T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/86 *

 

Tarih: 14.07.2010

Konu: Danıştay Kararı

 

Kurumumuz aleyhine kontakt lens ile ilgili açılan dava neticesinde; Danıştay Onuncu Dairesinin 14.05.2010 tarih ve E.2009/4575 sayılı kararı ile 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Gözlük cam ve çerçevesi başlıklı” 20.3.8 maddesinin sekizinci fıkrasındaki “Kontakt lens bedelleri Kurumca karşılanmaz.” ifadesinin yürütmesinin durdurulmasına”karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinde “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü doğrultusunda, Kurumumuz kapsamındaki kişilerin 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği dönemine ait 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği öncesinde kullanmış oldukları kontakt lens bedellerinin ödenebilmesi için;

“Konjenital katarakt nedeni ile opere olmuş afak olgularda heyet raporuna istinaden ve raporda belirtilmek şartıyla saf silikon kontakt lensler bilateral ve/veya unilateral kontakt lens bedelleri Kurumca karşılanır. Kontakt lensler çocuk gözlerinin hızlı büyümesi refraksiyon düzeylerinin hızlı değişmesi ve saf silikon kontakt lenslerin gözde yan etkilere yol açacak şeklinde kirlenme riskinin olması nedeni 6 (altı) yaşına kadar 6 (altı) ayda bir değiştirilebilir. 6 yaşından sonra afaki devam ettiği takdirde heyet raporu ile aylık sık replasmanlı kontakt lenslerin bedeli Kurumca karşılanır. İlk verilen afaki raporu 2 (iki) yıl geçerlidir.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu genelge 23.06.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

* 2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.