T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

2010/ 110 *

 

Tarih: 24.09.2010

Konu: 2009/44 sayılı Genelge

 

Kurum Başkanlık Makamı tarafından imzalanarak 17.03.2009 tarihinde yürürlüğe giren 12.03.2009 tarihli 2009/44 sayılı Genelgenin; “Ayaktan Hasta Faturalarını İnceleyen Birimler” başlıklı 5.1. “Yatan Hasta Faturalarını İnceleyen Birimler” başlıklı 5.2. ve “2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları/Kuruluşları Fatura İtiraz İnceleme Üst Komisyonu” başlıklı 5.8.4. maddeleri ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kurumumuz aleyhine açılan dava ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesinin 2010/2438 Esas sayı ile verilen 16.07.2010 tarihli yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar Kurumumuza 23.08.2010 tebliğ edildiğinden 2009/44 sayılı Genelgede aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

1. “Ayaktan Hasta Faturalarını İnceleyen Birimler” başlıklı 5.1. maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir:

Ayaktan tedaviye ait faturalar öncelikle sağlık hizmetleri sınıfı personeli tarafından hizmet detay belgesi ve ekleri Kurumca belirlenen veya faaliyetleri ile ilgili mevzuata uygunluğu yönünden incelenir.

Yeterli sağlık hizmetleri sınıfı personelinin olmaması halinde sağlık hizmetleri sınıfı personeli refakatinde, yardımcı sağlık hizmetler sınıfı personeli ve/veya diğer personel tarafından hizmet detay belgesi ve eklerinin tüm incelenme işlemleri yapılır.

2. “Yatan Hasta Faturalarını İnceleyen Birimler” başlıklı 5.2. maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir:

Bu birimde sağlık hizmetleri sınıfı ve diğer personel tarafından hizmet detay belgesi ve ekleri Kurumca belirlenen veya faaliyetleri ile ilgili mevzuata uygunluğu yönünden incelenir.

3. “2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları/Kuruluşları Fatura İtiraz İnceleme Üst Komisyonu” başlıklı 5.8.4. maddesi iptal edilmiştir,

4. Genelgenin “2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları/Kuruluşları Fatura İtiraz İnceleme Alt Komisyonu” başlıklı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir:

5.8.3. 2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları/Kuruluşları Fatura İtiraz İnceleme Komisyonu:

Bu komisyon Sosyal Güvenlik İl Müdürü veya görevlendireceği personel başkanlığında, Kurumdan 1 (bir) tabip/diş hekimi, incelemeyi yapan personel ve sağlık kurum/kuruluşunca da görevlendirilen bir hekimin (MEDULA sisteminde tanımlı olan) katılımı ile kurulur.

İncelemeyi yapan personelin senelik izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle bulunmaması halinde yerine ünitede çalışan 1 (bir) sağlık hizmetleri sınıfı personel görevlendirilir. Komisyonca, ünite amirlerinin yeniden incelenmesini talep ettiği veya sağlık kurum/kuruluşunca itiraz edilen fatura eki belgelerdeki tüm işlemler yeniden değerlendirilerek oy çokluğu ile karara bağlanır. (2010/112 sayılı Genelge ile eklenen ibare; Y: 22.09.2010) Bu komisyonda oyların dağılımında eşitlik olması halinde komisyon Başkanının oy kullandığı taraf lehine karar verilir.

Sağlık kurum/kuruluşu tarafından, eksik olan fatura eki belgelerden ünite tarafından talep edilenler bu komisyonun çalışma süresince, sadece bu komisyona iletilmek üzere ilgili üniteye ibraz edilebilir. Eksik olan fatura eki belgeler ile ünitelerce talep edilen diğer bilgi ve belgeler kurulacak olan diğer komisyonlara ibraz edilemez. Süresi içerisinde bu komisyona ibraz edilen belgeler, komisyon tarafından uygun bulunursa kabul edilir.

5. Genelgenin “Fatura İtiraz İnceleme Komisyonları İle İlgili Genel Hükümler” başlıklı 5.8.5. maddesinin “g” fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

·      2. ve 3. basamak sağlık kurumları/kuruluşları fatura itiraz inceleme komisyonu itirazın bildirimini takiben 5 (beş) iş günü içerisinde toplanır ve toplandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde itirazı değerlendirerek karar alır.

·      2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları/Kuruluşları tarafından yapılacak itirazlar neticesinde, fatura itiraz inceleme komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda sistem üzerinde yapılacak olan düzeltmeler, incelemeyi yapan personel veya Sosyal Güvenlik İl Müdürünün görevlendireceği personel tarafından yapılır. İncelemeyi yapan personelin izin ve hastalık izinlerinde bulunması halinde ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürünün görevlendireceği başka bir personel tarafından yapılır.

·      2. ve 3. Basamak sağlık kurum/kuruluşunun Fatura İtiraz İnceleme Komisyonuna katılan üyelerine ait yetki belgelerini en geç toplantı başladığı gün komisyona ibraz eder.

6. Genelgenin “Ödeme İşlemleri” başlıklı 7. maddesinin dördüncü bendi iptal edilmiştir.

7. Genelgenin “2. ve 3. Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşları Ödeme İşlemleri” başlıklı 7.2. maddesinin 7.2.3 ve 7.2.4 no.lu alt maddeleri iptal edilmiştir.

Bu Genelge 22.09.2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

*     2011/ 62 Sayılı Genelge ile 01.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.