T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/91

 Tarih: 09.07.2009

Konu: SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler

  

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 uncu maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. ve 72. maddeleri gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu; “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği 2009/1. dönem çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlar ile ilgili olarak SUT ve eklerinde aşağıdaki şekilde değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

1- “12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan/intramuskular metotreksat, Efalizumab, Romatoid artritte rituksimab kullanım ilkeleri” başlıklı bölümünün “ç” alt maddesinin son paragrafı olarak;

“Ülseratif Kolit hastalığında İnfliksimab; kortikosteroidler ve 6-MP veya AZA ile uygun dozlarda ve en az 8 haftalık sürede yapılan konvansiyonel tedaviye yetersiz yanıt veren ya da tolere edemeyen veya bu terapiler için tıbbi kontrendikasyonları olan hastalarda şiddetli aktif ülseratif kolit bulgularının devam etmesi halinde, bu durumun belirtildiği Gastroenteroloji uzman hekimi veya genel cerrahi uzmanı tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak, bu uzmanlar ve iç hastalıkları uzman hekimlerince reçetelendirilir” ifadesi eklenmiştir.

2- “12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan/intramuskular metotreksat, Efalizumab, Romatoid artritte rituksimab kullanım ilkeleri” başlıklı bölümünün “ç” alt maddesinin “Crohn hastalığında..” şeklinde başlayan fıkrasında yer alan; “gastroenteroloji veya genel cerrahi uzman hekimlerinden” ifadesi; “erişkin/çocuk gastroenteroloji, çocuk cerrahisi veya genel cerrahi uzman hekimlerinden” ifadesi şeklinde değiştirilmiştir.

3- “12.7.2. Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri” başlıklı maddesinin b bendinin 2. fıkrası çıkarılmıştır.

4- “12.7.6.” maddesinin, “Büyüme hormonu kullanım esasları” başlığı; “Büyüme Bozuklukları” olarak değiştirilmiştir. Bu başlığın altına “12.7.6.1 Büyüme hormonu kullanım esasları” alt başlığı eklenmiştir.

5- “12.7.6” maddesine; aşağıda belirtilen “12.7.6.2.” alt maddesi ilave edilmiştir. “12.7.6.2. Laron sendromu tanı kriterleri ve rhIGF-I (mecasermin) kullanım ilkeleri:

(1) En az bir çocuk endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile çocuk endokrinoloji uzman hekimince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Bu raporda, ilacın kullanım dozu, uygulama planı, süresi ve başlama kriterleri belirtilir.”

A- Başlama Kriterleri

(1) Tedaviye başlanabilmesi için hastanın ilgili uzman hekim tarafından en az 6 ay süreyle büyüme hızı izlendikten sonra büyümeyi etkileyen sistemik bir hastalığı veya beslenme bozukluğu olmayan hastalarda;

(2) Boy (-3) standart sapmanın altında, yıllık büyüme hızı yaş ve cinse göre 25 persentilin altında, serum IGF-I düzeyi < -2 SD, serum IGFBP-3 düzeyi < -1 SD, bazal veya uyarılmış büyüme hormonu düzeyi > 10 mcg/L, Somatomedin jenerasyon testinde büyüme hormonu uyarısına IGF-I artışının yetersiz olduğu durumlarda tedaviye başlanılır.

(3) Başlangıç dozu 120 mcg/kg/gün’e kadar çıkılabilir.

(4) Büyüme hormonu tedavisinin yerine kullanılmaz.

B- Devam Kriterleri:

(1) Tedavi alan hastalar en az 3 aylık sürelerle izlenerek, radyolojik olarak epifiz hatlarının açık olduğunun reçetede belirtilmesi kaydıyla hedeflenen yaş grubu ortalama boy skalasına göre 25 persentile ulaşana kadar, tedavi ile yıllık büyüme hızının izlemde tedavi öncesi yıllık büyüme hızının 2 cm üstünde olan hastalarda yılda bir sağlık kurulu raporu yenilenerek tedavi devam ettirilir.

(2) Yenilenen raporlarda tedavi öncesi ve tedaviyle sağlanan büyüme hızı, ulaştığı boy skalası ve epifiz hatlarının durumu belirtilir.

C- Sonlandırma Kriterleri:

1. Epifiz hattı kapandığında veya

2. Yıllık büyüme hızı tedavi öncesi hıza göre + 2 cm’den düşük olduğunda veya

3. Boy uzunluğu kızlarda 155 ve erkeklerde 165 cm’e ulaştığında veya

4. Tedavi esnasında boy 25 persentile ulaştığında,

tedavi sonlandırılacaktır.”

6- “12.7.13. İnterferon kullanım ilkeleri” başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“12.7.13 Hepatit Tedavisi (1) Akut ve Kronik viral hepatit tedavisinde kullanılan ilaçlar çocuk veya erişkin gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu uzman hekimler ile çocuk hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.

12.7.13.1. Kronik Hepatit B tedavisi:

(1) İlk tedaviye başlamak için; HBV DNA seviyesi: 10 000 (104) kopya/ml (2.000 IU/ml) veya üzerinde olan hastalar, bu durumun belirtildiği rapor ve eki tetkik sonuçlarına (HBV DNA sonucu ve karaciğer biyopsi raporu) göre;

a. Erişkin Hastalarda; Karaciğer biyopsisinde HAI≥9 veya fibrozis ≥ 2 ,

b. 2-17 yaş grubu hastalarda ; ALT normalin üst sınırının 2 katından daha yüksek ve karaciğer biyopsisinde HAI≥4 veya fibrozis ≥ 2 , olan hastaların tedavisine interferonlar, pegile interferonlar veya oral antiviraller ile başlanabilir.

(2) Klasik interferonların toplam dozu haftada 30 milyon, ayda 120 milyon üniteyi geçemez.

(3) İnterferonlar ve pegile interferonlar, kronik hepatit B hastalarında en fazla 48 hafta süreyle kullanılabilir.

(4) Oral antiviral tedaviye günde 100 mg lamivudin ile başlanır. Tedavinin 24. haftasında HBV DNA pozitif olan hastalarda diğer oral antiviraller kullanılabilir.

a. HBeAg pozitif olan hastalarda oral antiviral tedavi sırasında HBeAg serokonversiyonundan (HBeAg negatif, anti-HBe pozitif ve HBV DNA negatif olduktan) sonra en fazla 12 ay daha oral antiviral tedavi kullanılabilir. Her yenilenen raporda hastalarıntedavi başlangıcındaki ve güncel HBeAg ve HBV DNA durumları belirtilmeli ve belgelenmelidir.

b. HBeAg negatif olan hastalarda Oral antiviraller, HbsAg pozitifliğini gösterir laboratuvar sonucu rapora eklenerek, HBsAg kayboluncaya kadar kullanılabilir.

(5) Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, HBV DNA ve HBeAg durumları belirtilir, ALT yüksekliği bulunması koşulu aranmadan, hastanın tedavisine başlandığı tarihteki mevzuata uygun başlama kriterlerini gösteren, teşhisin konulduğu raporun fotokopisinin yeni rapora eklenmesi veya başlama kriterlerine uygun olduğunu gösteren, teşhisin konulduğu raporda belirtilen HBV DNA ve ALT değerleri ile raporun tarih ve sayısının, yeni raporda açık olarak belirtilmesi yeterlidir.

(6) Oral antiviral tedavi altındayken HBV DNA >10 000 (104) kopya/ml (2.000IU/ml) ise ve direnç analizinde lamivudin veya adefovir veya entekavir dirençleri tanımlanmış ise bir başka oral antiviral ajana geçilebilir veya almakta oldukları tedaviye ikinci bir oral antiviral eklenebilir. Ancak lamivudin kullananlarda entekavir veya telbivudine geçilemez veya eklenemez, adefovir kullananlarda tenofovir eklenemez. Oral antiviral değişimi yada tedaviye yeni oral antiviral eklenmesi için düzenlenecek yeni veya mevcut raporda bu durum belirtilir.

12.7.13.2. Karaciğer sirozunda tedavi:

(1) Karaciğer sirozunda HBV DNA (+) olan hastalarda tedaviye başlanılabilir. Karaciğer biyopsisi yapmak için kontrendikasyon bulunanlarda ve dekompanse sirozlarda biyopsi koşulu aranmaz Tedavi süreleri kronik hepatit B’ de olduğu gibidir.

12.7.13.3.

(1) İmmünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan HBsAg (+) hastalarda, ALT yüksekliği, HBV DNA pozitifliği ve karaciğer biyopsisi koşulu aranmaksızın uygulanmakta olan diğer tedavisi süresince ve bu tedavisinden sonraki en fazla 12 ay boyunca lamivudin kullanılabilir. İmmünsupresif, sitotoksik kemoterapi ve monoklonal antikor tedavisine ilişkin ilaç raporunun bir örneğinin reçeteye eklenmesi gerekir.

(2) İmmünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan kronik hepatit B hastalarında ise tedavi süreleri ve ilaç seçimi kronik hepatit tedavi prensiplerinde belirlendiği şekildedir.

12.7.13.4.

(1) HBV’ye bağlı karaciğer hastalığından dolayı karaciğer transplantasyonu yapılan hastalar veya Anti-HBc(+) kişiden karaciğer alan hastalara; biyopsi, viral seroloji, ALT seviyesi yada HBV DNA bakılmaksızın oral antiviral tedavi verilebilir.

12.7.13.5. Kronik Hepatit D (=Delta) tedavisi:

(1) Delta ajanlı Kronik Hepatit B tanısı konmuş anti HDV(+) hastalarda İnterferon veya pegile interferonlar, kronik hepatit B deki kullanım süre ve dozunda kullanılabilir. Bu hastalardan Kronik Hepatit B tedavi koşullarını taşıyanlarda tedaviye oral antiviral ilaçlardan biri eklenebilir. (anti HDV(+) ve HBV DNA sonucunu gösteren gösterir laboratuar sonucu rapora eklenir)

12.7.13.6. Hepatit C Tedavisi:

(1) Akut Hepatit C tedavisi: Akut hepatit C hastalarında (HCV RNA pozitif sonuç rapora eklenir) 24 hafta süreyle, Kronik C hepatitinde kullanıldığı dozlarda interferon alfa veya pegile interferon alfa monoterapisi uygulanır. Bu hastalarda tedaviye ribavirin eklenemez.

Akut C hepatiti tedavisi için karaciğer biyopsisi ve 12. haftada HCV RNA seviyesinde 2 log azalma koşulu aranmaz.

(2) Kronik Hepatit C tedavisi:

1. Anti HCV ve HCV RNA’sı pozitif hastalarda genotip tayini ile tedaviye başlanabilir.

2. Kronik hepatit C tedavisinde İnterferon + Ribavirin veya pegile interferon + Ribavirin kombinasyonu kullanılır. Ribavirin kullanımı için kontrendikasyon bulunanlarda tek başına interferon veya pegile interferon kullanılabilir. Tek başına ribavirin kullanım endikasyonu yoktur.

3. Tedavi süresi:

Genotip 1 ve 4 için 48 haftadır. Tedavi başlandıktan sonra 12. hafta sonunda HCV RNA düzeylerin 2 log (100 kat) azalmayanlarda tedavi süresi 16 haftayı geçemez. 24. haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç 28. hafta sonunda kesilir. 16. haftada 2 log (100 kat) azalan hastalarda ve 28. haftada HCV RNA (-) olan hastalarda yazılacak reçetelerine HCV RNA analiz raporunun fotokopisi eklenir.

Genotip 2 ve 3 hastalarda ribavirin dozu en fazla 800 mg olacak şekilde verilir. Bu hastalarda gerek interferonun gerekse ribavirinin tedavi süresi en fazla 24 haftadır. Genotip 2 ve 3 hastaların tedavisinde 12 hafta sonundaki HCV RNA azalması koşulu aranmaz.

4. Kronik hepatit C hastalarında yeniden tedavi:

a. Komplikasyonlar nedeniyle tedaviye 12. haftadan önce son verilmiş olan Kronik hepatit C hastaları tedavi almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak yeniden tedaviye alınabilirler.

b. İnterferon + ribavirin veya pegileinterferon + ribavirin veya tedavisine cevap veren ancak nüks etmiş (tedavi bitiminde HCV RNA (-) olan ancak izleminde HCV RNA yeniden pozitifleşen) hastalar bir defaya mahsus olmak üzere yeniden pegileinterferon + ribavirin tedavisi alabilirler. 16. haftadan sonra tedavinin sürdürülebilmesi için 12. haftada HCV RNA (-) olmalıdır.

c. İnterferon veya pegileinterferon monoterapisi alan ve cevapsız olan hastalarda pegileinterferon + ribavirin tedavisi verilebilir.

d. İnterferon + Ribavirin veya Pegile interferon+Ribavirin tedavisine cevap vermeyen 17 yaşının üzerindeki hastalarda yeniden pegileinterferon ve ribavirin tedavisi yapılamaz.

12.7.13.7. Viral hepatit tedavisinde genel prensipler

1.Karaciğer biyopsisi ile ilgili kurallar Ishak skorlamasına göre belirlenmiştir.

2.Biyopsi için kontrendikasyon bulunan hastalarda (PT de 3 sn den fazla uzama veya trombosit sayısı < 80 000 veya kanama eğilimini artıran hastalıklar veya kronik böbrek yetmezliği veya biyopsiye engel olacak konumda bir yer kaplayıcı lezyonun varlığı veya dekompanse karaciğer sirozunda) karaciğer biyopsisi koşulu aranmaz. Biyopsi kontrendikasyonu sağlık raporunda açık olarak belirtilir.

7- “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı bölümünün “c-3-d” bendinde yer alan Dasatinib etken maddesine ait düzenlemede; “günlük 100mg” ifadesi; “günlük 140 mg” olarak değiştirilmiştir.

8- “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin “c-3-d” bendinde yer alan “Azasitidin:” etken maddesine ait düzenlemeye; aşağıdaki bölüm ilave edilmiştir; “Azasitidini 6 ay alan hastalarda yanıt değerlendirilmesi yapılır. Blast oranı %5 ve altına inen hastalar ile tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre blast oranında %50 den daha az azalma olan hastalarda tedavi kesilir. Blast oranı tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre %50 ve daha fazla azalan (ancak Blast oranı %5 in üstünde kalan) hastalarda 3 ay daha devam edilir. Relaps olan hastalarda başlama kriterlerine uygun olarak tedaviye tekrar başlanabilir.”

9- “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı bölümünün “c-2” bendinde yer alan Vinorelbine etken maddesine ait düzenlemede; “120 mg/21 gün” ifadesi; ““160 mg/21 gün”“ olarak değiştirilmiştir.

10- “12.7.25. Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri

a) Epilepside:” başlıklı maddesinde; parantez içinde yer alan “pregabalin” ifadesi çıkarılmıştır.

Aynı maddeye ikinci fıkra olarak;

“Pregabalin ve zonisamit, nöroloji uzmanı tarafından çıkarılacak rapor ile tüm hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.” düzenlemesi ilave edilmiştir.

11- “12.7.33. Makula Dejenerasyonunda kullanılan ilaçların kullanım ilkeleri”; başlıklı madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir;

“Pegaptanib Sodyum, Ranibizumab ve Vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar; 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim rapora eklenerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır. Ömür boyu; Pegaptanib Sodyum her bir göz için en fazla 7 enjeksiyon, Ranibizumab her bir göz için en fazla 3 enjeksiyon uygulanabilir”

12- Tebliğ Eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” Ek:2 Listesine;

4.2.12. Molsidomin

6.4.3. L-Ornithin- L- Aspartat

6.4.4. Tauroursodeoksikolik asit

7.1.6. Laron Sendromu

7.1.6. 1 Mecasermin

7.3.2.2 Cinacalcet

10.4.22. Pregabalin

10.4.23. Zonisamit

10.12.4. Alfa lipoik asit (sadece diabetik nöropatide) maddeleri eklenmiştir.

13- Tebliğ Eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” Ek:2 Listesinin;

“4.8. maddesinin başlığı, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“4.8. Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi”

14-Tebliğ Eki “Sistemik Antimikrobik Ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları”

Ek:2A Listesine;

31/B Sefdinir: KY,

203. Hidroksiklorokin sülfat: UH-P maddeleri ilave edilmiştir.

15-Tebliğ Eki “Sistemik Antimikrobik Ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları”

Ek:2A Listesinin;

172. maddesi;

“Yalnızca Parkinson Hastalığında, Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçetelendiğinde bedeli ödenir”

176. maddesi;

“Yalnızca Parkinson Hastalığında, Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçetelendiğinde bedeli ödenir”,

186. Maddesi;

“Isotretinoin+Eritromisin / Eritromisin+ Tretionin/ Eritromisin+ benzoilperoksit: Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince”, şeklinde değiştirilmiştir.

16-Tebliğ Eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” (EK:2/B) nin;

39.Maddesi; “L-Ornithin- L- Aspartat parenteral formları (İç Hastalıkları veya Pediatri Uzmanları veya erişkin/pediatri gastroenteroloji uzman hekimi tarafından Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir) şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

17-Tebliğ Eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi” (Ek:2C) nin;

14. Maddesinde yer alan ifadenin sonuna;

“(Lenograstim, 4 Flakona kadar kullanımı ancak “Kemoterapiden sonra periferik kan progenitör hücrelerinin mobilizasyonu” endikasyonunda mümkündür) ifadesi eklenmiştir.

26.Maddesinin;

“ …..yüksek riskli olan hastalarda” ifadesinden sonraki bölümü, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; “kalp damar cerrahi veya kardiyolojı veya genel cerrahi uzman hekimlerinden en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak; bu hekimlerce veya iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimlerince reçetelendiğinde bedeli ödenecektir.”

28.Maddesi;

“L-Ornithin- L- Aspartat oral formları; iç hastalıkları veya pediatri uzman hekimi veya erişkin/pediatri gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

18- Bu Genelge ekleri ile birlikte yayımı tarihinden 7 gün sonra yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

EK: 4 adet liste

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A11092

8699543010625

ARLEC 3,125 MG 28 TB

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11093

8699738350567

BELOGENT 15 G KREM

 

 

E497A

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11094

8699738350581

BELOGENT 30 GR KREM

 

 

E497A

 

11,00%

 

 

19,96%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11095

8699704090015

BIPRETERAX 5MG/1.25MG 30 FTB

 

 

E475C

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11096

8699569090571

CEFTINEX 300 MG 10 FTB

 

 

E499A

 

11,00%

 

 

40,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11097

8699569090595

CEFTINEX 300 MG 20 FTB

 

 

E499A

 

11,00%

 

 

40,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11098

8699552090472

COVERSYL PLUS 5MG/1.25MG 30 FTB

 

 

E475C

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11099

8699606692317

DEKSTRAN   40   IZOTONIK   %10   100   ML SOL(POLIFARMA SETLI TORBA)

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11100

8699606692324

DEKSTRAN   40   IZOTONIK   %10   100   ML SOL(POLIFARMA SETSIZ TORBA)

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11101

8699606692379

DEKSTRAN   40   IZOTONIK   %10   1000   ML SOL(POLIFARMA SETLI TORBA)

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11102

8699606692386

DEKSTRAN   40   IZOTONIK   %10   1000   ML SOL(POLIFARMA SETSIZ TORBA)

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11103

8699606692331

DEKSTRAN   40   IZOTONIK   %10   150   ML SOL(POLIFARMA SETLI TORBA)

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11104

8699606692348

DEKSTRAN   40   IZOTONIK   %10   150   ML SOL(POLIFARMA SETSIZ TORBA)

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11105

8699606692355

DEKSTRAN   40   IZOTONIK   %10   250   ML SOL(POLIFARMA SETLI TORBA)

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11106

8699606692362

DEKSTRAN   40   IZOTONIK   %10   250   ML SOL(POLIFARMA SETSIZ TORBA)

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11107

8699538545361

DESMOVITAL %0,1 MG/ML 6 ML BURUN SPREY

 

 

E498A

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11108

8699844750183

DOBCARD 250 MG / 20 ML IV INF KONS 10 AMP

 

 

H010A

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0,0%

A11109

8699502151512

EXCEGRAN 100 MG 100 KAP

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11110

8696875610110

EYESTIL TEK GOZ DAMLASI

 

 

E250B

 

11,00%

 

 

35,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11111

8698792570102

FERRIPROX 100 MG/ML 500 ML SURUP

 

 

 

 

11,00%

 

 

50,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11112

8699638152735

FOXETEVA 20 MG 20 KAP

 

 

E023A

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11113

8699638152742

FOXETEVA 20 MG 30 KAP

 

 

E023A

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11114

8697629670015

GAMBROSOL TRIO 10 GEMINI 2000 ML

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11115

8697629670022

GAMBROSOL TRIO 10 GEMINI 2500 ML

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11116

8697629670077

GAMBROSOL TRIO 10 SYSTEM 2500 ML

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11117

8697629670039

GAMBROSOL TRIO 10 SYSTEM 5000 ML

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11118

8697629670046

GAMBROSOL TRIO 40 GEMINI 2000 ML

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11119

8697629670053

GAMBROSOL TRIO 40 GEMINI 2500 ML

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11120

8697629670084

GAMBROSOL TRIO 40 SYSTEM 2500ML

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11121

8697629670060

GAMBROSOL TRIO 40 SYSTEM 5000 ML

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11122

8699828010418

GRIPAMOL 30 TAB

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

11,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11123

8699563546029

ILIADIN MERCK %0,025 PED SPREY

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11124

8699582091029

KESTINE 10 MG 20 FTB

 

 

E494A

 

11,00%

 

 

15,60%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11125

8699536010656

KINETRA 12,5 MG 90 TAB

 

 

E340B

 

11,00%

 

 

16,17%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11126

8699556981127

KIOVIG 100 MG/ ML 100 ML 1FLK (ECZACIBASI-BAXTER)

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11127

8699556981103

KIOVIG 100 MG/ ML 25 ML 1FLK (ECZACIBASI-BAXTER)

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11128

8699556981110

KIOVIG 100 MG/ ML 50 ML 1FLK (ECZACIBASI-BAXTER)

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11129

8699502151437

LOSEFAR 500 MG 21 KAP

 

 

E054C

 

11,00%

 

 

12,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11130

8697621050235

MINIRIN MELT 120MCG ORAL LIYOFILIZAT 30 TB

 

 

 

 

11,00%

 

 

12,71%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11131

8699502080300

MONAX 5 MG 90 CIG TAB

 

 

E327B

 

11,00%

 

 

11,76%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11132

8699708570346

NEFRO-CARNITIN 50 ML SIR

 

 

E496A

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11133

8696875610127

NETILDEX 5 ML GOZ DAMLASI

 

 

 

 

11,00%

 

 

34,30%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11134

8699624090102

NOOTROPIL 1200 MG 40 FTB

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11135

8697706952058

OPTIRAY 240-50 ML STERIL ENJ KULL HAZIR SIRINGA

 

 

 

 

11,00%

 

 

29,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11136

8697706953079

OPTIRAY   300-100   ML   STERIL   ENJ  KULL HAZIR SIRINGA

 

 

E493B

 

11,00%

 

 

28,66%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11137

8697706953055

OPTIRAY 300-50 ML STERIL ENJ KULL HAZIR SIRINGA

 

 

E493A

 

11,00%

 

 

28,72%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11138

8697706955097

OPTIRAY  350-100   ML   STERIL   ENJ   KULL HAZIR SIRINGA

 

 

E493C

 

11,00%

 

 

28,55%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11139

8697706955073

OPTIRAY 350-50 ML STERIL ENJ KULL HAZIR SIRINGA

 

 

E493D

 

11,00%

 

 

28,13%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11140

8699502013667

OSALEN  70 MG 12 TAB

 

 

E242B

 

11,00%

 

 

25,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11141

8699560010769

PANALGINE 30 TAB

 

 

E495A

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11142

8699809097889

PLAQUENIL 200 MG 30 FTB

 

 

 

 

11,00%

 

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11143

8697933090080

ROSUCOR 40 MG 84 FTB

 

 

E434C

 

11,00%

 

 

11,50%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11144

8699502151505

TAMPROST MR 0,4 MG 90 KAP

 

 

E409A

 

11,00%

 

 

16,20%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

  

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A08990

8699788696158

%5 FRUKTOZ 1000 ML SOL (BIOSEL SETLI TORBA )

 

 

E286C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00266

8699788691115

%5 FRUKTOZ 1000 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)

 

 

E286C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08793

8699788690811

%5 FRUKTOZ 1000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)

 

 

E286D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08794

8699788697643

%5 FRUKTOZ 1000 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)

 

 

E286D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A00270

8699788695212

%5 FRUKTOZ 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)

 

 

E286A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08797

8699788690217

%5 FRUKTOZ 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)

 

 

E286B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08798

8699788698213

%5 FRUKTOZ 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ TORBA)

 

 

E287B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A09162

8699726014105

ABILIFY 10 MG 28 TB

 

 

 

 

11%

 

08.09.2005

16,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A09163

8699726014150

ABILIFY 15 MG 28 TB

 

 

 

 

11%

 

08.09.2005

16,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A09164

8699726014303

ABILIFY 30 MG 28 TB

 

 

 

 

11%

 

08.09.2005

16,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A10798

8699738380601

BELOGENT 15 GR MERHEM

 

 

E497A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

28.01.2009

0-2,5%

A01362

8699788695281

BIOHES %6 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)

 

 

E333B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08809

8699788690286

BIOHES %6 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE)

 

 

E333A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01398

8699788695298

BIOPLAZMA 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE)

 

 

E333B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A01665

8699527654326

CARNITENE %30 20 ML ORAL SOL

 

 

E496A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

J

 

0-2,5%

A09332

8699552090458

COVERSYL 5 MG 30 TB

 

 

E475C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03246

8699546778638

GADOVIST 604.72 MG/ML 15 ML 1 FLK

8699545776475

 

 

 

11%

 

07.10.2003

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A03247

8699546772438

GADOVIST 604.72 MG/ML 30 ML 1 FLK

8699545776482

 

 

 

11%

 

07.10.2003

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A10692

8699546773428

GADOVIST 604.72 MG/ML 7,5 ML 1 FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A03924

8699556694454

ISOHES %6 500 ML SOL (ECZ SETLI)

 

 

E333B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A03925

8699556694492

ISOHES %6 500 ML SOL (ECZ SETSIZ SISE)

 

 

E333A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A04270

8699582091012

KESTINE 10 MG 10 FTB

 

 

E494A

 

11%

 

24.01.2005

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A05039

8697621540330

MINIRIN 0.1 MG/ML 2.5 ML NAZAL SPREY

8699538541776

 

E498A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0-2,5%

A09440

8697706773035

OPTIRAY 300 CAM SISE 100 ML (636 MG/ML)

 

 

E493B

 

11%

 

07.03.2006

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A09441

8697706773011

OPTIRAY 300 CAM SISE 50 ML (636 MG/ML)

 

 

E493A

 

11%

 

07.03.2006

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A09442

8697706775039

OPTIRAY 350 CAM SISE 100 ML ( 741 MG/ML)

 

 

E493C

 

11%

-0,08%

06.03.2006

10,92%

4,00%

O

 

0-2,5%

A09444

8697706775015

OPTIRAY 350 CAM SISE 50 ML ( 741 MG/ML)

 

 

E493D

 

11%

 

06.03.2006

11,00%

4,00%

O

 

0-2,5%

A05870

8699560010349

PANALGINE 20 TB

 

 

E495A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A06201

8699630691003

PLASMASTERIL %6 250 ML (FRESENIUS SISE)

 

 

E333C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08289

8699556694461

VARIHES %6 500 ML (ECZ CAM SISE SETLI)

 

 

E333B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

A08505

8699630697128

VOLUVEN %6 IV 500 ML SOL

 

 

E333B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0-2,5%

 

EK-3

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE ÇIKARILAN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azalt

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 TL'den AZ ise

 

Yürürlük tarihi

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A00812

8699527090018

APIKOBAL 10 FTB

 

 

E236A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A00942

8699523070021

ASPARTIL 20 MG 100 TB

 

 

E085A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A01638

8699651380146

CAPSALGINE 40 GR POMAD

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A02448

8699502070202

DIYET-TAT 18 MG 100 TB

 

 

E085B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A02449

8699502070233

DIYET-TAT 18 MG 150 TB

 

 

E085B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A02450

8699502070257

DIYET-TAT 18 MG 400 TB

 

 

E085B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A05606

8699560010325

NUTRA-TAT 20 MG 100 TB

 

 

E085A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A05607

8699560010332

NUTRA-TAT 20 MG 100 TB

 

 

E085A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A06346

8699552010555

PRETERAX 2/0.625 MG 30 TB*

 

 

E475A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

28.01.2009

0,5-2,0%

A06972

8699569070061

SANPA 10 MG 100 TB

 

 

E085C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A06973

8699569070078

SANPA 10 MG 300 TB

 

 

E085C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A06974

8699569070047

SANPA 20 MG 100 TB

 

 

E085A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A06975

8699569070054

SANPA 20 MG 300 TB

 

 

E085A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

Not: * işaretli ilaçlar bu Genelgenin yayın tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer

 

EK   4                                                                                                EK- 2/E LİSTESİ, EKLENENLER

Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün

Grubu

Baz İndirim Oranı

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı

3.56 YTL'dan FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı

3.56 YTL'dan AZ ise

 

Yürürlük Tarihi

Eczacı indirim Oranı

(Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

O

A11145

8697869420197

DUSUK PROTEINLI DALIA LIKIT SUT(200 MLX24 ADET)

 

 

 

11,00%

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11146

8697617904245

GLUTENSIZ SCHAR HAZELNUT WAFERS 125 G

 

 

E314D

11,00%

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11147

8697617904269

GLUTENSIZ SCHAR PEPITAS 200 G PARCA CIKOLATALI BISKUVI

 

 

E314C

11,00%

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11148

8697617904238

GLUTENSIZ SCHAR VANILLA WAFERS 125 G

 

 

E314D

11,00%

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11149

8698807000044

MSUD GEL 600 G (30X20 G SASE)

 

 

 

11,00%

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11150

8698807000037

PKU COOLER 15 PORTAKAL 4.4 KG (30X130 ML POS)

 

 

 

11,00%

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11151

8698807000020

PKU EXPRESS 750 G (30X25 G SASE)

 

 

 

11,00%

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11152

8698807000013

PKU GEL 600G (30X20 G SASE)

 

 

 

11,00%

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11153

8698807000075

TYR EXPRESS 750 GR 30x25 GR SASE

 

 

 

11,00%

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%

A11154

8698807000068

TYR GEL 600 GR 30x20 GR SASE

 

 

 

11,00%

 

11,00%

4,00%

 

17.07.2009

0-2,5%