T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/68

 

Tarih: 25.05.2010

Konu: Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri

 

Alman sosyal güvenlik mevzuatında 01.01.1986 tarihinde yapılan değişiklikle çocuk yetiştirme sürelerinin de sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile 01.01.1921 tarihinden sonra doğan kadınların Almanya’da 31.12.1991 tarihine kadar dünyaya getirdikleri ve 12 aydaki bakımını Almanya’da gerçekleştirdikleri her çocuk için bir yıl, 01.01.1992 tarihinden itibaren ilk 36 aydaki bakımını Almanya’da gerçekleştirdikleri her çocuk için üç yıl sigortalı hizmet süresi kazanmaktadırlar.

Söz konusu sürenin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi için çocuğun Almanya’da yetiştirilmesi esastır. Çocuk yetiştirme süresi çocuğun doğum tarihini takip eden ay başından itibaren tanınmaktadır. Çocuk, Almanya dışında doğsa bile doğumundan itibaren bir yıl içerisinde Almanya’ da ikamet ederse ikamet edilen süre dikkate alınarak çocuk yetiştirme süresi tanınmaktadır.

Birden fazla çocuk yetiştirilmesi halinde her çocuk için ayrı ayrı çocuk yetiştirme süresi kazanılmaktadır. İkiz çocuk yetiştirilmesi halinde de, her bir çocuk için ayrı ayrı çocuk yetiştirme süresine hak kazanılmaktadır.

Çocuk yetiştirme sürelerinden çocuğu Almanya’da yetiştiren anne ve babalar, üvey anne ve babalar, çocuğun bakımını üslenen büyük anne veya büyük baba yada akrabalar yararlanabilmektedirler.

Çocuk yetiştirme sürelerinden çocuğun bakımı ile daha çok ilgilenen ebeveyn, çocuğun bakımı ile annenin ve babanın müştereken ilgilenmesi halinde ise çocuk yetiştirme sürelerinden anne faydalanabilmektedir. Çocuk yetiştirme sürelerinden babanın yararlanmak istemesi halinde annenin ve babanın birlikte beyanda bulunmaları gerekmektedir.

01.01.1986 tarihinden sonra Almanya’daki primlerini alarak hizmetlerini tasfiye eden sigortalıların çocuk yetiştirme süreleri de tasfiye edilmekte ancak, anılan tarihten önce Almanya’daki primlerini alarak hizmetlerini tasfiye etmiş sigortalıların çocuk yetiştirme süreleri, geçerli hizmet olarak kabul edilmektedir.

22.07.2009 tarihinde Alman mevzuatında yapılan değişiklik ile çocuk yetiştirme süreleri bulunan ancak, Alman mevzuatı gereğince yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan en az 60 aylık prim ödeme süresi şartını Türkiye’deki ve Almanya’daki hizmetleri ile birlikte 65 yaşını bitirecekleri tarihe kadar dolduramayanlara, eksik sürelerini borçlanarak 60 aylık prim ödeme şartını yerine getirip yaşlılık aylığı alma imkanı getirilmiştir.

1947 yılında doğanlar ile söz konusu tarihten sonra doğan ve çocuk yetiştirme süresine sahip olanlar, yaşlılık aylığına hak kazanacakları yaşlarını dolduracakları tarihe kadar borçlanarak, eksik prim ödeme sürelerini doldurabileceklerdir.

Almanya’da çocuk yetiştirme süreleri bulunanlardan Almanya’da çalışmış olanlar, bağlı bulundukları Alman sigorta kurumlarına, çalışması bulunmayanlar ise ekteki tabloda birinci sırada belirtilen Alman sigorta kurumuna çocuklarının da kayıtlı olduğu nüfus kayıt örneğini ekleyecekleri bir dilekçe ile müracaat ederek öncelikle çocuk yetiştirme sürelerini tespit ettirmeleri gerekmektedir.

Borçlanmak isteyenlerin, aylık bağlanması için gerekli olan yaş şartının yerine getirecekleri tarihten en erken altı ay önce ilgili Alman sigorta kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu gün borçlanacak olanlar borçlanmaları gereken her ay için 79,60 Avro ödeyeceklerdir.

Alman kurumlarınca çocuk yetiştirme süreleri tespit edilmiş bulunanlardan borçlanma yapmak isteyenler, nüfus kayıt örneklerini ekleyecekleri taleplerini açıkça belirtecekleri bir dilekçe ile Alman sigorta kurumlarına müracaat edeceklerdir. Alman sigorta kurumları varsa hizmet birleştirmesi yaptıktan sonra borçlanılacak ay sayısı ile yaşlılık aylığına ilişkin bilgi vereceğinden talep sahiplerinin varsa Türkiye’deki hizmetlerini de dilekçelerinde belirtmeleri hususunda uyarılmaları gerekmektedir.

“Çocuk Yetiştirme Sürelerinin/Çocuk Yetiştirmeden Dolayı Dikkate Alma Sürelerinin Tespiti Dilekçesi” (V 800 formu ) ile “Hizmetlerin Toplanma Dilekçesi” (V 100 Formu) Kurumumuzun sgk.net(intra)/uygulamalar/yurtdışı/formülerler bölümünde “Doğum Borçlanması” başlığı altında yayımlanmıştır. Formların talep halinde ilgililerce eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulması ve imzalanmasından sonra talep sahiplerince ilgili Alman sigorta kurumlarına yollanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ek:

Alman sigorta kurumlarının adreslerini gösterir tablo (1 sayfa)

ALMAN SİGORTA KURUMLARININ ADRESLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

SIRA NO

SİGORTA KURUMU ADI VE ADRESİ

1

DEUTSCHE RENTENVERSİCHERUNG NORDBAYERN

Auslandsrefart

95440 BAYREUTH / ALMANYA

2

DEUTSCHE RENTENVERSİCHERIJG BUTND Abteilung İntemationale Aufgaben und Beratungsdienst

1074 BERLİN / ALMANYA

3

DEUTSCHE RENTENVERSİCHERUNG KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE PİEPERSTRASSE 14-28

44789 BOCHUM / ALMANYA