T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/115

 

Tarih: 18.09.2009

Konu: Danıştay Kararı.

 

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey tarafından Kurumumuz aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesinin 15.07.2009 tarihli ve 2008/10433 E. Sayılı kararı ile ‘Davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulü ile 28.08.2009 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 23. maddesinin son iki cümlesinin yürütülmesinin durdurulmasına’ karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinde ‘Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur’ hükmü gereği; Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin ‘Devam eden tedaviler’ başlıklı 23. maddesinin son iki cümlesinde yer alan ‘Devam etmekte olan tedavi, kişilerin sağlık sigortalısı sayılma şartlarının yitirildiği tarihte sağlık hizmeti sunucusundaki yatarak sağlanmakta olan tedavilerini ifade eder. Kişilerin var olan kronik hastalıkları nedeniyle müteakip müracaatları devam etmekte olan tedavi olarak değerlendirilmez.’ Hükümleri uygulanmayacaktır.

Bu Genelge 15.09.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.