T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/96(*)

 

Tarih     : 11.08.2010

Konu     : 2010 Yılı SUT Uygulamaları

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi kapsamında hizmet veren özel sağlık hizmeti sunucularının günlük yapabileceği fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-8 Listesi “Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi” başlıklı bölümünde yer alan tedavi işlemlerinin faturalandırılabilmesine ilişkin olarak 06.03.2009 tarihli 2009/40 sayılı Genelge ile açıklık getirilmiştir.

Bilindiği üzere, 25.03.2010 tarihli, 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2010 yılı SUT’unda, 2008 yılında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin, fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleriyle ilgili hükümlerinde bazı değişiklikler yapıldığından, bundan böyle Kurumumuzla sözleşmeli fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren özel sağlık hizmeti sunucularında yapılacak günlük fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması, 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin, 4.5.4.F-3 numaralı maddesi hükümleri ile birlikte aşağıda belirtilen hususlara uyulmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon seansları 60 dakika olarak kabul edilir ve hastaların tedavi oldukları alanlar hasta başına en az 5 m² olmalıdır.

2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin;

EK-9/A listesi (A) ve (B) grubu içerisinde yer alan işlemler, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi veya bu hekim gözetiminde fizyoterapist tarafından; EK-9/A listesi (C) ve (D) grubu içerisinde yer alan işlemler ise fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi veya bu hekim gözetiminde uygulayıcı personel tarafından gerçekleştirilecektir.

Yine 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin, EK-9/A listesi (A) ve (B) grubu içerisinde yer alan işlemler için aynı seansta bir fizyoterapist en fazla bir hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemini; EK-9/A listesi (C) ve (D) grubu içerisinde yer alan işlemler için de aynı seansta bir uygulayıcı personel en fazla iki hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemini gerçekleştirebilir.

Tam zamanlı çalışan her bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi için fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması 2010 yılı SUT’unun, “fizik tedavi ve rehabilitasyon tanı listesi” başlıklı EK-9/A bölümünde yer alan (A) ve (B) grubu içerisindeki işlemler için saat başına 2 (iki) seans olmak üzere günlük en fazla 16 (onaltı) seans; (C) ve (D) grubundaki işlemler için ise saat başına 10 (on) seans olmak üzere günlük en fazla 80 (seksen) seans ile sınırlıdır. Yarı zamanlı çalışan hekimler için günlük yapılabilecek fizik tedavi ve rehabilitasyon seans sayısı da saat başına aynı şekilde hesaplanacaktır.

Kurumumuzla sözleşmeli fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren özel sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilecek olan günlük muayene sayısı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama sayısına dahil değildir.

SUT eki EK-8 Listesi “Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi” başlıklı bölümde yer alan tedavi işlemleri için Kurumumuz ile sözleşmeli resmi sağlık kurumları bünyesindeki nükleer tıp branşlarına yapılan ayaktan müracaatlara ilişkin sağlık hizmetleri SUT’un (4.2.1.B) numaralı maddesi doğrultusunda faturalandırılabilir.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup; aynı tarih itibariyle de 2009/40 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.(*)        2014/10 sayılı Genelge ile 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.