T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2009/158

 

Tarih         : 30.12.2009

Konu         : SUT ve Eklerinde Yapılan Düzenlemeler

 

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 uncu maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesi gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu; “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği 2009/3. dönem çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlar ile SUT güncellenmesine ilişkin çalışmalar sonucu SUT ve eklerinde aşağıdaki şekilde değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

1- Tebliğin “12.7.10. Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri” başlıklı maddesinin “A” maddesinin 6’ıncı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“6) Enzim dışındaki tedavi seçenekleri (substrat inhibisyonu tedavisi gibi)

(a) Çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman hekimlerinden birisinin bulunduğu bir yıl süreli sağlık kurulu raporunda enzim tedavisinin mümkün olmama gerekçelerinin belirtilmesi halinde bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.

(b) Miglustat:

1. Enzim tedavisine ağır alerjik reaksiyonlar veya hipersensitivite geliştirenler veya

2. Enzim tedavisine kısmi veya tam yanıtsızlığı olanlarda;

Hemoglobin düzeyi kadınlarda 11 erkeklerde 12 nin altında olanlar

Enzim tedavisi altında, splenektomi yapılmamış hastalarda trombosit düzeyinde tedavinin başlangına göre 1,5 kattan az artış varsa

Dalak volümünün %50 den az küçüldüğü durumlarda

Karaciğer volümünün %30 dan az küçüldüğü durumlarda

Enzim tedavisine rağmen akut kemik krizlerinin devam ettiği hallerde

Enzim tedavisi altında transaminaz düzeylerinin normalin üst sınırının 3 kat ve üzerinde seyretmesi halinde

Akciğer tutulumunda düzelme olmadığında (pulmoner hipertansiyonun devamı, oksijenasyonun düzelmemesi, hepatopulmoner sendrom varlığı)

Yukarıdaki koşulların en az birinin varlığında enzim tedavisine yanıtsızlık kabul edilir.

Miglustat tedavisine yanıt, enzim tedavisinden miglustat tedavisine geçişe neden olan parametre açısından takip edilir. Yanıt ilk bir yıl sonunda bu parametre açısından değerlendirilir. Tedaviye yanıtsızlık varsa tedavi sonlandırılır.

Halen miglustat tedavisi almakta olan hastaların tedaviye devamı da bu madde kapsamında değerlendirilir.”

2- Tebliğin “12.7.13 başlıklı maddesinin;

“12.7.13.1. Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı alt maddesinin;

a) (1). fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b. 2-18 yaş grubu hastalarda ; ALT normalin üst sınırının 2 katından daha yüksek karaciğer biyopsisinde HAI>4 veya fibrozis > 2,”

b) (3). fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

(3) “a) Erişkin hastalarda İnterferonlar ve pegile interferonlar ALT değeri normalin üst sınırının 2 katını geçen ve HBV DNA <107 kopya/ml olan hastalarda kullanılabilir. İnterferonlar ve pegile interferonlar kronik hepatit B hastalarında en fazla 48 hafta süreyle kullanılabilir.

b) 2-18 yaş grubu hastalarda tedaviye lamivudin yada interferonlar ile başlanabilir.

Çocuklarda İnterferon tedavi süresi 24 haftadır. Bu grup hastalarda 24 haftalık tedavinin bitiminden en az 1 yıl sonra (1)-b. Maddesinde tarif edilen koşulları yeniden taşıyan hastalara en fazla 24 haftalık ikinci bir İnterferon tedavisi daha verilebilir.”

c) (4) üncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(4) Erişkin hastalarda oral antiviral tedaviye HBV DNA <107 kopya/ml ise günde 100 mg lamivudin ile başlanır. Tedavinin 24. haftasında HBV DNA pozitif olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir. HBV DNA >107 kopya/ml olanlarda diğer oral antivirallerden biri ile tedaviye başlanabilir. Çocuk hastalardan, HBV DNA seviyesi: 10 000 (104) kopya/ml olanlarda lamivudin tedavisine 3mg/kg/gün dozunda başlanabilir.”

d) (6). fıkrasında yer alan düzenlemenin başına “Erişkin hastalarda” ifadesi eklenmiştir.

“12.7.13.7. Viral hepatit tedavisinde genel prensipler” başlıklı alt maddesinin;

1’inci alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“1. Karaciğer biyopsisi ile ilgili kurallar Ishak skorlamasına göre (Pediatrik hastalarda Knodell skorlamasına göre) belirlenmiştir.”

3- Tebliğin “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin c-3-d alt bendinde yer alan “Trastuzumab” etken maddesine ait düzenlemede “ ….Trastuzumab kullanılırken progresyon gelişmesi halinde tedavi sonlandırılır.” cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ifade eklenmiştir.

“Erken evre meme kanseri endıkasyonunda tedavi süresi 9 haftadır.”

4- Tebliğin “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin c-3-d alt bendinde yer alan “Ritüksimab” etken maddesine ait düzenleme aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Rituksimab: Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı 3. basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş tedavi protokolünü de gösterir uzman hekim raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.

Nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma teşhisi konmuş hastaların tedavisinde, daha önce tedavi edilmemiş evre III veya evre IV CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda kombinasyon kemoterapisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi şemasına ek olarak kullanımı endikedir.

Yukarıda bahsedilen foliküler lenfoma ve mantle hücreli lenfomada maksimum 8 küre kadar kullanımı halinde geri ödenir.

Foliküler lenfoma ve mantle hücreli lenfomada; rituximab kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık gelişen (daha önce aynı tedaviye yanıt vermiş olduğu için kombinasyon kemoterapisi olarak) vakalarda 8 küre ilave olarak en fazla 4 kür daha kullanılabilir. İndüksiyon tedavisine yanıt vermiş (en fazla 8 kür kullanılmış) hastada, hastanın yanıt süresini uzatmak için indüksiyon tedavisinden sonra hastalık progresyonunu engellemek amacıyla iki yıl süresince ek olarak en fazla 8 kür daha kullanılabilir.

CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada maksimum 8 küre kadar geri ödenir.”

5-12.7.24. Solunum sistemi hastalıkları ilaçları kullanım ilkeleri başlıklı maddesine 4. fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4. Mevsimsel veya yıl boyu devam eden allerjik rinit tedavisinde kullanılan nasal kortikosteroid preparatları; 2-5 yaş grubu hastalarda (2 ve 5 yaş grubu dahil), yalnızca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Alerji, Klinik İmmünoloji veya KBB Hastalıkları Uzmanları tarafından reçete edilebilir.”

6- Tebliğin “12.7.25. Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri” başlıklı maddesinin (b) bendi, 12.7.35 numaralı maddesi olarak yeniden düzenlenmiştir.

“12.7.35. Nöropatik ağrı:

Gabapentin; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.

Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.

Duloksetin; diyabetik periferal nöropatik ağrı tedavisinde, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya üçüncü basamak sağlık kurumlarında Nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edildiğinde, bu basamaklarda ve bu uzman hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak da tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.

Alfa Lipoik Asit; periferal diabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde, nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon,immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.”

7- Tebliğin “12.7.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri” başlıklı maddesine (F) alt bendi eklenmiştir.

“F) Rosuvastatin etken maddesini 40 mg dozda içeren preparatlar, yalnızca kardiyoloji ve endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.”

8 -Tebliğin “12.8. Güvenlik ve endikasyon formu ile Uyuşturucu ve Psikotrop İlaçlar” başlıklı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Güvenlik ve endikasyon formu olan ilaçlar ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçların reçeteye yazılacak maksimum dozları ve varsa rapor süreleri, koşulları ile reçeteleme koşulları (SUT’ta bulunan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) konusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallara uyulacaktır.”

9- Tebliğ Eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Ek:2” Listesine;

a) 4.10.6. Sildenafil sitrat *

b) 10.12.5. Duloksetin (sadece diyabetik periferal nöropatik ağrıda) maddeleri ilave edilmiştir.

10-Tebliğ Eki “Sistemik Antimikrobik Ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları

Ek:2/A” Listesinin;

a) 167. Maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.”

“167. Kollojen:

Yalnızca Dekübitüs yaralarında;

Genel Cerrahi, Plastik cerrahi,Cildiye ve Ortopedi uzmanlarından en az ikisinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile

1)-Bası yaralarının (Grade 1-2 ) tedavisinde, aynı yara için en çok bir kez 3 hafta süre ile,

2)-Cerrahi yapılamayacak durumda olan hastalarda (ileri derecede kronik rahatsızlığı olan hastalar ve anestezi acısından risk grubu olarak ASA 3 ve üzerinde olan hastalar) en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporu ile en fazla birer aylık dozda reçetelenmek koşulu ile kullanılabilir”

b) “204. Albendazol; 400 Mg lık formlarının büyük ambalajları yalnızca “Kisthidatik ve nösistisarkosis hastalığı” endikasyonlarında ödenir.” maddesi eklenmiştir.

c) “205. Çinko preparatları (Kombine olanlar hariç); Yalnızca 2.veya 3.basamak sağlık tesislerinde reçete edilir” maddesi eklenmiştir.

d) 190. maddesi, 12.7.35. maddesi kapsamında yer alacak şekilde düzenlenmiştir.

13- Bu Genelge, Kurum resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihi itibariyle üç iş günü sonra yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ek:1-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 2/D)ne Eklenen İlaçlar Listesi

2-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 2/D)nden Çıkarılan İlaçlar Listesi

3-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 2/D)nde Düzenlenen İlaçlar Listesi


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11374

8699606692577

%5 DEKSTROZ %0.9 NaCl 250 ML SOL (POLIFARMA TORBA SETLI)

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11375

8699606692584

%5 DEKSTROZ %0.9 NaCl 250 ML SOL (POLIFARMA TORBA SETSIZ)

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11376

8699606692256

1/3 POLIFLEKS POLIDEKS 100 ML SOL (POLIFARMA SETLI TORBA)

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11377

8699606692263

1/3 POLIFLEKS POLIDEKS 100 ML SOL (POLIFARMA SETSIZ TORBA)

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11378

8699606692294

1/3 POLIFLEKS POLIDEKS 1000 ML SOL (POLIFARMA SETLI TORBA)

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11379

8699606692300

1/3 POLIFLEKS POLIDEKS 1000 ML SOL (POLIFARMA SETSIZ TORBA)

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11380

8699606692270

1/3 POLIFLEKS POLIDEKS 150 ML SOL (POLIFARMA SETLI TORBA)

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11381

8699606692287

1/3 POLIFLEKS POLIDEKS 150 ML SOL (POLIFARMA SETSIZ TORBA)

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11382

8699821190100

ACTRETIN 10 MG 30 YUM JELATIN KAP

 

 

E393A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11383

8699821190094

ACTRETIN 20 MG 30 YUM JELATIN KAP

 

 

E393B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11384

8699704610046

ACULAR LS %0,4 STERIL GOZ DAMLASI ML

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11385

8699523010317

ACYL 200 MG 25 TB

 

 

E007A

08.05.2009

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11386

8699630697593

AMINOMIX-1 NOVUM 1.000 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11387

8699630697609

AMINOMIX-1 NOVUM 1.500 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11388

8699630697616

AMINOMIX-1 NOVUM 2.000 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11389

8699630697609

AMINOMIX-2 NOVUM 1.000 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11390

8699630697616

AMINOMIX-2 NOVUM 1.500 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11391

8699630697593

AMINOMIX-2 NOVUM 2.000 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11392

8699578090098

ANDAZOL 400 MG 3 FTB

 

 

E359B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11393

8699578090104

ANDAZOL 400 MG 60 FTB

 

 

E359B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11394

8699790550615

ASMANEX TWISTHALER 200 MCG 30 DOZ INH

 

 

E527B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11395

8699790550622

ASMANEX TWISTHALER 200 MCG 60 DOZ INH

 

 

E527B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11396

8699790550639

ASMANEX TWISTHALER 400 MCG 30 DOZ INH

 

 

E527A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11397

8699790550646

ASMANEX TWISTHALER 400 MCG 60 DOZ INH

 

 

E527A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11398

8699738340032

BENZACLIN TOPIKAL JEL 25 GR

 

 

E137C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11399

8697930020141

CALCIDAY D3 45 EFF TB

 

 

E524A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11400

8699584340248

CLINDOXYL 25 G JEL

 

 

E137C

 

11%

 

 

16,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11401

8699569610168

COMBIDEX 5 ML STERIL OFTALMIK SUSP

 

 

E525A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11402

8699514550013

EASYHALER COMBIPACK 12 MCG / 200 MCG INH TOZU

 

 

E492A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11403

8699514550020

EASYHALER COMBIPACK 12 MCG / 400 MCG INH TOZU

 

 

E492B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11404

8699514040019

ECOPIRIN 100 MG 30 TB

 

 

E084C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11405

8699514096542

EPIXX 750 MG 50 TB

 

 

E372D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11406

8699532958044

FRAGMIN 7500 IU/0.3 ML 10 TEK DOZ ENJ

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11407

8699514610021

GANFORT GOZ DAMLASI 3ML

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11408

8699514440048

LIPOTEARS % 0,2 10 GR OFTALMİK JEL

 

 

E133A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11409

8699844750169

METILPREDNISOLON SOPHARMA 125 MG 5 AMP

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11410

8699844750176

METILPREDNISOLON SOPHARMA 15,78 MG 5 AMP

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11411

8699540099012

MIVUX 100 MG 84 FTB

 

 

E500A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11412

8697933020131

NEWCAL D3 30 EFF TB

 

 

E524A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11413

8697706774032

OPTIRAY 320 CAM SISE 100 ML ( 678 MG/ML)

 

 

E493E

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11414

8697706774056

OPTIRAY 320 CAM SISE 200 ML ( 678 MG/ML)

 

 

E493E

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11415

8697706774018

OPTIRAY 320 CAM SISE 50 ML ( 678 MG/ML)

 

 

E493E

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11416

8697797790027

OXALIMEDAC 100 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E421B

06.11.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11417

8697797790010

OXALIMEDAC 50 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E421A

06.11.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11418

8699548993305

PEDIASURE FIBER MUZ 200 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

31,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11419

8699548993312

PEDIASURE FIBER VANILYA 200 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

31,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11420

8699580010183

PENVASC 10 MG 30 TB

 

 

E002B

 

11%

 

 

14,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11421

8699580010176

PENVASC 5 MG 30 TB

 

 

E002A

 

11%

 

 

27,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11422

8699522092857

REQUIP 0.5 MG 21 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11423

8699522030231

REQUIP XL 2 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

E526A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11424

8699522030255

REQUIP XL 4 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11425

8699522030262

REQUIP XL 8 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11426

8697933090011

ROSUCOR 5MG 28 FTB.

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11427

8699569270133

SEFBAKTAM 0,5 G IM/IV ENJEKTABL FLK

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11428

8699790051327

SUBOXONE 2 MG 28 SUBLINGUAL TB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11429

8699790051341

SUBOXONE 8 MG 28 SUBLINGUAL TB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11430

8699704097571

VENOTREX RETARD 50 MG 60 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11431

8699559770025

VITAX 300 MG/50 ML 1 FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11432

8697542150014

ZAVESCA 100 MG 84 KAP

 

 

 

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11433

8699514070016

ZESTAT 15 MG 30 AGIZDA ERIYEN TB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11434

8699514070023

ZESTAT 30 MG 30 AGIZDA ERIYEN TB

 

 

E351A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11435

8699514070030

ZESTAT 45 MG 30 AGIZDA ERIYEN TB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11436

8699591570294

ZINCO 30 MG FORT SURUP

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

A11437

8698613572018

ZINFORT 110 MG /5 ML 100 ML SURUP

 

 

 

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

05.01.2010

0-2,5%

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DEN ÇIKARILAN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A05508

8699543590011

NORODOL 2 MG/ML 10 ML DAMLA

 

 

E373B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10534

8699540092532

SEFPOTEC 200 MG 10 FTB

 

 

E443A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 


 

 

EK-3

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10850

8699559190014

AKNETRENT 10 MG 30 YUM JELATIN KAP

 

 

E393A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00449

8699708340031

AKNILOX %2 30 GR JEL

 

 

E137A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00450

8699708340048

AKNILOX %4 30 GR JEL

 

 

E137A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01241

8699738340131

BENZAMYCIN TOPIKAL 23.3 GR JEL

 

 

E137B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01242

8699738340544

BENZAMYCIN TOPIKAL 46.6 GR JEL

 

 

E137B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01768

8699622090821

CEPHIX 200 MG 10 TB

8699622090401

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01883

8699633482714

CLAMIN-T 10 MG/ML 30 ML LOSYON

 

 

E033F

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01902

8699502650206

CLEOCIN-T %1 30 ML TOPIKAL SOL

 

 

E033F

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10682

8699278340028

ERITRETIN 30 GR JEL

8699708340482

 

E137B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02805

8699727340074

ERYACNE %4 30 GR JEL

8699510340502

 

E137A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02845

8699637090106

ETODIN 200 MG 10 FTB

 

 

E019A

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A02847

8699637090151

ETODIN 300 MG 10 FTB

 

 

E019B

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09562

8699540098404

IRDA 75 MG 28 FTB

 

 

E374C

01.01.3000

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09297

8699584340255

ISOTREXIN 30 GR JEL

 

 

E137B

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04564

8699525124814

LAROXYL 25 MG 40 DRJ

8699505120508

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11233

8699566096453

LEV-END 750 MG 50 TB

 

 

E372D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05230

8699839010155

MYSOLINE 250 MG 30 TB

8699786010048

8699631015013

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05509

8699543590028

NORODOL 2 MG/ML 20 ML DAMLA

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06336

8696875440045

PRENACID %0.25 5 GR GOZ POMADI

8699514440826

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06686

8699522096626

REQUIP 2 MG 21 FTB

 

 

E526A

 

11%

 

18.06.2002

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11274

8699760710063

TOBRADEX 5 ML STERIL OFTALMIK SUSP

 

 

E525A

 

11%

 

 

23,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10892

8699525094469

ZELEFT 100 MG 14 FTB

 

 

E064A

01.01.3000

11%

 

 

13,83%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10885

8699525094445

ZELEFT 50 MG 14 TB

 

 

E064B

09.09.9999

11%

 

 

15,00%

4,00%

 

 

0-2,5%