SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/71(*)

 

Tarih        : 20.05.2009

Konu         : Hekimlerin İşyeri Sigortalılarına Kurumumuz Adına Reçete Yazma ve İki Güne Kadar İstirahat Vermesi

 

Bilindiği üzere, işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinde sigortalılar için Kuru mu muz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesinin hangi esaslara göre talep edileceği hususu, 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek sayılı ve 15.03.2007 tarihli, 2007/21 sayılı genelgeler ile açıklanmış bulunmaktadır.

Ancak, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2006/817 Esasına kayden açılan davaya ait karar sonucu. 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek sayılı genelgenin 1/A-a-b, 1/B-a, l/D maddesinin üçüncü paragrafı ile 7. ve 15. bentlerinin iptal edilmesi nedeniyle uygulamasında değişiklik yapılması gerekliğinden, sozkonusu genelge yeniden düzenlenmiştir.

Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçele yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için;

1- A Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimler;

a-) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan hekimlerin o işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde:

- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin talep yazısı,

- Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi.

b-) Kaim Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin ilk defa ve ikinci defa özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

- İşyeri-hekim tarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,

- Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

B- Özel Bir İşyerinde Tam Gün Çalışan Hekimler;

Özel bir işyerinde tam gün çalışan hekimlerin ilk defa ve ikinci defa sigortalılar için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

- İşyeri-hekim tarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,

-  Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi.

C- Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Hekimler İle Serbest Olarak Çalışan Hekimler;

Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin ilk defa ve ikinci defa özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

- İşyeri-hekim tarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,

- Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

2-) Bir hekime iki işyerinden fazla işyeri için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

3-) Asistan hekimlere Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilmesi mümkün bulunmadığından, hekimin asistan olmadığına ilişkin yazılı beyanının alınması.

4-) Hekimin, işyerinde haftanın tüm çalışma günlerinde, bütün gün olmamakla birlikte, belirli saatlerde poliklinik yapacak şekilde çalışması.

5-) Hekimin, işyerinde poliklinik yapacağı saatlerin mümkün olduğu kadar, sigortalıların Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilmeleri halinde, aynı gün içinde muayene olabilmelerine imkân verecek şekilde belirlenmesi,

6-) Kamu Sağlık Hizmetlerinde görev yapan hekimlerin ancak. Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair 2368 sayılı Kanun’un 4. maddesi hükmüne göre çalıştıkları takdirde, Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat vermesi mümkün olduğundan, bu hekimlere ait sözü edilen belgenin gönderilmesi,

7-) Birden fazla Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınan bekimin işyerlerindeki poliklinik saatlerinin çakışmayacak şekilde ayarlanması,

8-) Hekimlerce kullanılması zorunlu olan “0702.1000.007 örnek” tedavi kartlarının düzenlenmesi, tasnifi ve saklanması hususlarında gereken titizliğin gösterilmesi,

9-) Hekimlerce işyeri sağlık biliminde teşhis ve tedavi olanağı bulunan vakaların sevk edilmemesi, sevk edilmeleri zorunlu olan vakaların ise, mutlaka ilk muayene sonucu, sevk nedeni ve düşünülen teşhis de belirtilmek sureliyle en yakın Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucusuna gönderilmesi,

10-) Hekimlerce yazılan reçete içeriği ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilmesi.

11-) Hekimlerce yazılan reçetelerin, 15.03.2007 tarihli, 2007/21 sayılı genelgemizce kendilerine verilen yetki ile sınırlı kalması, Kurum Sağlık Uygulama Tebliğ esaslarına uygun olması, bu hususlar hakkında gerekliğinde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi.

12-) İşyerinin, ikinci bir hekime Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılar için iki güne kadar istirahat verilmesi talebinde bulunursa, bu hekime ne sebeple ihtiyaç duyulduğunun açıklanması,

13-) Ayrıca, 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek sayılı ve 15.03.2007 tarihli, 2007/21 sayılı genelgeler ekinde yer alan “İşveren ve Hekim Arasında Yapılan Sözleşme” belgesi “İşyeri-Hekim Beyan Taahhüt Belgesi” şeklinde yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu belge ile “Hekim Yetkilendirme Talep Formunun tüm maddelerinin eksiksiz olarak doldurulması,

Gerekmekledir.

Hekimlerin işyeri sigortalılarına, Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne istirahat vermesi ile 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek sayılı genelge iptal edilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

 

 

EK-1: Hüküm Yetkilendirme Talep Formu

EK-2: İşyeri-Hekim Beyan Taahhüt Belgesi

 


  

EK-2

İŞYERİ-HEKİM BEYAN TAAHHÜT BELGESİ

İşyerinin;

-Ünvanı:

(Ortak sağlık birimi oluşturulmuş ise bu işyerlerinin ünvanları-işyeri sicil numaraları-adresleri-işveren imza-kaşe bilgilerinin yer aldığı ek bir liste sözleşmeye eklenecektir.)

-Adresi:

-Tel:

-Fax:

-e-posta:

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Sicil Numarası:

-İşyeri Sicil Numarası:

-Faaliyet Konusu:

-Yer aldığı Risk Grubu:

-Çalışan Sigortalı Sayısı:

Hekimin;

-Adı Soyadı:

-T.C Kimlik Numarası:

-Diploma Numarası:

-Diploma Tescil Numarası:

-İhtisas Numarası:

-İşyeri Hekimliği Sertifikası Numarası:

-Branşı:

-Hekimin Niteliği:       a) Kamu/Kadrolu

                                b) Sağlık Kurum/Kuruluşları

                                c) Özel/Serbest

                                d) Emekli

                                e)Tam gün


 

-Tabip Odası İzin Belgesinin Tarih ve Sayısı:

-Yetki İstenilen İşyerindeki Çalışma Gün ve Saatleri:

 

Günler:       Pazartesi                Salı                Çarşamba             Perşembe             Cuma

Saatler:         …/…                  …/…                  …/…                    …/…                 …/…

 

-Görev Yaptığı Resmi veya Özel Kurum/Kuruluşun Ünvanı:

Bu Kurum/Kuruluştaki Mesai Saatleri:

-Part-Time Belgesinin Tarihi:

-Kurumumuzca Yetki Verilen Bir Başka İşyeri/İşyerleri Var İse;

Ünvanı/Ünvanları:

İşyeri/İşyerlerinin Sicil Numarası/Numaraları:

İşyeri/İşyerlerindeki Çalışma Saatleri:

Ayrılıp/Ayrılmadığı:

-Yetkilendirme yapılan hekimin görevinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bu durum işveren / yetkilendirilen hekim tarafından en geç 3 iş günü içerisinde ilgili Müdürlüğe bildirilecektir.

-Hekimin Kurumca verilen yetkiye ilişkin belirlenmiş olan kurallara uymadığı, usulsüzlük yaptığı veya Kurumumuzu zarara uğrattığının tespiti halinde, Kurum zararından yetkilendirilmiş hekimler sorumlu olup, hekimin işyerinden ayrıldığının süresi içinde bildirilmemesi durumunda da ayrılış tarihinden itibaren yazılan reçete bedellerinden ve Kurumun uğrayacağı diğer zararlardan yetkilendirilmiş hekimle birlikte işverenler de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaktır.

 

Özel Hükümler:

 

                                                                  Tarih

          İşveren                                                                                         Hekim

        İmza -Kaşe                                                                                    İmza-Kaşe

 

 

Ek-1: Hekim Diploma Fotokopisi

Ek-2: Hekim Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 


(*)           2011/50 sayılı Genelge ile 13.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.