T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/112

 

Tarih: 11.09.2009

Konu: İtibari Hizmet Süresi

  

Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun itibari hizmet süresi ile ilgili 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunla değişik 49. maddesi ile aynı Kanunla değişik geçici 7. maddesi 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu hükümler gereğince Kanunun 4 üncü maddesine tabi sigortalılardan itibari hizmet süresine tabi olacaklar hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

 

1.  5510 SAYILI KANUNUN 49. MADDESİNE GÖRE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ

1.1 İtibari Hizmet Süresinden Yararlanacak Sigortalılar

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunun 4. maddesine göre sigortalı olan;

a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar, er veya erbaşlar ile sivil görevlilerden;

- Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanlar,

- Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanlar,

- Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anayasanın 92. maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca yabancı ülkelere gönderilenler,

b) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen sigortalılardan kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, sözleşmeli personel hariç olmak üzere kurumları ile ilgileri kesilmeyenler,

c) Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçüler,

itibari hizmet süresinden yararlandırılacaklardır.

 

1.2 İtibari Hizmet Süresine Esas Alınacak Hizmetler ve Eklenecek Süreler

Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim tarihine kadar,

Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe kadar ,

Harp veya seferberlik ilân edilmeden, Anayasanın 92. maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanların çarpışma meydana gelmesi halinde, çarpışma süresince veya çarpışma bitmeden dönenler için Türkiye’ye dönüş tarihine kadar,

geçen tutsaklık süreleri dahil fiili hizmet sürelerinin,

Yukarıda sayılan hareketlere sivil görevli, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen fiili hizmet süreleri ile bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık sürelerinin,

Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen sigortalılardan kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, sözleşmeli personel hariç olmak üzere kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin,

her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak hizmet süresine eklenecektir.

Ayrıca, kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibarî hizmet süresi eklenecek olup, bunlardan subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş olarak görev yapanlardan harbi doğuran genel ve kısmî seferberliğe katılanlar ile seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanlar için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca eklenecektir.

 

1.3 İtibari Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi

5510 sayılı Kanunun 49. maddesine göre itibari hizmet süresi; 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylıkların ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde 5510 sayılı Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında nazara alınmayacak süredir.

Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçüler için görevde bulundukları süreler için verilen itibari hizmet süresinde süre sınırlaması bulunmazken, diğer hallerde eklenecek itibari hizmet süreleri toplamı ise üç yılı geçmeyecektir.

 

1.4 İtibari Hizmet Süresi Zammından Yararlananların Kuruma Bildirilmesi ve Primleri

1.4.1 5510 Sayılı Kanunun 4/1 (c) Bendine Tabi Olarak İlk Defa Çalışanların İtibari Hizmet Sürelerinin Kuruma Bildirilmesi ve Primlerin Ödenmesi

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca ilk defa sigortalı olanlardan itibari hizmet süresine müstahak olanların bildirimleri bu kapsamda geçen sürelerde Kurumlarınca yapılacaktır.

Kurumlar sigortalının yılın son ayındaki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ait prime esas kazancına göre düzenleyecekleri 28.08.2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesini (EK 9-C);

- Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan veya bu aya ait maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, söz konusu yılı takip eden birinci ayın son gününe kadar,

- Her ayın 1’i ile 30’u arasında maaşını ayın 1’inde peşin alan veya bu süreye ait maaşını ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, söz konusu yılı takip eden birinci ayın on beşinci günü sonuna kadar,

“www.sgk.gov.tr” web sayfasında “e-sgk” bölümünde bulunan “Kesenek Bilgi Sistemi”nden elektronik (internet) ortamda Kuruma göndermek zorundadırlar.

İtibari hizmet süresi prim tutarı hizmet süresinin her 30 günü için, sigortalının yılın son ayındaki prime esas kazanç toplamına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı uygulanarak bulunacak ve belirlenen prim tutarının tamamı Kurumunca yukarıda belirtilen süreler içinde ödenecektir.

Örnek 1- 15.12.2009-14.01.2010 ayı ücretleri 15.12.2009 tarihinde peşin ödenen veya bu süreye ait maaşı 15.01.2010 tarihinde çalıştıktan sonra ödenen sigortalıların yıllık itibari hizmet süresi prim belgelerinin 31.01.2010 günü sonuna (saat 23:59’a) kadar Kuruma gönderilmesi gerekmekte ise de, bu günün tatile rastlaması nedeniyle 01.02.2010 günü sonuna (saat 23:59’a) kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Örnek 2- 01.12.2009-31.12.2009 ayı ücretleri 01.12.2009 tarihinde peşin ödenen veya bu süreye ait maaşı 01.01.2010 tarihinde çalıştıktan sonra ödenen sigortalıların yıllık itibari hizmet süresi prim belgelerinin 15.01.2010 günü sonuna (saat 23:59’a) kadar Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Sigortalının, Aralık ayından önce herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde itibari hizmet süresine ait prim belgesini yılın son ayı beklenmeden, görevden ayrıldığı tarihteki prime esas kazancına göre, maaşını ayın 15’inde peşin alan veya bu aya ait maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, söz konusu ayı takip eden ayın son gününe kadar, maaşını ayın 1’inde peşin alan veya bu süreye ait maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için ise söz konusu ayı takip eden ayın on beşinci günü sonuna kadar gönderilerek, bu sürelere ait primleri de aynı süre içerisinde Kuruma ödenecektir.

Örnek 3- 15.08.2009-14.09.2009 ayı ücretleri 15.08.2009 tarihinde peşin ödenen sigortalının ay içinde görevinden ayrılması halinde yıllık itibari hizmet süresi prim belgelerinin 30.09.2009 günü sonuna (saat 23:59’a) kadar Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Süresi içinde bildirim yapılmaması ve itibari hizmet süresi prim tutarlarının yatırılmaması halinde ilgililer hakkında 5510 sayılı Kanunun 102. maddesi uyarınca idari para cezası ile Kanunun 89. maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

 

1.4.2 5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendine Tabi Olarak İlk Defa Çalışanların İtibari Hizmet Sürelerinin Kuruma Bildirilmesi ve Primlerin Ödenmesi

İtibari hizmet süresi, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak çalışan pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülere 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren verilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların itibari hizmet süresine tabi işlerde çalışmaları halinde, Aralık ayında tam yada kısmi çalışması olan sigortalılar için Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde 90 numaralı belge türü verilmek suretiyle Kuruma bildirilecek, muhteviyatı prim tutarları da Aralık ayına ait primlerinin ödeme süresi içinde Kuruma ödenecektir.

İtibari hizmet süresine ilişkin yıllık prim tutarının hesaplanmasında, öncelikle Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilecek daha sonra 90 numaralı belge türü düzenlenecektir.

Örnek 1- 2009 yılı içinde Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında her ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasındaki dalgıç olarak geçen çalışmalarına istinaden ücret alan sigortalı (A)’nın, itibari hizmet süresine ilişkin 2009 yılı Ocak ila Aralık ayları arasındaki yıllık itibari hizmet süresi prim tutarı 2009 yılı Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinin (90) numaralı belge türü seçilmek suretiyle düzenlenerek en geç 07.02.2010 tarihine kadar Kuruma gönderilecek ve muhteviyatı prim tutarları ise en geç 14.02.2010 tarihine kadar ödenecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalının ilgili yılın Aralık ayı içinde istirahat, ücretsiz izin gibi nedenlerle çalışmasının bulunmaması halinde ortalama günlük kazancı, Kuruma verilmiş olan en son aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki prime esas kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

İtibari hizmet süresi kapsamındaki sigortalıların;

- İtibari hizmet süresi gün sayısı, yıl içinde 360 gün itibari hizmet süresine tabi işlerde çalışmaları halinde 90 gün itibari hizmet süresi verilecek, 360 günden az çalışmaları halinde ise (İtibari Hizmete Tabi Çalışılan Gün Sayısı x 90 / 360) formülü ya da (İtibari Hizmete Tabi Çalışılan Gün Sayısı / 4) formülü ile

- İtibari hizmete esas günlük kazanç tutarı, sigortalının ilgili yılın Aralık ayındaki/en son çalışmasının geçtiği aydaki/işten ayrıldığı aydaki günlük kazanç tutarının, itibari hizmet kapsamındaki gün sayısı ile çarpılması suretiyle

- İtibari hizmete esas kazanç ise (İtibari hizmete esas günlük kazanç tutarı x İtibari hizmet süresi gün sayısı) formülü ile

hesaplanacaktır.

Örnek 2- 2009 yılında kurbağa adam olarak 240 gün görev yapan sigortalı (B)’nin, 17.11.2009-31.12.2009 tarihleri arasında ücretsiz izinli olduğu ve 2009/Kasım ayına ilişkin 1 numaralı belge türü seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının 16, prime esas kazanç tutarının ise 2.000 TL olduğu varsayıldığında, itibari hizmet süresine ait prim tutarının hesabına esas ortalama günlük kazanç 2.000 / 16 = 125 TL olacaktır. Bu sigortalının 2009 yılı için itibari hizmet süresi 240 x 90 / 360 = 60 gün yada doğrudan 240 / 4 = 60 gün, prime esas kazanç tutarı ise 60 x 125 = 7.500 TL olacaktır.

Sigortalının yıl içinde işten ayrılması halinde Aralık ayı beklenmeden, ortalama günlük kazancı işten ayrıldığı aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki prime esas kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacak, itibari hizmet süresine ait primler ise sigortalının işten ayrıldığı aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde 90 numaralı belge türü seçilmek suretiyle bildirilecektir.

Diğer taraftan, itibari hizmet süresi kapsamındaki sigortalının aynı zamanda 5510 sayılı Kanunun 40. maddesine tabi fiili hizmet süresi zammı kapsamında işyeri ve işlerde çalışıyor olması halinde, bu defa itibari hizmet süresine ilişkin primler,

- 60 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için, 91 numaralı belge türü,

- 90 gün fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için, 92 numaralı belge türü,

seçilmek suretiyle Kuruma bildirilecektir.

Örnek 3- Kamu kurumunda paraşütçü olarak görev yapan sigortalı (D)’nin, 2009 yılı için aylık prim ve hizmet belgeleriyle bildirilen prim ödeme gün sayısının 300 gün olduğu ve 2008/Aralık ayına ilişkin 1 numaralı belge türü seçilmek suretiyle Kuruma bildirilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 3.600 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 90 numaralı belge türü ve 2009/Aralık ayı seçilmek suretiyle düzenlenecek olan prim belgesinde,

- İtibari hizmet süresi gün sayısı 300 x 90 / 360 = 75 gün ya da 300 / 4 = 75,

- İtibari hizmete esas günlük kazanç tutarı 3.600 / 30 = 120 TL, (2008/Aralık ayındaki ortalama günlük kazancı)

- İtibari hizmete esas kazanç tutarı 120 x 75 = 9.000 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 49. maddesine göre itibari hizmet süresi verilecek personel çalıştıran kamu idareleri aylık prim ve hizmet belgesini Kuruma gönderebilmeleri için, işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edecek, yapılan müracaat süpervizörlere intikal ettirilerek işveren sistemi ana menüden “9.1.3.12” nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “İŞKUR, MEB, C.İNFAZ, LİBYA, DENİZCİLİK, Y.TOPLULUK, GEÇİCİ 20.MADDE, İTİBARİ HİZMET GİRİŞ” seçeneği vasıtasıyla ilgili kamu idaresine ait işyeri sistem üzerinde kodlama yapılarak, ilgili kamu idaresinin, aylık prim ve hizmet belgesini itibari hizmet kapsamında 90, 91 ve 92 numaralı belge türlerinden birini seçmek suretiyle göndermesi sağlanacaktır. Söz konusu işlemlerin yapılmasının ardından konuya ilişkin başvuru, işyeri dosyasında muhafaza edilmek üzere Sigorta Primleri Servisine intikal ettirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışan sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesinin 90, 91 ve 92 numaralı belge türlerini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak verilmemesi veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulanlarca kağıt ortamında gönderilmesi ya da yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilmesi halinde, ilgili kamu idaresi aleyhine 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden idari para cezası uygulanacağı gibi, muhteviyatı primlerin yasal süresi içinde ödenmemesi halinde, söz konusu primler, Kanunun 89. maddesine istinaden hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 2008 yılı Ekim ayı ila Aralık ayı arasında Kuruma verilmeyen itibari hizmet süresine ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri, bu Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren iki ay içinde elektronik ortamda veya manuel olarak Kuruma verilebilecektir. İki ay içinde verilen belgelerden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

2. 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİNE VE 3160 SAYILI KANUNUN 15. MADDESİNE GÖRE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ UYGULAMASI

5510 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin sekizinci fıkrası ile Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanunun mülga 35, 36 ve 37. maddeleri ve 3160 sayılı Kanunun 15. maddesine göre itibari hizmet süresine müstehak kadro ve görevlerde bulunmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin, itibari hizmet süreleri hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

5434 sayılı Kanunun mülga 35. maddesi de itibari hizmet süresini 5434 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerinin hesabında fiili hizmet süresine eklenen süre olarak tanımlamış olup, 5434 sayılı Kanuna göre çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun “İtibari Hizmet Müddeti” başlıklı onbirinci bölümünde yer alan mülga 36, 37 ve 38. maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Buna göre; 5434 sayılı Kanunun mülga 35, 36 ve 37 nci maddeleri ile 3160 sayılı Kanunun 15. maddesine göre itibari hizmet süresinden faydalanmakta iken, 5510 sayılı Kanunun 49. maddesine göre itibari hizmet süresinden faydalanmaya devam edenlerin itibari hizmet süreleri hakkında 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen sürelere göre itibari hizmet süresi verilecektir.

Örnek 1- 15.08.1995 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sürekli görevde olan sigortalı (A)’nın, 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 49. maddesine göre itibari hizmet süresi kapsamında 15.07.2007-14.07.2009 tarihleri arasında görev yapmış olması ve Kanunun yürürlüğünden sonra tekrar 15.07.2011-14.07.2013 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 49. maddesine göre itibari hizmet süresi kapsamında görevlendirilmesi durumunda, Kanunun yürürlük tarihinde (15.10.2008 tarihinde) itibari hizmet süresi kapsamında görevde olduğundan, ilk görevinden dolayı 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37. maddesinde belirtilen (1/1 ve 1/2 oranında) sürelere göre, ikinci görevinden dolayı ise 5510 sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen (1/2 ve 1/4 oranında) sürelere göre itibari hizmet süresinden yararlandırılacaktır.

Örnek 2- 15.08.2000 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sürekli görevde olan sigortalı (B)’nin, 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37. maddesine göre itibari hizmet süresi kapsamında 15.08.2006-14.02.2007 tarihleri arasında görev yapmış olması ve Kanunun yürürlüğünden sonra, tekrar 15.12.2009-14.06.2010 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 49. maddesine göre itibari hizmet süresi kapsamında görevlendirilmesi durumunda, ilk görevinden dolayı 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37. maddesinde belirtilen (1/1 ve 1/2 oranında) sürelere göre, ikinci görevinden dolayı ise 5510 sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen (1/2 ve 1/4 oranında) sürelere göre itibari hizmet süresinden yararlandırılacaktır.

Örnek 3- 2008 yılı Ekim ayı başında 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görevli olmanın yanında, itibari hizmet süresi kapsamında da görevde olan sigortalı (C)’nin, 5434 sayılı Kanunun mülga 36. maddesine göre itibari hizmet süresi 4 yıl, Kanunun yürürlüğünden sonra 5510 sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a),(b) ve (c)bentlerine göre itibari hizmet süresi 2 yıl ise, itibari hizmet süresinden yararlanacağı azami süre 5 yıl olacaktır.

Örnek 4- 2008 yılı Ekim ayı başında 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görevde olup, itibari hizmet süresi kapsamında görevde olmayan sigortalı (D)’nin, 5434 sayılı Kanunun mülga 36. maddesine göre itibari hizmet süresi 4 yıl, Kanunun yürürlüğünden sonra 5510 sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre itibari hizmet süresi 2 yıl ise itibari hizmet süresinden yararlanacağı azami süre 4 yıl olacaktır.

Örnek 5- Sigortalı (E)’nin, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37. maddesine göre itibari hizmet süresi 1 yıl, 5510 sayılı Kanunun 49. maddesine göre itibari hizmet süresi 1 yıl ise itibari hizmet süresinden yararlanacağı azami süre 2 yıl olacaktır.

5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin itibari hizmet süreleri sigortalının o yılın son ayındaki emekli keseneğine esas aylık toplamının itibari hizmet süresinden yararlanacağı her ay için gerekli olan emekli keseneği ve kurum karşılığının Kurumunca yatırılması şartıyla fiili hizmet süresi olarak değerlendirilecektir.

Pilot olan ve olmayan Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) uçucuları ile Türk Hava Yolları A.O. uçucu personelinin uçucu olarak, Emniyet Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurları ile sözleşmeli personelden; pilot, uçuş ekibi ve kurbağa adam olarak görev yapmakta olanların, uçucu ve kurbağa adam olarak, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçü subay, yedek subay ve astsubayların Kanunda sayılan görevlerde bulundukları sürece itibari hizmet süresinden yararlandırılmasında süre yönünden herhangi bir sınırlama bulunmazken, diğer hallerde eklenecek itibari hizmet süresi üç aydan az beş yıldan çok olmayacaktır.

5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerden itibari hizmet süresi almaya müstehak olanların Kamu idarelerince, her yılın son ayındaki emekli keseneğine esas aylığına göre düzenlenecek olan ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (EK 9-C-1) sırasında yer alan Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesinin ait olduğu yılın sonundan itibaren üç ay içinde (31 Mart tarihine kadar) “www.sgk.gov.tr” web sayfasında “e-sgk” bölümünde bulunan “Kesenek Bilgi Sistemi”nden elektronik (internet) ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin itibari hizmet süresine ait emekli keseneği ve kurum karşılığı, 5510 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca sigortalının yıl içinde yararlandırılacağı itibari hizmet süresinin her 30 günü için o yılın son ayındaki emekli keseneğine esas aylık toplamının % 36’sı üzerinden hesaplanacak olup, hesaplanacak kesenek ve kurum karşılığı tutarının tamamı Kurumunca, yukarıda belirlenen süre içinde ödenecektir.

Süresi içinde bildirim yapılmaması ve itibari hizmet süresi prim tutarlarının yatırılmaması veya eksik yatırılması halinde ilgililer hakkında Genelgenin “1.4.1” bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda gecikme cezası ve gecikme zammı ile idari para cezası, Kanunun yürürlüğünden önce gönderilmeyen kesenek karşılık tutarları olması halinde ise 2008 yılı Ekim ayı başına kadar 5434 sayılı Kanunun mülga 17. maddesinde belirtilen gecikme faizi uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.