T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlaç Ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/86 *


Tarih:
01/07/2009

Konu: Omurga Cerrahisinde Kullanılan Tıbbi Malzemeler

 

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin tedavilerinde gerekli görülen Omurga Cerrahisinde kullanılan bazı tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesine ilişkin işlemler aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

1. 45 yaş ve altı, aktif hayat beklentisi olan, lomber hareketlerinin korunması amaçlanan, dejeneratif omurga sorunu bulunmayan, hareketli sistemlerin tek segmenti geçmeyecek şekilde kullanımı halinde bedelleri Kurum mevzuatı doğrultusunda ödenecektir. (rigid ve dinamik sistemlerin bir arada kullanıldığı durumlarda dinamik sistem bir segmenti geçemez, hareketli yada yarı hareketli sistemin uygulandığı segmentte füzyon materyalleri kullanılması halinde, sistem ve füzyon materyallerinin bedeli kurumca karşılanmaz.) Lomber hareketli ve yarı hareketli sistemlerin sadece üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde (eğitim verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde kurumca bedeli karşılanır.

2.  Yapay nukleus pulposus ve diskoplasti materyal bedelleri kurumca karşılanmaz.

3.  Servikal anterior dinamik plak sistemleri kurumca karşılanmaz.

4.  Omurga cerrahisinde kullanılan absorbe olabilen kafes, plak ve vida materyallerinin bedelleri kurumca karşılanmaz.

5. Kifoplasti endikasyonları:

    5.1.Sadece Perkütan Omurga cerrahisinde kullanılır.

    5.2.Osteoporotik kırıklar: MR kesitlerinde kemik iliği ödemi devam etmekte olan sklerozu gelişmemiş olan (travma dışı akut vertebra kırıkları) olgularda. 5.3.Omurga korpusunda sınırlı, nörolojik kaybı bulunmayan, konservatif tedaviye cevap vermeyen ağrı şikayetine neden olan primer veya metastatik tümörlerde; uygulanması halinde kurumca bedeli karşılanır. 5.4.Hasta başına her bir operasyonda en fazla1 kit bedeli karşılanır.

6. Lomber disk protezi endikasyonları;

    6.1.    Disk instabilitesi,

    6.2.    Diskojenik ağrı: diskografi ve provakasyon testleri ile gösterilmesi halinde,

    6.3.    45 yaş ve altı, aktif hayat beklentisi olan, bel hareketlerinin korunması amaçlanan, dejeneratif disk hastalıklı, instabilitesi olmayan, koronal ve sagittal imbalansı olmayan, tek mesafe içi kullanımı halinde bedelleri sadece üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde (eğitim verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde kurumca bedeli karşılanır.

7. Torakolomber enstrümantasyon endikasyonları;

7.1.  Spinal travma

7.2.  Spinal enfeksiyon

7.3.  Spinal tümör

7.4.  Deformite

7.5.Dejeneratif hastalıklar: Klinik ve radyolojik olarak stenoz bulgusu olmayan Grade I listezis haricinde.

7.6.Segmenter  instabilite: Preop. dönemde dinamik grafiler ile yada perop. iatrojenik. 7.7.Diskojenik ağrı: diskografi ve provakasyon testleri ile gösterilmesi halinde. 7.8.Üç veya daha fazla rekürren disk hernisi Olması halinde kurumca bedeli karşılanır.

 

* 2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.