T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/83

 

 

Tarih: 07.07.2010

Konu: Banka promosyonları

  

Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin Bankomat 7/24 sistemi aracılığı ile ödenmesine ilişkin olarak 15.04.2007 – 15.04.2010 tarihini kapsayan protokol 13.03.2007 tarihinde, ek protokol ise 25.05.2007 tarihinde imzalanmış olup, süresi 15.04.2010 tarihinde sona ermiştir. 15.04.2010 tarihinden sonra personel ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenebilmesi amacıyla Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi gereği Komisyon oluşturulmuş, 26.02.2010 tarihinde bankalardan kapalı zarf ve açık artırma usulüyle teklif alınmış, Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatının maaş ve diğer ödemelerine aracılık yapacak olan banka, en yüksek promosyon teklifinde bulunan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. olarak belirlenmiştir. Banka ile 06.04.2010 tarihinde protokol imzalanmıştır.

Banka promosyonlarına ilişkin Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesinin 4. maddesine göre promosyonlardan birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılan tutarların, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. Aynı maddeye göre yapılacak harcamaların birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamaları ihtiva etmesi; çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, işyerlerinde verim ve çalışanların memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini artırıcı amaçlarla ortak kullanım alanları için sarf edilmesi zorunlu olup bu tutarların belirlenen amaçlar dışında kullanılmaması ve yıl içinde yapılan harcamaların merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından denetlettirilmesi gerekmektedir.

Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda hazırlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Aylık Ödemelerine İlişkin Banka Promosyonu Kurum Payının Kullanılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Kurum Başkanlık Makamının 23.06.2010 tarihli OLUR’ları ile yürürlüğe girmiş olup söz konusu promosyon Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde kullanılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.