T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/94 (*)

 

Tarih:  06.08.2010

Konu:  2010 Yılı İk. Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları

 

Bilindiği üzere, 05.02.2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28.01.2010 tarihli ve 5951 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 11 . maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 26 . maddenin bir. fıkrasında, Kanunun 4 . maddesinin bir. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine, 2010 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylık tutarlarının, 2010 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere, 55 . maddeye göre 2010 yılı Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranında artırılarak ödeneceği,

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 09.07.2010 tarihli ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2010/654 sayılı Kararı eki "Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 08.02.2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" ile 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 . maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,059445 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemelerle ilgili olarak tahsis mevzuatında meydana gelen değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

 

1.GELİR VE AYLIKLARIN ARTIRILMASI

1.1-506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlar ile 5510 sayılı Kanuna göre ödenen gelir ve aylıklar 2010 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere 2010 yılının bir. altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı olan % 3,59 (0,0359) kadar artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanacaktır.

1.2-2010 yılı Temmuz ödeme döneminde ödemeler sisteminde yer alanların gelir ve aylıkları, 2010/Temmuz ödeme dönemi itibariyle geçerli olan % 3,59'luk (0,0359) artış oranı uygulanmak ve ek ödeme hesaplanmak suretiyle Genel Müdürlükçe Temmuz ödeme döneminde ödenecek olup, bu dönem itibariyle herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır.

 

2.EK ÖDEMENİN HESAPLANMASI

01/07/2010 tarihinden itibaren, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 . maddesi uyarınca aylık katsayı 0,059445 olarak belirlendiğinden, 5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre, 2010 yılının ik. altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;

-557,04 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5'i,

-557,04 TL'den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4'ü,

üzerinden hesaplanacaktır.

 

3.GELİR VE AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

3.1-2010 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 5510 sayılı Kanunun 27 ., 29 ., 33 . ve geçici 2 . maddelerine göre 2010 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları,

-2010 yılı Ocak ödeme döneminde;

1298.70                (dahil) TL ve daha az olanlar 60 TL tutarında,

1298.71                TL ve üzerinde olanlar % 4.62 oranında,

-2010 yılı Temmuz ödeme döneminde ise % 3,59 (0,0359) oranı kadar,

artırılarak ödenecektir.

3.2-5510 sayılı Kanunun 3 . maddesinin 29 . fıkrasında belirtilen "Güncelleme Katsayısı", her yılın Aralık ayına göre TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki (TÜFE) değişim oranının % 100'ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) % 30'unun toplamına (1) tam sayısının ilave edilmesiyle hesaplanmakta olup, TÜİK tarafından 2009 yılında gerçekleşen TÜFE % 6,53, GH ise %- 4.7 olarak açıklanmıştır.

Bu durumda, Kanunun 29 . maddesinin son fıkrası uyarınca TÜFE veya GH'nın eksi olduğu yıllarda eksi değerler sıfır olarak alınacağından, eksi çıkan GH güncelleme katsayısının hesabında dikkate alınmamış ve 2009 yılı için güncelleme katsayısı 1.0653 olarak belirlenmiştir.

3.3-İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2010/Temmuz ve sonrası olanların son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı 2010 yılının bir. altı aylık dönemi için TÜFE'deki değişim oranı olan % 3,59 (0,0359) uygulanarak belirlenecektir. Son takvim ayı 2010 yılının ik. yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2010 yılı Ocak ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır.

 

4.ALT SINIR GELİR/AYLIKLARI

2010 yılında malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine Kanunun geçici 2 . maddesine göre bağlanacak aylıklarda esas alınacak alt sınır yaşlılık aylığı miktarları 19.02.2010 tarihli 2010/30 sayılı Genelgede belirtilen miktarlar olup, ölen 4 (a) sigortalılarının hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları alt sınırı aşağıda belirtilmiştir.

4.1- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları ile Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

 

AYLIĞIN ORANI

2010/OCAK AYLIĞI (TL)

2010/TEMMUZ AYLIĞI (TL)

%80

563,25

583,47

%60

410,51

425,25

%30

205,26

212,63

%45

307,89

318,94

 

4.2- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

 

AYLIĞIN ORANI

2010/OCAK

2010/TEMMUZ

AYLIĞI (TL)

AYLIĞI (TL)

%80

558,29

578,33

%60

407,20

421,82

%30

203,61

210,92

%45

305,41

316,37

 

4.3- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması (4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi + 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi) halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

 

AYLIĞIN ORANI

2010/OCAK

2010/TEMMUZ

 

 

 

AYLIĞI (TL)

AYLIĞI (TL)

%80

244,96

253,75

%60

183,71

190,31

%30

91,86

95,16

%45

137,79

142,74

 

 

SEÇİMLE GELEN BAŞKANLAR

MAKAM TAZMİNATI

TEMSİL TAZMİNATI

GÖREV TAZMİNATI

Büyükşehir

Belediye

Başkanları

7000 x 0,059445 = 416,12

17000 x 0,059445 = 1.010,57

 

 

 

İl Belediye Başkanları

6000 x 0,059445 = 356,67

 

 

 

15000 x 0,059445 = 891,68

İlçe ve İlk Kademe Belediye Bşk.

3000 x 0,059445 = 178,34

 

 

 

9000 x 0,059445 = 535,01

Diğerleri (belde, kasaba bld.bşk)

1500 x 0,059445 = 89,17

 

 

 

7500 x 0,059445 = 445,84

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

_______________________________________________________________________

(*)         2011/58 sayılı Genelge ile 22.07.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.