T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE 

2010 / 34 *

 

Tarih:  24/02/2010

Konu: Danıştay Kararı

 

 Engelsiz Yaşam Federasyonu tarafından Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2009/4576 Esasına kayden açılan davada verilen 17.11.2009 tarihli kararı ile 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 20.1. maddesinin 11. bendinde yer alan “…büyüme ve gelişme çağındaki çocuklara kullanılması gerekli görülen miatlı tıbbi malzemeler, malzemenin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile…”ibaresi ile SUT eki EK-“5/C Protez Ve Ortez Listesinin” 130 ve 131. sırasındaki fiyata ilişkin düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

    2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28 inci maddesinde “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü doğrultusunda Kurumumuz kapsamındaki hak sahiplerinin kullanmakta oldukları özellikli motorsuz tekerlekli sandalye ile akülü tekerlekli sandalye bedellerinin ödenebilmesi için; Mahkeme karar verinceye kadar 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “20.2.2. Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılması uygun görülmüştür.

    Danıştay Onuncu Dairesi ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 20.1. maddesinin 11. bendinde yer alan “…büyüme ve gelişme çağındaki çocuklara kullanılması gerekli görülen miatlı tıbbi malzemeler, malzemenin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile…”ibaresi ile ilgili yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Söz konusu madde mahkeme karar verinceye kadar “Ancak, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklara kullanılması gerekli görülen miatlı tıbbi malzemeler, malzemenin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce SUT hükümleri doğrultusunda yenilenir. Ayrıca erişkinlerde ise malzemenin bakım ve onarımı mümkün olmaması halinde kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce SUT hükümleri doğrultusunda yenilenir.” şeklinde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

    Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

*     2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.