T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

2010/42

 

Tarih         : 30.03.2010

Konu         : İhale Konusu İşlere Ait İşyeri Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 13.03.2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin;

Dördüncü fıkrası,

“Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru, işveren ve varsa alt işverenin yasal defter ve belgelerinin ibrazını yazı ile ister. Defter ve belgelerin ibraz süresinin bitiminden itibaren Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru üç ay içinde gerekli incelemeyi yaparak konuya ilişkin rapor düzenler. Raporun üniteye intikal tarihinden itibaren onbeş gün içinde gerekli işlem yapılır. Buna göre;

a) İşverenin ve varsa alt işverenlerin borcunun bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi idareye gönderilir.

b) İşverenin ve varsa alt işverenlerin borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde, borcun niteliği ve miktarı ayrı ayrı belirtilerek bir yazı ile idareye bildirilir. İdare, bu yazının alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde kesin teminatı paraya çevirerek Kurumun hesabına yatırmak ve yatırılan paranın tutarını, tediye mahallini, ödeme tarihini, banka hesap numarasını, işyerinin sicil numarasını, işverenin adını ve soyadını, işveren tüzel kişilik ise unvanını yazı ile ilgili üniteye bildirmekle yükümlüdür. Şu kadar ki, teminatın nakde çevrilmesine kadar, söz konusu teminat idare nezdinde mahfuz kalmak ve bir defadan fazla olmamak üzere borç, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilir. Bu fıkra uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece idare nezdindeki kesin teminat paraya çevrilmez ve işverene iade edilmez. Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde durum ünitece idareye bildirilir. İdare, bu bildirimin kayıtlarına intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kesin teminatı paraya çevirerek Kurum hesabına yatırır ve bu fıkrada belirtilen şekilde Kuruma bildirir.”

Altıncı fıkrası,

“İşveren tarafından borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel fınans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak verildiği takdirde, ünitece ilişiksizlik belgesi verilir. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu belgeler anaparaya tekabül eden satış değerleri üzerinden teminat olarak kabul olunur. Ünitece alınan teminat, en geç verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar nakde çevrilerek tahsil edilir. Bu fıkra uyarınca teminat gösterilen durumlarda, teminatın, nakde çevrilmesine kadar talepte bulunulması ve teminatın borcu karşılayacak miktarda olması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere borç 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilir. Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde teminat nakde çevrilerek borç tahsil edilir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan Yönetmelikte yapılan bu değişiklikler 13.03.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, uygulamanın usul ve esasları ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- İlişiksizlik Belgesi Verilmeden Borçların Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik uyarınca, Kurumumuzdan ilişiksizlik belgesi talep eden işverenlere, önceden olduğu gibi, ihale konusu işten dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmuş olduklarının ve ihale konusu işle ilgili Kuruma borçlarının bulunmadığının anlaşılması kaydıyla ilişiksizlik belgeleri verilecektir.

Bu itibarla, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden veya Ünitece yapılan araştırma işlemi yahut 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen raporlardan ihale konusu işten dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunulmadığının anlaşılmasına ve söz konusu fark prim borcunun tahsil aşamasına gelmesine karşın ödenmemesi halinde, idare nezdindeki teminat nakde çevrilmek suretiyle borç tahsil edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, anılan Yönetmelikte yapılan değişiklik sonucunda, fark işçilikten kaynaklanan borçlarının ödeneceğini beyan eden, ancak çok zor durumda bulunduğundan dolayı borçlarının tamamını tanınan süre içinde ödeyemeyecek durumda olan işverenlere, söz konusu borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine istinaden taksitler halinde ödeme imkanı getirilmiştir.

Bu durumda, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim borçları 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmiş olan işverenlerin, tecil ve taksitlendirmeye konu borçlarının tamamını ödemelerinin ardından ilişiksizlik belgelerini almaları mümkün olabilecektir.

2.1- Borçların tecil ve taksitlendirilmesi

Ünitece yapılan araştırma işlemi sonucunda ihale konusu işten dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmadıkları anlaşılan işverenlerce, tebliğ edilen borçların tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde ödeneceği ve daha sonra Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılmasının istenilmeyeceği bir dilekçe ile bildirildiği takdirde, prim borcu kesinleşmiş olacağından, söz konusu borç, belirtilen bir aylık süre içinde ödenmediği takdirde, bu sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgili Ünitece yazılacak bir yazıyla, nezdindeki teminatın nakde çevrilmek suretiyle tahsili amacıyla İdareye bildirilecektir.

Ancak, bahse konu Yönetmelikte yapılan değişiklik ile fark işçilikten kaynaklanan borçlarını Kurumca yapılan tebligat üzerine bir aylık süre içinde ödeyeceğini beyan eden, ancak çok zor durumda bulunmaları nedeniyle borçlarının tamamını bir aylık süre içinde ödeyemeyecek durumda olan işverenler, bahse konu borçlarını, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden taksitler halinde ödeyebileceklerdir.

Örnek 1- Ünitece yapılan araştırma işlemi sonucunda ihale konusu işten dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan (A) Limited Şirketine, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan 65.500,00 TL prim ve 10.400,00 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 75.900,00 TL tutarındaki borcun bir aylık süre içinde ödenmesi, aksi halde fark işçilik tutarının Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca tespit edileceğine ilişkin yazının 19.03.2010 tarihinde tebliğ edildiği, 07.04.2010 tarihinde anılan işveren tarafından, söz konusu borcun bir aylık süre içinde ödeneceğinin ve Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca inceleme yapılmasının istenilmeyeceği bir dilekçe ile beyan edildiği varsayıldığında, bahse konu borcun en geç 19.04.2010 tarihine kadar ödenmesi veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Kesinleşmiş olan söz konusu borcun bir aylık süre içinde ödenmemesi veya tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulmaması halinde borç, bir aylık sürenin bittiği 20.04.2010 tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Ünitece yazılacak bir yazıyla, nezdindeki teminat nakde çevrilmek suretiyle tahsil edilmek üzere İdareye bildirilecektir.

Yine, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen raporlara istinaden fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim borcunun, tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde ödeneceğinin ve daha sonra Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılması istenilmeyeceğinin beyan edilmesi halinde, söz konusu borçlar için de tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulabilecektir. Borcun kesinleşmesine karşın, bir aylık süre içinde ödenmemesi veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda da bulunulmaması halinde, bir aylık sürenin bittiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Ünitece yazılacak bir yazıyla, nezdindeki teminat nakde çevrilmek suretiyle tahsil edilmek üzere borç İdareye bildirilecektir.

Ünitece yapılan araştırma işlemi sonucunda tebliğ edilen prim borcunun, tebligatta belirtilen süre içinde ödenip ödenmeyeceği hususunun Kuruma bildirilmemesi veya söz konusu borcun ödenmeyeceğinin bildirilmesi halinde, yeterli işçilik bildiriminde bulunulup bulunulmadığının Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca tespiti yönüne gidilecek olup konuya ilişkin düzenlenen raporun ilgili Üniteye intikal ettiği tarihten itibaren onbeş günlük süre içinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen raporlardan;

- Yeterli işçilik bildiriminde bulunmuş olduğu tespit edilen ve bu ihale konusu işten dolayı Kuruma borcunun bulunmadığı anlaşılan işverenlere ilişiksizlik belgeleri verilecektir.

- Yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işyeri işverenlerine ise, tespit edilen fark işçilik borçları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tebliğ edilerek, söz konusu borçların tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde ödenmesi istenilecektir.

Fark işçilikten kaynaklanan prim borçları Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca tespit edilmiş olan işverenlerin ilişiksizlik belgelerini alabilmeleri, tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde borçlarını peşin olarak ödemeleri veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunarak tecile konu borçlarının tamamını ödemeleri halinde mümkün olabilecektir.

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca tespit edilen fark işçilikten kaynaklanan prim borçları, işverene tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde itirazda bulunulmadığı ve aynı süre içinde ödenmediği veya tecil ve taksitlendirme başvurusunda da bulunulmadığı takdirde, bir aylık sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde Ünitece yazılacak bir yazı ile, nezdindeki teminat nakde çevrilmek suretiyle tahsil edilmek üzere borç İdareye bildirilecektir.

İdareler, ihale konusu işten kaynaklanan borçlardan dolayı işverenlerin teminatlarının nakde çevrilmesine ve Kurum hesaplarına aktarılmasına ilişkin Kurumumuzca düzenlenen yazıyı aldıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde kesin teminatı nakde çevirerek, Kurum hesabına yatırmak ve yatırılan paranın tutarını, tediye mahallini, ödeme tarihini, banka hesap numarasını, işyerinin sicil numarasını, işverenin adını ve soyadını, işveren tüzel kişilik ise unvanını yazı ile Kurumun ilgili Ünitesine bildirmekle yükümlüdür.

Bununla birlikte, Kurumca teminatın nakde çevrilmesi amacıyla durum ilgili İdareye bildirildikten sonra, teminatın nakde çevrilmesine kadar, işverenlerce, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulması mümkün bulunduğundan, yapılan tecil ve taksitlendirme başvurusuna istinaden “İşveren tarafından 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulduğu, bu nedenle henüz nakde çevrilmemiş ise teminatın ikinci bir yazıya kadar nakde çevrilmemesi ve işverene de iade edilmemesi gerektiği” hususu bir yazıyla ilgili İdareye bildirilecektir.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki işveren tarafından, fark işçilik borçlarının (bir aylık sürenin son günü olan) 19.04.2010 tarihine kadar ödenmemesi veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle, Ünitece, 20.04.2010 tarihli yazıyla, teminatın nakde çevrilerek, borca isabet eden tutarın Kurumumuz hesaplarına aktarılmasının İdareden istenildiği, ancak teminatın nakde çevrilmesinden önce 04.05.2010 tarihinde işveren tarafından 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulduğu varsayıldığında, işverenin 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunduğu, bu nedenle henüz nakde çevrilmemişse, teminatın ikinci bir yazıya kadar nakde çevrilmemesi ve işverene de iade edilmemesi hususu İdareye bildirilecektir.

İşverenlerin fark işçilikten kaynaklanan borçları yanında, ihale konusu işe ait son hakediş tutarı ödendiği halde çeşitli nedenlerle hakedişten mahsup edilmemiş olan borçları ile fark işçilik borçlarının Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitler veya serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen rapor sonucu anlaşılması halinde Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca tahakkuk eden idari para cezalarından kaynaklanan borçları da bulunabilmektedir.

Dolayısıyla, fark işçilik borçlarından dolayı tahakkuk eden prim borçları için, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunan işverenlerin, idari para cezası ve varsa son hak ediş tutarı ödenmiş olmakla birlikte çeşitli nedenlerle hakedişten mahsup edilmemiş olan borçlarının da taksitlendirme işlemine dahil edilmesi gerekmektedir.

Örnek 3- Ünitece yapılan araştırma işlemi sonucunda ihale konusu işten dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan (D) gerçek kişisine, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim borcunun bir aylık süre içinde ödenmesi, aksi halde fark işçilik tutarının Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca tespit edileceği hususunun 17.11.2009 tarihli yazı ile tebliğ edildiği, ancak anılan işveren tarafından borcun ödenip ödenmeyeceği hususunda 17.12.2009 tarihine kadar Kuruma dilekçe ile müracaat edilmemesi nedeniyle, fark işçilik tutarının işyeri kayıtları incelenmek suretiyle Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca tespit edildiği, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim borç tutarı toplamının 22.235,00 TL olduğu, 2009/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı 1.386,00 TL ve 2009/Kasım ayı kayıtlarının geçersizliği nedeniyle 346,00 TL tutarında idari para cezası uygulandığı ve söz konusu borçların ödenmesine ilişkin yazının 08.03.2010 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, anılan işveren tarafından, 08.04.2010 tarihine kadar borç Kuruma ödenecek veya söz konusu borçları için 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulabilecektir.

5510 sayılı Kanunun 88. maddesinde, Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacakları hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörüldüğünden, yalnızca yasal ödeme süresi geçmiş borçların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla, fark işçilikten kaynaklanan borçların yasal ödeme süresi sona ermemiş ise, bu borçların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesi mümkün bulunmadığından, yasal ödeme süresi geçmemiş borcu bulunan işverenler, ilişiksizlik belgelerini, bahse konu borçlarını ödemelerinin ya da fark işçilikten kaynaklanan borcun tahsili için öngörülen süreç içinde borç muaccel hale gelir ise, muaccel hale geldikten sonra 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilerek, taksit tutarlarının tamamını ödemelerinin ardından alabileceklerdir.

Örnek 4- İhale konusu işle ilgili olarak, Ünitece yapılan araştırma işlemi sonucunda fark işçilik üzerinden hesaplanan prim borcunun 2010/Mart ayına mal edildiği, söz konusu prim borcunun ödenip ödenmeyeceğine ilişkin yazının 06.04.2010 tarihinde işverene tebliğ edildiği ve işveren tarafından söz konusu borcun ödeneceğine dair 17.04.2010 tarihinde dilekçe ile müracaat edildiği varsayıldığında, 2010/Mart ayına ilişkin prim borçlarının yasal ödeme süresi 30.04.2010 tarihinde sona ereceğinden, bahse konu borçların 01.05.2010 tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olamayacaktır.

Fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim borcunun, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesi halinde, ilişiksizlik belgelerinin alınması, tecile konu borçların tamamının ödemesinin ardından mümkün olabilecektir.

Tecil ve taksitlendirme işlemi, her bir işyeri bazında ayrı ayrı değil, başvuruda bulunan işverenin ilgili Ünitede işlem gören tüm işyerleri dikkate alınmak suretiyle yapılmaktadır. Bu nedenle fark işçilik borçları için tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunan işverenlerin, varsa ilgili Ünitede işlem gören diğer işyerlerinin yasal ödeme süresi geçmiş borçları da tecil ve taksitlendirme işlemine dahil edilecektir.

6183 sayılı Kanunla ilgili işlemler icra servislerince yürütüldüğünden, muaccel borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek amacıyla başvuruda bulunan işverenlerin borçları icra servisine intikal ettirilecek ve icra servisince tecil ve taksitlendirme başvurusunun uygun görülmesi halinde, durum bir mucip ile sigorta primleri servisine bildirilecek ve anılan servisçe tecil ve taksitlendirme işlemi devam ettiği süre içinde, idare nezdindeki teminatın nakde çevrilmesi istenilmeyecektir.

2.2- Tecil ve taksitlendirilen borçlar için alınacak teminat

İhale konusu işten kaynaklanan muaccel borçlar ile varsa diğer işyerlerinden kaynaklanan muaccel borçların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilebilmesi için, Kurumumuzca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. Maddesine Göre Yapılacak Tecil ve Taksitlendirmelerin Usul ve Esaslarının açıklandığı 2009/20 ve 2009/36 sayılı Genelgelerde belirtilen şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

Dolayısıyla, ihale konusu işten kaynaklan borçları için tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunmuş, ancak Kurumca yapılan incelemede çok zor durumda bulunmadığı anlaşılan veya yeteri kadar teminat göstermeyen ya da ilk taksit tutarını tam olarak ödemeyen borçluların başvuruları ilgili Ünitece reddedilecektir.

İhale konusu işten kaynaklanan borçları için 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan işverenlerin,

a) İhale konusu işten kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş borçları ile varsa diğer işyerlerinden dolayı tahakkuk etmiş yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının toplamının 50.000,00 TL’nin altında olması halinde, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden ayrıca teminat alınmayacaktır.

b) İhale konusu işten kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş borçları ile varsa diğer işyerlerinden dolayı tahakkuk etmiş yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının toplamının 50.000,00 TL’nin üzerinde olması halinde,

b.1) Sadece ihale konusu işten kaynaklanan borcunun olması (dolayısıyla ihale konusu iş haricinde 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirmeye dahil edilebilecek başkaca bir işyerinden borcunun bulunmaması) halinde; ilave teminat alınıp alınmayacağı hususu, borç tutarından, 6183 sayılı Kanuna göre teminat alınması gerekmeyen 50.000,00 TL düşüldükten sonra, kalan tutarın yarısı kadar İdare nezdinde teminatının bulunup bulunmadığına bakılacak ve bu tutarda veya üzerinde teminatın bulunduğunun anlaşılması halinde, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre ayrıca teminat alınmayacaktır. Aksi halde, zorunlu teminat tutarı ile İdare nezdindeki teminat tutarı arasındaki fark kadar Kuruma 6183 sayılı Kanuna göre ilave teminat gösterilmesi istenilecektir.

Örnek 5- İşverenin Kurumumuza sadece ihale konusu işten dolayı borcunun bulunduğu ve borç tutarının 100.000,00 TL ve İdare nezdindeki teminatının 25.000,00 TL olduğu varsayıldığında, 6183 sayılı Kanun uyarınca teminat alınması gerekmeyen 50.000,00 TL düşüldüğünde alınması gereken teminat tutarı (100.000,00 TL) – (50.000,00 TL) = 50.000,00 TL / 2 = 25.000,00 TL olacağından ve işverenin İdare nezdinde 25.000,00 TL teminatı bulunduğundan, işverenden, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca ilave teminat gösterilmesi istenilmeyecektir. Buna karşın, İdare nezdindeki teminatının 25.000,00 TL’nin altıda olduğu varsayıldığında, idare nezdindeki teminat tutarı ile Kuruma gösterilmesi gereken 25.000,00 TL’lik zorunlu teminat tutarı arasındaki fark kadar, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre ilave teminat alınacaktır.

b.2) İhale konusu işten kaynaklanan borcunun yanında ihale konusu iş haricinde 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirmeye dahil edilecek başkaca bir işyerinden kaynaklanan borcunun da bulunması ve bu haliyle toplam borcun 50.000,00 TL’nin üzerinde olması halinde, Kuruma gösterilmesi gereken teminat aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

b.2.1) İdare nezdindeki teminat, ihale konusu işten kaynaklanan borcun yarısı veya üzerinde bir tutarda ise; ihale konusu işten kaynaklanan borç için 6183 sayılı Kanuna göre ayrıca teminat gösterilmesi gerekmeyeceğinden, ihale konusu iş haricindeki diğer işyerleri için, borcun tutarına göre icap ediyor ise, 2009/20 sayılı Genelge hükümlerine göre ayrıca teminat gösterilmesi istenilecektir.

Örnek 6- İşverenin ihale konusu işten kaynaklanan borcunun 100.000,00 TL, İdare nezdindeki teminatının 300.000,00 TL ve ihale konusu iş haricindeki işyerlerinden kaynaklanan borcunun 120.000,00 TL olduğu varsayıldığında, işverenin ihale konusu işten kaynaklanan borcunun yarısından fazla tutarda İdare nezdinde teminatı bulunduğundan, ihale konusu işten dolayı ayrıca teminat gösterilmesi istenilmeyecektir. İdare nezdindeki teminatın ihale konusu iş haricindeki işyerlerinden kaynaklanan borçlar için teminat olarak kabulü mümkün bulunmadığından, ihale konusu iş haricindeki işyerlerinden kaynaklanan borçlar için 6183 sayılı Kanun uyarınca teminat gösterilmesi gerekecek ve buna göre 120.000,00 TL tutarındaki borç için (120.000,00 – 50.000,00) / 2 = 35.000,00 TL tutarında Kuruma 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre ilave teminat gösterilmesi istenilecektir.

b.2.2) İdare nezdindeki teminat, ihale konusu işten kaynaklanan borcun yarısından daha az bir tutarda ise; ihale konusu işten kaynaklanan borç ile ihale konusu işyeri haricindeki işyerlerinden kaynaklanan borç tutarları toplanıp, teminat gösterilmesi gerekmeyen 50.000,00 TL düşüldükten sonra kalan tutarın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerektiğinden, bu tutardan, İdare nezdindeki teminat tutarının tamamı düşüldükten sonra bakiye tutar kadar 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre ilave teminat alınacaktır.

Örnek 7- İşverenin ihale konusu işten kaynaklanan borcunun 85.000,00 TL, İdare nezdindeki teminatının 25.000,00 TL ve ihale konusu iş haricindeki işyerlerinden kaynaklanan borcunun 70.000,00 TL olduğu varsayıldığında, işverenin İdare nezdindeki teminatı, ihale konusu işten kaynaklanan borcun yarısından daha az bir tutarda olduğu için Kuruma gösterilmesi gereken teminat;

(85.000,00) + (70.000,00) – (50.000,00) = 105.000,00 TL,

105.000,00 / 2 = 52.500,00 TL ve

İdare nezdindeki 25.000,00 TL tutarındaki teminatı dikkate alındığında,

(52.500,00 – 25.000,00) = 27.500,00 TL olacaktır.

Örnek 8- İşverenin ihale konusu işten kaynaklanan borcunun 45.000,00 TL, İdare nezdindeki teminatının 20.000,00 TL ve ihale konusu iş haricindeki işyerlerinden kaynaklanan borcunun 35.000,00 TL olduğu varsayıldığında, işverenin İdare nezdindeki teminatı, ihale konusu işten kaynaklanan borcun yarısından daha az bir tutarda olduğu için Kuruma göstermesi gereken teminat;

(45.000,00) + (35.000,00) – (50.000,00) = 30.000,00 TL

30.000,00 / 2 = 15.000,00 TL ve

İdare nezdindeki 20.000,00 TL tutarındaki teminat dikkate alındığında, anılan işverenden Kuruma ilave teminat gösterilmesi istenilmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik uyarınca ihale konusu işten kaynaklanan borcun tecil ve taksitlendirilebilmesi için İdare nezdindeki teminatın muhafaza edilmesi gerektiğinden, ihale konusu işten dolayı İdarece alınmış olan teminat mektuplarının süresiz ve kesin olması gerekmektedir. İdareler tarafından alınmış olan teminatların süreli olması halinde, söz konusu teminat mektupları süresiz ve kesin teminat mektubuna çevrilmediği sürece tecil ve taksitlendirme başvuruları kabul edilmeyecektir.

Öte yandan, ihale konusu işten kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek amacıyla başvuruda bulunan işverenlerin, ilgili Ünitede işlem gören ve yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunan diğer işyerlerinin arasında, başka bir ihale konusu işe ait borçların da bulunması halinde, diğer ihale konusu işe ait borçlar da, bu işe ait son hak ediş tutarının ödenmiş olması kaydıyla taksitlendirme işlemine yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde dahil edilecektir.

2.3- Tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulması halinde yapılacak işlemler

İhale konusu işyerlerinden kaynaklanan borçları yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenlerin, taksitlendirme süresi içinde gerek tecil ve taksite bağlanmış borçlarıyla ilgili, gerekse cari ay primleri ile ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulduğu durumlarda, ilgili Ünitece, bozma koşulunun oluştuğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde, ihale konusu işten kaynaklanan borçların işverenin teminatı nakde çevrilmek suretiyle Kurum hesaplarına aktarılması İdareye bildirilecektir. İdarece, durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, ihale konusu işten kaynaklanan ve Kurumumuza olan borçlar, işverenin teminatı nakde çevrilmek suretiyle Kurumumuz hesaplarına yatırılacaktır. Ayrıca, idarece, yatırılan paranın tutarı, tediye mahalli, ödeme tarihi, banka hesap numarası, işyerinin sicil numarası, işverenin adı ve soyadı, işveren tüzel kişilik ise unvanı yazı ile ilgili Üniteye bildirilecektir.

İşverenin ihale konusu iş haricindeki işyerlerine ait borçlarının da tecil ve taksitlendirme işlemlerine dahil edildiği durumlarda, ihale konusu iş haricindeki işyerlerine ait borçlar için, tecil ve taksitlendirme işleminin bozulduğu ve Kurumumuza olan borçların yedi günlük süre içinde ödenmesi gerektiği, aksi halde borçların, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca gösterilmiş olan teminatın nakde çevrilmek suretiyle tahsili cihetine gidileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı hususu işverenlere tebliğ edilecektir.

Dolayısıyla, hem ihale konusu işe ait borçların hem de ihale konusu iş haricindeki borçların birlikte taksitlendirildiği, ancak taksitlendirme işleminin bozulduğu durumlarda, en geç bir ay içinde ihale konusu işe ait borçların nakde çevrilmesi hususu İdareye bildirilecek, ihale konusu iş haricindeki işyerlerinden kaynaklanan borçlarla ilgili olarak ise Kurumumuza olan borçların yedi günlük süre içinde ödenmesi gerektiği, aksi halde borçların, 6183 sayılı Kanun uyarınca gösterdikleri teminatlarının nakde çevrilmek suretiyle veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı hususu işverenlere tebliğ edilecektir.

İhale konusu iş haricindeki işyerlerinden kaynaklanan borçlara karşılık alınan teminatlar, 2009/20 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde paraya çevrilecektir.

3- İlişiksizlik Belgesi Verilerek Borçların Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

3.1- Borçların tecil ve taksitlendirilmesi

Bilindiği üzere, 2008/88 sayılı Genelgede, işverenlerce, borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde, ilişiksizlik belgesinin verileceği, ancak borçların, teminatın Kuruma verildiği tarihi takip eden ayın 25’ine kadar ödenmemesi halinde, söz konusu teminatın en geç Kuruma verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kurumca nakde çevrilerek tahsil edileceği ve sonucunun işverene yazı ile bildirileceği açıklanmıştır.

Bahse konu Yönetmelikte yapılan değişiklik ile; borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak veren ve ilgili Üniteden ilişiksizlik belgesini alan işverenlere, teminatın nakde çevrilmesine kadar talepte bulunmaları halinde, borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek suretiyle ödeme imkanı getirilmiştir.

Örnek 9- Fark işçilikten kaynaklanan 85.000,00 TL prim, 1.458,00 TL idari para cezası ve bunlara ilişkin 11.617,00 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 98.075,00 TL yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunan (A) Limited Şirketince, 12.03.2010 tarihinde, borca yetecek kadar banka teminat mektubu verilerek ilişiksizlik belgesinin verilmesini Üniteden talep ettiği, Ünitece, takip eden ayın sonuna kadar tahakkuk etmesi muhtemel gecikme cezası ve gecikme zammı da dikkate alınarak 100.000,00 TL tutarında süresiz ve kesin banka teminat mektubunun verilmesinin işverenden istenildiği ve işveren tarafından 16.03.2010 tarihinde 100.000,00 TL tutarında süresiz ve kesin banka teminat mektubunun Kuruma verilerek ilişiksizlik belgesinin alındığı varsayıldığında, anılan işveren tarafından, takip eden ayın 25’ine (25.04.2010 tarihine) kadar borcun ödenmesi ya da 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulması halinde, tecil ve taksitlendirme talebi reddedilmediği veya bozulmadığı sürece söz konusu banka teminat mektubu nakde çevrilmeyecektir.

İlişiksizlik belgesi verilerek, karşılığında borca yetecek kadar banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senedi ya da bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak alınarak ilişiksizlik belgesi verildiği durumlarda, teminata konu borcun en geç teminatın alındığı tarihi izleyen ayın 25’ine kadar ödenmesi veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesi amacıyla başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, Ünitece, teminatın nakde çevrilmesinden önce işverenlerce, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulması halinde, bu başvurulara istinaden borçların taksitler halinde ödenmesi de mümkün olabilecektir.

3.2- Tecil ve taksitlendirilen borçlar için alınacak teminat

Borçlarına karşılık olarak, banka teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri ya da bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak vererek 6183 sayılı Kanuna istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunan ve ilişiksizlik belgesi talep eden işverenlerden, tecil ve taksitlendirme işleminin reddedilebileceği veya bozulabileceği hususu da göz önüne alınarak, tecil ve taksite bağlanacak olan borcun 50.000,00 TL’nin altında veya üzerinde olduğuna bakılmaksızın talep edilen taksit süresi de dikkate alınarak ilave teminat alınacaktır.

Ancak, teminat olarak verilen bankalar ve özel finans kurumları tarafından düzenlenen teminat mektuplarının süresiz ve kesin olması gerekmektedir.

Bu şekilde yapılacak olan başvurular sırasında alınacak olan teminat tutarı ise;

(Taksit süresi) x (Taksitlendirme başvurusunda bulunulan tarihten önceki ay için gerçekleşmiş DİBS oranı) = (İlave teminat oranı)

(İlave teminat tutarı) = (Toplam borç tutarı) x (İlave teminat oranı) / (100)

(Alınacak toplam teminat) = (Toplam borç tutarı) + (İlave teminat tutarı)

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Örnek 10- 20.03.2010 tarihi itibariyle 15.000,00 TL prim, 1.500,00 TL idari para cezası ve 2.300,00 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 18.800,00 TL tutarında yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunan (D) Limited Şirketinin, aynı gün içinde 12 ay süreli tecil ve taksitlendirme talebinde bulunarak 1.600,00 TL ödeme yaptığı ve ilişiksizlik belgesi talep ettiği varsayıldığında, 2010/Şubat ayında Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin 0,64 olarak gerçekleşmiş olması nedeniyle, anılan işverenden;

12 x 0,64 = 7,68 (İlave teminat oranı)

18.800,00 x 7,68 / 100 = 1.443,84 (İlave teminat tutarı)

18.800,00 + 1.443,84 = 20.243,84 TL tutarında, teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri ya da bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi istenilecektir.

Diğer taraftan, borçlarına karşılık olarak, teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri ya da bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak veren, ancak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmadan ilişiksizlik belgesi talep eden işverenlerden takip eden ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı da ilave edilmek suretiyle (teminata konu borçlarını en geç takip eden ayın 25’ine kadar ödemeleri gerektiğinden) yeteri kadar teminat alınacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmadan takip eden ayın sonuna kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ilave edilmek suretiyle hesaplanan toplam borca yetecek kadar teminat mektubu veren işverenlerce, teminatın nakde çevrilmesinden önce, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulması halinde, söz konusu başvurular değerlendirmeye alınacak, ancak daha önce alınmış teminata ilave olarak yukarıda belirtilen hesaplama metoduna göre ayrıca ilave teminat gösterilmesi veya ilave teminat tutarının peşinat ile birlikte ayrıca ödenmesi istenilecektir.

Örnek 11- 24.03.2010 tarihinde borçlarına yetecek kadar banka teminat mektubu vererek ilişiksizlik belgesi talep eden (A) Limited Şirketinden, 30.04.2010 tarihi itibariyle hesaplanan toplam borca karşılık 24.500,00 TL tutarında süresiz ve kesin banka teminat mektubu alınarak ilişiksizlik belgesinin verildiği, ancak işveren tarafından 17.04.2010 tarihinde 3.000,00 TL peşinat yatırmak suretiyle 8 ay süreli tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulduğu varsayıldığında, anılan işverenden; (2010/Mart ayında Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin 0,75 olarak gerçekleştiği düşünülürse)

8 x 0,75 = 6,00

24.500,00 x 6 / 100 = 1.470,00 TL tutarında ilave teminat gösterilmesi veya ilave teminat tutarının peşinat ile birlikte ayrıca ödenmesi istenilecektir. Bu durumda, işveren tarafından ilave teminat göstermek yerine ilave teminat tutarının peşinat ile birlikte ayrıca ödenmek istenildiği varsayıldığında, peşinat olarak;

3.000,00 + 1.470,00 = 4.470,00 TL tutarında ödeme yapılacaktır.

Öte yandan, borçlarına karşılık teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri ya da bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak veren ve ilişiksizlik belgesi alan işverenlerce, teminatın nakde çevrilmesine kadar geçecek süre içinde tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulması halinde, varsa aynı Ünitede işlem gören diğer işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş borçlar da tecil ve taksitlendirme işlemine dahil edilecektir.

Borçlarına karşılık olarak, teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak veren ve ilişiksizlik belgesi alan işverenlerce, 6183 sayılı Kanun gereğince tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulduğu, taksitlendirme işlemine ihale konusu işyerine ait borçlarla birlikte diğer işyerlerinin borçlarının da dahil edildiği varsayıldığında, ihale konusu iş dolayısıyla gerekli teminat alındığından, söz konusu işyeri işverenlerinden, ihale konusu işyeri haricindeki işyerlerinin borç tutarları;

- 50.000,00 TL’nin altında ise, ayrıca teminat gösterilmesi istenilmeyecek,

- 50.000,00 TL’nin üzerinde ise, toplam borç tutarından, 50.000,00 TL düşülerek kalan meblağın yarısı tutarında teminat gösterilmesi istenilecektir.

3.3- Tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulması halinde yapılacak işlemler

İhale konusu işyerlerinden kaynaklanan borçlarına karşılık olarak, teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak vererek 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmuş olan işverenlerin, taksitlendirme süresi içinde gerek tecil ve taksite bağlanmış borçlarıyla ilgili, gerekse cari ay primleri ile ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde teminat nakde çevrilerek borç tahsil edilecektir.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerine, ihale konusu işyeri haricindeki işyerlerinden kaynaklanan işyerlerinin borçlarının da dahil edilmiş olduğu durumlarda, ihale konusu iş haricindeki işyerlerine ilişkin borçlara karşılık alınan teminatlar ise, 2009/20 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde paraya çevrilecektir.

4- Tecil ve Taksitlendirme Talebinin İlgili Ünitece Uygun Görülmeyerek Reddedilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

Tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunan, ancak söz konusu başvuruları ilgili Ünitece gerekli şartların yerine getirilmemiş olması nedeniyle reddedilmiş olan işverenlerin, bahse konu borçlarını, tecil ve taksitlendirme başvurularının reddedildiğine ilişkin yazının tebliğinden itibaren Kurumca 30 güne kadar verilebilecek süre içinde tecil faizi ile birlikte ödemeleri mümkün bulunduğundan, Kurumca verilecek süre sona ermeden teminatın nakde çevrilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, ihale konusu işyeri işverenlerinin tecil ve taksitlendirme başvurularının Ünitece reddedilmiş olması ve tecile konu borçlarının tamamını, durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren Kurumca 30 güne kadar verilebilecek süre içinde ödememeleri halinde, bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde, ilgili Ünitece teminatın nakde çevrilmesi İdareye bildirilecek veya Ünitece alınmış teminat nakde çevrilecektir.

Örnek 12- İhale konusu işten dolayı Kurumumuza 13.500,00 TL sigorta primi ve 875,00 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 14.375,00 TL borcu bulunan (A) Limited Şirketince, Kuruma 13.04.2010 tarihinde 15.000,00 TL tutarında banka teminat mektubu verilerek ilişiksizlik belgesinin alındığı ve aynı gün içinde toplam 1.000,00 TL tutarında ödeme yapılarak bahse konu borcun 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesinin talep edildiği, ancak Ünitece, Mali Durum Bildirim Formunda yer alan Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar formülü vasıtasıyla bulunan rasyonun 2,35 olması nedeniyle, işverenin çok zor durumda bulunmadığı kabul edilerek tecil ve taksitlendirme başvurusunun reddedildiği ve durumun işverene 24.04.2010 tarihinde tebliğ edildiği ve Ünitece sözkonusu borcun ödenmesi için 20 günlük süre verildiği varsayıldığında, anılan işverenin bahse konu borcunu 14.05.2010 tarihine kadar hesaplanacak tecil faizi ile birlikte ödemesi mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla, anılan işveren tarafından ihale konusu işten kaynaklanan borçların en geç 14.05.2010 tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminat, 15.05.2010 tarihinden başlamak üzere en geç onbeş gün içinde paraya çevrilerek borç tahsil edilecektir.

5- Ortak Hükümler

5.1- Tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulabilmesi için her hangi bir hak ediş alacağının bulunmaması gerekmektedir. Dolayısıyla, ihale konusu işten kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş borçlar için 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunan ihale konusu işyeri işverenlerinin, hak ediş alacaklarının bulunması halinde, öncelikle mevcut borçların hak edişten mahsup edilmek suretiyle tahsili cihetine gidilecektir.

5.2- Fark işçilikten kaynaklanan prim ve varsa diğer muaccel borçların tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin işlemler yalnızca bir defa yapılabileceğinden, ihale konusu işyeri işverenlerince taksit veya cari aylara ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulduğu veya taksitlendirme başvurularının reddedildiği durumlarda, ikinci bir defa tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulamayacaktır.

Dolayısıyla tecil ve taksitlendirme işlemleri, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuş olan veya başvuruları ilgili Ünitece reddedilmiş olan işverenlerce, teminatın nakde çevrilmesinden önce yeniden taksitlendirme başvurusunda bulunulması halinde, söz konusu başvurular, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden değil, anılan yönetmelik uyarınca reddedilerek, teminatın paraya çevrilmesine ilişkin işlemlere devam edilecektir.

5.3- Özel nitelikteki bina inşaatlarından kaynaklanan borçlar nedeniyle, yapı kullanma izin belgesi alabilmek amacıyla, bahse konu Yönetmelikte belirtilen teminatlar verilmek suretiyle ilişiksizlik belgesi talep edildiği durumlarda da, bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

5.4- İdareler tarafından alınmış olan teminat mektuplarının süreli olduğu ve işveren tarafından tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunulan tarih itibariyle teminatın süresinin sona ermiş veya çeşitli nedenlerle İdarece nakde çevrilmiş olduğu durumlarda, işverenlerden 6183 sayılı Kanunda öngörülen teminatlardan birinin gösterilmesi istenilecektir.

5.5- İhale konusu iş veya özel bina inşaatı işyerleri dolayısıyla yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulduğu durumlarda, işverenlere borcun ödenmesi aksi halde ihale konusu iş veya özel bina inşaatı dolayısıyla alınmış olan teminatın nakde çevrileceği hususunda ayrıca bildirim yapılmayacağından, ödeme planlarında “tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulması halinde herhangi bir bildirim yapılmadan teminat nakde çevrilecektir.” şeklinde açıklama yapılacaktır.

5.6- İhale konusu işyerleri ve özel nitelikteki bina inşaatları ile ilgili olarak yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozma koşuluna girip girmediği veya başvurularının kabul edilip edilmediği hususları, ilgili personelin yanı sıra icra servis şefi ve müdür yardımcısı tarafından da takip edilecek ve gerekli işlemlerin ivedilikle yapılması hususuna azami dikkat edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.