T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/74

 

Tarih: 23.06.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. ve 5.1.j.Maddelerine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. ve 5.1.j. maddelerine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 24.06.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-)Bedeli Ödenecek İla ç lar Listesi (Ek-2/D)'ye Eklenen İlaçlar

2-)Bedeli Ödenecek İla ç lar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar

3-) Bedeli Ödenecek İlalar Listesi (Ek-2/D)’ye Eklenen İlaçlar