T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010 / 61 (*)

 

Tarih: 07.05.2010

Konu: İlan yoluyla tebliğ ve gayrimenkul satış ilanı

 

6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan borç tebliğlerinin ilan tahtasına asılması veya ilan yoluyla yapılması ile gayrimenkul satış ilanlarının yerel gazetede veya Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerde ilan edilmesine ilişkin parasal limitlerde uyulması gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1- Borcun ilanen tebliği

6183 sayılı Kanunun 8. maddesinde; “Hilafına bir hüküm bulunmadıkça, bu Kanunda yazılı müddetlerin hesaplamasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.” hükmü yer almaktadır.

Yine, Maliye Bakanlığınca yayımlanan 393 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ilanların parasal limitleri yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 6183 sayılı Kanun uyarınca borç tebliği işlemlerinde ilan yoluyla tebliğe gidilmesinin gerektiği durumlarda, tebliğe konu borç tutarının (asıl+gecikme cezası, gecikme zammı) 1.500,00 TL’den az olması halinde, gazete yoluyla ilanen tebliğ yapılmaksızın ilan yazısının (tebliğ evrakı) sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünün ilan asmaya mahsus ( ilan tahtası) mahallinde asılması suretiyle ilanen tebliğ işlemi yapılacaktır.

İlan yoluyla tebliğ edilecek borç tutarının (asıl+gecikme cezası, gecikme zammı) 1.500,00 TL (dahil) ile 150.000,00 TL arasında olması halinde, ilanın sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünün bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayınlanması, borç tutarının (asıl+gecikme cezası, gecikme zammı) 150.000,00 TL ve üzerinde olması durumunda ise mahalli gazetelerin yanı sıra Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde de ayrıca yayınlanması gerekmektedir.

2- Gayrimenkullerin satış ilanı

6183 sayılı Kanunun 93. maddesinde; “Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartıyla ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Vekaletince tayin olunur.

İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir.

İlanın birer örneği borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.” hükmü yer almıştır.

Yine, Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesinin 6. fıkrasında; biçilen rayiç değeri, Kurumca belirlenen limitin üstünde olan gayrimenkullerin satış ilanlarının, mahalli gazeteden başka, ayrıca Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin birinde yayınlanacağı, hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler uyarınca, 6183 sayılı Kanunun 93. maddesi ve ilgili Yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Kurumumuzca biçilen rayiç değeri 500.000,00 TL (dahil) üzerinde olan gayrimenkul mal satışlarının Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ayrıca ilan edilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, biçilen rayiç değeri 500.000,00 TL’nın üstündeki gayrimenkul mal satışlarında, mahalli gazete ile yukarıda açıklanan esaslar dairesinde yapılan ilandan başka Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde de ayrıca ilan edilecektir.

İlan yoluyla tebliğ işlemleri ile gayrimenkul satış ilanlarında yer alacak diğer usul ve esasların 10.01.1995 tarihli, 16-103 Ek ve 27.04.2004 tarihli, 16-315 Ek sayılı Genelge ile 25.06.1999 tarihli, 458127 sayılı Genel Yazıda belirtildiği şekilde yapılmasına devam edilecektir.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 


(*)      2011/53 sayılı Genelge ile 21.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.