T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2010/41(*)

 

Tarih        : 29.03.2010

Konu         : Danıştay Kararı

 

 

Bilindiği üzere 07.09.2009 tarihinde yayımlanan 2009/110 sayılı Genelge’nin “1- Sevk İşlemleri” maddesinin (a) bendi ile “Müracaat edilen sözleşmeli resmi sağlık kurumunca en az bir diş hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile kron ve protez tedavisine 180 gün, dolgu tedavisine 60 gün, diğer diş tedavilerine de 90 gün içinde başlanamayacağının belirtilmesi ve kapsamda yer alan kişilerce talep edilmesi halinde serbest diş hekimliklerine, Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum veya kuruluşlarına, özel sağlık kurum veya kuruluşlarına sevkleri yapılabilecektir. Bu durumda, sağlık kurulu raporunda yapılması gereken tedavinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve sonrasında da sevki yapan sözleşmeli resmi kurumundaki diş hekimlerince tedavinin yapıldığının onaylanması gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Kurumumuz aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesinin 08.02.2010 tarih ve 2009/11954 E. Sayılı Kararı ile “07.09.2009 tarih ve 2009/110 sayılı Genelgenin 1-(a) maddesinin birinci cümlesindeki “…de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile…” ve “…180 gün, …60 gün, …90 gün içinde” ibareleri ile ikinci cümlesindeki “…sağlık kurulu raporunda …” ibaresinin yürütümü durdurulmuş ve karar 01.03.2010 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi birinci fıkrasında yer alan “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle Kurumumuz kapsamındaki kişilerin ağız ve diş sağlığı hizmetleri için özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan tedavi giderlerinin ödenebilmesi için aşağıda belirtilen düzenlemelere uyulacaktır.

A- Sevk İşlemleri;

1) %40 ve üzerinde özürlü kişiler hariç olmak üzere kapsamdaki kişilerin özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) tarafından tedavinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları zorunludur.

2) %40 ve üzerinde özürlü kişilerin özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için özürlülük durumunu belgelendirmek suretiyle müracaat ettikleri Kurumla sözleşmeli ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen sağlık kurum veya kuruluşunda tedavilerinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları şarttır. Başta zihinsel özürlü olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan özürlü kişilerin diş tedavileri lokal anestezi altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi altında müdahale gerekliliği söz konusu ise tedavinin, anesteziyoloji ve reanimasyon uzman hekiminin sorumluluğunda genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan sağlık kurumlarında yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporun bir örneği düzenlenecek faturaya eklenecektir.

3) Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerine yapılacak sevkler Genelge eki “Diş Tedavileri Sevk Formu” düzenlenmek suretiyle yapılacaktır.

4) Özel sağlık kurum veya kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan diş tedavileri sonrasında, Genelge eki sevk belgesini düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca “Diş Tedavileri Sevk Formu”nda yer alan tedavinin yapıldığına dair bölümün doldurularak onaylanması gerekmektedir.

B- Ödeme İşlemleri

1) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki ağız ve diş sağlığı hizmetleri, SUT eki EK-7 Listesinde yer alması şartıyla yürürlükte olan “Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi”nde yer alan fiyatlar tavan olmak üzere, fatura tutarı üzerinden ödenir. Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki ağız ve diş sağlığı hizmetleri ise SUT eki EK-7 Listesi üzerinden ödenir. Ödemelerde SUT eki EK-7 Listesinde süre ve adet ile ilgili faturalamaya ilişkin hükümlere uyulacaktır.

2) Hastalar, başvurdukları Kurum ile sözleşmeli ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen sağlık kuruluşunca/kurumunca düzenlenen sevke ilişkin belgede imzası bulunan hekimin kendisinin, birinci derece yakınının veya bunların ortaklarının özel muayenehanelerine/özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk edilemezler. Bu şekilde, sevk belgesinde onayı bulunan ve tedaviyi sağlayan hekimin aynı olduğu veya eşi veya ortakları tarafından yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmeyecektir.

3) Kurumla sözleşmesi olmayan özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yapılan protez tedavileri için malzeme dahil döküm işçilik ücreti ödenmez.

4) SUT eki EK-7 Listesinde (*) işaretli olan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

C-Yürürlük;

Bu Genelge 29 Mart 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kurumumuzca yayımlanan 07.09.2009 tarih ve 2009/110 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Ek- 1- Diş Tedavileri Sevk Formu


DİŞ TEDAVİLERİ SEVK FORMU

 

SAĞLIK TESİSİ ADI

POLİKLİNİK TARİHİ

 

 

Hasta Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No

 

Provizyon numarası

 

Hasta Telefon No

 

Hasta Adresi

 

Sevk Tanısı

 

Sevk gerekçesi

 

 

HASTANIN MEVCUT AĞIZ ŞEMASI

 

 

 

55

54

53

52

51

61

62

63

64

65

 

 

 

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

 

 

 

85

84

83

82

81

71

72

73

74

75

 

 

 

 

 

YAPILMASI GEREKEN TEDAVİLER (AÇIKLAMALAR)

Protez

Cerrahi

Konservatif diş tedavisi

Endodonti tedavi

Röntgen

Pedodonti

Periodontoloji

Ortodonti

                                              

Sevki Yapan Diş Hekimi                                                                                                                        Hastane Başhekimi

Adı-Soyadı, Kaşesi                                                                                                                                      Kaşe ve Onayı

 

SEVK SONRASI KONTROL

Sevk formundaki işlemlerin yapıldığı kontrol edilmiştir.

   Kontrolü yapan diş hekimi:

       Adı-Soyadı, Kaşesi

 (*)        2013/3 sayılı Genelge ile 09.11.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, 09.11.2012 tarihinden önce başlanmış tedavilere ilişkin uygulamalar ve ödemeler 2010/41 sayılı Genelge doğrultusunda yapılacaktır.