T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/134

 

Tarih         : 20.12.2010

Konu         : 4/c sigortalı işlemlerinin sosyal güvenlik il müdürlüklerine devri

 

 

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Stratejik Planı esas alınarak hazırlanmış olan Eylem Planı çerçevesinde Başkanlık Makamının 24.05.2010 tarihli Olur’u ile 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların, Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı görev alanına giren ve merkez teşkilatı tarafından yürütülen işlerin üç aşamalı olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri (SGİM) ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine (SGM) devredilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Olur uyarınca birinci ve ikinci aşamada devredilecek işlemler 03.01.2011 tarihi itibarıyla SGİM/SGM’ler tarafından aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

1.1- Devredilecek İşlemlerde Sigortalılar Hakkında Uygulanacak Kanun Hükümleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 4. maddesi uyarınca, 5510 sayılı Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ve bunların dul ve yetimleri hakkında 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun ile mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi bir göreve giren ancak, aylığından tam kesenek kesilmeden bu görevinden ayrılan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeniden bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan sigortalılar hakkında da 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Örnek 1- 27.09.1995 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren de bu kapsamdaki görevine devam eden sigortalı hakkında 5510 sayılı Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 2- 15.04.2006-14.07.2007 tarihleri arasında 5434 sayılı Kanuna tabi görev yaptıktan sonra istifaen görevinden ayrılan, 01.03.2008-30.08.2010 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışan, 12.10.2010 tarihinde ise tekrar 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bir göreve başlayan sigortalı hakkında 5510 sayılı Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 3- 23.02.2007 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan adına emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilmeden 26.02.2007 tarihinde görevinden ayrılan, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra 28.10.2010 tarihinde tekrar 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bir göreve başlayan sigortalı hakkında 5510 sayılı Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 4- 10.10.2008 tarihinde memur olarak göreve başlayan, 18.10.2008 tarihinde istifaen görevinden ayrılan ve 19.09.2010 tarihinde polis memuru olarak tekrar göreve başlayan sigortalı hakkında 5510 sayılı Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar hakkında ise 5434 sayılı Kanun ile 2829 sayılı Kanun hükümleri değil, 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 5- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 15.10.2010 tarihinde ilk defa memur olarak göreve başlayan sigortalı hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

1.2- Sigortalılığın Başlangıcı ve Sona Ermesi

1.2.1- 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalılar

1.2.1.1- Sigortalılık ve hizmet başlangıcı

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların sigortalılık başlangıçları kamu idaresinde göreve başladıkları tarih olmakla birlikte, aybaşından sonra göreve girenlerden göreve başladıkları tarih ile o ayın sonuna kadar ödenen kıst aylıklarından kesenek alınmadığından, hizmetleri tam aylık ödenerek tam kesenek kesildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görev yapan sigortalılar için aybaşı 15.10.1987 tarihine kadar her ayın 1. günü iken, bu tarihten sonra her ayın 15. günü olarak değiştirilmiştir. Ancak, aylıklarını her ayın 1’inde alan Kurumlarda görev yapan sigortalılar için aybaşı ayın 1’i, aylıklarını her ayın 15’inde alan sigortalılar için ise ayın 15’i olarak alınacaktır.

Örnek 1- 18.06.1985 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 5434 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuzla ilgilendirilen sigortalının sigortalılığı göreve başladığı tarih iken, hizmet başlangıç tarihi aylığından tam kesenek kesilmeye başlandığı aybaşı olan 01.07.1985 tarihidir.

Örnek 2- 20.06.2000 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 5434 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuzla ilgilendirilen sigortalının, sigortalılığı göreve başladığı tarihten itibaren başlamakla birlikte hizmet başlangıç tarihi, aylığından tam kesenek kesilmeye başlandığı aybaşı olan 15.07.2000 tarihi olacaktır.

1.2.1.2- Sigortalılığın ve hizmetin sona ermesi

5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca, her ne sebep ve suretle olursa olsun (istek, yaş haddi, sicilen re’sen, malülen emekliye sevk, ölüm, istifa, çekilme v.b.) sigortalıların görevlerinin sona ermesi halinde sigortalılıkları bu tarih itibarıyla sona ermekte ise de aybaşlarından sonra görevden ayrılanların görevden ayrıldıkları aya ait kesenekleri tam kesildiğinden, görevden ayrıldıkları tarihi takip eden ayın sonuna kadar olan sürelerin tamamının fiili hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek 1- 12.04.1985 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 5434 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuzla ilgilendirilen sigortalı, 16.08.1989 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır. Bu durumda, ilgilinin sigortalılığı 14.09.1989 tarihinde sona erecek, fiili hizmet süresi ise 01.05.1985-14.09.1989 tarihleri arasında 4 yıl 4 ay 14 gün olacaktır.

Örnek 2- 12.05.1997 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 5434 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuzla ilgilendirilen sigortalı, 28.04.2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır. Bu durumda ilgilinin sigortalılığı 14.05.2010 tarihinde sona erecek fiili hizmet süresi ise 15.05.1997-14.05.2010 tarihleri arasında 13 yıl olacaktır.

1.2.2- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılar

1.2.2.1- Sigortalılık ve hizmet başlangıcı

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların sigortalılıkları;

Kamu idarelerinde çalışanlar için ilk defa göreve başladıkları,

Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile polis akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyanların öğrenime başladıkları,

Fakülte ve yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başlayanların Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başladıkları,

Astsubay meslek yüksek okulları ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adayların öğrenime başladıkları,

Belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyelerinin seçildikleri,

Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine seçilenler seçildikleri, açıktan bakan atananlar ise atandıkları,

tarihten itibaren başlayacaktır.

Örnek 1- İlk defa 27.10.2010 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Kurumumuzla ilgilendirilen sigortalının, sigortalılık ve hizmet süresinin başlangıç tarihi göreve başladığı 27.10.2010 tarihi olacaktır.

1.2.2.2- Sigortalılığın ve hizmetin sona ermesi

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanların sigortalılıkları, ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği, 5434 sayılı Kanunun 40. maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihi takip eden aybaşından, diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona erer.

Örnek 1- 27.11.2008 tarihinde kamu idaresinde memur olarak ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan ve sigortalılığı devam etmekte iken 26.08.2010 tarihinde vefat eden sigortalının 14.09.2010 tarihinde sigortalılığı sona erecektir.

Örnek 2- 18.10.2008 tarihinde öğretim görevlisi olarak ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı, 27.04.1945 doğum tarihi itibariyle 65 yaşını 27.04.2010 tarihinde doldurduğundan, sigortalığı 14.05.2010 tarihinde sona erecektir.

Örnek 3- İlk defa 21.10.2008 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 29.08.2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılan sigortalının görevinden ayrıldığı tarih itibarıyla sigortalılığı sona erecektir.

2- DEVREDİLECEK İŞLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

2.1- Yedek Subay Olarak Geçen Sürelerin Tespiti Ve Birleştirilmesi

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta olanlardan daha önce 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yalnızca yedek subaylık hizmeti bulunanların yedek subay olarak geçen sürelerinin tespiti ve bu sürelerinin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık süreleri ile birleştirilmesi ve bildirimi SGİM / SGM’lerce yapılacaktır.

Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanlar, yedek subay okulunu bitirmelerini takiben asteğmen olarak nasbedilmektedirler.

Yedek subaylık hizmetinin birleştirilmesinin talep edilmesi halinde; ilgili kuvvet komutanlıklarınca düzenlenmiş yedek subaylık safahatına veya askerlik şubelerince düzenlenmiş askerlik kayıt belgelerine göre işlem yapılacaktır.

Söz konusu belgelerin bulunmaması durumunda, sigortalının yedek subaylık dönem sınıf ve sicil numarası belirtilmek suretiyle ilgili kuvvet komutanlıklarından yedek subaylık safahat belgesi istenecektir.

Yedek subaylık hizmetinin birleştirilmesi işlemi yapılırken her tam yıla üç ay fiili hizmet süresi zammı ayrıca ilave edilecek ve bu süre hizmet birleştirme işlemi sırasında gösterilecek, bir yıldan az olan sürelere karşılık verilecek fiili hizmet süresi zammı ise orantı kurulmak suretiyle hesaplanacaktır. Hesaplama yapılırken bulunan gün kesirleri tama iblağ edilecek olup, fiili hizmet süresi zammının nasıl hesaplanacağına ilişkin olarak hazırlanan 2009/73 sayılı Genelge doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Ayrıca, yedek subaylık hizmetini öğretmen olarak yapanlara fiili hizmet süresi zammı verilmeyecektir.

2.1.1- 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların yedek subaylık hizmetinin tespiti ve birleştirilmesi

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subay okulundan mezun olarak asteğmen nasbedilenler hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacağından, asteğmen olarak nasbedildikleri tarihi takip eden aybaşından (her ayın 15. günü), terhis edildikleri tarihi takip eden ayın sonuna kadar (her ayın 14. günü) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılmaktadırlar.

Örnek 1- 30.11.2005 tarihinde askere sevk edilen, 31.12.2005 tarihinde asteğmenliğe, 31.08.2006 tarihinde ise teğmenliğe nasbedilen ve 30.11.2006 tarihinde terhis olan 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalı yedek subay olarak geçen süresinin sigortalı hizmeti ile birleştirilmesini istemesi halinde, asteğmenliğe nasbedildiği 31.12.2005 tarihini takip eden aybaşı 15.01.2006 tarihinden, terhis edildiği 30.11.2006 tarihini takip eden ay sonu olan 14.12.2006 tarihine kadar geçen 11 ay hizmeti ile bu hizmetine karşılık verilen 2 ay 23 gün fiili hizmet süresi zammı olmak üzere toplam 1 yıl 1 ay 23 günlük hizmeti sigortalı hizmetine ilave edilecektir.

Örnek 2- 15.07.2007-14.05.2008 tarihleri arasında 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunan, 31.05.2009 tarihinde askere sevk edilen, 30.06.2009 tarihinde asteğmenliğe nasbedilen, 31.05.2010 tarihinde terhis olan ve halen 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışan sigortalı yedek subay olarak geçen süresinin sigortalı hizmeti ile birleştirilmesini istemesi halinde, asteğmenliğe nasbedildiği 30.06.2009 tarihini takip eden aybaşı 15.07.2009 tarihinden, terhis edildiği 31.05.2010 tarihini takip eden ay sonu olan 14.06.2010 tarihine kadar geçen 11 ay hizmeti ve bu hizmetine karşılık verilen 2 ay 23 gün fiili hizmet süresi zammı ile 15.07.2007-14.05.2008 tarihleri arasında geçen 10 ay hizmeti olmak üzere toplam 1 yıl 11 ay 23 gün hizmeti sigortalı hizmetine ilave edilecektir.

Örnek 3- 16.04.1979 tarihinde askere sevk edilen, 30.07.1979 tarihinde asteğmenliğe nasbedilen, 29.07.1980 tarihinde ise terhis olan ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışan sigortalı, yedek subay olarak geçen süresinin sigortalı hizmeti ile birleştirilmesini istemesi halinde, asteğmenliğe nasbedildiği 30.07.1979 tarihini takip eden ay başı olan 01.08.1979 tarihinden, terhis edildiği 29.07.1980 tarihini takip eden ay sonu olan 30.07.1980 tarihine kadar geçen 1 yıl hizmeti ile bu süresine karşılık verilen 3 ay fiili hizmet süresi zammı olmak üzere toplam 1 yıl 3 ay hizmeti sigortalı hizmetine ilave edilecektir.

Örnek 4- 01.10.1968 tarihinde askere sevk edilen, 15.03.1969 tarihinde asteğmenliğe nasbedilen, 30.09.1970 tarihinde ise terhis olan ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalı, yedek subay olarak geçen süresinin sigortalı hizmeti ile birleştirilmesini istemesi halinde, asteğmenliğe nasbedildiği 15.03.1969 tarihini takip eden ay başı olan 01.04.1969 tarihinden, terhis edildiği 30.09.1970 tarihini takip eden ay sonu olan 30.09.1970 tarihine kadar geçen 1 yıl 6 ay hizmeti ile bu süresine karşılık verilen 4 ay 15 gün fiili hizmet süresi zammı olmak üzere toplam 1 yıl 10 ay 15 gün hizmeti sigortalı hizmetine ilave edilecektir.

2.1.2- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra askerlik hizmetini yedek subay olarak yapmış olanların hizmetlerinin tespiti ve birleştirilmesi

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra yedek subay okulundan mezun olanlardan asteğmenliğe nasbedilenler hakkında 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacağından, asteğmen olarak nasbedildikleri tarihten terhis edildikleri tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılmaktadırlar.

Örnek – 31.07.2009 tarihinde askere sevk edilen, 15.09.2009 tarihinde asteğmenliğe nasbedilen, 31.07.2010 tarihinde ise terhis olan ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalı, yedek subay olarak geçen süresinin sigortalı hizmeti ile birleştirilmesini istemesi halinde, asteğmenliğe nasbedildiği 15.09.2009 tarihinden, terhis edildiği 31.07.2010 tarihine kadar geçen 10 ay 16 gün hizmeti ile bu hizmetine karşılık verilen 2 ay 19 gün fiili hizmet süresi zammı olmak üzere toplam 1 yıl 1 ay 5 günlük hizmeti sigortalı hizmetine ilave edilecektir.

2.2- Diğer Sigortalılık Statülerine Ait Sürelerin Tespiti Ve Birleştirilmesi

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olan sigortalıların daha önce diğer sigortalılık statülerine, 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi uyarınca kurulan banka sandıklarına veya sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde geçen prim ödenen sürelerinin görev yaptıkları Kurumlara bildirilmesi ve bu sürelerin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak geçen diğer sigortalılık süreleri ile birleştirilmesi işlemleri SGİM/ SGM’ler tarafından yapılacaktır.

2.2.1- 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların diğer sigortalılık statülerine ait sürelerinin tespiti ve birleştirilmesi

5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi iken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanların, diğer sigortalılık statülerine tabi geçen süreleri talep edilmesi halinde görev yaptıkları kurumlara bildirilecektir. Bildirilen bu sürelerin 5434 sayılı Kanunun mülga ek 17 ve ek 18. maddeleri uyarınca intibaklarında değerlendirilmesi gerektiği de ayrıca belirtilecektir.

Örnek – 01.09.2007 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi öğretmen olarak göreve başlayan ve halen görevine devam eden sigortalının, görevine başlamadan önce özel sektörde 506 sayılı Kanuna tabi geçen 665 gün hizmetinin birleştirilmesini istemesi halinde, söz konusu hizmetleri birleştirilerek fiili hizmet süresine eklenecek ve 5434 sayılı Kanunun mülga Ek 18. maddesi uyarınca emeklilik keseneğine esas aylığının tespitinde dikkate alınması gerektiği belirtilerek son görev yaptığı Kurumuna bildirilecektir.

2.2.2- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların diğer sigortalılık statülerine ait sürelerinin tespiti ve birleştirilmesi

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olarak ilk defa göreve başlayanların talepleri halinde daha önce diğer sigortalılık statülerine tabi geçen süreleri fiili hizmet sürelerine eklenmek üzere görev yaptıkları Kurumlarına bildirilecektir.

Ancak, bu sigortalılar hakkında sadece 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanması gerektiğinden Kurumlara yapılan hizmet bildirimlerinde, bildirilen hizmet sürelerinin 5434 sayılı Kanunun mülga ek 17 ve ek 18. maddeleri uyarınca intibaklarında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmeyecektir.

Örnek – 18.08.2009 tarihinde Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başlayan sigortalı, memurluk görevine başlamadan önce özel sektörde geçen 320 gün hizmetinin birleştirilmesini istemesi halinde, söz konusu hizmetleri birleştirilerek bu süresinin fiili hizmet süresine ekleneceği Kurumuna bildirilecektir.

2.3- Borçlanma İşlemleri

2.3.1- 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen süreleri ile yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacak olan sigortalıların muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er veya yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması işlemleri SGİM/SGM’ler tarafından yapılacaktır.

Askerlikte er veya yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılması işlemi yapılırken borçlandırılacak sürelerin tespitinde 2008/111 sayılı Genelgenin “B-BORÇLANILACAK SÜRELER” başlıklı bölümünün “b-Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Olarak Geçen Süreler” başlıklı alt bölümünde belirtilen hususlara göre yapılacaktır.

2.3.1.1- Borçlanma talebinde bulunacaklar

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların, bu statüdeki sigortalılıkları devam ettiği sürece yazılı olarak başvuruda bulunmaları şartıyla muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er veya yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen süreleri borçlandırılacaktır.

Ancak, bu statüde sigortalılığı bulunanlardan istekleri üzerine emekliye ayrılacakların, istek tarihinden en az 6 ay önce, Kurumlarınca re’sen emekliye sevk edilenler ile malulen veya yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılanların görevleriyle ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kendileri, ölenlerin ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde dul ve yetimleri borçlanma talebinde bulunabilecektir.

Örnek 1- 22.05.1997 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 05.04.2010 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılan sigortalı, 04.06.2010 tarihli dilekçesiyle yedek subay okulunda geçen öğrencilik süresini borçlanmak istemiştir. Borçlanma başvurusu 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre incelenmesi gereken sigortalının, başvuru yaptığı tarihte 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaması nedeniyle borçlanma işlemi yapılmayacaktır.

Örnek 2- 05.01.1980-27.02.1981 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunan, 23.08.1995 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve halen bu görevine devam eden sigortalı, 16.12.1980-30.03.1981 tarihleri arasında yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen süresinin borçlandırılmasını istemiştir. Sigortalının yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen süresiyle iç içe giren sigortalı süresi iptal edilerek, 16.12.1980-30.03.1981 tarihleri arasında yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen süresi borçlandırılacaktır.

Örnek 3- 10.09.1985-07.08.1987 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanun kapsamında hizmeti bulunan, 05.02.1991 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve halen bu görevine devam eden sigortalı, 04.03.1987-04.09.1988 tarihleri arasında er olarak geçen süresinin borçlandırılmasını istemiştir. Sigortalının 07.08.1987 tarihine kadar 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettiğinden askerlik borçlanması 08.08.1987-03.09.1988 tarihleri arasındaki süre için yapılacaktır.

Örnek 4- 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken 03.02.1997 tarihinde askerlik nedeniyle görevinden ayrılan, 05.02.1997-05.08.1998 tarihleri arasında askerlik görevini yaptıktan sonra tekrar aynı kapsamda görevine başlayan sigortalı, askerlikte geçen süresini borçlanmak istemiştir. Ocak 1997 maaşını alarak görevinden ayrılan ve almış olduğu aylığından tam kesenek kesilen sigortalının 14.02.1997 tarihine kadar olan süresi fiili hizmet süresinden sayılacağından, askerlik borçlanması 15.02.1997-04.08.1998 tarihleri arasındaki süre için yapılacaktır.

Örnek 5- 17.09.1995 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 25.02.2009 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılan ve açıkta iken 08.12.2009 tarihinde vefat eden sigortalının eşi, 14.05.2010 tarihli dilekçesiyle eşinin askerlikte er olarak geçen süresini borçlanmak istemiştir. 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre açıkta iken vefat edenlerin borçlanma işlemeleri yapılamayacağından, açıkta iken ölen ilgilinin eşinin borçlanma talebi reddedilecektir.

2.3.1.2- Borçlanmanın tahakkuku

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er veya yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerinin borçlandırılması sonucu tahakkuk eden borç miktarı, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 31. maddesi uyarınca, sigortalının veya hak sahiplerinin başvurularının Kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre öğrenim durumu itibariyle göreve giriş, derece, kademelerine ait göstergelerinin ve varsa ek göstergelerinin yürürlükte bulunan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara emeklilik keseneğine esas aylığın hesabında dikkate alınan tüm unsurlarında eklenmesi ile tespit edilen tutarın borçlandırılacak süre ile çarpımı sonucu bulunan miktarın %36’sı alınarak hesaplanmaktadır.

Borçlanma işleminin yapılabilmesi için istenen bilgi ve belgelerin borçlanma talep dilekçesinin Kurumumuz kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren bir yıl içinde gönderilmemesi halinde son gelen belgelerin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihte yürürlükte olan katsayıya göre işlem yapılacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacak olan sigortalıların borçlanma işlemlerinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapanların bu Kanunun 36. maddesi, diğer personel Kanunlarına tabi görev yapan sigortalıların ise tabi oldukları personel Kanunlarına göre başvuru tarihlerindeki öğrenim durumları itibariyle göreve giriş derece ve kademeleri esas alınacaktır.

Örnek 1- 23.09.1988 tarihinde ilkokul mezunu olarak göreve başlayan, halen 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan ve 03.11.2010 tarihli dilekçesi ile 1 yıl 6 ay askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemi, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde belirtilen ilkokul mezunlarının göreve giriş derece ve kademesi olan 15. derecenin 1. kademesi esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 2- 23.09.1990 tarihinde ortaokul mezunu olarak göreve başlayan ve 2006 yılında liseyi bitiren ve halen 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sigortalı 10.10.2010 tarihli dilekçesi ile 1 yıl 6 ay askerlik süresini borçlanmak istemektedir. Göreve ortaokul mezunu olarak başlayan sigortalı görevde iken liseyi bitirdiğinden borçlanma işlemi, müracaat tarihindeki eğitim durumu dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde belirtilen lise mezunlarının göreve giriş derece ve kademesi olan 13. derecenin 3. kademesi esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 3- 27.09.1995 tarihinde lise mezunu polis memuru olarak göreve başlayan, halen bu görevine devam eden ve 12.10.2010 tarihli dilekçesi ile 1 yıl 6 ay askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemi, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan lise mezunu polis memurlarının göreve giriş derece ve kademesi olan 11. derecenin 1. kademesi esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 4- 18.12.1990 tarihinde 3 yıl birinci devre, 4 yıl ikinci devre olmak üzere 7 yıllık imam hatip lisesi mezunu olarak göreve başlayan, halen bu görevine devam eden ve 11.11.2010 tarihli dilekçesi ile 1 yıl 6 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemi, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde belirtilen göreve giriş derece ve kademesi olan 12. derecenin 3. kademesi esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 5- 22.04.2000 tarihinde 4 yıllık yüksekokul mezunu polis memuru olarak göreve başlayan, halen bu görevine devam eden ve 08.11.2010 tarihli dilekçesi ile 6 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemi, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan 4 yıllık yüksekokul mezunu polis memurlarının göreve giriş derece ve kademesi olan 8. derecenin 1. kademesi esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 6- 14.12.1999 tarihinde 5 yıllık yüksekokul mezunu yüksek mühendis olarak göreve başlayan, halen bu görevine devam eden ve 15.10.2010 tarihli dilekçesi ile 6 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemi, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde teknik hizmetler sınıfında görev yapan 5 yıllık yüksekokul mezunu mühendislerin göreve giriş derece ve kademesi olan 8. derecenin 2. kademesi ve 850 ek gösterge rakamı esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 7- 21.03.1989 tarihinde doktor olarak göreve başlayan, halen bu görevine devam eden ve 15.09.2010 tarihli dilekçesi ile 6 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemi, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan doktorların göreve giriş derece ve kademesi olan 8. derecenin 3. kademesi ve 850 ek gösterge rakamı esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 8- 29.08.1988 tarihinde 3 yıllık Eğitim Enstitüsü mezunu öğretmen olarak göreve başlayan, halen bu görevine devam eden ve 15.10.2010 tarihli dilekçesi ile 1 yıl 6 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemi, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde belirtilen 3 yıllık yüksek okul mezunlarının göreve giriş derece ve kademesi olan 10. derecenin 3. kademesi esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 9- 4 yıllık yüksek okulu bitirdikten sonra 1 yıl yüksek lisans yapan, 09.10.1998 tarihinde göreve başlayarak halen görevine devam eden ve 15.10.2010 tarihli dilekçesi ile 8 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemi, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde belirtilen göreve giriş derece ve kademesi olan 9. derecenin 2. kademesi esas alınarak yapılacaktır. (Sigortalı bir yıllık yüksek lisans öğrenimini göreve başlamadan yaptığından ayrıca 657 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince yüksek lisans süresinden dolayı bir kademe verilmiştir.)

Örnek 10- Halen uzman jandarma çavuş olarak görev yapan ve 15.01.2010 tarihli dilekçesi ile 1 yıl 3 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemi, 3466 sayılı Kanuna göre göreve giriş derece ve kademesi olan 11. derecenin 1. kademesi esas alınarak yapılacaktır.

Örnek 11- Halen uzman çavuş olarak görev yapan ve 24.07.2010 tarihli dilekçesi ile 1 yıl 3 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemi, 3269 sayılı Kanuna göre göreve giriş derece ve kademesi olan 10. derecenin 1. kademesi esas alınarak yapılacaktır.

2.3.1.3- Borçlanmanın tahsilatı

Üç nüsha halinde düzenlenen borç tahakkuk tablosunun birisi ilgiliye tebliğ edilmek üzere iki nüsha olarak sigortalıların görev yaptıkları kurumlara gönderilir. Kurumlarınca tahakkuk tablolarının sigortalılara tebliğ edildiği tarihleri takip eden aybaşından itibaren emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerinden, emeklilik keseneğinden ayrı olarak ve %16 oranında borçlanma tahsilatına başlanacaktır. Tahsilata tahakkuk tablosunda gösterilen toplam borç miktarı bitinceye kadar devam edilecektir.

2.3.1.4- Borçlanmadan vazgeçme

Borçlanma işlemi isteğe bağlı bir işlem olmakla birlikte yazılı olarak Kuruma borçlanma isteğinde bulunan sigortalılara bu isteklerinden vazgeçme hakkı tanınmıştır. 5434 sayılı Kanunun mülga ek 27. maddesi uyarınca borçlanmanın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kurumumuza veya görev yaptıkları kurumlarına yazılı olarak başvurmaları halinde borçlanmaları bir defaya mahsus olmak üzere iptal edilecektir. Bu süre içerisinde vazgeçme talebinde bulunulmadığı takdirde borçlanma işlemi kesinlik kazanacaktır.

Borçlanma tahakkuk tabloları kendilerine tebliğ edilen sigortalılar borçlanma isteklerinden bir defaya mahsus olmak üzere vazgeçebileceklerinden, ikinci kez borçlanma talebinde bulunmaları ve borç tahakkukunun yapılması halinde bu borçlanma işleminden vazgeçemeyeceklerdir.

Borçlanma talebinde bulunan sigortalıların borçlanma işlemlerine ilişkin borç fişi düzenlenmediği sürece bu taleplerinden her zaman vazgeçme hakları bulunmaktadır.

Örnek 1- 5434 sayılı Kanuna tabi olarak 20.01.1992 tarihinde göreve başlayan, halen bu görevine devam eden ve 05.09.1987-05.03.1989 tarihleri arasındaki 1 yıl 6 ay askerlik süresi 27.09.2010 tarihli dilekçesine istinaden, 08.10.2010 tarihli tahakkuk tablosu ile borçlandırılan sigortalı 21.10.2010 tarihli dilekçesi ile borçlanma talebinden vazgeçmiştir. Kurumu ile yapılan yazışma sonucu tahakkuk tablosunun sigortalıya 18.10.2010 tarihinde tebliğ edildiği anlaşıldığından ve vazgeçme dilekçesi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurumumuz kayıtlarına geçtiğinden borçlanması iptal edilecektir.

Örnek 2- 5434 sayılı Kanuna tabi olarak 18.05.1991 tarihinde göreve başlayan, halen bu görevine devam eden ve 01.12.1987-30.07.1988 tarihleri arasında kısa dönem askerlikte geçen 8 aylık süresi 04.08.2010 tarihli tahakkuk tablosu ile borçlandırılan sigortalı, görev yaptığı Kurumuna verdiği 23.09.2010 tarihli dilekçesi ile borçlanma talebinden vazgeçmiştir. Kurumunun 30.10.2010 tarihli yazısından borç tahakkuk tablosunun sigortalıya 26.08.2010 tarihinde tebliğ edildiği ve vazgeçme dilekçesi bu tarihten itibaren 30 gün içerisinde kayıtlarına geçtiği anlaşıldığından borçlanması iptal edilecektir.

Örnek 3- 17.06.1997 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi olarak göreve başlayan, halen bu görevine devam eden ve talebi üzerine 15.04.2000-15.05.2000 tarihleri arasındaki bedelli askerlik süresi 21.09.2010 tarihli tahakkuk tablosu borçlandırılan sigortalı, 12.11.2010 tarihinde kayıtlarımıza geçen 03.11.2010 tarihli dilekçesi ile borçlanma isteğinden vazgeçmiştir. Kurumu ile yapılan yazışma sonucu tahakkuk tablosunun sigortalıya 06.10.2010 tarihinde tebliğ edildiği anlaşıldığından, vazgeçme dilekçesi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurumumuz kayıtlarına geçmeyen sigortalının borçlanma işlemi kesinleşecektir.

Örnek 4- 20.01.2001 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi olarak göreve başlayan, halen bu görevine devam eden ve 1 yıl 6 aylık askerlik hizmeti 27.06.2003 tarihli borç tahakkuk tablosu ile borçlandırılan ve bu işlemi 15.07.2003 tarihinde Kurumumuz kayıtlarına geçen vazgeçme dilekçesi üzerine iptal edilen sigortalının, bu kez 08.09.2010 tarihli dilekçesi üzerine, söz konusu hizmetleri 18.09.2010 tarihli tahakkuk tablosu ile tekrar borçlandırılmıştır. Sigortalı, Kurumumuz kayıtlarına 11.10.2010 tarihli dilekçesi ile borçlanma talebinden vazgeçtiğini belirtmiş ise de 5434 sayılı Kanunun mülga Ek 27. maddesine göre ikinci defa vazgeçme hakkı olmadığından 18.09.2010 tarihli tahakkuk tablosu ile yapılan borçlanma işlemi kesinleşmiştir.

2.2.3.2- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların Kanunun 41. maddesinde belirtilen sürelerinin borçlandırılması

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı olanların personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri hariç Kanunun 41. maddesinde sayılan borçlanma işlemleri SGİM / SGM’ler tarafından yapılacaktır.

Kurumumuz internet sayfasının “Mevzuat” bölümünün “Genelgeler” alt başlığında yayımlanan 2008/111 ve 2010/106 sayılı Genelgelerle 5510 sayılı Kanunun 41. maddesinde belirtilen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin açıklamalar ve örnekler verilmiş olup, söz konusu genelgelerdeki hususlar dikkate alınarak borçlanma işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

2.4- Fiili Hizmet Süresi Zammı İşlemleri

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların Kanunun 40. maddesi uyarınca verilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin işlemleri SGİM / SGM’ler tarafından yapılacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların fiili hizmet süresi zammına ilişkin işlemleri ise bu işlemlerin devir tarihine kadar Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığınca yapılmaya devam edilecektir.

Kurumumuz internet sayfasının “Mevzuat” bölümünün “Genelgeler” alt başlığında yayımlanan 2009/79 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca ilk kez sigortalı olanların fiili hizmet süresi zammından hangi şartlarda ne kadar süre yararlandırılacağı, bu sürelerin nasıl tespit edileceği, bildiriminin nasıl yapılacağı, primlerin ne şekilde ödeneceği, bildirim yapılmaması veya primlerinin ödenmemesi durumlarında uygulanacak cezalara ilişkin hususlar örnekleriyle açıklanmış olup, fiili hizmet süresi zammına ilişkin işlemlerin Genelgedeki açıklamalar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

2.5- Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malûl Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Tescili

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmesi ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirilmesine dair işlemler SGİM / SGM’lerce yapılacaktır.

Konuya ilişkin olarak hazırlanan 2009/73 sayılı Genelge Kurumumuz internet sayfasının “Mevzuat” bölümünün “Genelgeler” alt başlığında yer almakta olup, Genelge doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

3- DİĞER HUSUSLAR

03.01.2011 tarihi itibarıyla SGİM / SGM’ler tarafından yapılacak işlemler sigortalıların talebine istinaden verilen belgelere ve gerektiği hallerde en son çalışmış oldukları Kurumlardan temin edilecek belgelere göre yapılacaktır.

Kurumumuz Stratejik Planı esas alınarak hazırlanmış olan Eylem Planı çerçevesinde, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığınca 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görev yapan sigortalıların ilk etapta emeklilik sevk onayları İl Valiliklerince sonuçlandırılanların işlemlerinin pilot illerden başlamak üzere taşra teşkilatına devredilmesi, devir konularının 2011 yılı içerisinde genişletilerek tüm SGİM’ne yaygınlaştırılması ve bu süreçte işlem ve dosya kontrolünün yapılması amacıyla emeklilik sicil dosya asıllarının gönderilmeyip dosya suretlerinin SGİM’ne gönderilmesi, ayrıca Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığınca yapılan işlemlerin tamamı SGİM’ne devredilmediğinden dolayı, bu aşamada halen Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemeleri Daire Başkanlığı arşiv biriminde tutulmakta olan emeklilik sicil dosyalarının asıllarının SGİM’ne devredilmesi mümkün olamayacaktır.

Ancak, sigortalı hakkında işlem yapılması için yeterli bilgi bulunamaması veya daha önceki sigortalılık bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde, istenilen bilgi ve belgelerin onaylı birer sureti SGİM / SGM’ler tarafından Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’ndan temin edilecektir.

Bu nedenle, İl Müdürlükleri arasında uygulama birliğinin sağlanması ve yapılacak işlemlerin devredilen işlemleri yapacak personel açısından yeni bir uygulama olması nedeniyle örnekleme yoluyla işlemlerin kontrolünün yapılabilmesi için sigortalılar hakkında yapılacak işleme esas belgelerin asılları ile yapılan işlemin sonucuna ilişkin belgelerin birer örneği Genelge ekinde gönderilen liste ile ayın ilk 15 gününde yapılan işlemler her ayın son gününde, ayın 16’sından ay sonuna kadar yapılan işlemler ise takip eden ayın onbeşinci gününde toplu olarak Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına gönderilecek, gerekli işlemin yapılmasını müteakip emeklilik sicil dosyalarında muhafaza edilmek üzere Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı arşiv birimine gönderilecektir.

Ayrıca, devredilecek işlemlere ilişkin olarak ortaya çıkabilecek sorunların daha hızlı bir şekilde çözülebilmesi için Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı personelinden her SGİM’nin irtibata geçebileceği kişiler belirlenerek, bu kişilerin isimleri ve iletişim bilgileri sosyal güvenlik il müdürlükleri ile süpervizörlerin mail adreslerine gönderilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

EK: Yapılan işlemlere ilişkin tablo


 

…………………. Tarihleri Arasında

…………… İl Müdürlüğünce

4/c Sigortalıları İçin Yapılan İşlemler

 

Emekli

Sicil Numarası

 

Adı Soyadı

 

   İşlem Konusu

Ekte  Gönderilen Evrak Sayısı