T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

G E N E LG E 2009 -92

 

Tarih: 10.7.2009

Konu  : Bir sigortalı çalıştıran işyerlerince aylık prim ve hizmet belgesi ile ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameyi diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye, söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu idarelere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir. Elektronik ortamda hazırlanacak bilgi ve belgeler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir.” hükmü yer almaktadır.

Yine bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzca çeşitli tarihlerde alınan kararlar ile,

-  2004/Mayıs ila 2005/Nisan ayları arasında 8 ve üzerinde,

-  2005/Mayıs ila 2005/Temmuz ayları arasında 5 ve üzerinde,

-  2005/Ağustos ila 2006/Ekim ayları arasında 3 ve üzerinde

-  2006/Kasım ve takip eden aylarda ise 2 ve üzerinde,

sigortalı çalıştıran işverenler, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini, Kuruma e-Sigorta kanalıyla ile göndermekle zorunlu tutulmuşlardır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin uygulamayla birlikte, gereksiz emek ve zaman kaybının önüne geçildiği gibi, bahse konu programlardaki kontroller vasıtasıyla hatalı giriş yapılmasının da büyük ölçüde engellendiği dikkate alınarak, sözkonusu uygulamanın genişletilerek tüm işverenleri kapsayacak şekilde uygulanmasına karar verilmiş olup, uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi

2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi ve özel sektör işverenleri, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutulmuşlardır.

Dolayısıyla, 2009/Ekim ayına ilişkin olarak düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi veya özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderecek olup, sözkonusu belgeler Kuruma yasal süresi içinde kâğıt ortamında verilse dahi (iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri hariç), ilgililer aleyhine, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

 

3- Sigortalı İlk/Tekrar İşe Giriş Bildirgelerinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi

28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ’in “Hizmet Akdine Tabi Çalışanların Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin e-Sigorta Yoluyla Bildirilmesi ” başlıklı bölümünde,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerden, aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta kanalıyla göndermekle yükümlü tutulanların,

-  Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini; 1/11/2008 tarihinden itibaren,

-  Sigortalı ilk işe giriş bildirgesini ise; 1/12/2008 tarihinden itibaren,

e-Sigorta yoluyla göndermekle yükümlü tutuldukları, aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta yoluyla göndermekle yükümlü tutulmayan işverenlerin ise, ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerini Kuruma kağıt ortamında verebilecekleri gibi istemeleri halinde e-Sigorta kanalıyla da gönderebilecekleri açıklanmıştır.

Bu bağlamda, 2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, bir sigortalı çalıştıran resmi ve özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutulduğundan, bir sigortalının çalıştırıldığı özel nitelikteki işyerlerinde 1/10/2009 ve sonraki tarihlerde, resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15/10/2009 ve sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılara ilişkin ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin de e-Sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, bahse konu bildirgeler Kuruma yasal süresi içinde kağıt ortamında verilse dahi, ilgililere, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

4-   e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru
Formunun İşyeri Bildirgesi Ekinde Alınması

2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte tüm işverenlerin çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma e-Sigorta kanalıyla bildirmeleri zorunluluk kapsamına alındığından, 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan her işyeri için e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin alınması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bu bakımdan, 5510 sayılı Kanun kapsamına alınacak olan işyerlerinin, işyeri tescil işlemlerinin yapılmasının ardından, aylık prim ve hizmet belgelerini 2009/Ekim ayından itibaren e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek amacıyla e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak için başvuruda bulunması gerektiği dikkate alınarak, bundan böyle, işyeri bildirgesi ekinde diğer belgelerle birlikte, e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu ile eki imza sirküleri, vekaletname ve e-Sigorta Sözleşmesinin verilmesi halinde, işyeri tescil işlemlerinin yapılmasının ardından, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin verilmesine ilişkin işlemler de yapılacaktır.

Dolayısıyla, işyeri bildirgesinin işleme alınarak tescil işlemlerinin yapılmasının ardından, işyeri bildirgesi ekinde alınan e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formunun üzerine, İşyeri Tescil Servisince, Kurumca verilen işyeri sicil numarası yazıldıktan sonra, sözkonusu başvuru formu e-Bildirge Servisine intikal ettirilecek ve ilgili Servisçe gerekli işlemler yapılacaktır.

İşyeri tescil işlemlerinin yapılması ve e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin verilmesi amacıyla yapılan başvurular üzerine, herhangi bir karışıklığa mahal bırakılmaması ve gereksiz emek ve zaman kaybına neden olunmamasını teminen, İşyeri Tescil Servisi ile e-Bildirge

Servislerinin aynı veya birbirine yakın odalarda çalışmaları ve sözkonusu servisler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Ünite Amirlerince gerekli önlemler alınacaktır.

5-Diğer Hususlar

Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin uygulamada yapılan değişiklikten dolayı, bir sigortalı çalıştıran işverenlerimizin, gerek aylık prim ve hizmet belgelerini, gerekse ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerini Kuruma yasal süresi içinde, ancak kağıt ortamında vermeleri nedeniyle idari para cezası ile karşı karşıya kalmamalarını teminen, sözkonusu değişikliğin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce;

1-    Yazılı ve görsel basın kuruluşları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulması,

2-    İşveren ve muhasebecilerin bağlı olduklara odalara bildirilerek, üye kurum ve kuruluşlara bildirilmesinin istenilmesi,

3-    İşveren sistemi ana menüden 9-2-2-8 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen
ÇAL.SİG.SAYISINA GÖRE R/Ö İŞYERLERİ ekranı vasıtasıyla bir sigortalı çalıştıran
işyerlerinin listesinin alınarak, sözkonusu işverenlerin e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alıp
almadıklarının araştırılması, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış işverenlerin konuyla ilgili
olarak bilgilendirilerek e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak üzere başvuru yapmaları
hususunda telefonla veya diğer yollarla bilgilendirilmeleri, gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.