T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Tarih: 07.04.2010

Konu : KADİM Servisleri İş ve İşlemleri

GENELGE

2010/47(*)

I- Genel Açıklamalar

Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda 2008 yılından itibaren aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede;

a)   Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün portör muayenelerine ilişkin 2005/9 sayılı Genelgesinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 126 . maddesine atfen; “Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren işler ile sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönüyle belli periyotlarda kendilerini muayene ettirerek sıhhi rapor alma mecburiyetlerinin bulunması” hükmüne istinaden, Kurumumuz ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan çalışmalar sonucunda; “Portör muayene çizelgelerine T.C. Kimlik Numaralarının da kaydedilerek düzenlenen listelerin, Kurumumuza manuel ya da bilgisayar ortamında gönderilebileceği” konusunda mutabakata varılmıştır. Anılan Genel Müdürlükçe sağlık il müdürlüklerine “Portör muayene listelerinin taşradaki sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmesi”ne ilişkin talimat verilmiştir. 01/05/2008 tarihinden itibaren ünitelerimize duyurulan bu uygulama devam etmektedir.

b)   13/07/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğin;

6 . maddesinde; “Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü, her türlü özel veya resmi konaklama yerleri ile il özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri ve dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinde bulunan sorumlu işleticinin kimlik bilgileri, o tesis açılmadan önce sahip veya kanuni temsilci veya kiracısı tarafından iki örnek “İşletici Kimlik Bildirme Belgesi”ne yazılarak en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir” (Form 1),

8 . maddesinin (b) alt başlıklı bölümünde ise; “Her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinin sorumlu işleticileri tarafından, buralarda veya geçici olarak çalıştırılanların kimlik bilgileri, çalışanlara ait kimlik bildirme belgesine yazılarak üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir” (Form 2),

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, 26/05/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 . maddesi ve aynı Kanunun ek 2 . maddesiyle “Bu Kanunun 4 ve 6 . maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgilerinin, genel kolluk kuvvetlerince ilgili sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine bildirileceği” hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Kurumumuz ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerince yapılan çalışmalar sonucunda; “İlgili Yönetmelikte bahsi geçen işletici ve çalışanlardan temin edilen kimlik bildirme formlarına T.C. Kimlik Numarası hanesinin

de dahil edilmesi ve bu formların il emniyet müdürlükleri veya semt karakolları ile il/ilçe jandarma komutanlıklarından alınabileceği” konusunda mutabakata varılmış olup, bu doğrultuda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca taşra birimlerine aynı doğrultuda talimat verilmiş olup, 2008 yılı Temmuz ayından bu yana uygulama devam etmektedir.

c)   31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 8 . maddesinin yed. fıkrası ile “Bankalar ile kamu idarelerince yapılan
işlemlerde, işlem yapılan kişilerin sigortalılık kontrollerinin yapılması ve sigortasız olanların
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi” hükmü getirilmiştir.

Buna göre, 28/09/2008 tarihli ve 27011 Resmi Gazetede yayımlanan “5510 Sayılı Kanunun 8 . Maddesinin Yed. Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ” kapsamında tüm bankalar ve 14 kurum ve kuruluşdan 2008 yılı Ekim ayından itibaren “kimlik ve mesleki bilgiler” alınarak sigortalılık kontrolü yapılmaya başlanmış olup,uygulama devam etmektedir.

d)  5510 sayılı Kanunun 59 u. maddesinin yed. fıkrasında “Kamu idarelerinin
denetim elemanları kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları soruşturma, denetim ve
incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek, sigortasız
çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır. Bu kurumlar ayrıca kendi mevzuatları gereğince
yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında bu Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas
kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi sonucunu doğuran tespitlerini de en
geç bir ay içinde Kuruma bildirirler. Kurum bu bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal işlemi
yapar” hükmü yer almıştır.

27/09/2008 tarihli ve 27100 sayılı Resmi Gazetede “Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak, uygulamanın ne şekilde yapılacağı konusunda kamu denetim elemanlarına 2008 yılı içerisinde Ankara’da eğitim verilmiş olup, söz konusu Yönetmelik uyarınca, kamu idarelerinin kendi mevzuatları doğrultusunda yapmış oldukları denetimler esnasında tespit ettikleri kayıt dışı çalışanlar ile ilgili bilgiler ünitelerimize gönderilmektedirler.

Yukarıda belirtilen uygulamalarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla; 18.11.2008 tarihli ve 2008-97 sayılı “Kayıt Dışı İstihdam” konulu Genelge ve 16.01.2009 tarihli ve “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Servisleri” konulu Toplu Talimat çıkarılarak, yukarıda belirtilen işlemlerin yürütümünün sağlanması için her ünitede “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Servisleri”nin kurulması talimatlandırılmıştır.

2- Uygulama Usul ve Esaslarının Yeniden Belirlenmesi

Uygulamanın başladığı tarihten itibaren ünitelerimizce tereddüt edilen ve yazılı olarak dile getirilen hususlar ile 04-07.01.2010 tarihlerinde KADİM ve Tescil Servisi personeline Ankara’da verilen eğitimde dile getirilen sorun ve önerilerin değerlendirilmesi sonucunda; kayıt dışı istihdamla mücadele işlemleri çerçevesinde alınacak bilgilerin sorgulanması ve kayıt dışı istihdama ilişkin tespitlerle ilgili işlemler aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecektir.

2.1- KADİM servislerinin yapılandırılması, bilgilerin alınması ve sorgulama yapılması

2.1.1- Servisin yapılandırılması

a)     KADİM Servisinde görev yapan personele PC bilgisayar temin edilecek ve bu bilgisayarların kamu kurumlarının internet sitelerine erişimi için “internet yetkisi” ile CD ve taşınabilir bellekle alınacak bilgilerin PC bilgisayara aktarımı için yetki alınması sağlanacaktır.

b)    Servis personelinin kamu kurum ve kuruluşları ile telefonla irtibat sağlamalarının temini için servise şehir içi görüşmeye açık telefon tahsis edilecektir.

c)   Servis personelinin kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etmeleri için ünite
araçlarından yararlanmaları konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır.

ç) ALO 170 İhbar Hattı ve BİMER işlemlerinden kayıt dışı istihdamla ilgili olanlar dışındaki işlerin yürütümü ve sonuçlandırılması, ünite imkanları da dikkate alınarak servis işlemlerinden ayrı olarak diğer servislerce yürütülecektir.

d)  Servis işlemlerinde özellikle Kurum mevzuatına hakim kişilerin görevlendirilmesine
özen gösterilecektir.

2.1.2- Bilgilerin alınması

a) Genel olarak

k)      Tebliğ, genelge veya toplu talimat hükümlerine rağmen bilgi gelmeyen kurum ve kuruluşların aylık bazda kontrolleri yapılarak, öncelikle bu kurum ve kuruluşların ildeki birimiyle telefonla irtibata geçilmesi, sonuç alınamaması durumunda bu kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi, bundan da sonuç alınamaması durumunda yazılı olarak bilgilerin istenmesi sağlanacaktır.

l)         Belli periyotlarda; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile toplantılar düzenlenerek, konunun önemi ve bilgi istenmesinin yasal dayanaklarının anlatılması suretiyle bilgilerin zamanında ve tam alınması yoluna gidilecektir.

m)     İllerde yukarıda belirtilen yollarla bilgi alınamayan kurum ve kuruluşları Valiliklere bildirilerek, gerekirse Valiliklerin koordinasyonunda toplantı yapılması ve bu yolla bilgilerin alınması sağlanacaktır.

aç) Yukarıda belirtilen girişimlerden sonuç alınamaması durumunda, bilgi alınamayan kurumlar dönemler itibarıyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne (İzleme Değerlendirme Bilgilendirme ve Kontrol Daire Başkanlığı) bildirilecektir.

b) Portör muayene listeleri

Bilindiği üzere, portör muayenesi ilk defa işe başlamadan önce yapıldığı gibi çalışma sırasında belli periyotlarda da yapılmaktadır. İlk defa işe başlamak için yapılan portör muayenelerinden sonra fiilen çalışmaya başlanmadığı durumlar da olabileceği dikkate alınarak, Genelgenin (1) numaralı ekinde yer alan yeni formata göre bilgilerin alınması için bu format ildeki sağlık müdürlüklerine gönderilecektir.

c) Kimlik bildirme formları

Kimlik bildirme formlarındaki bilgilerde eksiklik olması durumunda, ilgili birimlere eksik bilgilerle formların gönderilmemesi konusunda yazılı olarak hatırlatma yapılacak, formlarının il emniyet müdürlüğü (veya karakollar) ve il/ilçe jandarma komutanlığından gelmemesi durumunda, bizzat ilgili birime gidilerek gerekirse elden alınması sağlanacaktır.

ç) 5510 sayılı Kanunun 8 . maddesinin yed. fıkrası gereğince alınacak bilgiler

ça) Bankalardan alınan bilgiler

Bankalardan alınan bilgilerin, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce sigortalılık kontrolü toplu ve elektronik ortamda yapılmış olarak ünitelere bildirilmesi nedeniyle, KADİM servislerince bu bilgiler için ayrıca sigortalılık ve işyeri sorgulaması yapılmadan ünitelere açılan ekranlardan dökümleri alınacaktır. Tescilsiz olduğu tespit edilen bu kayıtlardan, kayıtdışı çalıştığı tespit edilen kişilerin; “Kanunun 53 . maddesi hükümleri dikkate alınarak birden fazla sigortalılık statüsüne tabi çalışmalarının bulunup bulunmadığı ve Kurumdan gelir/aylık alıp almadıkları” hususu KADİM servislerince ayrıca sorgulanacaktır.

çb) Kamu kurum ve kuruluşları

Bankalar dışında ünitelere kamu kurum ve kuruluşlarınca manuel olarak intikal ettirilen bilgilerden, KADİM servislerince öncelikle ilgili ekranlardan kontroller yapılarak, kişilerin Kuruma kayıtlı olup olmadıkları araştırılacak ve Kuruma kayıtlı olmayanların tespiti yapılacaktır.

d) Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespit sonuçları

oo)   5510 sayılı Kanunun 59 u. maddesinin yed. fıkrası gereğince yayımlanan “Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, ünitelere intikal eden kamu denetim elemanlarınca 5510 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetim sonuçları doğrudan KADİM servislerine iletilecek ve bu servislerce de denetim sonuçlarının gereği yapılmak üzere işveren servislerine gönderilmesi sağlanacaktır.

pp)   İşveren servislerince, tespitlerin sonuçlandırılmasını müteakip yapılan işlemlerle ilgili istatistiki bilgiler Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere KADİM servislerine intikal ettirilecektir.

qq)   Kamu idarelerince kendi mevzuatları doğrultusunda hazırlanan programlara göre denetim yapıldığından kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespit sonuçlarının rutin bir şekilde aylık olarak ünitelere gelmesi beklenmeyecektir.

2.1.2- Sorgulama yapılması

a) Genel olarak

KADİM servislerince; portör muayene listeleri, kimlik bildirme formları ve 5510 sayılı Kanunun 8 . maddesinin yed. fıkrası gereğince kamu idarelerince gönderilen mesleki bilgilerden, öncelikle; bilginin alındığı tarih itibarıyla kişilerin Kurumumuza kayıtlı olup olmadıkları konusunda T.C. kimlik numaraları bazında sorgulamalar yapılacaktır.

Buna göre,

-  5510 sayılı Kanunun 4 . maddesinin bir. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında olanlar,

-  Gelen bilgilerde kayıtlı kişilerin zorunlu çalışma dışında isteğe bağlı ve tarım sigortasına tabi prim ödeme veya çalışmaları da olabileceği dikkate alınarak, gelen bilgilerden bu tür çalışma olduğu belirtilmemiş olsa da;

Gerek Kanunun yürürlük tarihinden önce Kanunun 4 . maddesinin bir. fıkrası (a) ve (b) bendi gerekse Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunun 4 . maddesinin bir. fıkrası (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler,

Tarım sigortalılığında ise; 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdiyle tarım işlerinde süreksiz çalışanlar ile tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

-   Gelen bilgilerden “çalışmama” veya “ev hanımı” beyanları karşısında bakmakla
yükümlü olup olmadıklarının tespiti amacıyla bu kişiler,

-  İşverenler,

-  Kişilerin aylık almadıkları,

için sorgulamalar, Kurumumuz “İntranet” (http://sgknet/) bilgisayar sitemine girilerek yapılacaktır.

Diğer taraftan, Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (c) bendi kapsamında kamu görevlilerinden isteğe bağlı prim ödeyenlerle ilgili işlemler bilgisayar ortamında yürütülmediğinden bu kapsamda olanlarla ilgili sorgulama yapılmayacaktır.

Ayrıca;

k)       Portör muayene listeleri ile kimlik bildirme formları 5510 sayılı Kanunun 8 . maddesinin yed. fıkrası kapsamında olmadığından, alınan bu bilgilerden Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemler için de işlem yapılacaktır.

l)         Gelen bilgilerden sorgulama yapılmasına imkan vermeyecek şekilde eksik bilgilerin olması durumunda, öncelikle bilgilerin tamamlattırılması yoluna gidilecektir.

ac)   Sorgulama yapılması esnasında; bir kişinin gönderilen bilgilerindeki işyerinin, sigortalılık statüsü (4/a, 4/b, 4/c) veya sigortalılık türünün (zorunlu, isteğe bağlı veya tarım) farklılık arz etmesi durumunda, KADİM servislerince kişinin öncelikle Kuruma kayıtlı olduğu kabul edilecek olmakla birlikte, kişinin durumunun netleştirilmesi için KADİM servislerince ilgili servislere yazılı olarak gönderilecektir.

aç) Yapılan sorgulamalarda, listede kayıtlı bir kişinin aynı işverenin farklı işyeri dosyasından kayıtlı olması durumunda, aynı işverenin birden fazla işyerinden ayrı ayrı bildirim yapılması gerektiğinden bu yönüyle araştırılması için konu yazılı olarak işyeri ve sigortalı bazında işveren servislerine bildirilecektir.

ad)  Sorgulama yapıldığı dönem itibarıyla; gelen bilgilerden kişinin tescilsiz olduğu tespit edilmekle birlikte yapılan sorgulamalarda, kişinin daha önceki bir tarihte çıkışının yapıldığının görülmesi durumunda, bu kişi kayıt dışı olarak değerlendirilecek ve buna göre işlem yapılması sağlanacaktır.

Örneğin; 2010 yılı Mart ayında kayıtlara intikal eden listede kayıtlı kişinin 2010 yılı Ocak ayında işten çıkışının verildiğinin görülmesi durumunda; bu durum, kişinin çıkışı verildikten sonra çalışmaya başlaması ve bu çalışmanın Kuruma bildirilmemesi olarak değerlendirilecektir.

ae)   Gelen bilgilerde; ilgili kamu idaresinin tutanağı ile çalışmanın belirlenmesi durumunda; tutanak tarihi ile çalışma tarihi arasında bir aylık dönemden fazla bir süre yoksa tutanakta belirtilen tarih “işe giriş tarihi” kabul edilecek ve ayrıca bir işlem yapılmasına gerek duyulmayacaktır. Ancak, tutanakta belirtilen işe başlama tarihi ile tutanak tarihi arasında bir aydan fazla bir sürenin geçmiş olması durumunda 5510 sayılı Kanunun 86 . maddesi gereğince konu yazılı olarak sigortalı bazında mutlaka sosyal güvenlik kontrol memurları servisine intikal ettirilecektir.

af)  Yapılan sorgulama sonucunda, Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (b) bendi kapsamında (tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) olması gerektiği anlaşılanlar hakkında aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için durum sigortalı tescil servislerine bildirilecek ve bu servislerce de;

-   Gerçek veya basit usulde ticari faaliyette bulunduğu anlaşılanların vergi kaydının oluşturulabilmesi için vergi dairelerine, mesleği gereği vergiden muaf olduğu anlaşılanların ise esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğüne örneği Kurumca hazırlanacak yazılarla durumları bildirilerek bunların sigortalı tesciline esas kayıtlarının oluşturulması,

-   Kişinin şirket ortağı olduğunun anlaşılması durumunda, 5510 sayılı Kanunun 4 . maddesinin bir. fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince sigortalı olması gereken şirket ortakları ticaret sicil memurluğu ile kişinin ortak olduğu şirketlere sorularak bunların tescillerinin yapılması, sağlanacaktır.

ag) Gelen bilgilerden kişinin 5510 sayılı Kanunun geçici 20 . maddesi kapsamında olduğunun anlaşılması durumunda, KADİM servislerince ilgili sandıklarla yazışma yapılarak beyanın veya gelen bilginin doğru olup olmadığının teyidi sağlanacaktır.

ağ) Yapılan sorgulamada kişinin 5510 sayılı Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının; (a) veya (b) bendi kapsamında çalıştığı, aynı zamanda da (c) bendi kapsamında kaydının bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, Kanunun 53 . maddesi gereğince kişinin 4/c bendine tabi sigortalılığı geçerli olacağından bu sigortalılar hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Bu durumda, 4/c dışında diğer statülerdeki çalışmalar için de prim yatırıldığının anlaşılması halinde, 5510 sayılı Kanunun 89 u. maddesinin üç. ve dörd. fıkraları gereğince işlem yapılacaktır.

ah) KADİM servislerince belediye veya il özel idarelerinden gelen ruhsatların sorgulanması sırasında kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanın 5510 sayılı Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (b) bendi kapsamında Kuruma kaydının bulunmadığının tespiti durumunda, bu işyerlerinde faaliyetlerin sadece işyeri sahibi ile yürütülmeyeceği ve hizmet akdiyle (4/a kapsamında) çalışanların da olabileceği düşüncesiyle işyeri sorgulama ekranlarından işyerinin tescilli olup olmadığı ile bu işyerinden sigortalı bildirimi yapılıp yapılmadığı sorgulanacak, işyerinin Kurumumuzca tescil edilmediğinin ve buradan da herhangi bir sigortalının bildiriminin yapılmadığının anlaşılması halinde gerekli incelemenin yapılabilmesi için durum bir yazı ile sosyal güvenlik kontrol memurları servisine iletilecektir.

aı) KADİM servislerince, vergi dairelerinden “yoklama fişleri”nin alınması durumunda; alınan bu fişlerde yer alan çalışan sayısı ile (çalışanların isimleri belirtilmediğinden), aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen çalışan sayısı karşılaştırılarak, sayının mutabık olması durumunda herhangi bir işlem yapılmayacak, sayının aylık prim ve hizmet belgesindeki sayıdan fazla olması durumunda farklılık bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildirilecek, sayının yoklama fişinde fazla olması durumunda ise, ilgili işyerinin denetimi için konu sosyal güvenlik kontrol memurları servisine intikal ettirilecektir.

ai) Gelen bilgi ve belgelerden, kişinin “tarımsal faaliyette” bulunduğunun anlaşılması halinde; ekranlardan sorgulama yapılarak Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında kaydının bulunup bulunmadığının, ayrıca diğer statülerde aktif sigortalılık ile kendi çalışmalarından dolayı aylık alınıp alınmadığının tespiti yapılacak, bu kapsamda sigortalılık kaydı yapılması gerekenler tescil servisine intikal ettirilecek, sigortalı tescil servislerince ise faaliyet gösterilen yerdeki ziraat odası, bulunmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerinden kayıtları olup olmadığı sorularak alınacak cevaba göre tescil işlemleri sonuçlandırılacaktır.

aj) Yapılan sorgulama sonucunda; KADİM servislerince 5510 sayılı Kanunun geçici 20 . maddesi kapsamında emekli olanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi çalıştığı tespit edilenlerin, tescillerinin yapılabilmesi için durum tescil servislerine bildirilecektir. Sigortalı tescil servisleri tarafından ise bunların almakta oldukları aylıklarından Kanunun geçici 14 . maddesi gereğince sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılabilmesi için tescilleri yapılarak ilgili sandıklara durumları bildirilecektir.

b) Portör muayene listelerinin kontrolü

ba) Portör muayene listelerinde yer alan bilgilerin kontrolü “T.C. Kimlik Numarası” bazında yapılabileceği gibi “vergi kimlik numarası” bazında da yapılabilecektir.

bb)  Sorgulama yapılırken, portör muayenelerinin yapıldığı tarihler dikkate alınarak sorgulama yapılması esas olmakla birlikte, işe başlamadan önce portör muayenesinin yapıldığı ve aradan belli bir süre geçtikten sonra çalışmaya başlandığı hususu da dikkate alınacaktır.

Örneğin; 2009 yılı Ekim ayında portör muayenesine tabi tutulan bir kişinin 2009 yılı Kasım ayında işe girişinin verilmesi halinde, yeni format listesinde portör muayenesinin de “ilk” olarak işaretlenmesi durumunda kişinin Kuruma kayıtlı olduğu kabul edilecek ve ayrıca bir araştırma yapılmasına gerek duyulmayacaktır.

bc)  Portör muayene tarihi ile işe giriş tarihi arasında bir aydan fazla bir süre olması durumunda ise, kişinin kayıtlı olduğu tespit edilmekle birlikte, gerçek işe başlama tarihinin tespiti için işverenle yazışma yoluna gidilecektir. Bu durum KADİM servislerince işveren servislerine sigortalı bazında yazılı olarak bildirilecek ve gerekli yazışma işveren servislerince yapılacaktır.

Örneğin, 2010 yılı Şubat ayında portör muayenesine tabi tutulan bir kişinin 2010 yılı Nisan ayında işe girişinin verilmesi halinde, kişinin işe başlama tarihinin tespiti için işverenle yazışma yapılması gerekecektir.

c) Kimlik bildirme formları

Kimlik bildirme formu 2 ile “işe başlama tarihi” bildirilen sigortalının, tescil sorgulamasında formda bildirilen işe başlama tarihinden itibaren bir aylık süre içinde sigortalının tescil kaydının bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, bu sigortalının tescilli olduğu kabul edilip, hakkında ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Bir aylık süreyi geçen durumlarda ise işverenle yazışma yapılması için KADİM servislerince sigortalı bazında yazılı olarak işveren servislerine bildirilecektir.

ç) Kanunun 8 . maddesinin yed. fıkrası kapsamında alınan bilgiler

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler “tutanak” şeklinde gönderilmiş ve düzenlenen tutanaklarda “işe başlama tarihi” belirtilmiş ise, tutanakta belirtilen işe başlama tarihinin tutanağın düzenlendiği tarihten bir aydan daha uzun bir süreyi kapsaması durumunda “işe giriş tarihi”nin belirlenmesi için işverenle yazışma yapılması için KADİM servislerince işveren servislerine bildirilecektir.

d) Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitler

da)  Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca gönderilen tutanak ve raporda belirtilen kişilerin ve işyerlerinin tescilsiz olduğu hususlarında ayrıca bir işlem yapılmayacak, bu tespitlerin Genelgenin “2.1.2-(da)” bölümünde belirtilen servislere intikali sağlanacaktır.

db)     Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca gönderilen tespitlerden tescili bulunmayanların aynı zamanda Kurumumuzdan aylık alıp almadıklarının sorgulaması KADİM servislerince yapılacak, Kurumdan aylık aldığı tespit edilenlerden;

- 5510 sayılı Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (a) bendine tabi çalışması olduğu anlaşılanlar için, KADİM servislerince bir yazı ile durum işveren servislerine bildirilerek, işverenler servisince işverenlere Kuruma vermesi gereken belgeleri vermesi için tebligat çekilecek, işverenlerce herhangi bir bildirim yapılmaması halinde, işveren servislerince belgeler re’sen düzenlenerek sigortalının tescil kayıtlarının oluşturulması bakımından re’sen düzenlenen sigortalı işe giriş bildirgesi sigortalı tescil servislerine gönderilecek, tescil servislerince re’sen tescil edilen sigortalının sosyal güvenlik destek primine ya da tüm sigorta kollarına tabi tutularak aylıkları hakkında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için,

- 5510 sayılı Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (b) bendine tabi çalışması olduğu anlaşılanlar ise tescil servislerine bildirilecek, tescil servislerince tescili yapılanlardan aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılacak olanlar için, durum tahsis servislerine bildirilecektir.

2.2- Kayıt dışı istihdam tespitlerinin ilgili servislere bildirimi

2.2.1- Tescilsiz sigortalılık tespiti

Kayıt dışı olarak tespit edilen kişinin statüsüne göre farklı işlemler yapılacaktır. Şöyle ki;

a)   Kayıt dışı olarak tespit edilen çalışmanın Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (a) bendi kapsamında olması halinde, KADİM servislerince sigortalı ile ilgili işlem yapılması, daha doğrusu işverene tebligat gönderilmesi için işveren servislerine bir yazı ekinde tespit gönderilecektir. Bilgi gönderilirken, “işe başlama tarihi”nin tespiti için mutlaka kamu kurum ve kuruluşundan alınan bilginin dönemi de belirtilecektir.

b)  Kayıt dışı olarak tespit edilen kişinin Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (b) bendi (tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar da dahil) kapsamında çalışmasının bulunduğunun tespiti halinde KADİM servislerince, sigortalılığı ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi için tespit sigortalı tescil servislerine gönderilecektir.

2.2.2- Tescilsiz işyeri tespiti

Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen kişinin işyerinin de tescilsiz olması durumunda; bu durum, işverene tebligat gönderilmesi için KADİM servislerince işveren servislerine bildirilecektir. Bilgi gönderilirken, “işyerinin kapsama alınma tarihi”nin tespiti için mutlaka kamu kurum ve kuruluşundan alınan bilginin dönemi de belirtilecektir.

2.2.3- Kayıt dışı çalışanın aynı zamanda Kurumdan aylık aldığının tespiti

Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen kişinin aynı zamanda Kurumdan aylık aldığının tespiti halinde, sigortalılık statüsüne göre farklı işlem yapılacaktır.

Buna göre;

a)    Kişinin Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında çalışması var ise Genelgenin “2.1.2-(db)” bölümünde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.

b)    Aylık alan kişilerden kayıt dışı çalıştığı tespit edilenlerin Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştığının anlaşılması halinde, aylıkları ile ilgili olarak 21/04/2004 tarihli ve 5335 sayılı Kanun kapsamında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için durum tahsis servislerine bildirilecek, anılan servislerce de ilgili kurum ve kuruluşlara yazı yazılarak çalışmanın başlangıcı ve süresi tespit edilerek sonucuna göre anılan Kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2.2.4- Beyan edilen/gönderilen bilgi ile sorgulama sonucunda tespitin farklı olması

Gönderilen bilgilerle, yapılan sorgulama sonuçlarının çalışma statüsü açısından farklı olması durumunda; gelen bilgilerde kişinin Kanunun 4 . maddesinin bir. fıkrasının; (a) veya (c) bendine göre çalışması varsa işverenler servisine, (b) bendine göre çalışması var ise sigortalı tescil servislerine bu bilgi gönderilecektir. Bu bilgi gönderilirken, “bilginin alındığı dönem” ve biliniyorsa vergi, meslek odası, ziraat odası, il/ilçe tarım müdürlüğü veya ticaret sicil memurluğu kayıt tarihi de bildirilecektir.

Örneğin; “Gelen bilgilerde tarım sigortalısı olduğu belirtilen kişinin yapılan sorgulamalarda bakmakla yükümlü kişi olduğunun belirlenmesi” veya “gelen bilgilerden isteğe bağlı sigortalısı olarak belirtilen kişinin yapılan sorgulamalarda tarım sigortalısı olarak tespit edilmesi” gibi…

2.2.5- KADİM servislerince yapılan sorgulamalar çerçevesinde tespit sonuçları, Genelgenin (2) ila (5) numaralı eklerine göre düzenlenerek ilgili servislere imzalı olarak gönderilmesi sağlanacaktır.

2.3- Tescil işlemleri

2.3.1- Genel olarak

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 86 . maddesinin yed. fıkrasında, özetle; “Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge ve alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılar için Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde bu belgelerin Kurumca re’sen düzenleneceği” hususuna yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 28/08/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 119 u. maddesinde de, özetle; “Kanun kapsamında sigortalı olması gerektiği halde; Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca fiilen yapılan denetimler veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitler ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler veya kamu kurum ve kuruluşları ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar ile Kanunun 8 . maddesinin yed. fıkrasına göre kamu idareleri tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiler sonucu Kuruma bildirilmediği tespit edilenlerin tescil işlemlerinin Kurumca re’sen sonuçlandırılacağı” belirtilmiştir.

Buna göre;

Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında olanlar için işverenler servislerince, gelen bilgilerde “kimlik bildirme formu 2” hariç diğer bilgilerde “işe başlama tarihi” olmadığından, işverenlere KADİM servislerince bildirilen ilgili kurum ve kuruluştan alınan bilginin dönemi de belirtilmek suretiyle, tebligat yapılarak bir ay içerisinde “işyeri bildirgesi”, “sigortalı işe giriş bildirgesi” ile “aylık prim ve hizmet belgesi”nin verilmesi istenecek, bu süre içerisinde gönderilecek “işyeri bildirgesi” ve/veya “sigortalı işe giriş bildirgesi”nde yazılı olan “işe başlama tarihi” KADİM servislerince bildirilen döneme uygun ise tescil işlemi gerçekleştirilecek, ayrıca, sigortalı tarafından işe başlama tarihine karşı bir itiraz olmadığı sürece, “işe başlama tarihi” konusunda herhangi bir inceleme yapılmayacaktır. Bir ay içerisinde tebligata cevap verilmemiş veya gönderilen “işyeri bildirgesi” ve/veya “sigortalı işe giriş bildirgesi”nde KADİM servislerince bildirilen dönemden daha sonraki bir tarih için “işe başlama tarihi” belirtilmiş ise, KADİM servislerince bildirilen dönem esas alınarak re’sen tescil işlemi yapılacaktır.

Bu durumda işveren KADİM servislerinin kayıt dışı tespiti üzerine bir aylık süre içerisinde “işyeri bildirgesi” ve/veya “sigortalı işe giriş bildirgesi”ni göndermiş olsa da ilgili işverene Kanunun 102 . maddesi gereğince idari para cezası da uygulanacak olup, işveren servislerince idari para cezası tebligatı işverene gönderilecektir.

2.3.2- Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki çalışmalar için öncelikle Kanunun 4 . maddesinin bir. fıkrasının (a) bendi, (4) numaralı alt bendi hariç (b) bendi ve (c) bendi kapsamında çalışma olup olmadığının Kurum kayıtlarından kontrolü yapılıp bu statülerde çalışmaların bulunmadığının anlaşılmasından sonra aşağıda belirtilen işlemler yapılacaktır.

-    Ziraat odası, bulunmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerinde 01/10/2008 tarihi öncesinde kaydı olan ve kayıtları halen devam ettiği tespit edilenler için Kurumumuza bilgi ve belgenin intikal ettiği tarih itibarıyla tescilleri yapılacaktır.

-    Ziraat odası, bulunmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerinde 01/10/2008 tarihi sonrasında kaydı olan ve kayıtları halen devam ettiği tespit edilenler için ise Kanunun 7 . maddesi gereğince bir yıllık tespit tarihi esas alınacağından bir yıllık süre içinde kaydı bulunanların ziraat odası, bulunmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerindeki kayıt tarihleri esas alınarak, bir yıllık bildirim süresi geçtikten sonra tespitleri yapılanların ise tespit tarihi itibarıyla tescilleri yapılacaktır.

- Ziraat odası, bulunmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerinde kaydı bulunmayanların, öncelikle oda ve müdürlüklerin kendi mevzuatları gereğince kayıtlarının yapılması sağlanacak, bu kayıt tarihleri esas alınarak tescilleri yapılacaktır.

-  Yukarıda belirtilen işlemler gerçekleştirilirken, daha doğrusu sigortalılık bildirimi ilgiliye tebliğ edildikten sonra, ilgilinin Kanunun 6 . maddesinin (k) bendi kapsamında bulunduklarının “muafiyet belgesi” ile süresi içerisinde belgeleyenlerin sigortalılıkları ise iptal edilecektir.

2.3.3-  Kanunun 4 . maddesi bir. fıkrasının (b) bendi (tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar da dahil) kapsamında olanlar için KADİM servislerince vergi, meslek odası, ziraat odası, bulunmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüğü veya ticaret sicil memurluğu kayıt tarihi bildirilmiş ise, bu tarihler esas alınarak sigortalı tescil servislerince resen tescili yapılacak ve bildirimi süresinde yapmayan kuruluşa Kanunun 102 . maddesi gereğince
idari para cezası uygulanacaktır.

Kayıt dışı olarak tespit edilen kişinin vergi dairesi, meslek odası, ziraat odası, bulunmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüğü veya ticaret sicil memurluğunda kaydının bulunmaması durumunda, sigortalı tescil servislerince bu kişilerin ilgili kuruluşlardan yasal süresi içerisinde “sigortalı işe giriş bildirgesi”nin verilip verilmediği takip edilecek, süresi içerisinde bildirim yapılmadığı taktirde re’sen tescil yapılarak bildirimi süresinde yapmayan kuruluşa Kanunun 102 . maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır

2.3.4-  Kimlik bildirme formu 2’de, “işe başlama tarihi”nin “gün/ay/yıl” şeklinde bulunması halinde işverenler servisince formda kayıtlı “işe başlama tarihi” esas alınarak re’sen tescil işlemi gerçekleştirilerek işverene bir ay süreli tebligat gönderilecek ve kayıt dışılık nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.

Formlarda, “işe başlama tarihi”nin bulunmaması veya sadece “işe başlama tarihi”nin sadece “yıl” olarak belirtilmiş olması halinde ise, Genelgenin “2.3.1” bölümünün “dörd. paragrafı”nda belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.

2.3.5-   Kimlik bildirme formları dışında, özellikle eğlence işyerlerinin denetimi sonucunda gönderilen tutanaklarda aynı işyeri ve çalışan için “işe başlama tarihi”nin farklılık arz etmesi durumunda, tutanakta belirtilen tarih esas alınacak, tutanakta belirtilen işe başlama tarihinin tutanağın düzenlendiği tarihten bir aydan fazla bir süreyi kapsaması durumunda ise “işe giriş tarihi”nin belirlenmesi için konunun yazılı olarak sosyal güvenlik kontrol memurları servisine intikali sağlanacaktır.

2.3.6-   Kimlik bildirme formu 2’de “işe başlama tarihi”nin bulunmaması, ancak formun düzenlenme tarihinin bulunması durumunda, bu tarih dikkate alınmayacak olup, formlardaki bilgiler Genelgenin bu kısmının “2.3.4” bölümünün ik. paragrafı kapsamında değerlendirilecektir.

2.3.7-   Kimlik bildirme formlarından yapılacak tespitlerde, Kuruma bildirim tarihi ile bildirim formunda yer alan işe başlama tarihi arasında bir aydan fazla süre bulunması halinde

Genelgenin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere mutlaka işveren servislerince işverenle yazışma yapılacak ve konunun sosyal güvenlik kontrol memurları servisine intikal ettirilmesi sonucunda da, Kanunun 86 . maddesinin sekiz. fıkrası hükümleri dikkate alınarak tescil işlemi sonuçlandırılacaktır.

2.4-  Tescil işlemlerine itiraz

2.4.1- Genel olarak

Yapılan işlemlere her türlü itiraz; öncelikle kanıtlayıcı bilgi ve belge olması halinde ilgili servislerce değerlendirilecek, yeterli bilgi ve belge olmaması durumunda 26/11/2009 tarihli ve 2009-144 sayılı Genelgede belirtilen komisyona intikali sağlanacak ve bu komisyonca sonuçlandırılamaması durumunda itiraz sosyal güvenlik kontrol memurları servisine intikal ettirilecektir.

2.4.2- Portör muayene listeleri

Portör muayene listesinde yer alan kişinin Kuruma kayıtlı olduğunun tespiti ve işverene tebligat gönderilmesi sonucunda işverenin “ilgili kişinin işyerinde çalışmaya başlamadığı” itirazında bulunması durumunda, gönderilen listedeki kişi ile ilgili “ilk” sütununun işaretlenmesi durumunda işvereninin itirazı kabul edilecek ve ayrıca bir işlem yapılmasına gerek duyulmayacaktır.

2.5-  Re’sen tescil işlemlerinin tescil menüsüne işlenmesi

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 59 u. maddesinin; bir. fıkrasında Kurumun denetim elemanlarınca yapılacak işlemler, yed. fıkrasında ise kamu idarelerinin denetim elamanlarınca yapılacak işlemler, Kanunun 86 . maddesinin yed. ve sekiz. fıkralarında ise res’en yapılacak işlemlerle ilgili hükümlere yer verilmiştir.

Söz konusu hükümlerin uygulamasında;

-  Kanunun 59 u. maddesine dayanılarak; 04.01.2009 tarihli ve 27100 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği” ile 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı “Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik”,

-  Kanunun 8 . maddesinin yed. fıkrası gereğince çıkarılan 28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı “5510 Sayılı Kanunun 8 . Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ”,

çıkarılmış ve uygulamaların esasları ile ilgili 18.11.2008 tarihli 2008/97 sayılı ve 23/02/2009 tarihli 2009/31 sayılı genelgeler yayımlanmıştır.

Söz konusu hükümlerden de anlaşılacağı üzere; fiilen çalışması olduğu halde işveren ve sigortalılarca 5510 sayılı Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen süreler içerisinde bu bildirimlerin yapılmaması ve Kurumca bu çalışmaların tespiti halinde sigortalıların tescilleri Kurumca re’sen yapılmaktadır.

Kanunun 86 . maddesinin yed. fıkrasında da belirtildiği üzere, re’sen tescil işlemleri;

- Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca fiilen yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitler,

- Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler,

- Kanunun 8 . maddesinin yed. fıkrasının uygulamasına ilişkin olarak kamu kurum
ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiler, sonucu yapılmaktadır.

Sigortalı tescilinin, “süresinde ve beyana dayalı”/“re’sen yapılması” ayrımı; “Kanunun 102 . maddesi gereğince uygulanacak idari para cezalarının miktarının farklılık göstermesi” veya “5763 sayılı Kanun gereğince 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle işverenler için beş puanlık prim indiriminden yararlanılması için kayıt dışı çalışma olmaması şartının aranması” gibi… Kurum mevzuatı ve uygulamaları açısından önem arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen işlemler nedeniyle re’sen tescil işlemi yapılırken, ünitelerimizde “Sigortalı Tescil Servisleri”nce “Tescil İşlemleri” menüsünde yer alan “Re’sen Tescil Kodu” kutusunun karşısındaki “Seçiniz” bölümünün içerisinde bulunan “KADİM” seçeneğinin mutlaka işaretlenmesi ve 01/10/2008 tarihinden bu tarafa yapılan re’sen tescillerin de ilgili menüden güncellenmesi sağlanacaktır.

“Re’sen Tescil Kodu”na “KADİM” olarak işaretlenen kayıtların altışar aylık periyotlarda dökümleri alınarak, bu periyotta birden fazla kayıt dışı tespiti bulunan işyerinin denetimi için konu sosyal güvenlik kontrol memurları servisine intikal ettirilecek ve uygulama sonuçları tespit yapılan ayı takip eden ayın 10 u. gününe kadar Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne (İzleme Değerlendirme Bilgilendirme ve Kontrol Daire Başkanlığı) bildirilecektir.

2.6- Uygulama sonuçlarının bildirilmesi

Genelge tarihinden sonra uygulama sonuçları KADİM servislerince;

a)  Portör muayene listeleri aylık ve Genelgenin (6) numaralı ekinde yer alan formatta,

b)  Kimlik bildirme formları aylık ve Genelgenin (7) numaralı ekinde yer alan formatta,

c)  Kanunun 8 . maddesinin yed. fıkrası gereğince kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgiler üçer aylık (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık) periyotlarda ve Genelgenin (8) numaralı ekinde yer alan formatta,

ç) Kanunun 59 u. maddesi gereğince kamu idarelerinin denetim elamanlarınca yapılan tespit sonuçları üçer aylık (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık) periyotlarda ve Genelgenin (9) numaralı ekinde yer alan formatta,

d)    Genel Müdürlükçe verilen talimatlar dışında KADİM servislerinin kendi insiyatiflerinde ilde bulunan kurumlardan alınan bilgilerin üçer aylık (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık) periyotta ve Genelgenin (10) numaralı ekinde yer alan formatta,

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne (İzleme Değerlendirme Bilgilendirme ve Kontrol Daire Başkanlığı) bildirimi sağlanarak, bilgilerin zamanında ve sağlıklı gönderilmesine özen gösterilecektir.

2.7- Sorgulaması yapılan evrak ve listelerin muhafazası

Kurumumuzca belge ve evrakların saklanma ve imha süresi 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenmekle birlikte, bu Yönetmelikte belge ve evrakların saklama ve imha süreleri açıkça belirtilmemiş ve Yönetmeliğe tabi olan kurumların bu konudaki iç düzenlemelerine bırakılmıştır.

Kurumumuzca bu konuda henüz bir düzenleme yapılmamış olduğu hususu da dikkate alınarak, devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca yapılan düzenlemeler doğrultusunda KADİM servislerine gelen bilgi ve belgelerin de “bir hakkın tayini ve tespiti” ile ilgili olduğundan, ik. bir talimata kadar bu bilgi ve belgeler işlemlerin tamamlandığı tarihi takip eden 10 u. yılın sonuna kadar saklanması ve bu tarihten sonra imha komisyonlarınca imha edilmesi gerekmektedir.

2.8- Genelgeden önce Kanunun 4 . maddesinin bir. fıkrasının (b) bendinin (4)
numaralı alt bendi kapsamında yapılan tescil işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi

Kanunun 4 . maddesinin bir. fıkrasının (b) bendi kapsamında tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlarla ilgili tescil işlemleri Genelgenin “2.1.2-(ai)” ve “2.3.2” bölümlerinde belirtilen şekilde yapılacağı talimatlandırılmıştır.

Bazı ünitelerimizce bu konuda talimat olmadan özellikle “Çiftçi Kayıt Sistemi”nden bilgiler alınarak, doğrudan tescil işlemi yapıldığı ve bu yolla bazı kişilerin mağduriyetine sebebiyet verildiği anlaşıldığından, bu şekilde yapılan tesciller aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yeniden değerlendirilecektir.

a)    Öncelikle, herhangi bir araştırma yapmadan doğrudan tescilleri yapılanlarla ilgili olarak sigortalılık süresinde ve tescil tarihinde değişiklik olması gerekenler ile muafiyet kapsamında bulunduğu tespit edilenlerin durumları çıkarılan 03.03.2010 tarihli ve 3383838 sayılı yazı ile Genelgenin “2.3.2” bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda yeniden değerlendirilerek işlem yapılacaktır.

b) Yapılan değerlendirme sonucunda sigortalılık sürelerine ilişkin tescil başlangıç tarihleri değişenler ile muafiyet kapsamına girmeleri nedeniyle sigortalılıkları iptal edilenlerin durumları, ilgililere ve ziraat odalarına, bulunmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerine bildirilecektir.

2.9- 18.11.2008 tarihli ve 2008-97 sayılı Genelgenin “VII. ÜNİTELERCE YAPILACAK İŞLEMLER” kısmının “2- Kayıt Dışı istihdamla Mücadele Servisince Yapılacak İşlemler” bölümü ile “Kayıt dışı istihdamla mücadele servisleri”, “Kimlik bildirme formlarında geriye yönelik tescil tarihlerinde esas alınacak usuller” ve “Kayıt dışı olarak tespit edilen sigortalıların Tescil-KADİM seçeneğine işlenmesi” konulu uygulamalara ilişkin talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

PORTÖR MUAYENELERİNDE KULLANILMASI ZORUNLU MESLEKİ BİLGİLER FORMU

EK: 1

SIRA NO

ADI - SOYADI

T.C. KİMLİK

NO

(Bağımsız

çalışanlar için

ayrıca vergi

kimlik numarası)

MESLEĞİ *

İŞYERİ ÜNVANI (Gerçek

Kişilerde İşverenin Adı ve

Soyadı)- İŞYERİ ADRESİ VE

İLİ

PORTÖR MUAYENESİ

 

 

 

İLK

(çalışmaya başlamadan

önce)

PERİYODİK (çalışma sırasında)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* “MESLEĞİ” hanesi;  “ÜCRETLİ”, “BAĞIMSIZ” veya “KAMU” seçeneklerinden biri ile şahsın durumuna göre doldurulacaktır.

 

 

 

 

PORTÖR MUAYENE LİSTESİ KAYIT DIŞI TESPİT SONUÇLARI ………… SERVİSİNE

 

SIRA NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

STATÜ

İŞYERİ UNVANI

İŞYERİ ADRESİ

İŞYERİNİN TESCİLLİ

OLUP OLMADIĞI

KAYIT DIŞI ÇALIŞANIN AYLIK ALIP ALMADIĞI

BİLGİNİN

ALINDIĞI

DÖNEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….                                                                  ………………….                                                                                      …………………

Memur                                                                            Şef/Yetkili Memur                                                                                       Müdür Yardımcısı

 

 

KİMLİK BİLDİRME FORMLARI KAYIT DIŞI TESPİT SONUÇLARI ………… SERVİSİNE

 

S. NO

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

STATÜ

İŞYERİ UNVANI

İŞYERİ ADRESİ

İŞYERİNİN TESCİLLİ

OLUP OLMADIĞI

KAYIT DIŞI ÇALIŞANIN AYLIK ALIP ALMADIĞI

FORMUN

ALINDIĞI

DÖNEM VE

FORM TÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….                                                                  ………………….                                                                                      …………………

Memur                                                                            Şef/Yetkili Memur                                                                                       Müdür Yardımcısı

 

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASI VE KADİM SERVİSLERİNCE ALINAN DİĞER BİLGİLERE

İSTİNADEN  KAYIT DIŞI TESPİT SONUÇLARI ………… SERVİSİNE

S. NO

T.C. KİMLİK NO

VE VERGİ/MESLEK ODASI/TİCARET

SİCİL/ZİRAAT ODASI/TARIM İL-İLÇE KAYIT NO

ADI SOYADI

STATÜ

İŞYERİ UNVANI

İŞYERİ ADRESİ

İŞYERİNİN TESCİLLİ

OLUP OLMADIĞI

KAYIT DIŞI ÇALIŞANIN AYLIK ALIP ALMADIĞI

BİLGİNİN

ALINDIĞI

KURUM VE

DÖNEMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….                                                                      ………………….                                                                                      …………………

Memur                                                                            Şef/Yetkili Memur                                                                                       Müdür Yardımcısı

 

YAPILAN SORGULAMALARDA BEYAN EDİLENLE YAPILAN TESPİT FARKLILIK SONUÇLARI     ………… SERVİSİNE

S. NO

T.C. KİMLİK NO

VE VERGİ/MESLEK ODASI/TİCARET

SİCİL/ZİRAAT ODASI/TARIM İL-İLÇE KAYIT NO

ADI SOYADI

STATÜ

İŞYERİ UNVANI

İŞYERİ ADRESİ

BEYAN

EDİLEN

ÇALIŞMA

TESPİT EDİLEN ÇALIŞMA

BİLGİNİN

ALINDIĞI

KURUM VE

DÖNEMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….                                                                      ………………….                                                                                      …………………

Memur                                                                            Şef/Yetkili Memur                                                                                       Müdür Yardımcısı

 

 

PORTÖR MUAYENESİ TESPİT SONUÇLARI …………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ……… YILI  ….. …….    AYI

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN TESPİTLER

 

 

KAYITSIZ SİGORTALI SAYISI

KAYITSIZ İŞYERİ SAYISI

5510 SK 30 U.

MADDESİ* KAPSAMINA

GİREN SAYI

* “5510 SK 30 U. MADDESİ” SÜTUNU; KAYIT DIŞI ÇALIŞANIN AYNI ZAMANDA AYLIK ALMASININ TESPİTİ HALİNDE DOLDURULACAKTIR.

 

 

KİMLİK BİLDİRME KANUNUNA İSTİNADEN YAPILAN TESPİT SONUÇLARI …………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

……… YILI      ………….   AYI

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN TESPİTLER

 

 

KAYITSIZ SİGORTALI          KAYITSIZ İŞYERİ          5510 SK 30 U. MADDE* SAYISI                                  SAYISI                    KAPSAMINA GİREN SAYI

* “5510 SK 30 U. MADDESİ” SÜTUNUNDA, KAYIT DIŞI ÇALIŞANIN AYNI ZAMANDA KURUMDA AYLIK ALMASININ TESPİTİ HALİNDE DOLDURULACAKTIR.

 

 

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ YEDİNCİ FIKRASI TESPİT SONUÇLARI …………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ …/…/…  -     …/…/… DÖNEMİ

 

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN TESPİTLER

 

 

KAYITSIZ

SİGORTALI

SAYISI

KAYITSIZ İŞYERİ SAYISI

5510 SK 30 U.

MADDE

KAPSAMINA GİREN

SAYI

 

BANKALAR

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 5.maddesi

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

LİSANS FORMU

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 10.maddesi (b) bendi

 

 

 

 

13 -17 YAŞ GRUBU ÜCRETSİZ GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURU FORMU

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 10.maddesi (d) bendi

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği” gereğince spor kulüplerinin tescil bilgileri ile aynı Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan bir komisyon tarafından spor kulüplerinin belli periyotlarda yapılan denetimleri esnasında

 

 

 

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNCE

Tüm Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği” uyarınca özel spor/masaj/izcilik kulüplerine tesis ruhsatı tescil bilgileri ile aynı Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan bir komisyon tarafından bu tesislerin belli periyotlarda yapılan denetimlerinde

 

 

 

 

 

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ YEDİNCİ FIKRASI TESPİT SONUÇLARI …………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ …/…/…  -     …/…/… DÖNEMİ

 

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN TESPİTLER

 

 

KAYITSIZ

SİGORTALI

SAYISI

KAYITSIZ İŞYERİ SAYISI

5510 SK 30 U.

MADDE

KAPSAMINA GİREN

SAYISI

 

GENÇLİK VE SPOR GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR

İL MÜDÜRLÜKLERİNCE

Antrenör Onay Formu

İl Spor Merkezleri Kursiyer Tanıtma Formu

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİNCE

RESMİ İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİ KAYIT BELGESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 11.maddesi (a) bendi

 

 

 

 

EĞİTİM KURUMLARINA AÇMA İZNİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 11.maddesi (b)/1. bendi

 

 

 

 

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KAYIT BELGESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 11.maddesi (b)/2. bendi

 

 

 

 

ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU AÇMA İZİN BELGESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 11.maddesi (b)/3. bendi

 

 

 

 

HER TÜRLÜ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ DENETİM/TEFTİŞİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 11.maddesi (b)/4. bendi

 

 

 

 

 

 

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ YEDİNCİ FIKRASI TESPİT SONUÇLARI …………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ …/…/…  -     …/…/… DÖNEMİ

 

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN TESPİTLER

 

 

KAYITSIZ

SİGORTALI

SAYISI

KAYITSIZ İŞYERİ SAYISI

5510 SK 30 U.

MADDE

KAPSAMINA GİREN

SAYISI

 

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİNCE

5510 Sayılı Kanunun 8 . Maddesinin Yed. Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ’in 12 . maddesinin (a) bendinde belirtilen Yönetmelikler gereğince;

 

 

 

 

Yarış atı antrenör, seyis, binici veya at sahiplerine lisans veya izin verilmesinde

 

 

 

 

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik

 

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VARLIKLARI VE

MÜZELER GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNCE

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZILAR HK. YÖNETMELİK

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 13.maddesi (f) bendi

 

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TELİF HAKLARI VE SİNEMA

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

FİKİR VE SANAT ESERLERİNE VERİLECEK YETKİ BELGESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 13.maddesi (b) bendi

 

 

 

 

ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İŞLETİLMESİNE AİT YETKİ BELGESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 13.maddesi ( c) bendi

 

 

 

 

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ YEDİNCİ FIKRASI TESPİT SONUÇLARI …………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ …/…/…  -     …/…/… DÖNEMİ

 

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN TESPİTLER

 

 

KAYITSIZ                  KAYITSIZ            5510 SK 30 U. SİGORTALI SAYISI      İŞYERİ SAYISI                MADDE

 

KAPSAMINA GİREN SAYISI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

GÜZEL SANATLAR GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNCE

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” gereğince, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce profesyonel özel tiyatrolara yapılan destekler için alınan başvuru formaları

 

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNCE

TURİZM TESİSİ YÖNETMELİĞİ İŞLETME BELGESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 13.maddesi (d) bendi

 

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM İL

MÜDÜRLÜKLERİNCE

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 13.maddesi (a) bendi

 

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE

BEŞERİ ÜRÜN SATANLARA İMALAT İZNİ İLE TEKNİSYEN VEYA GÖZLÜKÇÜKLERE YETKİ VERİLMESİ BELGELERİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 14.maddesi (a) bendi

 

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE

Sağlık il müdürlüklerince verilen işletme ruhsatları

 

 

 

 

ÖZEL HASTANE VE MERKEZLERE RUHSAT VERİLMESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 14.maddesi (c) bendi

 

 

 

 

 

 

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ YEDİNCİ FIKRASI TESPİT SONUÇLARI …………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ …/…/…  -     …/…/… DÖNEMİ

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN TESPİTLER

 

 

KAYITSIZ SİGORTALI SAYISI

KAYITSIZ İŞYERİ SAYISI

5510 SK 30 U.

MADDE

KAPSAMINA GİREN

SAYISI

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TEŞKİLATLANDIRMA GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNCE

Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliği uyarınca

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 15.maddesi (a) bendi

 

 

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

İÇ TİCARET GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNCE

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 15.maddesi (b) bendi

 

 

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 15.maddesi (b) bendi

 

 

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

SANAYİ VE TİCARET İL

MÜDÜRLÜKLERİNCE

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HK. YÖNETMELİK

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 15.maddesi (c) bendi

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYELERİ VE

BELEDİYELERCE

“işgal”, “tatil günlerinde çalışma ruhsatı”, “tellallık”, “çeşitli (kayıt ve suret, işyeri açma izni, muayene, ruhsat ve rapor gibi)” harç işlemleri

 

 

 

 

“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik” gereğince

 

 

 

 

 

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ YEDİNCİ FIKRASI TESPİT SONUÇLARI …………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ …/…/…  -     …/…/… DÖNEMİ

 

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN TESPİTLER

 

 

KAYITSIZ

SİGORTALI

SAYISI

KAYITSIZ İŞYERİ SAYISI

5510 SK 30 U.

MADDE KAPSAMINA

GİREN SAYISI

 

EMNİYET İL MÜDÜRLÜKLERİNCE

VE JANDARMA İL

KOMUTANLIĞINCA

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HK. YÖNETMELİKÖZEL KİŞİLERE TİCARİ AMAÇLI SİLAH RUHSATI VERİLMESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 16.maddesi (b) bendi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 16.maddesi (ç) bendi

 

 

 

EMNİYET İL MÜDÜRLÜKLERİNCE

VE JANDARMA İL

KOMUTANLIĞINCA

 

 

 

 

İL ÖZEL İDARELERİNCE

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HK. YÖNETMELİKÖZEL KİŞİLERE TİCARİ AMAÇLI SİLAH RUHSATI VERİLMESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 16.maddesi (b) bendi

 

 

 

 

 

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ YEDİNCİ FIKRASI TESPİT SONUÇLARI …………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ …/…/…  -     …/…/… DÖNEMİ

 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HK. YÖNETMELİKÖZEL KİŞİLERE TİCARİ AMAÇLI SİLAH RUHSATI VERİLMESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 16.maddesi (b) bendi

 

 

 

 

VALİLİKLERCE

 

 

 

 

 

 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

KARAYOLLARI GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNCE

 

DİĞER ALETLER HK. YÖNETMELİK ÖZEL KİŞİLERE TİCARİ AMAÇLI SİLAH RUHSATI VERİLMESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 16.maddesi (b) bendi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 16.maddesi (ç) bendi

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ UYARINCA YETKİ BELGESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 17.maddesi ( a) bendi

ARAÇ MUAYENE İSTASYONU AÇMA İZİN BELGESİ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 17.maddesi ( b) bendi

 

 

 

 

 

 

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ YEDİNCİ FIKRASI TESPİT SONUÇLARI …………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ …/…/…  -     …/…/… DÖNEMİ

 

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN TESPİTLER

 

 

KAYITSIZ

SİGORTALI

SAYISI

KAYITSIZ İŞYERİ SAYISI

5510 SK 30 U.

MADDE

KAPSAMINA GİREN

SAYISI

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞINCA

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EGZOZ GAZI EMİSYONLARININ KONTROLÜ

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 18.maddesi 1 . fıkra

 

 

 

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ        POSTA ÇEKİ HESAP AÇMA FORMU PARASAL POSTA İŞLETMELERİ 5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin DAİRE BAŞKANLIĞINCA         19.maddesi

 

 

 

ÖZERK SPOR FEDERASYONLARINCA

LİSANS FORMU

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 20.maddesi

 

 

 

TTNET ANONİM ŞİRKETİ

“TTwinet” ve “ADSL” internet aboneliği için başvuru formları

 

 

 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON KURUMUNCA

Türk Telekom ve tüm GSM OPERATÖRLERİ CEP TELEFONU HATTI BAŞVURU FORMU

5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 22.maddesi

 

 

 

 

 

5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ YEDİNCİ FIKRASI TESPİT SONUÇLARI …………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ …/…/…  -     …/…/… DÖNEMİ

 

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN TESPİTLER

 

 

KAYITSIZ SİGORTALI SAYISI

KAYITSIZ İŞYERİ SAYISI

5510 SK 30 U.

MADDE

KAPSAMINA GİREN

SAYISI

 NOTERLİKLERCE

 5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 

23.maddesi

 

 

 

 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİNCE

 

TURSAB (Türkiye Seyahat Acenteler Birliği) tarafından seyahat acentelerine yetki belgesi verilmesi 5510 SAYILI Kanunun 8. maddesi 7. fıkrasına ait Tebliğin 13.maddesi (ç) bendi

 

 

 

 

NOT: “5510 SK 30 MADDESİ” SÜTUNU; KAYIT DIŞI ÇALIŞANIN AYNI ZAMANDA KURUMDAN AYLIK ALMASININ TESPİTİ HALİNDE DOLDURULACAKTIR.

 

 

KAMU DENETİM ELEMANLARINCA YAPILAN TESPİT SONUÇLARI

…………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ …/…/…  -     …/…/… DÖNEMİ

 

KURUM ADI

DENETİM BİRİMİ

TESPİTİN KONUSU

YAPILAN TESPİTLER

 

 

 

TESCİL

EDİLEN

SİGORTALI

SAYISI

TESCİL EDİLEN İŞYERİ SAYISI

PRİM                    İPC TAHAKKUKU   TAHAKKUKU

5510 SK 30

U. MADDE

KAPSAMINA

GİREN SAYI

* “5510 SK 30 U. MADDESİ” SÜTUNU; KAYITDIŞI ÇALIŞANIN AYNI ZAMANDA KURUMDAN AYLIK ALMASININ TESPİTİ HALİNDE DOLDURULACAKTIR.

 

KAYIT DIŞI İSTİHDAM SERVİSLERİNCE TEBLİĞ, GENELGE VE TALİMAT DIŞI TEMİN EDİLEN BİLGİLER

…………… SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ …/…/…  -     …/…/… DÖNEMİ

 

KURUM ADI

İŞLEM/BELGE

YAPILAN TESPİTLER

 

 

KAYITSIZ SİGORTALI        KAYITSIZ İŞYERİ         5510 SK 30 U. MADDE SAYISI                                SAYISI                  KAPSAMINA GİREN SAYI

 

* “5510 SK 30 U. MADDESİ” SÜTUNU, KAYIT DIŞI ÇALIŞANIN AYNI ZAMANDA KURUMDAN AYLIK ALMASI HALİNDE DOLDURULACAKTIR.

 

 


(*)         2011/51 sayılı Genelge ile 13.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.