T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

 

 

GENELGE

2010/107

 

Tarih         : 20.09.2010

Konu         : Hukuk Müşavirliği işlemlerinin yürütümü

 

 

16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği ile Hukuk Müşavirliğine verilen görevlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile emek, zaman ve masraf kaybına yol açan işlemlerin önlenmesini teminen, iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Buna göre;

Hukuk Müşavirliğine yapılan tebligatlar ve gönderilen yazılar, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri bazında tasniflenerek, tek bir üst yazı ekinde ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince üst yazı ekinde alınan evrak tek tek incelenerek konularına ve yapılacak işlemlere göre ayrımlara tabii tutulacak ve mevcut uygulamada olduğu gibi gerekli savunmalar ve işlemler süresi içerisinde titizlikle yerine getirilecektir.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından yapılacak inceleme neticesi görüş alınmasına ihtiyaç duyulması halinde, doğrudan ilgili merkez birimi/birimleri ve/veya ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ile yazışma yapılacak ve aynı zamanda görüş istemine ilişkin yapılan yazışmaların devam ettiğinden bahisle mahkemeye beyanda bulunulacaktır.

Yazışma yapılan ilgili merkez birimi veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından istenilen görüşün görev alanına girmediğinin anlaşılması halinde yazı görüş isteyen Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne iade edilmeksizin ivedilikle ilgili birime gönderilecek ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

Kurumumuz tarafından işlem tesis edilmesi gereken tüm kararlar davayı takip eden Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından tebliğ tarihi de belirtilmek suretiyle vakit geçirilmeksizin gereğinin ifası için ilgili birim veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, bilgi için de Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilecektir.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından gerek hukuki işlemlerin yürütümü, gerekse Kurumumuz tarafından yapılması gereken iş ve işlemlerin en iyi şekilde sonuçlandırılmasını teminen hukuk servislerinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik her türlü tedbir geciktirilmeksizin alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.