T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

2010/ 112 *

 

Tarih: 30.09.2010

Konu: 2009/44 sayılı Genelge

 

Kurum Başkanlık Makamı tarafından imzalanarak 17.03.2009 tarihinde yürürlüğe giren 12.03.2009 tarihli 2009/44 sayılı Genelgenin; “Ayaktan Hasta Faturalarını İnceleyen Birimler” başlıklı 5.1., “Yatan Hasta Faturalarını İnceleyen Birimler” başlıklı 5.2. ve “2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları/Kuruluşları Fatura İtiraz İnceleme Üst Komisyonu” başlıklı 5.8.4. maddeleri ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kurumumuz aleyhine açılan dava ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesinin 2009/2438 Esas sayı ile verilen 16.07.2010 tarihli yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar Kurumumuza 23.08.2010 tebliğ edildiğinden 22.09.2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010/110 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Ancak 2010/110 sayılı Genelgenin uygulanması aşamasında tereddütler yaşandığı belirlendiğinden ilgi genelgede aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2010/110 sayılı Genelgenin “2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları/Kuruluşları Fatura İtiraz İnceleme Komisyonu”nun düzenlendiği 4. maddesinde “Komisyonca, ünite amirlerinin yeniden incelenmesini talep ettiği veya sağlık kurum/kuruluşunca itiraz edilen fatura eki belgelerdeki tüm işlemler yeniden değerlendirilerek oy çokluğu ile karara bağlanır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bu komisyonda oyların dağılımında eşitlik olması halinde komisyon Başkanının oy kullandığı taraf lehine karar verilir.” ifadesi eklenmiştir.

Ayrıca 2009/44 sayılı Genelgenin 5.8.3 ve 5.8.4. maddelerinde belirtilen komisyonlarca 22.09.2010 tarihinden önce mutabakat kararı alınmamış olan itiraza konu tüm faturalara ait işlemler 2010/110 sayılı Genelgenin 4. maddesinde belirtilen komisyonca karara bağlanacaktır.

Bu Genelge 22.09.2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

*     2011/ 62 Sayılı Genelge ile 01.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.