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenen,

b) Türkiye'de çalışması bulunanlardan Türkiye'deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek bulunan,

tarih, ülkemizde de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.

Kurum Sağlık Kurullarına maluliyete ilişkin raporlar ve dayanağı tıbbi belgeler gönderilirken tespit edilen bu tarih de 30.04.2009 tarihli ve 2009/67 sayılı Genelgenin ekinde yer alan (EK-4) belgeye ilk işe giriş tarihi olarak kaydedilecektir.

Diğer taraftan, eskiden olduğu gibi sözleşmeye göre aylık taleplerine ait raporlar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı), 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma yapanlara ait raporlar ise ilgisine göre Bölge Sağlık Kurullarına veya anılan Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar hakkında Kanunun geçici 7. maddesinin yedinci fıkrası hükmü uygulanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 31.08.2010 tarihli ve 2010/99 sayılı Genelgenin 1.2 maddesinin üçüncü ve dördüncü paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 


(*)            Bu Genelgenin sözleşme uygulamalarına ilişkin hükümleri hariç tamamı, 2011/48 sayılı Genelge ile 08.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.