T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/ 05 *

 

Tarih: 10.01.2011

Konu: Danıştay Kararı

 

Kurumumuz aleyhine kan şekeri ölçüm çubukları ile ilgili açılan dava neticesinde; Danıştay Onuncu Dairesinin 05.11.2010 tarihli ve E.2010/10024 sayılı kararı ile “...25.03.2010 tarihli ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ekli EK-5/A Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi’nin 437. sırasında yer alan her bir kan şekeri ölçüm çubuğu için 0,55 TL ödeme yapılacağına ilişkin sınırlamanın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinde “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü doğrultusunda Kurumumuz kapsamındaki kişilerin kullanmakta oldukları kan şekeri ölçüm çubukları bedellerinin ödenebilmesi için; söz konusu mahkeme kararına istinaden 07.01.2011 tarihinden itibaren 2010 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “7.2.2. Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

* 2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.