T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

 

GENELGE 2009/88

TARİH:06.07.2009

KONU :Belediye Poliklinikleri             

                                                            

Bilindiği üzere 31/5/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Hizmet basamakları ve sevk zinciri” başlıklı (70) numaralı maddesi gereği sağlık hizmeti sunucularının birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak basamaklandırılması Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından basamaklandırılan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularının tanımları 29/9/2008 tarihli, 27012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) “Sağlık hizmeti sunucuları” başlıklı (2) numaralı maddesinde belirtilmiştir.

Belediyelere ait semt poliklinikleri Sağlık Bakanlığı tarafından basamaklandırılmadığından (2) numaralı madde kapsamında sayılmamıştır.

Ancak Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11461 Esasına kayden açılan davanın yargılaması sırasında verilen 03/6/2009 tarihli “yürütmenin durdurulması” kararında, belediyelere ait semt polikliniklerinin birinci basamak resmi sağlık kuruluşları arasında sayılmaması nedeniyle 29/9/2008 tarihli, 27012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Sağlık kuruluşları” başlıklı (2.1) maddesinin “Birinci basamak resmi sağlık kuruluşları” başlıklı (a) bendinin yürütülmesinin durdurulması kararı verilmiş ve karar 08/6/2009 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiştir.

Danıştay Onuncu Dairesinin kararı doğrultusunda belediyelere ait semt polikliniklerinin, birinci basamak resmi sağlık kuruluşu olarak kabul edilerek, sunmuş oldukları sağlık hizmetleri konusunda SUT’un “Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve sağlanma yöntemi” başlıklı (24) numaralı maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanacaktır.

Bu itibarla, belediyelere ait semt polikliniklerinin sunmuş oldukları sağlık hizmetleri için Kurumdan her hangi bir ücret talep edilemeyecek olup bu birimlerde görevli hekimler tarafından, SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.