T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/125

 

Tarih: 12.10.2009

Konu: SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. ve 72. maddeleri gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu; “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği 2009/2. dönem çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlar ile SUT güncellenmesine ilişkin çalışmalar sonucu SUT ve eklerinde 2009/120 sayılı Genelge ile yapılan düzenlemelerden 9-c ve,12. maddesi ve 5, 6, 7, 8 nolu ekleri kurum elektronik altyapısı hazırlıkları tamamlanıncaya kadar ertelenmiş olup uygulama 12.10.2009’dan önceki haliyle devam edecektir.

Bu Genelge 12.10.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.