T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

2009/ 153 *

 

 

Tarih: 17.12.2009

Konu : Kesinti ve İtiraz Süresi

 

Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet bedeli olarak ödenmek üzere Kuruma gönderdikleri veya kişi adına düzenledikleri fatura bedellerinin ödenebilmesi amacıyla; fatura inceleme birimlerinin oluşumu, fatura ve eki belgelerin Kuruma teslimi, incelenmesi, 16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun “Fatura ve benzeri belgelerin incelenmesi” başlıklı ek birinci maddesi gereği örnekleme yöntemiyle ödenecek tutarın tespitine ilişkin usul ve esaslar 2009/44 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

Bahsedilen Genelgenin 6.2. Hata Oranı ve Kesinti Tutarının Bildirilmesi başlıklı maddesinin son paragrafında “…örnekleme yöntemini kabul eden yada etmeyen Sağlık Hizmeti Sunucusu, Kurum tarafından bildirilen hata tutarını, hata oranını ve hatalara ilişkin hususları kabul yada itiraz yolundaki kararını, MEDULA ekranında “incelendi” ibaresinin belirdiği veya elektronik iletinin gönderildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde, ilgili üniteye; MEDULA, e-posta, diğer elektronik sistemlerle veya faks ile bildirecek ve bildirimin yazılı aslını da aynı gün iadeli taahhütlü posta veya elden gönderecektir…” denilmiştir.

Belirtilen 5 (beş) iş günlük süre özel sağlık kurumları için birinci itiraz süresi olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenler, sürenin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisindeki ikinci itiraz süresinde itirazda bulunabileceklerdir. Özel sağlık kurumları için tanınan ikinci itiraz süresi içinde başvurulması halinde, itiraz edilen tutarın % 2’si, özel sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti satın alma sözleşmesine Kurum web sayfasında 06.11.2009 tarihinde yayımlanan Zeyilname-2’nin 4.10 uncu maddesiyle eklenen hüküm çerçevesinde Kuruma irad kaydedilerek değerlendirmeye alınacaktır.

Diğer yandan tüm resmi ve özel sağlık kurumlarına ait fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde incelemesi tamamlanmış ancak, henüz mutabakatı sağlanmamış olan faturaların, kesinti tutarları hariç olmak üzere ödenmesine karar verilen miktarları 60. (altmış) gün avans olarak ödenecektir. Kesinti uygulanan miktarlar ise mutabakata varılan tarihten sonraki ilk ödeme tarihinde ödenecektir.

2009/44 sayılı Genelgenin bu Genelgeye aykırı hükümleri iptal edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederim.

 

*     2011/ 62 Sayılı Genelge ile 01.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.