T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2009 / 135(*)
 

Tarih: 13.11.2009

Konu: Bölge Sağlık Kurulları ve Maluliyet İşlemleri

 

Yönetim Kurulumuzun 22.01.2009 tarih, 2009/03 sayılı kararı ile bölge sağlık kurullarının dokuz ilde oluşturulması kararının alınması üzerine, 01.04.2009 tarihi itibari ile bölge sağlık kurullarına bağlı illerin 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin bir. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılarının ve hak sahiplerinin maluliyet tespiti veya kontrol muayeneleri için hazırlanmış olan dosyaların bağlı bulundukları bölge sağlık kurullarına; diğer illerin bahse konu dosyalarının ise, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı’na gönderilmesi gerektiği 06.03.2009 tarihli ve 2009-39 sayılı Genelge ile duyurusu yapılmıştır.

Ayrıca, Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’nca yayımlanarak duyurusu yapılan 30.04.2009 tarihli ve 2009/67 sayılı Genelgede ‘‘Kurum bölge sağlık kurullarınca 5510 sayılı Kanunun 25 . maddesine göre çalışma gücü kayıp oranları, ölen sigortalıların hak sahibi çocuklarının maluliyet durumları ile kontrol muayeneleri konusunda tespit yapılacaktır.’’ denilmektedir.

Ancak, anılan genelgelerde yer alan hususların uygulanmasında tereddütlerin yaşandığının anlaşılması üzerine yeniden bir hatırlatmaya ihtiyaç duyulmuş olup, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

- Sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile hak sahibi çocuklarının çalışma gücü kayıp oranları tespitinin aynı kriterlere göre yapılması nedeniyle, ayırım yapılmaksızın her iki durumda da bölge sağlık kurullarınca değerlendirme yapılabileceği,

-  Sigortalıların çalışma gücü kaybı değerlendirmelerinde talep tarihleri esas alınarak buna uygun kanun hükümlerine göre değerlendirme yapılacağı,

- Kontrol muayenelerine ilişkin değerlendirmeler sonucu düzenlenen bölge sağlık kurulu kararlarında, kontrol muayenesine istinaden düzenlenen sağlık kurulu raporlarından önceki raporların tekrar yazılmasına gerek olmadığı,

-  Bölge sağlık kurullarınca alınan kararlara sigortalıların itirazı üzerine Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilen dosyalar içerisinde mutlak suretle kararların yer alması, gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 


(*)            2011/49 sayılı Genelge ile 10.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.