T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/ 31 *

                                                                   

Tarih : 23/2/2010

KONU: Fatura Bedellerinin Ödenmesi

 

    12/3/2009 tarih ve 216 sayı ile Kurum Başkanlık Makamı tarafından imzalanarak 17/3/2009 tarihinde yürürlüğe giren Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu 2009/44 sayılı Genelgenin “Hata Oranı ve Kesinti Tutarının Bildirilmesi” başlıklı 6.2. maddesinde “Örnekleme yöntemini kabul eden ya da etmeyen Sağlık Hizmeti Sunucusu, Kurum tarafından bildirilen hata tutarını, hata oranını ve hatalara ilişkin hususları kabul ya da itiraz yolundaki kararını, MEDULA ekranında ‘‘incelendi’’ ibaresinin belirdiği veya elektronik iletinin gönderildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde, ilgili üniteye;

    MEDULA, e-posta, diğer elektronik sistemlerle veya faks ile bildirecek ve bildirimin yazılı aslını da aynı gün iadeli taahhütlü posta veya elden gönderecektir. Bu şekilde Kuruma yapılan ilk itiraz nihai olup, daha sonra herhangi bir konu itiraz konusu yapılamaz. Bildirimin yazılı aslı beklenmeden Ünitenin ilgili birimi tarafından işlemler başlatılır. İtirazlarda, itirazın elden verilmesi halinde Ünite kayıtlarına girdiği tarih, iadeli taahhütlü postanın postaya veriliş tarihi, itirazların adi posta ile yapılması halinde ise Kurum kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

    Bu düzenlemede itirazların; MEDULA, e-posta, diğer elektronik sistemlerle veya faks ile Kuruma bildirileceği ve bildirimin yazılı aslının da aynı gün iadeli taahhütlü posta veya elden Kuruma gönderileceği belirtilmektedir. Bundan sonra söz konusu itirazların MEDULA, e-posta, diğer elektronik sistemlerle veya faks ile Kuruma gönderilmesi durumunda, bildirimin yazılı aslının aynı gün Kuruma iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi aranmayacaktır. Ancak bu durumda söz konusu bildirimin yazılı aslı mutabakat aşamasında Üniteye elden ibraz edilecektir. Bildirimin yazılı aslının Üniteye ibraz edilmemesi durumunda, Komisyonun çalışmalarına son verilecek ve ödeme işlemi ilk inceleme sonucundaki tutar üzerinden gerçekleştirilecektir.

    Daha önce sağlık hizmeti sunucuları tarafından, itiraz bildiriminin yazılı aslının aynı gün içerisinde elden ya da posta yoluyla Kuruma gönderilmemesi nedeniyle kabul edilmeyen başvurularının da bu çerçevede işleme alınması gerekmektedir.

    Bu genelge 17/3/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

*     2011/ 62 Sayılı Genelge ile 01.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.