T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010 - 33

 

 

Tarih : 23.02.2010

Sayı     : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/149

Konu   : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde ve 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikler

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 5/2/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanunun;

7 nci maddesi ile, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Nisan ayına” ibaresi “Ekim ayına”, “31/12/2009 tarihine kadar” ibaresi “31/12/2010 tarihine kadar”, ikinci cümlesinde yer alan “31/12/2009 tarihini 30/6/2010 tarihine kadar” ibaresi “31/12/2010 tarihini 30/6/2011 tarihine kadar” şeklinde,

10 uncu maddesi ile, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2009” ibaresi “31/12/2012” şeklinde ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009” ibaresi “31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012” şeklinde,

değiştirilmiştir.

Bu bağlamda, 5951 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere istinaden, gerek 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde, gerekse 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen sigorta prim teşviklerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

2-   4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta prim
teşvikinden yararlanma şartları

4447 sayılı Kanunun 5951 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki geçici 9 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar 11/9/2009 tarihli ve 2009/113 sayılı Genelgede açıklanmıştır. Bahse konu sigorta prim teşvikinden, 5951 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilmekte iken, 5951 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucunda, 1/1/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı da yararlanma imkanı getirilmiştir.

5951 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca 1/1/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı sözkonusu geçici maddede öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalılar yönünden;

-  1/1/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınmış olması,

-  İşe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde herhangi bir işyerinden Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

- Fiilen çalışması,
İşyerleri yönünden;

-  1/1/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların 2009/Ekim ayına

ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe

alınmış olması, şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması ve sigortalı, işyeri ve işveren nitelikleri bakımından maddede belirtilen istisnalar arasında yer almaması gerekmektedir.

Örnek 1- (D) Anonim Şirketinin 16/1/2010 tarihinde işe almış olduğu sigortalıdan dolayı, 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanabilmesi için bahse konu sigortalının,

-   Herhangi bir işyerinden Kurumumuza verilmiş olan 2009/Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

-   2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

- Fiilen çalışması,
gerekmektedir.
Örnek 2- (B) Limited Şirketinin 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin 5951

sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerinin yürürlükte olduğu 25/12/2009 tarihinde işe almış olduğu sigortalıdan dolayı, anılan maddede öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanabilmesi için sözkonusu sigortalının,

-    Herhangi bir işyerinden Kurumumuza verilmiş olan 2009/Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin olarak düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

-    2009/Nisan ayına ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

- Fiilen çalışması,
gerekmektedir.
Dolayısıyla,  4447  sayılı  Kanunun  geçici  9  uncu  maddesinin  yürürlüğe   girdiği

18/8/2009 ila 5951 sayılı Kanunla geçici 9 uncu maddesinin uygulama süresinin uzatıldığı 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan ve işe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmayan sigortalılardan dolayı sözkonusu sigorta prim teşvikinden yararlanılıp yararlanılamayacağının tespiti sırasında;

-  18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların 2009/Nisan ayına,

-  1/1/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların 2009/Ekim ayına, ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave

olarak işe alınmış olup olmadığına bakılacaktır.

Diğer taraftan, sözkonusu sigorta prim teşvikinden,

-  18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında, 2009/Nisan ayına,

-  1/1/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında, 2009/Ekim ayına, ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave

olarak  işe  alınan  sigortalılardan dolayı  en  çok  altı  ay  süreyle  yararlanılabilecek  olup sözkonusu  teşvikten  yararlanmak  amacıyla  “5921”  Kanun  numarası  seçilerek Kuruma gönderilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ilişkin olduğu aydaki sigortalı sayısının, baz alınan aydaki sigortalı sayısının üzerinde olması icap etmektedir.

 

Örnek 3- (A) Limited Şirketinde,

 

2009/Nisan ayında

32 sigortalının

2009/Mayıs ayında

30 sigortalının

2009/Haziran ayında 

30 sigortalının

2009/Temmuz ayında

26 sigortalının

2009/Ağustos ayında 

26 sigortalının

2009/Eylül ayında 

26 sigortalının

2009/Ekim ayında

26 sigortalının

 

çalıştırıldığı ve 2009/Kasım ayında, sigortalılar yönünden aranılan şartları haiz 1 sigortalının işe alındığı varsayıldığında,

2009/Kasım ayında çalıştırılan sigortalı sayısı 26 + 1 = 27 olduğundan, bahse konu sigortalının 2009/Nisan ayında çalıştırılan sigortalı sayısına (32 sigortalıya) ilave olarak işe alınmaması nedeniyle, gerek 2009/Kasım ayında, gerekse sonraki aylarda bahse konu sigortalıdan dolayı geçici 9 uncu maddede öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Sözkonusu işyerinde, 2009/Aralık ayında, sigortalılar yönünden aranılan şartları haiz 7 sigortalının işe alındığı varsayıldığında, 2009/Aralık ayında çalıştırılan sigortalı sayısı 27 + 7 = 34 olacağından, 2009/Aralık ayında işe alınan sigortalılardan dolayı geçici 9 uncu maddede öngörülen teşvikten; 34 (2009/Aralık ayındaki sigortalı sayısı) – 32 (2009/Nisan ayındaki sigortalı sayısı) = 2 sigortalı için yararlanılabilecektir.

Örnek 4- 3 nolu örnekteki işyerinde, 2010/Ocak ayında 10 sigortalının işten ayrıldığı varsayıldığında, 2010/Ocak ayı bildirgesinde çalışan sigortalı sayısı yine 34 olacağından sözkonusu ayda 2 sigortalı için bahse konu sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecek ancak 2010/Şubat ayında çalıştırılan sigortalı sayısının; 34 – 10 = 24 (2009/Nisan ayında çalıştırılan sigortalı sayısının altında) olması nedeniyle, 2010/Şubat ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı bahse konu sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 5- 3 nolu örnekteki işyerinde, 2010/Şubat ayında sigortalılar yönünden aranılan şartları haiz 5, kapsama girmeyen 4 olmak üzere toplam 9 sigortalının işe alındığı varsayıldığında, 2010/Şubat ayında çalıştırılan toplam sigortalı sayısı 24 + 9 = 33 olacaktır.

Bu durumda, 2010/Şubat ayında çalıştırılan 33 sigortalıdan,

-   2009/Nisan ayındaki sigortalı sayısının 32 olması nedeniyle, 18/8/2009 ila
31/12/2009 tarihleri arasında işe alınan ve sigortalılar yönünden aranılan şartlara sahip 33- 32
= 1 sigortalıdan dolayı,

- 2009/Ekim ayındaki sigortalı sayısının 26 olması nedeniyle, ilave sigortalı sayısı 33 -
26 = 7 olmasına rağmen 1/1/2010 tarihinden sonra işe alınan ve sigortalılar yönünden aranılan
şartları haiz 5 sigortalının bulunması nedeniyle, 5 sigortalıdan dolayı,

sözkonusu sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek 6- 2009/Ekim ayında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış (B) Anonim Şirketince, 4’ü kapsama giren, 1’i kapsama girmeyen toplam 5 sigortalı ile işe başlanıldığı, takip eden 2009/Kasım ve Aralık aylarında aynı sigortalıların çalıştırıldığı, 2010/Ocak ayında kapsama giren 3 sigortalının işten ayrıldığı ve aynı ayda sigortalılar yönünden aranılan şartları haiz 6 sigortalının işe alındığı varsayıldığında, 2010/Ocak ayında çalıştırılan toplam sigortalı sayısı işten ayrılanlar ile birlikte 5 + 6 = 11 olacaktır. Bu durumda,

-   2009/Nisan ayında sigortalı çalıştırılmadığı göz önüne alınarak, 31/12/2009
tarihinden önce işe alınan ve hizmet akdi 2010/Ocak ayında sona eren sigortalılar da dahil
olmak üzere 4 sigortalıdan dolayı,

- 2009/Ekim ayındaki sigortalı sayısının 5 olduğu göz önüne alınarak, 2010/Ocak
ayında çalıştırılan sigortalı sayısı (11 sigortalı) – 2009/Ekim ayında çalıştırılan sigortalı sayısı
(5 sigortalı) = 6 sigortalı, 2009/Ekim ayındaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırıldığından
1/1/2010 tarihinden sonra işe alınan ve kapsama giren 6 sigortalının 6’sından dolayı da,

sözkonusu sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

2010/Şubat ayına gelindiğinde ise, 2010/Ocak ayında işten ayrılan sigortalılar nedeniyle 2010/Şubat ayında çalıştırılan sigortalı sayısı 11- 3 = 8 olacaktır. Bu durumda, 2010/Şubat ayında,

-   1/1/2010 tarihinden önce işe alınmış olan ve sigortalılar yönünden aranılan şartları haiz 1 (bir) sigortalıdan dolayı sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için 2009/Nisan ayında kayıtlı sigortalı sayısına bakılacak ve 2009/Nisan ayında sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle, sözkonusu 1 (bir) sigortalıdan dolayı,

-   1/1/2010 tarihinden sonra işe alınmış olan ve sigortalılar yönünden aranılan şartları haiz 6 sigortalıdan dolayı sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için 2009/Ekim ayında kayıtlı sigortalı sayısına bakılacak ve 2009/Ekim ayında 5 sigortalı, 2010/Şubat ayında 8 sigortalı çalıştırılmış olması nedeniyle, sigortalılar yönünden aranılan şartları haiz 6 sigortalının; 8 – 5 = 3’ünden dolayı

sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir. Dolayısıyla, geçici 9 uncu maddede öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanılıp yararlanılmayacağının tespiti sırasında, aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ayda çalışan sigortalı sayısı ile;

-  18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında işe alınan ve sigortalılar yönünden
aranılan şartları haiz sigortalılar için 2009/Nisan ayında kayıtlı sigortalı sayısı,

- 1/1/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan ve sigortalılar yönünden aranılan
şartları haiz sigortalılar için 2009/Ekim ayında kayıtlı sigortalı sayısı,

karşılaştırılacaktır.

3- 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanma şartları

5084 sayılı Kanunda, 5951 sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesinde, kapsama giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada da faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç 10 veya üzerinde sigortalıyı fiilen çalıştıranlar, yatırıma başlama veya tamamlama ile ilgili şartları yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, 31/12/2012 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

Diğer taraftan, 5350 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilde, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 3 ve 4 üncü maddelerinde belirtilen teşvik ve desteklerden yararlanma hakkı kazanan mükelleflerin, bu haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri öngörülmüştür.

Bu bakımdan, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan (resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç) işverenler, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 10 veya üzerinde sigortalı çalıştırma koşulunu yerine getirmeleri halinde yararlanabilecekleri gibi, sözkonusu sigorta prim teşvikinden;

-   1/10/2003 ila 31/3/2005 tarihleri arasında işe başlamış olmaları durumunda,
çalıştırdıkları sigortalıların tamamından dolayı,

- 1/10/2003 tarihinden önce işe başlamış olmaları durumunda, en son dört aylık sigorta
prim bordrolarının son ayında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu
işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerden dolayı da,

31/12/2012 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.