T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/124(*)

 

Tarih     : 11.11.2010

Konu     : 2010/96 Sayılı Genelge

 

 

 

Bilindiği üzere, 25.03.2010 tarihli, 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile 2008 yılında yayımlanan SUT’un, fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleriyle ilgili hükümlerinde bazı değişiklikler yapıldığından, Kurumumuzca, Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi kapsamında hizmet satın aldığımız özel sağlık hizmeti sunucularının günlük yapabileceği fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının tespitinde uyulması gerekli usul ve esasların neler olduğu hususu 2010/96 sayılı Genelgede açıklanmıştı.

Bu defa, Türkiye Fizyoterapistler Derneği tarafından Kurumumuz aleyhine Danıştay 10. Dairesinde 2009/4931 esasına kayden açılan davada verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara davacı tarafından yapılan itiraz sonucu verilen ve Kurumumuza 11.10.2010 tarihinde tebliğ edilen itirazın kabulü yürütmenin durdurulması yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 01.07.2010 tarihli, 2010/500 sayılı kararında; dava konusu Genelgenin fizyoterapistler dışındaki diğer sağlık personeline ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinde “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü doğrultusunda; 2010/96 sayılı Genelgenin fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile ilgili bölümü yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre;

2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin; EK-9/A listesi içerisinde yer alan işlemler, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi veya bu hekim gözetiminde gerçekleştirilecektir. Yine 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin, EK-9/A listesi (A) ve (B) grubu içerisinde yer alan işlemler için aynı seansta en fazla bir hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi, EK-9/A listesi (C) ve (D) grubu içerisinde yer alan işlemler için de aynı seansta en fazla iki hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi gerçekleştirilebilir.

Tam zamanlı çalışan her bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi için fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması 2010 yılı SUT’unun, “fizik tedavi ve rehabilitasyon tanı listesi” başlıklı EK-9/A bölümünde yer alan (A) ve (B) grubu içerisindeki işlemler için saat başına 2 (iki) seans olmak üzere günlük en fazla 16 (onaltı) seans; (C) ve (D) grubundaki işlemler için ise saat başına 10 (on) seans olmak üzere günlük en fazla 80 (seksen) seans ile sınırlıdır. Yarı zamanlı çalışan hekimler için günlük yapılabilecek fizik tedavi ve rehabilitasyon seans sayısı da saat başına aynı şekilde hesaplanacaktır.

Bu Genelge 11.11.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 (*)         2014/10 sayılı Genelge ile 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.