T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/2

 

Tarih         : 06.01.2011

Konu         : İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlardan olan borçları

 

 

05.04.2010 tarihli ve 2010/46 sayılı Genelge ile 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 5951 sayılı Kanunun 12. maddesi ile değiştirilen 7. maddesi uyarınca il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların tahakkuk etmiş ve ödenmemiş borçlarının, bu idareler adına her ay genel bütçe ve vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü veya İller Bankasından kesinti yapılmak suretiyle tahsiline ilişkin yürütülecek işlemler açıklanmıştır.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşların tahakkuk etmiş ve ödenmemiş borçlarının tahsilini teminen yürütülecek olan icra takip işlemleri ile ilgili anılan Genelgenin 8. maddesinin iptali için, Kurumumuz aleyhine T.C. Danıştay Sekizinci Dairesinde 2010/5103 Esas No ile açılan davada verilen 12.10.2010 tarihli yürütmeyi durdurma kararında;

“…. dava konusu Genelge maddesi ile 5779 sayılı Yasa ile öngörülen gelirlere yönelik olarak 6183 sayılı Yasa kapsamında başlatılan hacizlerin devam edeceği yönünde yapılan düzenlemenin 5779 sayılı Yasada düzenlenen kurallara ve bu Yasanın amacına aykırı olduğu açıktır.

Öte yandan, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşların 5779 sayılı Yasadan kaynaklanmayan başka gelirleri de mevcut olduğundan, bu gelirlere yönelik olarak 6183 sayılı Yasaya göre takip edilen alacaklar açısından 5779 sayılı Yasadaki kuralların işletilemeyeceği tereddütsüzdür. Kaldı ki; dava konusu Genelge maddesi 5779 sayılı Yasadan kaynaklı gelirlere yönelik belirlemeyi içerdiğinden, davalı idarenin bu Yasa kapsamında olmayan gelirlere yönelik yürüttüğü takibatın bu Yasa kapsamında değerlendirme olanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 27/2. maddesindeki koşullar oluşmuş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne 12.10.2010 gününde oy çokluğu ile karar verildi.”

şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi birinci fıkrasında yer alan “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda; 5779 sayılı Kanun kapsamında borçları ilgisine göre İller Bankası veya Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne kesinti yapılması için gönderilen il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların Kurumumuza olan borçları için bundan böyle İller Bankasına veya Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre haciz bildirisi gönderilmemesi, daha önce haciz bildirisi gönderilmiş ise bunların da söz konusu yürütmeyi durdurma kararı uyarınca iptal edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, buna göre işlem yapılmasını rica ederim.