T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2009/130

 

Tarih: 01.11.2009

Konu: SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

18.09.2009 tarih, 27353 sayılı 2008 yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin; SUT’un 14. maddesi ile ilgili düzenlemeler hakkındaki 3. maddesinin yürürlük tarihine ilişkin olarak 7. maddesinin (b) alt bendi;

“MADDE 7- Bu Tebliğin;

b) (3) numaralı maddesi 04.12.2009 tarihinde yürürlüğe girer.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.