T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

Kurumsal Gelişim ve Ortak Veri Tabanı Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/82

( 2011/21 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. )

 

Tarih: 24.06.2009

Konu: Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevleri.

 

Yönetim Kurulumuzun 28.05.2009 tarihli ve 2009/21 sayılı kararı ile Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Daire Başkanlıklarının görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

I. Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığı

1. 2022 sayılı Kanun çerçevesinde yaşlılık, özürlü ve özürlü yakını aylığı bağlanması ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

2. 2022 sayılı Kanun çerçevesinde yapılması gereken sicil açma, dosya oluşturma, evrak ve arşivleme işlemlerini yerine getirmek, eytam dosyalarını takip etmek ve aylıkların mahkemelerin belirttiği banka şubelerinde açılan hesaba on-line olarak gönderilmesi için liste hazırlamak,

3. 2022 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek, icra ve tarama işlemlerini yürütmek,

4. Davalı dosyalarla ilgili Hukuk Müşavirliğine gerekli savunmayı hazırlamak, mahkemelerden gelen talepleri yerine getirmek,

5. 2022 sayılı Kanunla ilgili uygulama birliğini sağlamak üzere duyuru, genelge, tebliğ hazırlamak,

6. 2022 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan arşiv işlemlerini yürütmek,

7. Genel Müdürlük tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

II- Sağlık Yardımları ve Yaşam Düzeyi Tespit Daire Başkanlığı

1. Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeme gücü bulunmayanların doğru ve geçerli verilerle tespit edilmesini ve primlerinin devletçe ödenerek Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmalarını sağlamak,

2. Genel Sağlık Sigortası prim yardımı alanların takibini sağlamak, prim yardımlarının kesilmesi ve yeniden bağlanması, sistemden çıkartılacaklarla ilgili işlemler için ilgili birimlere bildirimde bulunmak,

3. Genel Sağlık Sigortası hak sahipliği tespit edilmiş birey veya hanelere yapılan prim yardımlarının gerektiğinde uygunluk denetimlerine yardımcı olmak,

4. Genel Sağlık Sigortası prim yardımlarına ilişkin istatistikleri tutmak ve raporlamak,

5. Genel Sağlık Sigortası Prim yardımı sürecine ilişkin yeni mevzuat ve ikincil mevzuat çalışmalarına destek olmak ve katkıda bulunmak,

6. Genel Sağlık Sigortası prim yardımı verilecek hedef kitlenin sağlıklı verilerle belirlenmesi için “Yaşam Düzeyi Tespit Ölçekleri” ile diğer değerlendirme yöntemlerini geliştirmek, uygulamak ve hak sahipliği tespitini yapmak,

7. Genel Sağlık Sigortası prim yardımı alan kişi ve hanelerin yoksulluk/muhtaçlık halinin devam edip etmediği konusunda izleme değerlendirme yapmak,

8. Genel Sağlık Sigortası prim yardımına ihtiyaç duyacak hedef kitlenin belirlenmesi için gerekli nüfus projeksiyonlarını yapmak,

9. Yoksulluk/muhtaçlık düzeyini tespit için araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

10. Yaşam düzeyi Tespit çalışmaları ile ilgili istatistikleri tutmak ve raporlamak,

11. Prim yardımı işlemleri konusunda uygulama esas ve usullerinin belirlenmesini sağlamak,

12. Prim yardımı ödemelerinin zamanında yapılması için Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,

13. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

III- Ödemeler Daire Başkanlığı

1. 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) bendinde belirtilenlere aylık bağlama işlemlerini yürütmek,

2. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 442 sayılı Köy Kanunun kapsamına girenlere nakdi tazminat aylığı bağlanmasına ilişkin işlemleri ve diğer kanunların verdiği yetkiye istinaden ücretsiz seyahat kartlarının verilmesini sağlamak,

3. 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) bendi kapsamında aylık bağlananların her türlü ödeme işlemlerini yürütmek,

4. Hak sahiplerinin durumları hakkında izleme değerlendirme yapmak,

5. Faizsiz Konut Yönetmeliği hükümlerine göre faizsiz konut kredisi işlemlerini yürütmek,

6. 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 15 inci maddenin (b) bendinde belirtilenlerin ölümleri halinde ölüm yardımlarını ödemek,

7. 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek, mevzuat çalışmalarını yapmak ve icra işlemlerini yürütmek,

8. Davalı dosyalarla ilgili gerekli savunmayı hazırlamak ve Hukuk Müşavirliğine iletmek, mahkemelerden gelen talepleri yerine getirmek,

9. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

IV- Kurumsal Gelişim ve Ortak Veri Tabanı Daire Başkanlığı

1. Primsiz ödeme, sosyal yardım ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin politika geliştirmek,

2. Primsiz ödemeler ve sosyal yardımlara ilişkin hedefleme ve mali projeksiyon mekanizmasını oluşturmak,

3. Genel Müdürlük uygulamalarının Avrupa Birliği mevzuatına uyumu konusunda gerekli çalışmalarda bulunmak, Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ve uluslar arası kuruluşlarla birlikte yürütmesi gereken proje işlemleri yerine getirmek,

4. Primsiz ödemeler ve sosyal yardımlarla ilgili Genel Müdürlük bünyesinde yürütülen araştırma ve diğer projelere gerekli katkıyı vermek,

5. Genel Müdürlüğün görev alanında faaliyet gösteren diğer kamu idareleri ve sivil toplum örgütleriyle ortak projeler geliştirmek,

6. Dünyada ve Türkiye de devam eden yoksullukla ilgili teorik ve pratik çalışmaları izlemek konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası eğitim, sempozyum vb, çalışmalara katılmak,

7. Genel Müdürlüğün görev alanıyla ve faaliyetleriyle ilgili olarak Resmi İstatistik Programı çerçevesinde istatistiklerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve bunların Aylık İstatistik Bülteni ve İstatistik Yıllığı olarak yayımlanmasını sağlamak,

8. Ulusal düzeyde sosyal yardım türüne göre değerlendirme ölçütü referans aralığı belirlenmesi, referans aralığının periyodik olarak güncellenmesini ve eşik değerleri hesaplamalarını sağlamak,

9. Sağlık yardımları başta olmak üzere tüm primsiz ödemeler ve sosyal yardımlarla ilgili ortak veri tabanının kurulmasını sağlamak, bunun için gerekli donanım alt yapısının oluşturulmasına teknik destek sunmak ve ortak norm ve standartların belirlenmesini sağlamak,

10. Kurumlar arasında verilerin görüntülenmesi, güncellenmesi, ilave edilmesi, gerekli durumlarda silme gibi yapılacak işlemler hakkında çalışmalar da bulunmak,

11. Genel müdürlük bünyesinde ortak kullanıma açılacak verileri belirlemek,

12. Genel Müdürlüğün hizmetleri, uygulamaları ve mevzuat değişikliklerini, hem hizmet verdiği kitleye hem de diğer kurum ve kuruluşlara etkin ve hızlı bir şekilde duyurmak ve kamuoyunu bilgilendirmek,

13. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve uygulama Yönetmeliğine göre veya doğrudan ya da başka iletişim yollarıyla müracaatta bulunan kişilerin bu taleplerini almak sorunlarını çözmek veya ilgili birimlere iletmek,

14. Genel Müdürlük görev alanına giren uygulama, iş ve işlemlerle ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak, yersiz aylık alanları tespit etmek ve bunları gerekli birimlere iletmek,

15. Kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik plan ve kurum politikaları doğrultusunda eğitim politikasını belirlemek, yıllık eğitim planlarını yapmak, Genel Müdürlük personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitime katılacakları belirlemek ve ilgili birimlerle koordine halinde eğitimler düzenlemek,

16. Genel Müdürlüğün sınav hizmetlerinin yürütülmesine destek sağlamak,

17. Genel Müdürlüğün kütüphanecilik hizmetlerini yerine getirmek,

18. Genel Müdürlükçe yürütülecek her türlü yayın faaliyeti ile faaliyet alanında panel, konferans, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek için ilgili işlemleri yerine getirmek,

19. Kurum web sayfasındaki Genel Müdürlüğe ait bilgileri tasarlamak, güncellemek ve geliştirmek,

20. Genel Müdürlükçe yapılması gereken mevzuat çalışmalarını yürütmek,

21. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer işleri yapmak.

V- İdari İşlemler ve Mali Yönetim Daire Başkanlığı

1. Genel Müdürlük insan gücü planlaması ve politikaları konusunda çalışmalar yapmak, Genel Müdürlük personelinin atama, sicil, terfi, disiplin, izin, nakil görevlendirme ve emeklilik işlemlerini İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile birlikte yürütmek,

2. Genel Müdürlük personelinin ilave ek ödeme (performans) ve fazla mesai cetvellerini hazırlamak,

3. Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde Genel Müdürlüğün bütçesini, performans programını, faaliyet raporunu hazırlamak, ödenek kontrolünü yapmak, ön ödeme işlemlerini ve bunların mahsubunu yapmak, 5018 sayılı Kanun kapsamında harcama birimlerine verilen işlemleri yürütmek ve diğer gerçekleştirme işlemlerini yürütmek,

4. Genel Müdürlük bütçesinin etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini ve yönetilmesini sağlamak,

5. Genel Müdürlüğün performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamak,

6. Genel Müdürlüğe bağlı Huzurevi İşletmelerinin işlemlerini yapmak, koordinasyonunu sağlamak, Huzurevlerinin destek hizmetlerini yerine getirmek, huzurevlerine bütçe, muhasebe, mali ve hukuki konularda destek sağlamak, Huzurevleri ile ilgili temel mali raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgililerine sunmak,

7. Huzurevleri ile ilgili, Özel Hesap kayıtlarını tutmak, Bu hesaba ilişkin aylık ve yıllık mizan, bilanço, gelir tablosu çıkarmak, yılsonu işlemlerini yapmak, yılsonunda özel hesap işlemlerini Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığına bildirmek,

8. Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği her türlü yapma, yaptırma, satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım işlerini yapmak, yaptırmak,

9. Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetleri gibi hizmetleri koordine etmek, bilgi işlem bakım-onarım işlemlerini yapmak, taşınır kayıtlarını yapmak, taşınırları izlemek ve taşınır ambarlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

10. Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek,

11. Genel Müdürlüğün Bilgi işlem bakım-onarım işlemlerini yapmak,

12. Genel Müdürlük binası ile Genel Müdürlükçe kullanılan hizmet yerlerinin doğalgaz, su, elektrik, kablolu yayın, internet, telefon vb. iletişim ile ilgili faturaları takip etmek, fatura bedellerinin ödenmesi için faturaları ilgili birime iletmek,

13. Genel Müdürlüğün evrak ve arşiv işlemlerini yürütmek,

14. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer işleri yapmak.

Yukarıda belirtilen Daire Başkanlıklarının yazışma adresleri ve iletişim bilgileri genelge ekinde belirtilmiş olup bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını arz ve rica ederim.

 

 

EK: 1. Liste ( Daire Başkanlıkları iletişim adresleri)


 

Ek:1

 

SOSYAL YARDIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Adres    : Tuna Caddesi No: 7 06420 Kızılay/ANKARA

Tel         : 0 312 4581272

Faks      : 0 312 4335679

 

SAĞLIK YARDIMLARI VE YAŞAM DÜZEYİ TESPİT DAİRE BAŞKANLIĞI

Adres    : Tuna Caddesi No: 7 06420 Kızılay/ANKARA

Tel         : 0 312 4581113

Faks      :

 

ÖDEMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

Adres    : Tuna Caddesi No: 7 06420 Kızılay/ANKARA

Tel         : 0 312 4581128

Faks      :

 

KURUMSAL GELİŞİM VE ORTAK VERİ TABANI DAİRE BAŞKANLIĞI

Adres    : Tuna Caddesi No: 7 06420 Kızılay/ANKARA

Tel         : 0 312 4581343

Faks      : 0 312 4342841

 

İDARİ İŞLEMLER VE MALİ YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Adres    : Tuna Caddesi No: 7 06420 Kızılay/ANKARA

Tel         : 0 312 4581198

Faks      : 0 312 4343026