T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/109 **

 

Tarih: 07.09.2009

Konu: Yanık Bası Giysileri, Lenf Ödem Kompresyon Cihazı, Beyin ve Vagal Sinir Stimülatörleri, İntratekal Baklofen Pompası ve Spinal Kord Stimülatörleri

 

 

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin tedavilerinde gerekli görülen Yanık Bası Giysileri, Lenf Ödem Kompresyon cihazı, Beyin ve Vagal Sinir Stimülatörleri, İntratekal Baklofen Pompası ve Spinal Kord Stimülatörleri bedellerinin ödenmesine ilişkin işlemler aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

1. Yanık bası giysileri;

1.1. (2009/148 sayılı Genelgenin 5. maddesiyle yeniden düzenlenen şekli) Erişkin hastalarda plastik, rekonstıüktjf ve estetik cerrahi ile genel cerrahi uzmanlarının birlikte bulunduğu; 18 yaşının altındaki yanık hastalarında ise plastik-rekonsirüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi ile çocuk cerrahisi uzmanlarının birlikte bulunduğu heyet raporuna istinaden ve bu uzman hekimlerden herhangi biri tarafından reçete edilmesi halinde kurumca bedelleri karşılanır.(*)

1.2. İkinci ve üçüncü derece yanık sonrası oluşmuş hipertrofik skar ve kelloidlerin tedavisi ve azaltılması, oluşabilecek hipertrofik skarı önlemek amacıyla,0-3 yaş çocuklarda 3 ayda bir, daha büyük çocuklarda 6 ayda bir, erişkinlerde ise yılda bir kez reçete edilebilir.

1.3. Rapor geçerlilik süresi bir yıldır.

1.4. Hastaya alerjik veya toksik etki göstermemelidir.

1.5. Ortalama 15-40 mmHg basınç uygulamalı ve kullanım süresinin sonuna kadar bu basıncın en az yarısını sağlayabilmelidir.

1.6. İç yüzeyi hastada bası yaralarına yol açmayacak tarzda dikişsiz ve pürüzsüz olmalıdır.

1.7. Fermuar vb. aksesuarlar kullanılacaksa hastaya zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmeli ve kullanım süresi boyunca bozulmayacak yapıda olmalıdır.

1.8. Giyisi sık yıkanabilir kumaştan imal edilmeli yıkanma ile deforme olmamalı, boyutları değişmemeli ve yıkama talimatı hastaya verilmelidir.

1.9. Değişik renk ve desenlerde olabilir (özellikle çocuklarda kullanımı özendirebilmek için)

1.10.Hasta ile temas eden iç kısmında hekimin uygun görmesi halinde uygun gördüğü alanlar silikon tabaka ile kaplanabilmelidir.

2. Lenf Ödem Kompresyon Cihazları;

2.1 Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri Genel Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Kalp Damar Cerrahisi branş hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporlarına istinaden ilgili hekimlerce reçete edilmesi halinde kurumca bedeli karşılanır.

2.2 Evre II-III lenf ödemi olan;

2.2.1 Evre II: Gode, elevasyon ile ödem azalmaz ve klinik olarak fibrozis belirgin.

2.2.2 Evre III: Ödem irreversible, tekrarlayan infeksiyöz ataklar, fibrozis, deri ve deri altında skleroz, flebolenf ödemi ya da ileri evre (C4-6) kronik venöz hastalık bulunan hastalarda kurumca bedelleri karşılanır.

2.3. Heyet raporu ekinde lenfödemli hastaların Lenfosintigrafi raporu, flebolenfödem ya da ileri evre (C4-6) kronik venöz hastalık venöz yetmezliğe bağlı durumlarda Venöz Sistem Doppler Ultrasonografi raporu ekte olmalıdır. Hastaların karsılaştırmalı her iki ekstremite fotoğrafları da rapora eklenmelidir.

2.4. Kompresyon cihazları diz altı lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla iki kanallı, diz üstü lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla altı kanallı, üst ekstremite lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla bir kanallı olması halinde kurumca bedeli karşılanır. Sadece Evre II lenf ödemlerde en fazla iki kanallı cihaz bedeli kurumca karşılanır.

2.5. Cihazın diz altı, diz üstü, üst ekstremite ve de kaç kanallı olacağı ilgili hekim raporunda belirtilmelidir.

2.6. Lenf Ödem Kompresyon cihazları Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler kapsamında değerlendirilmelidir.

3. Beyin Ve Vagal Sinir Stimülatörleri:

Sadece Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinde uygulanması halinde; Psikiyatri, Nöroloji (çocuk/erişkin), Beyin Cerrahisi branşlarının birlikte bulunduğu heyet raporuna istinaden, Kurumca bedeli karşılanır.

3.1. Vagal Sinir Stimülatörünün Kullanım Şartları:

Aşağıdaki tüm şartları taşıması halinde uygulanır.

3.1.1. Hastanın yasam kalitesini bozacak sıklık ve şekilde nöbetlerinin olması.

3.1.2. Nöbet tipine uygun bütün antiepileptikleri kullanmış olması ve halihazırda en az 2’li (ikili) major antiepileptik ajanı 2 (iki) yıldır kullanıyor ve bunlara cevap alınamıyor olması.

3.1.3. Daha önce epileptik cerrahi uygulanıp yanıt alınamamış ya da epileptik cerrahi uygulanamaz durumda olması.

3.1.4. Epilepsi nedeninin malign beyin tümörü, nörometabolik ya da nörodejeneratif hastalık olmaması.

3.1.5. Hastaların zeka düzeyi ağır derecede geri olmamalı.

3.1.6. Hamile olmaması.

3.1.7. Sistemik Kronik Hastalık olmaması (Astım, Aktif Peptik Ulcus, Kr. Akciğer Hastalığı, Koroner Kalp Hastalığı, Kr. Böbrek Hastalığı, Kr. Karaciğer Hastalığı, Diabetes Mellitus ve benzeri hastalıklar) komisyon kurulması ve hastaların komisyonca aşağıdaki belgelerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Komisyon değerlendirilmesinde istenecek belgeler:

1. Uzun çekimli video-EEG kayıtlar.

2. Hastanın daha önce kullandığı antiepileptik tedavi; doz, ilaç-kan seviyesi, nöbet sayısı ve şekli ile ilgili bilgilerin dökümante edildiği ayrıntılı epikriz (epikriz hasta takibini yapan Nörolog yada Çocuk Nörolog tarafından hazırlanmış ve imzalanmış olmalıdır)

3. Nöroradyolojik görüntüleme tetkiklerinin aslı.

4. Psikolog tarafından düzenlenmiş zeka düzeyini gösteren belge.

3.2. Derin Beyin Stimülatörleri Kullanım Şartları:

3.2.1 Esansiyel tremor, Parkinson hastalığı, Distoni endikasyonlarında kullanılması halinde kurumca bedeli karşılanır.

3.2.2. Bir Nöroloji kliniğinde yatırılarak her türlü tıbbi tedavi uygulanmasına rağmen dirençli olduğunu belirtir ayrıntılı epikriz ile durumunun belgelenmiş olması gerekir.

4. İntratekal Baklofen Pompası

İntratekal Baklofen Pompasının kullanım esasları, bu tedavinin uygulama kriterleri ve hasta seçim ilkeleri:

Sadece Eğitim Araştırma Hastaneleri Ve Üniversite Hastanelerinde uygulanması halinde; Nöroloji uzmanı (çocuk/erişkin), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı ve Beyin Cerrahisi uzmanının birlikte bulunduğu heyet raporuna istinaden kurumca bedeli karşılanır.

İntratekal Baklofen Pompası Kullanım Şartları:

4.1. Kişinin yasam kalitesini bozacak ciddi derecede spastisite olan (Spastisite modifiye Ashworth 4-5, Spazm Skalası 3-4) hastalarda kullanılır.

4.2. Cerrahi dışındaki tedavi yöntemlerinin yararlı olmadığı (tıbbi, rehabilitatif) olgularda programlanabilir ilaç pompasının (Baklofen Pompası) kullanılması için intratekal Baklofen testinin uygulanması ve bunun sonucunda hastanın bu maddeyi tolere edebildiği ve testin pozitif sonuçlandığının heyet raporunda belirtilmesi gereklidir.

5. Spinal Kord Stimülatörleri Kullanım Şartları:

Sadece Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite hastanelerinde uygulanması halinde Beyin Cerrahisi, Psikiyatri, Algoloji ile ilgilenen Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşlarının birlikte bulunduğu heyet raporuna istinaden kurumca bedeli karşılanır.

Hasta seçim kriterleri:

5.1. Konservatif tedavi yöntemlerine veya diğer ağrı kontrol yöntemlerine yanıt alınamayan ve altta yatan patolojinin tedavisi amacı ile daha fazla cerrahi girişim önerilmeyen hastalarda.

5.2. Uygulamanın etkisi, yan etkileri konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmiş ve bu girişimden gerçekçi beklentileri olan hastalarda.

5.3. Spinal kolon liflerinin en az bir kısmı sağlam olan hastalarda.

5.4. Pacemaker, implantable kardiyak defibrilatör gibi Spinal Kord Stimülatörleri için kontraendikasyonu bulunmayan hastalarda.

5.5. İmmün yetmezlik, koagülopati gibi Spinal Kord Stimülatörleri için kontraendikasyonu bulunmayan hastalarda.

5.6. İlaç veya madde bağımlılığı, ilaç yoksunluk bulguları, majör psikiyatrik hastalığı (aktif psikoz, ciddi depresyon, hipokondriyak veya somatizasyon bozukluğu) bulunmayan veya tedavinin etkinliği ve nasıl sürdürüleceği yeterli bilgi edinmesinde sorun olmayan hastalarda spinal kord stimülasyonu uygulanabilir.

5.7. Test uygulamasının olumlu sonuçlandığı hastalarda uygulanabilir.


**      2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

(*)     1.1. (Yeniden düzenlenmeden önceki şekli) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Genel Cerrahi Uzmanlarının birlikte bulunduğu Sağlık Kurulu Raporuna istinaden ve bu uzmanlardan biri tarafından reçete edilmesi halinde kurumca bedelleri karşılanır.