T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2009/ 148 *

Tarih : 03.12.2009

Konu : Tıbbi Malzeme

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63üncü madde kapsamında; kronik venöz hastalıklar için bası giysileri, lenf ödem bası giysileri, pelvik taban kas çalıştırıcı tıbbi cihazlar, koklear implant kablo ve pil bedellerinin ödenmesine ilişkin işlemler aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

1. Lenf ödem bası giysileri;

1.1.                Üniversite, Sağlık Bakanlığı eğitim araştırma hastaneleri genel cerrahi, plastik -rekonstrüktif cerrahi, kalp damar cerrahi, fizik tedavi ve rehabilitasyon branş hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporlarına istinaden ilgili hekimlerce reçete edilmesi halinde ;

1.2.                Evre 1, 2, 3 hastalan içeren tüm evrelerde kurumca bedelleri karşılanır.

1.3.                Profilaksi amacıyla lenfödem bası giysi bedelleri kurumca karşılanmaz.

1.4.                Heyet raporu ekinde; primer lenfödemli hastaların lenfosintigrafi. lenf diseksiyonuna bağlı lenfödemlerde ise ameliyat olduğunu belgeleyen epikriz olmalıdır.

1.5.                Standart bedenler üzerinden kurumca bedeli karşılanır. Sadece ileri evre (evre 3 ) lenfödemlerde. standart bedenlerin uymadığı bası giysisi gereken olgularda, fotoğrafla belgelendirilmesi kaydıyla, kişiye özel ölçülendirilmiş bası giysileri kurumca karşılanır.

1.6.                Rapor geçerlilik süresi sekonder lenfödemlerde bir yıl, primer lenfödemlerde iki yıldır. İlk tanı koydurucu lenfosintigrafi raporu, daha sonra çıkarılacak sağlık kurulu raporlarında kullanılabilecektir.

1.7.                İlgili hekimce uygun görülmesi halinde altı ay ara ile olmak şartıyla yılda en fazla iki kez    reçete edilebilir.

1.8.                Hastaya alerjik veya toksik etki göstermemelidir.

1.9.                Ortalama 40 mmHg ve üzeri basınç uygulamalı. Kullanım süresinin sonuna kadar bu basınçken az yarısını sağlayabilmelidir.

1.10.         İç yüzeyi hastada bası yaralarına yol açmayacak tarzda olmalı. İç yüzeyinde dikiş olmamalı ve pürüzsüz olmalı. Hava geçirgen özelliği olan kumaştan imal edilmelidir. 

1.11.         Alt ekstremite bası giysilerinde üst kısmının iç yüzeyinde kaymayı önleyecek silikon bant olmalıdır.

1.12.         Fermuar vb. aksesuarlar kullanılacaksa, hastaya zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmeli ve kullanım süresi boyunca bozulmayacak yapıda olmalıdır.

1.13.         Sık yıkanabilir kumaştan imal edilmelidir. Giysi yıkanma ile deforme olmamalı, boyutları değişmemeli ve yıkama talimatı hastaya verilmelidir.

1.14.         Alt ekstremite lenfödem bası giysisi lenfödemin düzeyine göre çorap tarzında, dize kadar veya kasığa kadar veya külotlu olabilir.

1.15.         Üst ekstremite lenfödem bası giysisi, lenfödemin düzeyine göre eldiven tarzı dirseğe kadar veya omuza kadar olabilir.

 

2.   Kronik venöz hastalıklar için bası giysileri;

2.1.      Genel cerrahi, dermatoloji, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, kalp damar cerrahi, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekimlerden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporlarına istinaden tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde ;

2.2.      Tüm evrelerde kurumca bedelleri karşılanır.

2.3.      Heyet raporu ekinde; venöz sistem doppler ultrasonografı raporu ekte olmalıdır.

2.4.      Standart bedenler üzerinden kurumca bedeli karşılanır.

2.5.      Rapor geçerlilik süresi iki yıldır.

2.6.      İlgili hekimce uygun görülmesi halinde altı ay ara ile olmak şartıyla yılda en fazla iki kez reçete edilebilir.

2.7.      Hastaya alerjik veya toksik etki göstermemelidir.

2.8.      Hastalığın evresine göre Ortalama 15 mmHg ve üzeri basınç uygulamalı. Kullanım süresinin sonuna kadar bu basınçken az yarısını sağlayabilmelidir.

2.9.   İç yüzeyi hastada bası yaralarına yol açmayacak tarzda olmalı. İç yüzeyinde dikiş
olmamalı ve pürüzsüz olmalı. Hava geçirgen özelliği olan kumaştan imal edilmelidir.

2.10.  Alt ekstremite bası giysilerinde üst kısmının iç yüzeyinde kaymayı önleyecek silikon
bant olmalıdır.

2.11.   Fermuar vb. aksesuarlar kullanılacaksa, hastaya zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmeli ve kullanım süresi boyunca bozulmayacak yapıda olmalıdır.

2.12.   Sık yıkanabilir kumaştan imal edilmelidir. Giysi yıkanma ile deforme olmamalı, boyutları değişmemeli ve yıkama talimatı hastaya verilmelidir.

2.13.   Alt ekstremite bası giysisi ödeme göre çorap tarzı dize kadar, kasığa kadar ve külotlu olabilir.

 

3.   Koklear implant kablo ve pilleri;

3.1.         Koklear implant için günde en fazla bir pil bedeli olmak üzere; bir KBB Uzmanı tarafından düzenlenecek rapora istinaden, birer yıllık miktarı karşılanır.

3.2.         Şarj edilebilen pil bedeli, tek kullanımlık pilin yıllık bedelini aşmaması şartı ile Kurumca karşılanır.

3.3.   Ara Kablolar (Aktarıcıdan bağımsız): 0-5 yaş için yılda üç adet,

5-10 yaş için yılda iki adet,

10 yaş ve üzeri için yılda bir adet olmak üzere. 3 KBB uzmanı imzalı Sağlık Kurulu

Raporuna istinaden bedeli karşılanır.

 

4. Pelvik taban kas çalıştırıcı tıbbı cihazlar;

Pelvik taban kas çalıştırıcı tıbbı cihaz bedelleri Kurumca karşılanmaz.

 

5.   2009/109 sayılı genelgenin 1.1 maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Erişkin hastalarda plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile genel cerrahi uzmanlarının birlikte bulunduğu; 18 yaşının altındaki yanık hastalarında ise plastik-rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi ile çocuk cerrahisi uzmanlarının birlikte bulunduğu heyet raporuna istinaden ve bu uzman hekimlerden herhangi biri tarafından reçete edilmesi halinde kurumca bedelleri karşılanır.

 

*     2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.