T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

G E N E L G E

2010/15(*)

 

Tarih: 27.01.2010

Konu : PTT ile Yapılan Protokol ve Konutta Ödeme

 

5510 sayılı Kanunun 4 ü. maddesinin bir. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki emekli, dul ve yetimlerin gelir/aylık ödemeleri ve diğer ödemelerle Kuruma ödeme yükümlülüğü bulunanlar tarafından ödenmesi zorunlu prim, idari para cezası ve diğer alacakların tahsiline ilişkin olarak PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” imzalanmıştır.

Söz konusu Protokol uyarınca Kurumumuz prim tahsilatı, gelir/aylık ödemeleri ile kısa vadeli sigorta ödemelerine ait uygulamada meydana gelen değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

1- Prim Tahsilatı

Prim tahsilatı, Kurumla anlaşmalı bankaların yanısıra PTT İşlem Müdürlüğünde de Kurum adına açılmış olan prim tahsilat hesabına/hesaplarına, tahsilat programı aracılığıyla elektronik ortamda yapılacaktır. Herhangi bir teknik arıza durumunda PTT işyerleri tahsilat programı dışında prim ödeme yükümlüsünden kesinlikle prim tahsilatı yapmayacaktır. Prim tahsilatı, PTT işyerlerinden herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir. PTT, prim tahsilatına ait bilgileri Kurumun kullandığı teknik altyapıya uygun olarak, on-line gönderecektir.

Diğer taraftan, işverenlerce veya sigortalılarca Kurumun prim tahsilat hesaplarına yapılacak havale işlemleri PTT tarafından kabul edilmeyerek havaleyi gönderene iade edileceğinden, havalelerin iadesi nedeniyle primlerin süresinde ödenmemesinden kaynaklanan mağduriyetlerin önlenebilmesi bakımından, Kurumun prim tahsilat hesaplarına havale işlemi ile ödeme yoluna başvurulmaması gerekmektedir.

2- Gelir/Aylık Ödemeleri ve Konutta Ödeme

2.1- İlk Gelir ve Aylıkların Ödenmesi

Kurumumuz ile PTT arasında imzalanan Protokol’ün 15 . maddesinde, Kurumun 5510 sayılı Kanunun 4 ü. maddesinin bir. fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine bağlayacağı ilk gelir/aylıkların PTT işyerlerinden ödenmesine ilişkin yükümlülüğünün aynı şekilde devam edeceği öngörülmüştür.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 ü. maddesinin bir. fıkrasının; (a) bendi kapsamındaki sigortalıların ilk gelir/aylıkları ilgililerin ikametgahına en yakın PTT işyerlerinden ödenecek olup gelir/aylık sahiplerinin daha sonraki banka değişiklik talepleri istekleri doğrultusunda düzeltilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 ü. maddesinin bir. fıkrasının; (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara bağlanacak ilk gelir/aylıklar ile (c) bendi kapsamındaki sigortalıların emekli ikramiyelerinin ödenmesine ilişkin mevcut uygulama devam ettirilecektir.

2.2- Konutta Ödeme Yapılması

Kurumumuzla PTT arasında imzalanan Protokolün 23 ü. maddesinde konutta gelir/ aylık ödemesi yapılmasının esasları belirlenmiştir.

Buna göre, sigortalı ve hak sahiplerinin Kuruma gerek Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinde “6- Ödemelerin Yapılacağı Banka veya PTT Şubesi” bölümüne aylıklarını almak istediği PTT şubesinin yanı sıra “Konutta” ibaresi yazılmak suretiyle, gerekse bu belge dışında Ek-1’de belirtilen dilekçe ile müracaatta bulunmaları halinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın;

-   4 (a) sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen,

-   4 (b) ve 4 (c) sigortalıları için ilk aylıkları dışındaki gelir/aylıkları,

PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödeme yapılacaktır.

4 (a) sigortalılarının ilk karar işlemlerinde bu talebin bulunması halinde öncelikle sigortalının aylık bağlama programından aylığı bağlanacak ve ikametgahına en yakın PTT şubesi kayıtlara girilecektir. Dönem geçirilmeksizin bu defa “g cics”, “OD00” “7.1” “Adres Banka Güncelleme” menüsünde “Evde Ödeme (E/H)” seçeneğine “E” kodu girilmek suretiyle gelir ve aylıkların evde ödenmesi sağlanacaktır.

4 (b) sigortalıları için ise ilk aylıklardan sonra talep halinde, BKOD komutuyla girilen ekranda “8. PTT Eve Teslim” seçeneği girilmek suretiyle işlem tamamlanacaktır.

4 (c) sigortalıları ve hak sahiplerinin ilk aylıkları ile emekli ikramiyelerinin ödenmesinden sonra gelir/aylık alanların talepleri halinde ORACLE uygulama programı muhabir değişikliği menüsünden işlem yapılarak, konutta ödeme sistemine dahil edileceklerdir.

PTT, gelir/aylıkları Kurum tarafından manyetik ortamda verilen bilgiler doğrultusunda hiçbir şarta bağlı olmaksızın, sigortalı ve hak sahiplerine ödeme günlerinde olmak üzere, bildirecekleri ikametgahında, geçerli bir kimlik belgesi ibraz edilmek ve imza karşılığı olmak şartıyla teslim edecektir. Konutta ödeme ile ilgili herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Ancak, alıcının adresinde bulunamaması durumunda ödenecek gelir/aylıklar dağıtıcılar tarafından yine sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının gönderildiği PTT işyerine teslim edilecektir.

Gelir/aylık alanın, ödemenin ihbar olarak bırakıldığı PTT işyerine telefon ederek ödemesinin konutuna getirilmesini istemesi durumunda, gelir/aylık emeklinin konutuna ik. defa ücretsiz olarak götürülecektir. İk. defa da konutta yapılamayan ödemeler 6 (altı) ay süreyle bekletilecek, 6 (altı) ayın sonunda Kuruma iade edilecektir.

İnternet ortamında adres/banka değişikliği menüsü de kullanılarak (a), (b) ve (c) statüsündeki gelir/aylıkların konutta ödenmesi talep edilebilecektir.

2.3- Gelir ve Aylık Ödemeleri ile Hareket Görmeyen Hesaplar

PTT, Kurumca gönderilen gelir/aylık ödemelerine ilişkin bilgilere istinaden gelir/aylık ödemelerini, Kurum tarafından belirlenen PTT işyerlerinden gelir/aylık alanlar ve haksahiplerinin T.C. Kimlik Numarasını veya Sosyal Güvenlik Numarasını sorgulayarak gerçekleştirecektir.

Kurumca bildirilen ödeme tarihinden itibaren gelir/aylık alanlar ile hak sahiplerinin kendisine veya temsil yetkisi bulunan veli, vasi, kayyım veya vekiline, PTT işyerlerince ödeme yapılırken, usulüne uygun olarak kimlik tespiti (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi soğuk damgalı belgeler) yapılması zorunludur. Gişeden ödeme yapılan kişinin kimliğini tespit için gereken özenin gösterilmemesi nedeniyle yanlış kişilere ödeme yapılması halinde doğacak zarardan PTT sorumlu olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 97 . maddesi; gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıklarının durdurulmasını öngörmektedir.

Kurum tarafından gelir/aylık alan sigortalı veya hak sahipleri adına gönderilen gelir/aylık ödemelerinin 6 (altı) ay süre ile hareket görmemiş olması halinde, her ay sonu PTT tarafından şahıs bazında geriye yönelik kontrol edilerek gelir/aylık ödemesi yapılan kişiler adına Kurumun gönderdiği tüm tutarlar, iadesi yapılan gelir/aylık ödemeleri için ödenen komisyon miktarları ile birlikte Kurumun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR070001001745377119565001 nolu “Gelir/Aylık Ödemeleri ve İadeleri Hesabı”na 6 . (altı) ayı takip eden 6 (altı) iş günü içinde defaten aktarılacaktır. Söz konusu gelir/aylıklar Kurum tarafından geçici olarak durdurulacak, şahısların PTT işyerlerine müracaat etmesi halinde sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine yönlendirileceklerdir.

Gelir/aylık alanlar ile hak sahiplerine bir defaya özgü olarak ödenecek olan toptan ödeme ve ilgilinin sağlığında hak edip alamadığı gelir/aylıklarından varislere yapılacak ödemeler için PTT ödeme dosyasına istinaden T.C. Kimlik Numarası üzerinden söz konusu ödemeleri merkezi ödeme yöntemiyle gerçekleştirecektir.

Bu itibarla, gerek toptan ödemelerde gerekse verese ödemelerinde sigortalı ve hak sahiplerinin T.C. Kimlik Numarası üzerinden işlem yapılacağından sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince bu hususa azami dikkat gösterilecektir.

2.4-  Ödeme Günlerinde Değişiklik Olması

Kurumumuzca 4 (a) statüsündeki gelir ve aylıklar her ayın 17 ila 26’sında, 4 (b) statüsündeki gelir ve aylıklar 25 ila 28’inde ve 4 (c) statüsündeki aylıklar ise 1 ila 5’inde ödenmektedir.

4 (a) ve (b) statüsünde ödenen gelir ve aylıklarda, ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. Ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmî tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı Kurum tarafından ayrıca belirlenmektedir.

Ancak 4 (c) kapsamında ödenmekte olan aylıkların ödeme gününün cumartesi, pazar veya resmi tatil gününe denk gelmesi esas alınmadan, her ayın 1 ila 5'inde ödenmektedir.

Kurumca ödenecek gelir ve aylıkların ödeme günlerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu durum Kurumca önceden duyurulacak ve PTT’ye bildirilecektir.

2.5-  Kanuni Temsilcilere Ödeme Yapılması

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Kanuni temsilcilere ödeme yapılması” başlıklı 76 . maddesi uyarınca, on sekiz yaşını doldurmamış veya ergin olmayan çocuklara, kısıtlılara veya kendisine kayyım tayin edilen kimselere ait gelir ve aylıklar, bunların veli, vasi veya kayyımlarına ödenmekte, vekaletname ile vekillere yapılacak ödemelerde, sigortalı veya hak sahibine ait gelir ve aylığı alma yetkisi bulunduğunu açıkça belirten ve noterlikçe onaylanmış vekaletnamenin ödeme merkezlerinin ilgili personeline ibraz edilmesi şartı bulunmaktadır.

Buna göre, PTT tarafından gelir/aylık alanlar ile hak sahiplerinin veli, vasi, kayyım veya vekiline ödeme yapılması halinde, velilik, vasilik, kayyımlık veya vekillik yetkilerini tevsik eden resmi belge PTT tarafından ilgililerden istenecektir. PTT, bu belgeyi ibraz etmeyenlere ödeme yapmayacaktır.

PTT, veli, vasi, kayyım veya vekiline şube içinden yapılan ödemelerde ilgililerin velayet, vesayet ve vekaletlerine ilişkin belge fotokopilerini muhafaza etmekle yükümlü olup, bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Kurumdan gelir/aylık almakta olanların ölümünün PTT tarafından öğrenilmesi halinde, ilgili şahıs hesaplarındaki Kurum tarafından gönderilmiş olan mevcut meblağları ölümün öğrenildiği tarihten itibaren kanuni mirasçılara ödenmeyecektir. Bahsi geçen ödemenin yapılmaması nedeni ile kanuni mirasçıların zarara uğramaları halinde, söz konusu zarara ilişkin olarak PTT’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3- Geçici İş Göremezlik Ödeneği, Emzirme Yardımı Parası, Cenaze Ödeneği, Cenaze Nakil Gideri, Yol Gideri ve Gündelik Ödemeleri

Kurum tarafından ilgililere ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, cenaze ödeneği, cenaze nakil gideri, yol gideri ve gündelik ödemeler ile şahıs ödemelerine ilişkin ödemeler , Kurumun gönderdiği bilgiler doğrultusunda, herhangi bir PTT işyerinden, T.C. Kimlik Numarası veya kurum sicil numarası ile sorgulanarak tatil günleri dışındaki günlerde mesai saatleri içerisinde herhangi   bir süre   sınırlaması olmaksızın kendisine veya

vekil, vasi veya kayyımlarına kimlik tespiti (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi soğuk damgalı belgeler) yapılmak suretiyle usulüne göre yapılacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneği ile yol gideri ve gündelik ödemeleri, ilgililerin PTT’den talep etmeleri halinde adreslerini bildirecekleri konutlarında yapılacaktır.

Ancak, alıcının PTT’ye bildirdiği adresinde bulunamaması durumunda söz konusu ödemeler dağıtıcılar tarafından alıcının bildirdiği adresine en yakın PTT İşyerine teslim edilecektir.

Alıcının ödemenin ihbar olarak bırakıldığı PTT işyerine telefon ederek ödemesinin konutuna getirilmesini istemesi durumunda, ödeme emeklinin konutuna ik. defa ücretsiz olarak götürülecektir. İk. defa da konutta yapılamayan ödemeler 1 (bir) ay süreyle bekletilecek, 1 (bir) ayın sonunda Kuruma iade edilecektir.

Bu bölüm kapsamında konutta teslim her hafta pazartesi günü yapılacaktır.

Konutta teslim işlemi de dahil olmak üzere, ilgililerden ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret veya masraf alınmayacaktır.

Kurum tarafından sigortalı veya hak sahipleri adına gönderilen geçici iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği, cenaze ödeneği, cenaze nakil gideri, yol gideri ve gündelik ödemelerinin 2 (iki) ay süre ile hareket görmemiş olması halinde, her ay sonu PTT tarafından şahıs bazında geriye yönelik kontrol edilerek ödemesi yapılan kişiler adına Kurumun gönderdiği tüm tutarlar, iadesi yapılan ödemeler için ödenen komisyon miktarları ile birlikte Kurumun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR110001001745377120885002 nolu hesabına 2 (iki) . ayı takip eden 6 (altı) iş günü içinde defaten aktarılacaktır.

PTT aktarılan hesap bakiyelerine ilişkin bilgileri, Kurum tarafından belirlenen formatta hazırlayarak, elektronik ortamda aktarma tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde Kuruma verecektir.

4- Diğer Bankalarla Yapılan Protokollerdeki Hükümler

4.1-   Kurumumuzca protokol imzalanan bankalar tarafından gelir/aylık ödemeleri sigortalı ve hak sahipleri için açılan vadesiz mevduat hesaplarından gerçekleştirilmektedir. Bankalar söz konusu hesapları gelir/aylık ödemeleri dışında diğer bankacılık işlemleri için kullandırıp kullandırmamakta serbest bulunmaktadırlar. Ancak, bankaca haksız bir ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, iadesi istenilen gelir/aylık tutarını bankanın Kuruma iade etmesi gerekmektedir.

4.2-  Sigortalı ve hak sahiplerinin bankalardaki hesapları üzerinde gişe ve ATM’den yapılan işlemler hareket olarak değerlendirilmekte olup, diğer bankacılık işlemleri için  (otomatik ödeme, düzenli ödeme vb) verilen talimatlar hareket olarak değerlendirilmemektedir. Banka tarafından iade edilen söz konusu gelir/aylıklar Kurum tarafından geçici olarak durdurulmaktadır. Sigortalı ve hak sahiplerinin hareket görmeyen hesaplar nedeniyle geçici durdurmalarda mağduriyet yaşamamaları ve bu nedenle oluşan iş hacminin azaltılması bakımından gerekli bilgilendirmelerin yapılması sağlanacaktır.

4.3-  Protokol yapılan bankaların, internet bankacılığı vb. gibi tahsilat imkanı veren her türlü bankacılık işleminden gelir/aylık alanlar ile hak sahiplerinin yararlandırılması halinde, bu ödemelere ilişkin sorumluluk ilgili bankaya ait olmaktadır.

4.4-     Kurumumuzla protokolü bulunan Banka/PTT, Kurumumuz tarafından gönderilecek olan uygulamaya ilişkin tebliğ, genelge, genel yazı, duyuru v.b. dökümanları, ilgililerin görebileceği yerlere asılmasını/konulmasını sağlamakla yükümlü olup prim tahsilatı, gelir/aylık ödemeleri ile diğer ödemeler bakımından işverenlerimiz ile sigortalı ve hak sahiplerimizin ihtiyaç duyulan bilgilendirilmeleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce bu şekilde yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

EKLER:

1- Dilekçe Örneği (1 sayfa)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………….   SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

………………..

Konu: Konutta Gelir/Aylık Ödemesi.

Kurumunuzdan   …………………….tahsis/T.C.   kimlik   numarası   ile   gelir/aylık almaktayım. Gelir/aylığımın aşağıda adresini belirttiğim konutumda ödenmesini arz ederim.

Tarih

Adı Soyadı/imza

Adres : ---------------------------

-------------------------------

Semt : İlçe : İl :

Tel :

_______________________________________________________________________

(*)         2011/58 sayılı Genelge ile 22.07.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.