T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/38

 

Tarih: 09.03.2010

Konu: İlaç bedellerinin ödenmesi

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde 30.09.2009 tarihinde yapılan değişiklik ile 01.01.2010 tarihi itibariyle üretilen/ithal edilen tüm ürünlerin (Yönetmelikte belirlenmiş istisnalar hariç) dış ambalajı üzerine hem izleme hem de geri ödeme amacıyla kullanılacak, bundan önceki mevzuatta yer alan fiyat kupürü ve barkod ifadelerini karşılar nitelikte karekod konulması zorunluluğu getirilmiştir.

Bakanlığın 31.12.2009 tarihinde yayınladığı “İlaç Takip Sisteminin Uygulanması” konulu 2009/84 sayılı Genelgesi ile de, karekodlu ilaçların Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan İlaç Takip Sistemine ilaç firmaları tarafından kaydedilmesi, eczaneler tarafından satış bildirimlerinin yapılması ve geri ödeme kurumları tarafından sistem üzerinden kontrol edilmesi gerektiği duyurulmuştur.

Kurumumuzca bu sisteme yapılacak üretim/ithalat, satış ve deaktivasyon bildirimleri esas alınarak ilaç bedellerinin ödenmesi için, 2010/11 sayılı “İlaç Takip Sistemi ile Karekodlu Ürünlerin Bedellerinin Ödenmesi” konulu Genelge ile düzenleme yapılmıştır. Söz konusu Genelgede, Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere uyum sürecinde piyasaya sürülmüş farklı tipteki ambalajların Kurumumuza faturalandırılmasında uyulacak usul ve esaslar da belirlenmiştir.

Yapılmış olan mevzuat ve bilgi işlem düzenlemeleri ile karekodlu ürünlerin İlaç Takip Sisteminden onay alınması halinde ambalajının hiçbir bölümünün kesilmeksizin Kuruma fatura edilebilmesi sağlanmıştır. Ancak sistemin uygulamaya alındığı tarihten sonra ilaç firmaları ve ilaç sektörünü temsil eden sivil toplum kuruluşları tarafından gerek Sağlık Bakanlığına gerekse Kurumumuza eczanelerin sisteme hazır olmaması, eczanelerin karekodlu ürünleri kabul etmeyip depolara iade etmeleri ve benzeri nedenlerle geçişin ertelenmesi yönünde taleplerde bulunulmuştur.

Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı tarafından 02.03.2010 tarihinde yayımlanan 2010/12 sayılı “Karekodlu Ürün İşlemleri” konulu Genelge ile, ürünlerin çeşitli şekillerde ambalajlanmış olması sebebiyle karekodlu ilaçların İlaç Takip Sisteminden onay alınarak ödenmesi süreci yeniden belirlenmiştir. Anılan Genelgeye göre;

“1. Üretici ve ithalatçılar tarafından ürünler sadece karekodlu olarak üretilecek, üretilen veya ithal edilen ürünler piyasaya verilmeden önce sisteme mutlaka bildirilecektir.

2. Bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren ürünlere kupür ve benzeri ödemeye esas olacak herhangi bir şey eklenmeyecektir.

3. Eczacılar, 16.05.2010 tarihine kadar sisteme satışlarını bildirmeksizin tüm ürünlerden karekod ve/veya barkod ve kupürleri kesip reçetelere ekleyerek geri ödeme kurumlarından ödenmesini talep edeceklerdir. Sadece karekodlu üretilmiş ürünlerin karekodlarının kesilmesi yeterli olacak, kupürlü üretilmiş ürünlerin kupür ve barkodları, varsa karekodları birlikte kesilecek ve reçetelere eklenecektir.

4. Karekodsuz üretilmiş veya sisteme bildirilmemiş tüm ürünler 01.06.2010 tarihine kadar kupürleri kesilerek ödenmeye devam edecektir.

5. İlaç Takip Sistemi eczacıların satışlarına 16.05.2010 tarihine kadar kapalı tutulacak ve bu tarih itibariyle sistem eczacıların satış bildirimlerine açılacaktır.

6. 01.06.2010 tarihi itibariyle piyasadaki tüm ürünler karekodlu olarak işlem görmeye başlayacaktır. Bu tarih itibariyle piyasada kalan tüm ürünler firmalar tarafından karekodlanacak, bu işlemler firma sorumluluğunda olarak ecza depoları ve eczanelerde de yapılabilecektir.”

Bu doğrultuda Kurumumuz tarafından yayımlanan 2010/11 sayılı Genelge ve 25.02.2010 tarihli “Karekodlu İlaçların Ödenmesine İlişkin Duyuru” başlıklı duyuru ile yapılan düzenlemelerde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Karekodsuz ürünler eski şekliyle dış ambalajında bulunan fiyat kupürü ve barkodunun kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle 01.06.2010 tarihine kadar ödenecektir.

İlaç ambalajlarına karekod konulması sürecinde dış ambalajında;

a) Karekod, barkod ve fiyat kupürü (üzerinde iptal edildiğine dair ibare bulunan veya bulunmayan),

b) Karekod ve barkod,

c) Yalnızca karekod,

gibi muhtelif şekillerde üretilmiş ürünlerin karekod, barkod, fiyat kupürü ve benzeri kısımlarının tamamının kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle Kurumumuza gönderilmesi halinde 15.05.2010 tarihi dahil olmak üzere bedelleri ödenecektir. Bu ürünler 16.05.2010 tarihi itibariyle yalnızca İlaç Takip Sistemi üzerinden onay alınarak Kuruma fatura edilecektir. İlaç Takip Sisteminden onay alınarak Kuruma fatura edilen ürünlerin herhangi bir bölümünün reçeteye eklenmesi gerekmemektedir.

01.06.2010 tarihi itibariyle tüm ürünler sadece İTS üzerinden onay alınarak Kuruma fatura edilecektir.

Bu Genelgenin yürürlük tarihinden önce Kurumca yayınlanan 2010/11 sayılı Genelgenin (2.5) ve (2.6) numaralı maddelerinde tanımlanan ürünler için anılan Genelge doğrultusunda İlaç Takip Sisteminden onay almış eczaneler tarafından bu onaya istinaden ürünlerin hiçbir bölümü reçeteye eklenmeden Kuruma faturalandırılabilecektir. Bu ürünlerin İlaç Takip Sisteminden onay alınmaksızın hastalara verilmiş olması durumunda ise dış ambalajlarında bulunan karekod, barkod (varsa), fiyat kupürü(varsa) ve benzeri kısımlarının tamamının kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle Kuruma faturalandırılacaktır. Fiyat kupürünün bulunmadığı durumlarda, Kurum taşra teşkilatınca yapılan kontrollerde kolaylık sağlanması amacıyla ilaç ambalajı üzerinde yer alan ilacın adının yazılı olduğu bir kısmının da reçeteye eklenmesi gerekmektedir.

Bu Genelgenin 09.03.2010 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 20.01.2010 tarihli ve 2010/11 sayılı Genelge ile 25.02.2010 tarihinde Kurum internet sayfasında yayımlanan “Karekodlu İlaçların Ödenmesine İlişkin Duyuru” yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.