T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2009 / 147 (*)

Tarih : 03.12.2009

Konu : Tecil faizi ile gecikme zammı oranları

 

21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığının Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faizi,

Yine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun değişik 51. maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca alınan ve 19/11/2009 tarihli ve 27411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2/11/2009 tarihli ve 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de gecikme zammı oranlarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre, tecil faizi ile gecikme zammı oranlarının değişikliğine ilişkin olarak ünitelerimizce yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

 

A) TECİL FAİZİ

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinin dördüncü fıkrasında, Kurumumuzca yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde Maliye Bakanlığının belirlediği tecil faizi oranının, beşinci fıkrasında ise, tecil faizi oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara, değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski oranlar, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni oran üzerinden tecil faizi, uygulanacağı öngörülmüştür.

6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yıllık % 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, 21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığının Seri:C Sıra No:l Tahsilat Genel Tebliği ile, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık % 19'a düşürülmüş bulunmaktadır.

Bundan böyle, söz konusu Tebliğin yayım tarihi olan 21/11/2009 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yıllık % 19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Öte yandan, bu Tebliğin yayımı tarihinden (21/11/2009) önce tecil ve taksitlendirilen ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacakların bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, söz konusu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonraki süre için ise yıllık % 19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Ayrıca, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş ve Türkiye'de sportif alanda faaliyet gösteren spor kulüplerinin; 5766 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinden yararlanmak üzere yapmış oldukları müracaatlara istinaden tecil edilen alacaklar için uygulanan yıllık tecil faizi oranının 1/6'sı olan (24/6=) %4 oranında yıllık tecil faizi uygulanması, 2008-62 sayılı Genelgemizle açıklanmış idi.

Bu defa, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş ve Türkiye'de sportif alanda faaliyet gösteren spor kulüplerinin; anılan madde hükümlerine göre tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklara ilişkin olarak, Maliye Bakanlığımın 21/11/2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık tecil faizi oranının 1/6'sı olan (19/6=) % 3,167 oranında yıllık tecil faizi uygulanacaktır.

 

B) GECİKME ZAMMI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 21/4/2006 tarihli ve 26146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 21/4/2006 tarihinden geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 2,5 oranında gecikme zammı uygulanmakta iken anılan maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 19/11/2009 tarihli ve 27411 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2/11/2009 tarihli ve 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 1,95 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen Karar, 19/11/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88. maddesinde, Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51. , 102. ve 106. maddeleri hariç, diğer maddelerinin uygulanacağı,

89. maddesinde ise, Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılacağı ve ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacağı, belirtilmiştir.

Buna göre, yukarıda sözü edilen Kurumun prim ve diğer alacakları dışında kalan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre tahakkuk ettirilen damga vergileri ile uygulama süreleri 1/1/2004 tarihinden önce sona ermiş olmakla beraber henüz tahsil edilmemiş eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacaklarına, 19/11/2009 tarihine kadar eski oranlar, 19/11/2009 tarihinden itibaren ise yeni oran üzerinden (% 1,95) oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

Gecikme zammı aylık hesaplanmakla beraber, ödemenin yapıldığı ay içindeki gecikme zammı günlük olarak hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 


(*)      2011/53 sayılı Genelge ile 21.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.