T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/106

 

Tarih: 21.08.2009

Konu: Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine verilmek üzere düzenlenecek olan yazılar

  

Bilindiği üzere, 23.8.2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda, Gümrük Müsteşarlığından Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ve çalıştırılan sigortalı sayısının bildirilmesine ilişkin yapılacak başvurular üzerine Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yürütülecek işlemler, 4.8.2008 tarihli ve 2008/74 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Ancak, Gümrük Müsteşarlığınca hazırlanmış ve 30.6.2009 tarihli ve 27274 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 30.8.2009 tarihinde yürürlüğe girecek olan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla yapılacak olan başvurular sırasında aranılacak belgelerde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla yapılacak olan başvurularla ilgili olarak anılan Tebliğin, 5. maddesinin;

(ç) bendinde, Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine ilişkin olarak, başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu) e-borcu yoktur uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan islerle ilgili e-borcu yoktur belgesi seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C Kimlik Numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren ihale konusu olmayan islerle ilgili e-borcu yoktur belgesi ya da EK-4.A’da yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden (devredilen SSK il/sigorta müdürlüklerinden) başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan resmi mühürle tasdikli yazı aslının,

(h) bendinde ise, sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin olarak, EK-4.B’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden (devredilen SSK il/sigorta müdürlüklerinden) başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan resmi mühürle tasdikli yazı aslının,

ibraz edilmesi hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, Gümrük Müsteşarlığınca yapılan bu düzenlemeye istinaden, 30.8.2009 tarihinden itibaren Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla yapılan başvurular sırasında, sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının bildirilmesinin talep edilmesi halinde, örneği EK-1’de yer alan; çalıştırılan sigortalı sayısının bildirilmesinin talep edilmesi halinde, örneği EK-2’de yer alan; başvuru formları kullanılacak olup, sözkonusu başvurulara istinaden 2008/74 sayılı Genelgede yapılan açıklamalar doğrultusunda gerekli sorgulamalar yapıldıktan sonra, ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne sunulmak üzere düzenlenecek olan yazılar, Ünite mührüyle tasdik edilerek tarih ve sayı verildikten sonra ilgililere verilecektir.

Diğer taraftan, aynı işveren tarafından, hem çalıştırılan sigortalı sayısının, hem de yasal ödeme süresi geçmiş borcun bulunup bulunmadığının bildirilmesi amacıyla yapılacak iki ayrı başvuruya istinaden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce gerekli sorgulamalar yapıldıktan sonra tek yazı ile bilgi verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

EK: Başvuru formları