T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/50

 

Tarih: 09.04.2010

Konu:  5458 Sayılı Kanun Gereği Borçları Yeniden Yapılandırılmış Olan Borçlular

 

1- Genel Açıklamalar

5458 sayılı Kanunun 3. maddesinin;

Üçüncü fıkrasında, “Başvurusu kabul edilip borçları yeniden yapılandırılanlar, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan faz/a veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde, yeniden yapılandırma hakkını kaybederler ve ödedikleri tutarlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’un ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edilir. Taksit veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin eksik yerine getirilmiş olması halinde, ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır.”

Dördüncü fıkrasında, “Üçüncü fıkraya göre bir takvim yılında ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarının taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar; ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise, bu tutarın son taksidi izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen kısım ile birlikte, gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarının ödenmesi halinde bu Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. Üçüncü fıkraya göre taksitlendirme süresi içinde ödenmeyen ya da eksik ödenen aynı mahiyetteki cari ay prim ve diğer borçları ise, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur mevzuatına göre gecikme zammı hesaplanarak tahsil edilir.”

hükmü yer almaktadır.

Kanunun bu hükmüne istinaden, kapsama giren borçlan 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılmış olan borçluların, bir takvim yılı içindeki ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini, taksitlendirme süreleri aşılmamak kaydıyla, en geç takip eden takvim yılının sonuna kadar ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulması icap etmektedir.

Ancak, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğümüze ulaşan yazılardan, kapsama giren borçlan 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılmış ve 2006, 2007, 2009 yılına ait taksitlerini, bozma koşuluna girmeyecek şekilde ödemelerine rağmen, 2008 yılına ait taksitlerinden bazılarını ödememiş veya eksik ödemiş olan borçluların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş 2008 yılına ait taksitlerini en geç takip eden takvim yılının sonuna kadar (31.12.2009 tarihine kadar) ödememiş olmalarından dolayı, 01.01.2010 tarihi itibariyle yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulması durumuyla karşı karşıya kaldıkları anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 5458 sayılı Kanun gereği borçları yeniden yapılandırılmış olan borçlularca yapılan ödemeler, Kurumumuzca, öncelikle cari ay taksitine mahsup edilmekte, cari ay taksitinin ödenmesinin ardından yapılan ödemeler ise ödeme vadesi geçmiş en eski taksite mahsup edilmektedir.

Bu bağlamda, 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılan borçlarına ilişkin, 2009 yılına ait taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, 2008 yılına ait taksitlerini 2009 yılı sonuna kadar ödememeleri veya eksik ödemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmasının bozulması durumu ile karşı karşıya kalmış olan borçluların;

Kurumumuza yazılı olarak başvuruda bulunmaları ve taksitlendirme süresinin aşılmaması, 2009 yılına ait taksitleri için yapılmış ödemelerin 2008 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlere DİBS+1 faizi ile birlikte mahsup edilmesi,

Yapılan mahsup işlemi sonucunda; 2008 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitin kalmamış olması, 2009 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısının da üçten fazla olmaması, ayrıca 5458 sayılı Kanunda yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

hususu, Yönetim Kurulumuzun 26.03.2010 tarihli 2010/59 no.lu Kararı ile uygun görülmüştür.
Yönetim Kurulumuzca alınan söz konusu karar uyarınca, uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2- 2009 Yılına İlişkin Taksitler İçin Ödenen Paraların 2008 Yılına İlişkin Taksitlere Aktarılabilmesi İçin Gerekli Şartlar

Kapsama giren borçları 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılmış, ancak 2009 yılına ait taksitleriyle ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen 2008 yılına ait taksitlerini 2009 yılı sonuna kadar ödememeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmasının bozulması durumuyla karşı karşıya kalmış olan borçluların, 2009 yılına ait ödemiş oldukları taksit tutarlarının 2008 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit tutarlarına mahsup edilebilmesi için,

1) İşyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunulması,

2) Taksitlendirme süresinin aşılmaması,

3) 2009 yılına ilişkin taksit tutarlarının 2008 yılına ilişkin ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlere mahsup edildiği durumda, 2008 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitin kalmamış olması ve 2009 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısının da üçten fazla olmaması,

koşullarının birlikte gerçekleşmiş olması ve yukarıdaki şartları haiz borçlularca en geç 30.04.2010 tarihine kadar Kuruma müracaat edilerek, 5458 sayılı Kanunun 3. maddesinde öngörülen şartlar dikkate alınmak suretiyle ödeme yapılması gerekmektedir.

3- Aktarma İşlemleri Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

2009 yılına ait taksit tutarlarının 2008 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit tutarlarına aktarılması işlemi, 2009 yılına ait ilk taksitlerden başlanılmak suretiyle yapılacaktır.

Örnek 1- Kapsama giren borçları 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılmış olan (A) Limited Şirketinin 2008 ve 2009 yılına ilişkin taksit ödemelerinin aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,

2008 yılı

Taksit Dönemi:

Taksit Tutarı:

Tahsilat:

2009 yılı

Taksit Dönemi:

Taksit Tutarı:

Tahsilat:

Ocak

1.500,00

15.000,00

Ocak

1.500,00

1.500,00

Şubat

1.500,00

1.500,00

Şubat

1.500,00

1.500,00

Mart

1.500,00

……….

Mart

1.500,00

1.500,00

Nisan

1.500,00

1.500,00

Nisan

1.500,00

1.500,00

Mayıs

1.500,00

1.500,00

Mayıs

1.500,00

1.500,00

Haziran

1.500,00

1.500,00

Haziran

1.500,00

1.500,00

Temmuz

1.500,00

1.500,00

Temmuz

1.500,00

1.500,00

Ağustos

1.500,00

1.500,00

Ağustos

1.500,00

1.500,00

Eylül

1.500,00

……….

Eylül

1.500,00

1.500,00

Ekim

1.500,00

1.500,00

Ekim

1.500,00

1.500,00

Kasım

1.500,00

1.500,00

Kasım

1.500,00

1.500,00

Aralık

1.500,00

1.500,00

Aralık

1.500,00

1.500,00

bahse konu işverenin, 2009/Ocak ve 2009/Şubat ayına ilişkin taksit tutarlarının tamamı ile 2009/Mart ayı taksitinin yeteri kadar olan kısmı, 2008/Mart ve 2008/Eylül ayı taksitlerine DİBS + 1 faizi ile birlikte mahsup edildiği durumda, 2008 yılına ait ödenmemiş taksit kalmamakla birlikte 2009 yılı içinde üçten fazla taksit ihlali gerçekleşmemiş olacağından, işveren tarafından yapılacak başvuru üzerine yukarıda açıklandığı şekilde mahsup işlemi yapılması mümkün olacaktır.

Örnek 2- Kapsama giren borçları 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılmış olan (D) gerçek kişisinin 2008 ve 2009 yılına ilişkin taksit ödemelerinin aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,

 2008 yılı

Taksit Dönemi:

Taksit Tutarı:

Tahsilat:

2009 yılı

Taksit Dönemi:

Taksit Tutarı:

Tahsilat:

Ocak

7.800,00

7.800,00

Ocak

7.800,00

7.800,00

Şubat

7.800,00

7.800,00

Şubat

7.800,00

7.800,00

Mart

7.800,00

7.800,00

Mart

7.800,00

7.800,00

Nisan

7.800,00

7.800,00

Nisan

7.800,00

7.800,00

Mayıs

7.800,00

7.800,00

Mayıs

7.800,00

7.800,00

Haziran

7.800,00

7.800,00

Haziran

7.800,00

7.800,00

Temmuz

7.800,00

7.800,00

Temmuz

7.800,00

7.800,00

Ağustos

7.800,00

7.800,00

Ağustos

7.800,00

7.800,00

Eylül

7.800,00

…………

Eylül

7.800,00

7.800,00

Ekim

7.800,00

7.800,00

Ekim

7.800,00

7.800,00

Kasım

7.800,00

7.800,00

Kasım

7.800,00

7.800,00

Aralık

7.800,00

7.800,00

Aralık

7.800,00

7.800,00

anılan işverenin, 2009/Ocak ayı taksit tutarının tamamı ile 2009/Şubat ayı taksit tutarının yeteri kadar olan kısmı, 2008/Eylül ayı taksitine DİBS + 1 faizi ile birlikte mahsup edildiği durumda, 2008 yılına ait ödenmemiş taksit kalmamakla birlikte 2009 yılı içinde üçten fazla taksit ihlali gerçekleşmemiş olacağından, işveren tarafından yapılacak başvuru üzerine yukarıda açıklandığı şekilde mahsup işlemi yapılması mümkün olacaktır.

Örnek 3- Kapsama giren borçlan 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılmış olan (B) Anonim Şirketinin 2008 ve 2009 yılına ilişkin taksit ödemelerinin aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,

2008 yılı

Taksit Dönemi:

Taksit Tutarı:

Tahsilat:

2009 yılı

Taksit Dönemi:

Taksit Tutarı:

Tahsilat:

Ocak

6.000,00

6.000,00

Ocak

6.000,00

6.000,00

Şubat

6.000,00

6.000,00

Şubat

6.000,00

6.000,00

Mart

6.000,00

6.000,00

Mart

6.000,00

6.000,00

Nisan

6.000,00

6.000,00

Nisan

6.000,00

6.000,00

Mayıs

6.000,00

…………

Mayıs

6.000,00

6.000,00

Haziran

6.000,00

…………

Haziran

6.000,00

6.000,00

Temmuz

6.000,00

…………

Temmuz

6.000,00

6.000,00

Ağustos

6.000,00

6.000,00

Ağustos

6.000,00

6.000,00

Eylül

6.000,00

6.000,00

Eylül

6.000,00

6.000,00

Ekim

6.000,00

6.000,00

Ekim

6.000,00

6.000,00

Kasım

6.000,00

6.000,00

Kasım

6.000,00

6.000,00

Aralık

6.000,00

6.000,00

Aralık

6.000,00

6.000,00

2008 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin taksit borcunun (6.000,00 +
6.000,00 + 6.000,00 =18.000,00 TL) kapatılabilmesi için DİBS + 1 faizi de dikkate alınarak 2009 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayına ilişkin taksit tutarlarından aktarma yapılması gerekecektir. Dolayısıyla, anılan işverenin, 2009/Ocak, 2009/Şubat ve 2009/Mart ayına ilişkin taksit tutarlarının tamamı ile 2009/Nisan ayına ilişkin taksit tutarının yeteri kadar olan kısmı 2008/Mayıs, 2008/Haziran ve 2008/Temmuz ayı taksitlerine DİBS + 1 faizi ile birlikte mahsup edildiği durumda, bu defa 2009 yılı içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş dört taksit ihlali (2009/Ocak-Şubat-Mart ve Nisan aylarından dolayı) ortaya çıkacağından, herhangi bir mahsup işlemi yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

Örnek 4- Kapsama giren borçları 5458 sayılı Kanun gereği yeniden yapılandırılmış olan (K) Limited Şirketinin 2008 ve 2009 yılına ilişkin taksit ödemelerinin aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,

2008 yılı

Taksit Dönemi:

Taksit Tutarı:

Tahsilat:

2009 yılı

Taksit Dönemi:

Taksit Tutarı:

Tahsilat:

Ocak

2.000,00

2.000,00

Ocak

2.000,00

2.000,00

Şubat

2.000,00

2.000,00

Şubat

2.000,00

…………

Mart

2.000,00

2.000,00

Mart

2.000,00

2.000,00

Nisan

2.000,00

…………

Nisan

2.000,00

2.000,00

Mayıs

2.000,00

2.000,00

Mayıs

2.000,00

2.000,00

Haziran

2.000,00

2.000,00

Haziran

2.000,00

2.000,00

Temmuz

2.000,00

2.000,00

Temmuz

2.000,00

2.000,00

Ağustos

2.000,00

2.000,00

Ağustos

2.000,00

2.000,00

Eylül

2.000,00

2.000,00

Eylül

2.000,00

2.000,00

Ekim

2.000,00

2.000,00

Ekim

2.000,00

…………

Kasım

2.000,00

2.000,00

Kasım

2.000,00

2.000,00

Aralık

2.000,00

2.000,00

Aralık

2.000,00

2.000,00

2008 yılı Nisan ilişkin taksit borcunun (2.000,00 TL) kapatılabilmesi için DİBS + 1 faizi de dikkate alınarak 2009/Ocak ve 2009/Mart ayına ilişkin taksit tutarlarından aktarma yapılması gerekecektir. Dolayısıyla, anılan işverenin, 2009/Ocak ayına ilişkin taksit tutarının tamamı ile 2009/Mart ayına ilişkin taksit tutarının yeteri kadar olan kısmı 2008/Nisan ayı taksitine DİBS + 1 faizi ile birlikte mahsup edildiği durumda, bu defa 2009 yılı içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş 4 taksit (2009/Ocak-Şubat-Mart ve Ekim aylarından dolayı) ihlali ortaya çıkacağından, herhangi bir mahsup işlemi yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.