T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2009/137

Tarih: 19.11.2009

Konu : İş Kazalarında Kusur Oranlarının Tespiti

 

İşyerlerinde meydana gelen iş kazası vakalannda Bakanlığımız iş müfettişlerince düzenlenerek Çalışma Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilen raporlarda, Kurumumuz Müfettişlerince düzenlenen raporlardan farklı kusur oranlarına yer verilen durumlarda; 5510 sayılı Kanunun 21 . maddesi uygulanmasında hangi kusur oranının esas alınacağı konusunda ünitelerimizde tereddüt yaşandığı ve ayrıca her farklılık durumunda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından görüş istenilmesinin gereksiz emek ve zaman kaybına sebep olduğu görülmüştür.

İş kazası vakalannda sigortalılar ve Kurumumuzun işlemlerinin kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için 5510 sayılı Kanunun 21 . maddesi ve Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliğinin 41 . maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan 23.12.2008 tarihli, 2008/108 sayılı Genelgenin "C- İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması" başlıklı kısmında yer alan hususlara uyulması önem taşımaktadır.

Diğer taraftan; Kurumumuz kontrol ve denetim elemanlarınca düzenlenen raporlarda iş kazası tespiti yapılmış olsa dahi, işveren ve üç. kişilerin sorumluluğu ile sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinden indirimin ne oranda yapılacağı, kusur oranlarına ilişkin bir tespitin yapılamaması veya Kurumumuz kontrol ve denetim elemanlarınca düzenlenen raporlar ile Bakanlığımız iş müfettişlerince düzenlenen raporlar arasında sorumluluk ve kusur oranlarıyla ilgili farklılık bulunması durumunda;

1-  Kurumumuz müfettişlerince düzenlenen raporlarda, 5510 sayılı Kanunun 21, 22 ve sorumlulukla ilgili benzer maddelerinin "herhangi bir tespit yapılamaması" nedeniyle uygulanmasına gerek bulunmadığının belirtilmesi halinde, aynı olayla ilgili olarak iş müfettişlerince yapılan tahkikat sonucunda düzenlenen raporlarda bu hususlar yer almışsa, bu raporlarda anılan maddelerin uygulanmasına yönelik önerilerinin uygulanması,

2-Kurumumuz müfettişlerince iş kazaları ile ilgili olarak yapılan tahkikatlar sonucunda işveren, sigortalı veya üç. kişinin fiillerinin "tespitlere dayanılmak suretiyle" 5510 sayılı Kanunun 21 ve 22 . maddeleri kapsamında bulunmadığının net olarak belirtilmesi, ancak aynı konuda iş müfettişlerince düzenlenen raporda ise işveren, sigortalı ve üç. kişinin fiilinin anılan Kanunun aynı maddeleri kapsamında olduğunun değerlendirilmesi halinde konunun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilmesi,

3-Kurumumuz iş kazaları   ile ilgili  olarak  yapılan  soruşturmalarda düzenlenen raporlarda işveren, sigortalı veya üç. kişinin fiillerinin 5510 sayılı Kanunun 21 ve 22 . maddeleri kapsamında bulunduğunun belirtilmesi, ancak aynı konuda iş müfettişlerince düzenlenen raporda işveren, sigortalı ve üçüncü kişinin fiilinin anılan Kanunun aynı maddeler kapsamında olduğunun değerlendirilmesi ile birlikte kusur derecelerinin de belirtilmesi durumunda, iş müfettişi raporunda önerilen kusur derecelerine göre işlem yapılması, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

4- Kurumumuz müfettişleri tarafından düzenlenen raporlarda, 5510 sayılı Kanunun 21 ve 22 . maddelerinin uygulanmasına yönelik öneriler bulunmasına rağmen, kusur derecesi ile ilgili bir değerlendirmeye yer verilmemisse kusur oranının tespiti için konunun Bakanlığımız ilgili Çalışma Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilmesi, gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.