T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/120

 

Tarih: 12.10.2009

Konu: SUT ve Eklerinde Yapılan Düzenlemeler

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.09.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. ve 72. maddeleri gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu; “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği 2009/2. dönem çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlar ile SUT güncellenmesine ilişkin çalışmalar sonucu SUT ve eklerinde aşağıdaki şekilde değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

1- Tebliğin “12.7.3. Aşı ve serum temini uygulaması” başlıklı maddesinin “Enjektabl allerji aşı endikasyonları” başlıklı alt maddesine;

“(6) Spesifik Alerji aşılarının bedellerinin, standart aşı bedeli kadarı Kurum tarafından karşılanır.” ibaresi eklenmiştir.

2- Tebliğin “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin (c) bendinin (3) numaralı maddesinin (d) alt bendinde yer alan “Dasatinib” ifadesiyle başlayan fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Dasatinib ve Nilotinib: Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan prospektüslerinde yer alan endikasyonlarda kullanılmak üzere, söz konusu ilaçların prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak, içinde en az bir Hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli Sağlık Kurulu Raporu ile Tıbbı Onkoloji veya Hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir. Dasatinib veya Nilotinib etken maddelerinden yalnızca biri kullanılabilecek, kullanılan etken maddeye direnç gelişmesi ya da progresyon olması durumunda diğer etken maddeye geçilemeyecektir. (Dasatinib ve Nilotinib ardışık yada kombine olarak kullanılamayacaktır.)”

3- Tebliğin “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin (c) bendinin (3) numaralı maddesinin (d) alt bendinde son fıkrasından sonra gelmek üzere;

“Temsirolimus; Sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olan metastatik renal hücreli karsinomların tedavisinde, aşağıdaki 6 kriterden en az üç tanesinin bulunduğu kötü prognoz grubu kabul edilen hastalarda;

1- Laktat dehidrogenaz düzeyinin normalin üst sınırından 1.5 kat veya daha fazla artmış olması,

2- Hemoglobinin normal değerinin alt sınırdan düşük olması,

3- Düzeltilmiş kalsiyum düzeyinin 10mg/dl nin üzerinde olması,

4- Tanıdan itibaren sistemik tedavinin başlangıcına kadar geçen sürenin 1 yıldan az olması,

5- Performans durumu ECOG’ a göre 2 ve üzerinde olması,

6- İki ya da daha fazla organ metastazının bulunması,

bu durumu belirtir en az iki tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı tedavi protokolünü gösterir en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Temsirolimus ve Sunitinib ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz” fıkrası ilave edilmiştir.

4- Tebliğin “12.7.17 Osteoporozda İlaç Kullanım İlkeleri” başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

12.7.17. Osteoporoz, Sudek Atrofisi(Algonörodistrofi) ve Paget Hastalığında ilaç kullanım ilkeleri

12.7.17.1. Osteoporoz:

(1) Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar ve diğer osteoporoz ilaçları (raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat) aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ödenir. Bu ilaçlar tedavi süresinin belirtildiği sağlık raporuna dayanılarak reçete edilirler. Rapor süresi 1 yıldır. Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı halinde sadece birinin bedeli ödenir.

(2) Osteoporozda ilaç tedavisi, düzenlenecek rapor tarihinden önce son bir yıl içinde yapılan KMY ölçümüyle planlanır. Ölçüm en erken 1 yıl sonra tekrar edilebilir ve yılda bir defadan daha sık yapılamaz. KMY ölçümünün bir örneği reçeteye eklenir. KMY ölçümü bir kalçasında protez olan hastada diğer kalçadan, her iki kalçasında da protez olan hastada vertebra ya da ön koldan yapılabilir.

(3) 75 yaş ve üzerindeki hastalar ile raporunda osteoporotik patolojik kalça kırığı belirtilen hastalarda KMY ölçümü şartı aranmaz.

(4) Bu ilaçlar;

1. Patolojik kırığı olan hastalarda lomber bölgeden posteroanterior yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda,

2. Patolojik kırığı olmayan 65 yaş ve üzeri hastalarda, lomber bölgeden posteroanterior yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olması durumunda,

3. Patolojik kırığı olmayan 65 yaş altı hastalarda; lomber bölgeden posteroanterior yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -3 veya daha düşük olması durumunda,

4. Romatoid artrit, çölyak hastalığı, kronik inflamatuar barsak hastalığı (Crohn Hastalığı veya Ülseratif Kolit), ankilozan spondilit, hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm, anoreksia nevroza, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tip I diyabet, uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı veya organ nakli uygulanmış hastalarda; sekonder gelişen osteoporozda (KMY) ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda, (primer hastalığını da belirtir sağlık raporu ile birlikte) reçetelenir.

(5) Bifosfanat grubu ilaçlar; İç hastalıkları, FTR, Ortopedi ve travmatoloji, Romatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.

(6) Stronsiyum ranelat ve raloksifen; yalnızca bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalarda bu durumun, İç hastalıkları, FTR, Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde, bu rapora dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.

(7) Kalsitonin, ağrılı vertebral kırığı bulunan osteoporozlu hastalarda bu durumun, İç hastalıkları, FTR, Romatoloji, Ortopedi ve travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde her ağrılı vertebral kırık durumunda en fazla 3 aylık tedavi dozu verilmesi koşulu ile bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.

(8)Kalsitonin, ağrılı vertebral kırığı bulunmayan osteoporozlu ve bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalarda, bu durumun iç hastalıkları, FTR, Ortopedi ve travmatoloji, Romatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde bu uzmanlarca reçete edilerek kullanılabilir.

 (9)Aktif D vitaminleri (kalsitriol ve alfakalsidol) osteoporoz tedavisinde ödenmez. (Ek-2 listesindeki düzenlemeler hariç)

12.7.17.2.Sudek atrofisin(Algonörodistrofi):

(1) Altı ay boyunca uygulanan standart tedavilere (analjezik, fizyoterapi) rağmen yeterli cevap alınamadığının ve lokal kırığın raporda belirtilmesi halinde FTR veya Ortopedi ve travmatoloji veya Romatoloji uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir.

12.7.17.3. Paget ve juvenil osteoporoz:

(1) Uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir. Rapor süresi 1 yıldır.

5- Tebliğin “12.7.25. Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri” başlıklı maddesinin a bendinin ikinci fıkrasının sonuna;

“Pregabalin, yaygın anksiyete bozukluğu endikasyonunda ödenmez” cümlesi eklenmiştir.

6- Tebliğin “12.7.27. Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri” başlıklı maddesinin

“B ) Anti Rh kullanım ilkeleri” başlıklı maddesinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“a) Doğum sonu, düşük veya küretaj sonrası ve antenatal kullanım;

anne ve babanın kan gruplarının hasta dosyasında yer alması gerekmektedir.

Düşük doz anti Rh (600IU) preperatları; yalnızca düşük, küretaj ve gebeliğin 28. haftasında kullanılabilecektir.”

7- Tebliğin “12.7.30. Pulmoner hipertansiyonda ıloprost trometamol (inhaler formu) ve bosentanın kullanım ilkeleri” başlıklı maddesi;

“12.7.30. Pulmoner hipertansiyonda ıloprost trometamol (inhaler formu), bosentan ve sildenafil kullanım ilkeleri” olarak değiştirilmiştir.

8- Tebliğ Eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Ek:2” Listesine;

10.9.3. Dantrolen

10.9.4. Tetrabenazin

15.5.3. Gentamisin (parenteral)

eklenmiştir.

9- Tebliğ Eki “Sistemik Antimikrobik Ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Ek:2/A” Listesine;

a) 35.2. Doripenem ; EHU” ;

121.1. Telbivudin ( Madde 12.7.13 esaslarına göre)

maddeleri ilave edilmiştir.

b) 144. maddesinde yer alan “Rosiglitazon+Metformin” etken maddesinin yanına;

“(Kombinasyon ile tedavi, daha önce tek başına metformin kullanılan ve kan şekeri regülasyonu sağlanamayan hastalarda bu durumun raporda belirtilmesi koşulu ile)” ,

ibaresi eklenmiştir.

c) 147. Maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.”

“Anjiyotensin Reseptör Blokörleri (ARB); Nefroloji, Kardiyoloji veya Endokrinoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak yine bu uzman hekimlerce reçetelenebilir.”

10- Tebliğ Eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar (Ek:2/B) Listesi”ne;

a) 4. maddesine “……Ertapenem” den sonra gelmek üzere; “Doripenem” etken maddesi eklenmiştir.

b) “50. Adenozin: Paroksismal Supraventriküler Taşikardi tanısı konulmuş; WPW (Wolf Parkinson White) sendromlu veya hipotansif seyri olan veya gebe veya çocuk hastalarda; Kardiyoloji veya Acil Hekimlerince bu durumun reçete veya tabelada belirtilmesi koşulu ile kullanılabilecektir.” maddesi ilave edilmiştir.

11- Tebliğ Eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Ek:2/C Listesinin” 14. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“14. Koloni stimüle eden faktörler (Granülosit, Makrofaj, Filgrastim, Lenograstim vb.) (Lenograstim, 4 Flakona kadar kullanımı ancak “periferik kan progenitör hücrelerinin mobilizasyonu” endikasyonunda mümkündür)”

12- Tebliğin “14.2. Eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek kimyasal/farmakolojik/terapötik alt grup etken maddeyi yada maddeleri içeren ürünlerin benzer etkinlikteki dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır.

Eşdeğer ilaç uygulamasında; ilaç bedellerinin ödenmesinde, eşdeğer grupta en ucuz ilaç bedelinin % 15 fazlasına kadarı dikkate alınacaktır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir.

13- Bu Genelge, Kurum resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihi itibariyle beş iş günü sonra, genelge eklerinden Ek: 5, 6, 7, 8’de yapılan düzenlemeler ise, 30 gün sonra yürürlüğe girer. (4, 9-b ve 9-c maddelerinin yürürlük tarihinden önce düzenlenen raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.).

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

 

Ek:  1-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 2/D)ne Eklenen İlaçlar Listesi

        2- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 2/D)nden Çıkarılan İlaçlar Listesi

        3- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 2/D)nde Düzenlenen İlaçlar Listesi

        4- Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesine (Ek 2/E) Eklenen Ürünler Listesi

        5- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 2/D)nde ACE İnhibitörlerine İlişkin Düzenleme

        6- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 2/D)nde ARB Grubuna İlişkin Düzenleme

        7- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 2/D)nde Bifosfanatlar Grubuna İlişkin Düzenleme

        8- Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek 2/D)nde PPI Grubuna İlişkin Düzenleme

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11190

8699809097988

ACTONEL 75 MG 6 FTB

 

 

E507A

 

11%

 

12.11.2001

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A11191

8699220750011

ADENOSIN-L.M. 5 MG/ML ENJ/İNF. İÇİN ÇÖZ. İÇEREN 2 ML 10 FLAKON

 

 

H012A

 

11%

 

27.01.2009

11,00%

4,00%

 

 

0,00%

A11192

8697596960058

'ALK-SPECIFIC (BAŞLANGIC) 1:1 GR/ML 4X4 ML-

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11193

8697596960065

ALK-SPECIFIC (DEVAM) 1:1 GR/ML 1X4 ML

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11194

8699536010823

ANDANTE 70 MG 12 TB

 

 

E507A

 

11%

 

 

24,92%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11195

8699522541379

AVAMYS 27,5 MCG/DOZ 120 DOZ NAZAL SPREY

 

 

 

 

11%

 

 

12,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11196

8699522098521

AVANDAMET 2/1000 MG 56 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

14,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11197

8699522098538

AVANDAMET 4/1000 MG 56 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11198

8699543030036

BETANORM MR 30 MG 90 TB

 

 

E025A

22.04.2009

11%

 

 

21,05%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11199

8699535980615

BIOTEST %20 100 ML FLK (HUM ALBUMIN-KANSUK)

 

 

E213E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11200

8699535980608

BIOTEST %20 50 ML 1 FLK (HUM ALBUMIN-KANSUK)

 

 

E213D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11201

8699569020097

CALS-D3 60 EFF TB

 

 

E465A

 

11%

 

 

16,73%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11202

8699540098749

CO-IRDA 150 MG/12.5 MG 90 FTB

 

 

E506C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11203

8699540098640

CO-IRDA 300 MG/12.5 MG 90 FTB

 

 

E506D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11204

8699538752974

DOBUJECT 250 MG / 5 ML IV INF KONS 5 AMP

 

 

H011A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11205

8699593775062

DORIBAX IV 500 MG 1 FLK

 

 

E515A

 

11%

 

23.03.2009

5,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A11206

8699593775079

DORIBAX IV 500 MG 10 FLK

 

 

E515A

 

11%

 

23.03.2009

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A11207

8699760610417

DUOTRAV 2,5 ML STERIL OFTALMIK COZ

 

 

 

 

11%

 

 

20,10%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11208

8699820570217

DUPHALAC 670 MG/ML 300 ML SURUP

 

 

E159A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11209

8699536091389

DUPLAX 2.5/500 MG 120 FTB

 

 

E484A

 

11%

 

 

17,14%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11210

8699536091396

DUPLAX 2.5/500 MG 180 FTB

 

 

E484A

 

11%

 

 

16,96%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11211

8699536091372

DUPLAX 2.5/500 MG 60 FTB

 

 

E484A

 

11%

 

 

17,33%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11212

8699536091426

DUPLAX 5/500 MG 120 FTB

 

 

E484B

 

11%

 

 

16,93%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11213

8699536091433

DUPLAX 5/500 MG 180 FTB

 

 

E484B

 

11%

 

 

16,81%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11214

8699536091419

DUPLAX 5/500 MG 60 FTB

 

 

E484B

 

11%

 

 

17,29%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11215

8699043951084

ELIGARD 22,5 MG ENJ. COZ ICIN S.C.TOZ ICEREN ŞIRINGA VE COZ.İÇEREN ŞIRINGA

 

 

E426A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11216

8699043951077

ELIGARD 7,5 MG ENJ. COZ ICIN S.C.TOZ ICEREN ŞIRINGA VE COZ.İÇEREN ŞIRINGA

 

 

E426B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11217

8699548993299

ENSURE PLUS MANTAR AROMALI 250 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

32,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11218

8699543090511

ESMAX 10 MG 56 FTB

 

 

E349A

 

11%

 

 

17,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11219

8699543090535

ESMAX 20 MG 56 FTB

 

 

E349B

 

11%

 

 

16,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11220

8699504810509

EXELON PATCH 10 CM 60 TRANSDERMAL FLASTER

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11221

8699504810455

EXELON PATCH 5 CM 30 TRANSDERMAL FLASTER

 

 

 

 

11%

 

 

16,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11222

8696875610103

EYESTIL %0,15 10 ML GOZ DAMLASI

 

 

E250A

 

11%

 

 

47,20%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11223

8699569170051

FLOPROST MR 0.4 MG DEGISTIRILMIS SALIMLI 90 SERT KAP

 

 

E409A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11224

8699523340070

GEROFEN %5 60 GR JEL

 

 

E026F

 

11%

 

 

17,15%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11225

8699548991387

GLUCERNA SR CIKOLATA AROMALI 230 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11226

8699612570050

GRIPIN BEBE 120 MG/5 ML 100 ML SURUP

 

 

E187B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11227

8699541773300

IDAMEN IV 20MG/20ML ENJ. SOL.

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11228

8699536091051

INCURIA 180 MG 84 FTB

 

 

E424B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11229

8699540098466

IRDA 150 MG 90 FTB

 

 

E506A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11230

8699540098510

IRDA 300 MG 90 FTB

 

 

E506B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11231

8699624650023

KEPPRA 100 MG/ML 300 ML ORAL COZ

 

 

 

 

11%

 

 

20,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A11232

8697786090060

KETILEPT 150 MG 60 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11233

8699566096453

LEV-END 750 MG 50 TB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11234

8699514010098

LEVOTIRON 25 MCG 100 TB

 

 

E509A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11235

8699514010104

LEVOTIRON 50 MCG 100 TB

 

 

E509B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11236

8699514010111

LEVOTIRON 75 MCG 100 TB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11237

8699820150358

LIPANTHYL 267 M 90 KAP

 

 

E510A

 

11%

 

 

14,10%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11238

8699536170053

MAJEZIK 200 MG SR 16 MIKROPELLET KAP

 

 

 

 

11%

 

 

17,69%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11239

8699502093171

MONAX 10 MG 90 CIGNEME TB

 

 

E327C

 

11%

 

 

14,60%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11240

8699502080294

MONAX 4 MG 90 CIGNEME TB

 

 

E327A

 

11%

 

 

14,43%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11241

8699730540133

NAZE %0.05 10 ML PED NAZAL SPREY

 

 

E240A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11242

8699708750359

NEFRO-CARNITIN 1 GR 5 ML 10 AMP

 

 

E511A

25.02.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11243

8699630697371

NEPHROTECT %10 250 ML SOL (FRESENIUS SISE)

 

 

 

 

11%

 

 

35,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11244

8699514010043

NEXIVOL 5 MG 84 TB

 

 

E450A

06.05.2009

11%

 

 

16,40%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11245

8699514090052

ONCEAIR 10 MG 84 FTB

 

 

E327C

 

11%

 

 

11,90%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11246

8699514080015

ONCEAIR 4 MG 84 FTB

 

 

E327A

 

11%

 

 

11,70%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11247

8699514080022

ONCEAIR 5 MG 84 CIGNEME TB

 

 

E327B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11248

8697706771109

OPTIMARK 500MCMOL/ML 10 ML 1 FLK

 

 

E512A

 

11%

 

 

13,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11249

8697706952102

OPTIMARK 500MCMOL/ML 10 ML 1 STERIL ENJ KULL HAZIR SIRINGA

 

 

E512A

 

11%

 

 

17,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11250

8697706771154

OPTIMARK 500MCMOL/ML 15 ML 1 FLK

 

 

E512B

 

11%

 

 

13,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11251

8697706952157

OPTIMARK 500MCMOL/ML 15 ML 1 STERIL ENJ KULL HAZIR SIRINGA

 

 

E512B

 

11%

 

 

14,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11252

8697706771208

OPTIMARK 500MCMOL/ML 20 ML 1 FLK

 

 

E512C

 

11%

 

 

13,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11253

8697706952201

OPTIMARK 500MCMOL/ML 20 ML 1 STERIL ENJ KULL HAZIR SIRINGA

 

 

E512C

 

11%

 

 

14,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11254

8697706952300

OPTIMARK 500MCMOL/ML 30 ML 1 STERIL ENJ KULL HAZIR SIRINGA

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11255

8699522092802

PAXIL 20 MG 56 FTB

 

 

E309A

 

11%

 

 

12,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11256

8697884090061

RAPIDUS 50 MG 20 FTB

 

 

E014C

 

11%

 

 

52,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11257

8699532095176

RELPAX 40 MG 6 FTB

 

 

E513A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11258

8699532097095

REVATIO 20 MG 90 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11259

8699540016408

REVIL PLUS 2,5/12,5 MG 28 TB

 

 

E505A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11260

8699729150275

RIBASPHERE 400 MG 56 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11261

8699729150282

RIBASPHERE 600 MG 56 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11262

8699516032456

SANELOC 100 MG 90 FTB

 

 

E172A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11263

8699516032463

SANELOC 200 MG 90 DEGISTIRILMIS SALIMLI TB

 

 

E172B

22.04.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11264

8699516032449

SANELOC 50 MG 90 DEGISTIRILMIS SALIMLI TB

 

 

E172C

06.05.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11265

8699504091229

SEBIVO 600 MG 28 FTB

 

 

 

 

11%

 

19.12.2008

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11266

8699820170318

SECALIP SR 250 MG 90 KAP

 

 

E408A

 

11%

 

 

11,60%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11267

8699786030473

SEROQUEL XR 400 MG 30 UZATILMIŞ SALIMLI TB

 

 

E344E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11268

8699786030480

SEROQUEL XR 400 MG 60 UZATILMIŞ SALIMLI TB

 

 

E344E

 

11%

 

 

11,50%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11269

8699786030381

SEROQUEL XR 50 MG 30 UZATILMIŞ SALIMLI TB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11270

8699638093212

SERTEVA 100 MG 30 FTB

 

 

E064A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11271

8699638093205

SERTEVA 50 MG 30 FTB

 

 

E064B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11272

8699504091212

STARLIX 180 MG 84 FTB

 

 

E424B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11273

8699504150605

TASIGNA 200 MG 112 KAP

 

 

 

 

11%

 

02.02.2009

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11274

8699760710063

TOBRADEX 5 ML STERIL OFTALMIK SUSP

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11275

8699572770040

TORISEL 25% MG/ML IV INF COZ ICEREN KONSANTRE FLK

 

 

 

 

11%

 

31.12.2008

15,82%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11276

8699743980087

VIGAM LIQUID 50 MG/ML 100 ML 1 FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A11277

8699733980042

WIN-RHO SDF 600 IU 1 FLK

 

 

E370A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DEN ÇIKARILAN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A09475

8699636010662

INEGY 10/40 MG 28 FTB*

 

 

 

 

11%

 

 

13,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04703

8699502091399

LOBEM 150 MG 30 TB

 

 

E288A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04704

8699502091573

LOBEM 300 MG 30 TB

 

 

E288B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05064

8699676950430

MIXTARD 20 HM PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A05073

8699676950454

MIXTARD 40 HM PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A05342

8699522612550

NEOSPORIN 5 ML GOZ DAMLASI

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05535

8699502140127

NOVADRAL RETARD 15 MG 30 DRJ

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05536

8699502140103

NOVADRAL RETART 15 MG 25 DRJ

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05881

8699511380026

PANTENOL %5 30 GR POMAD

8699511370010

 

E238A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05888

8699828380016

PANTOMED %5 30 GR POMAD

 

 

E238A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06044

8699572270021

PENADUR-LA 2.4 M IU 1 FLK

8699572770026

 

E188D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06108

8699556675811

PERITONEAL %1.36 2.000/2.000 ML CIFT TORBA SOL

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06109

8699556675812

PERITONEAL %1.36 DEKSTROZ 2.000 ML (ECZ SETSIZ)

8699556675829

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06112

8699556675828

PERITONEAL-130 %1.36 GLI 2.000/2.000 ML SOL CIFT TORBA

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06150

8699760440038

PILOGEL HS %4 5 GR GOZ JELI

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06150

8699760440038

PILOGEL HS %4 5 GR GOZ JELI

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06238

8699522442379

POLYTRIM 4 GR GOZ POMAD

8699507442370

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06239

8699522612208

POLYTRIM 5 ML GOZ DAMLASI

 

 

E255A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06507

8699522092949

PYLORID 400 MG 28 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07011

8699602010078

SEDALMINE 10 TB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07012

8699602010085

SEDALMINE 20 TB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A07087

8699502091436

SEFUROKS 125 MG 10 FTB

 

 

E062C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08236

8699508090341

UROMITEXAN 400 MG 10 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08237

8699508090358

UROMITEXAN 600 MG 10 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

Not: * işaretli ilaçlar bu Genelgenin yayın tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

 

 

EK-3

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A00952

8699834520017

ASTHAVENT 100 MCG/DOZ 300 DOZ INHALER

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09406

8699541793209

BLOK-L 10 MG IV ENJ ICIN LIY TOZ ICEREN FLK

 

 

E514B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,0%

A09576

8699541793100

BLOK-L 4 MG IV ENJ ICIN LIY TOZ ICEREN AMP

 

 

E514A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,0%

A01512

8699749750059

BUSULFEX 6 MG/ML 10 ML 1 AMP

8699702756029

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

J

 

0-2,5%

A01667

8699527754361

CARNITENE 1 GR 5 ML 5 AMP

 

 

E511A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

J

 

0-2,5%

A09005

8699808010032

EUTHYROX 25 MCG 50 TB

 

 

E509A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09006

8699808010049

EUTHYROX 50 MCG 50 TB

 

 

E509B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10487

8699543790091

FOSTIMON 150 IU IM/SC ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E362A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10432

8699543790084

FOSTIMON 75 IU IM/SC ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E362A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A10457

8699536091204

GRAVIS 2.5 MG 3 FTB

 

 

 

06.05.2008

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04655

8699820150266

LIPANTHYL 267 M 30 KAP

8699817150040

 

E510A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04983

8699777790027

METRODIN HP 75 IU 1 AMP

 

 

E362A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A05483

8699513790052

NORCURON 10 MG 10 FLK

8699562770012

8692302596312

E514B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,0%

A05484

8699513790113

NORCURON 4 MG 10 AMP

8699562750014

 

E514A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,0%

A06589

8699532090881

RELPAX 40 MG 3 FTB

 

 

E513A

 

11%

 

18.07.2002

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A06910