T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/127

 

Tarih         : 01.12.2010

Konu         : Danıştay Kararı

 

 

Özel bir üniversite tarafından Kurumumuz aleyhine açılan dava neticesinde Danıştay Onuncu Dairesinin 29.09.2010 tarihli ve 2010/4018 E. Sayılı Kararı ile; “25.03.2010 tarihli ve 27352 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki EK-10/A Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Ayaktan Tedavilerde Sınıflandırılması Listesinin “U2” kodunda yer alan “Tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri” ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi birinci fıkrasında yer alan “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda; Tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri de; Sağlık Uygulama Tebliği eki Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi EK-10/B de yer alan “U1” kodu esas alınarak işlem yapabileceklerdir.

Bu Genelge 02.12.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.